WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Формування системи еколого-економічного обліку на регіональному рівні УДК 330.5.051.55 Автори: Літвак О.А. Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова Управління ...»

Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні

Х міжнародна науково-технічна конференція

Формування системи еколого-економічного обліку на регіональному рівні

УДК 330.5.051.55

Автори: Літвак О.А.

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова

Управління охороною навколишнього середовища та відтворюванням природних

ресурсів повинно формуватися на основі інформаційних потоків – від збору даних про

природно-ресурсну базу до оцінки впливу екологічного фактору. Це має забезпечити прийняття оптимальних управлінських рішень у галузі природокористування. Найбільш вагомою при врахуванні інформаційних потоків є проблема інтеграції екологічної інформації з економічними показниками та навпаки. Розв’язання цього завдання базується на основі екологічного моніторингу, збільшенню обсягу інформації про стан та динаміку природно-ресурсного потенціалу, якість та продуктивність навколишнього середовища, споживання і відтворювання екосистеми на локальному, регіональному та національному рівнях.

Одна з перших спроб вимірювання суспільного розвитку за допомогою інтегрування економічних та екологічних рахунків та об'єднання даних у послідовному вигляді була зроблена в системі еколого-економічного обліку (System of Environmental-Economic Accounting) [1]. Така система була прийнята в якості міжнародного статистичного стандарту Статистичної комісією ООН у 2012 р. і стала першим кроком на шляху врахування витрат, пов'язаних з використанням природних ресурсів та деградацією навколишнього середовища. По суті система екологоекономічного обліку (СЕЕО) є інструментом економічного аналізу, прийняття рішень та вироблення політики, що враховує функції навколишнього середовища, де концептуально навколишнє середовище розуміється як запас природного капіталу, а її антропогенне використання сприймається як послуги, джерелом яких є цей капітал. Метод СЕЕО полягає у коригуванні традиційних економічних показників за допомогою віднімання вироблених екологічних витрат і споживання природного капіталу.

Аналіз екологічних та соціально-економічних індикаторів ефективності державної екологічної політики, визначених Стратегією державної екологічної політики України на період до 2020 року (Закон України від 21 грудня 2010 року № 2818-VI), підтверджує, що значна їх частина має безпосереднє відношення до національних рахунків, оскільки індикатори розраховуються у співвідношенні із валовим внутрішнім продуктом:

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні Х міжнародна науково-технічна конференція

- частка викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря на одиницю внутрішнього валового продукту в кг/тис. гривень;

- частка екологічних інвестицій у внутрішньому валовому продукті, відсотків;

- частка витрат на охорону навколишнього природного середовища у складі внутрішнього валового продукту (екологоємність внутрішнього валового продукту);

- частка обсягу реалізованої екологічно чистої продукції та відповідних послуг у внутрішньому валовому продукті, відсотків [2].

Більшість проблем соціально-економічної та екологічної незбалансованості зароджуються, в першу чергу, на рівні регіону і тільки потім набирають національні масштаби.

Це й обумовлює необхідність науково-практичної розробки та формування системи екологоекономічних показників як інструменту переходу до сталого розвитку регіону.

Основним макроекономічним показником соціально-економічного розвитку регіону є валовий регіональний продукт (ВРП). Слід відзначити, що валовий регіональний продукт не повною мірою враховує споживання природних ресурсів і забруднення навколишнього середовища регіону в процесі виробництва товарів і послуг, що зумовлено як існуючої системою національних рахунків, так і недосконалістю економічного механізму природокористування.

Існує безпосередній зв’язок між рівнем ВРП і погіршенням стану довкілля, який полягає у тому, що зростання ВРП промислово розвинених регіонів супроводжується відповідним збільшенням кількості відходів, викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря та скидів у водні об’єкти. Що призводить до значного техногенного забруднення стратегічних природних ресурсів держави і утрати їхніх відновлювальних властивостей.

З використанням статистичних даних нами представлено співвідношення екологічних показників забруднення навколишнього середовища та капітальних інвестицій і поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища на 1 млн.

грн. ВРП Миколаївської області протягом 2007-2013 років (рис. 1). Результати аналізу даних графіків підтверджують зв’язок між рівнем ВРП та обсягами забруднення. В Миколаївській області останні роки просліджується тенденція до зниження показників забруднення довкілля. Така ситуація пов’язана в першу чергу не з ефективним застосування природоохоронних технологій, а зі зниженням виробничої активності підприємств та кризисним станом в економіці. Що стосується капітальних інвестицій та поточних витрат на охорону довкілля, то найбільші результати були досягнуті у 2010 році (546745 тис. грн.) та 2011 р. (495717 тис. грн.). У 2013 р. екологічні витрати по області становили – 325616 тис. грн. Отже екологоємність ВРП за останні роки знизилася.

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105| Проблеми екології та енергозбереження в суднобудуванні

Х міжнародна науково-технічна конференція

Орієнтація на економічне зростання без урахування місткості екологічної системи, її пропускної здатності, характеру її впливу на соціальний капітал регіону призводить до погіршення стану екосистеми та обумовлює необхідність підвищення природоохоронних витрат та їх раціональне розподілення [3].

–  –  –

Рисунок 1 – Динаміка співвідношення екологічних показників на одиницю ВРП Висновки Основною перевагою системи еколого-економічного обліку є те, що він охоплює як національні рахунки, що містять інформацію про господарську діяльність, так і рахунки природоохоронного характеру, що відображають фінансово-матеріальні потоки в цій сфері.

Така інтеграція може бути реалізована тільки за умов наявності повноцінної інформації про еколого-економічні процеси, з урахуванням кліматичних, фізичних, хімічних, біологічних процесів, що відбуваються в навколишньому середовищі.

–  –  –

Література

1. Integrated Environmental and Economic Accounting. Series F. No. 61. United Nations. New York, 1993.

2. Шлапак М. Ю. Природний капітал в системі національних рахунків України : автореф.

дис. … канд. екон. наук : 08.00.06 / М. Ю. Шлапак. – К., 2013. – 19 с.

3. Дугінець Г. В. Особливості вимірювання екологічно скоригованого ВРП / Г.В. Дугінець, Л.Г. Саркісян // Проблеми економіки № 3, 2013 – С.184-191.

|web-site: conference.nuos.edu.ua | email: conference@nuos.edu.ua; tel (+380512) 709444; 709105|Похожие работы:

«ЛЕКЦІЯ 17. МЕТОД АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ Анотація Сутність методу аналізу ієрархій. Принцип ідентичності та декомпозиції. Принцип дискримінації і порівняльних суджень. Принцип синтезування. Оцінка узгодженості суджень. Оцінка узгодженості ієрархії. Урахування суджень кількох експертів.17.1 Сутність методу аналізу ієрархій. Принципи, на яких базується метод аналізу ієрархій Для побудови моделей управління та прийняття рішень необхідна інформація. Але наявної статистичної кількісної інформації, як...»

«Экономика природопользования и экология 97 УДК 332.142.6:314.3 ШУО. Е К.І ВПРОБЛЕМИ НАРОДЖУВАНОСТІ НАСЕЛЕННЯ: ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ Ч Шевчук О.І. Розглянуто вплив економічної ситуації на появу проблем народжуваності та окреслено можливі наслідки такого впливу. Запропоновано заходи, спрямовані на поліпшення ситуації. Ключові слова: екологічна ситуація, народжуваність, проблеми, наслідки. На зламі ХХ-ХІ ст. суттєво збільшилося антропогенне навантаження на довкілля в багатьох регіонах...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Кафедра _Економіка підприємства та інвестицій_ (назва кафедри) “ЗАТВЕРДЖУЮ” Голова науково-методичної комісії інституту _ проф. Алексєєв І.В. (підпис) (прізвище ініціали) “_”2010 р. Робоча навчальна програма Дисципліни Управління вартістю підприємства Для спеціальності (тей) Економіка підприємства, Фінанси Вид роботи Денна форма Семестр Всього IX лекційні заняття, год 28 28 лабораторні заняття, год практичні 14 14 (семінарські) заняття, год...»

«Міністерство освіти і науки України Вінницький національний технічний університет МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до самостійного вивчення дисципліни БЕЗПЕКА АВТОТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ для студентів рівня підготовки спеціаліст, магістр спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство» Вінниця 2014 рік Рекомендовано до друку Методичною радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України (протокол № від 2014 р.) Рецензенти: В. Ф. Анісімов, доктор технічних наук,...»

«94 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ О.О. Сунцова (Національна академія управління, м. Київ, Україна) ФІНАНСОВІ ВАЖЕЛІ МАКРОЕКОНОМІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА У статті розглянуто питання визначення ефективності фінансових інструментів як макроекономічних регуляторів економічного розвитку. Оцінено ефективність фінансових регуляторів у посткризовий період, запропоновано комплекс методик для визначення ефективності макроекономічних регуляторів розвитку та...»

«УДК 330.101.542 Л.В. Дольнікова, О.М. Вітер Львівський інститут економіки і туризму ЕТАПИ ПРОЦЕСУ ГЕНЕРАЛІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ З ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН © Дольнікова Л.В., Вітер О.М., 2007 Розглянуто етапи формування генералізованої системи знань з економічних дисциплін. Автори вважають, що локальна і глобальна генералізація навчального матеріалу, ефективне та якісне формування базових знань з економічних дисциплін підвищують мотивацію їхнього вивчення, формують на пропедевтичному рівні...»

«ФЕМ – це: Сучасна освіта Доктори наук зі світовим ім'ям та викладачі з досвідом практичної роботи Постійна співпраця з роботодавцями Розгалужені міжнародні зв'язки Студенти з близько 15 країн 100% забезпечення вступників гуртожитком біля озера Чеха Конкурентоспроможні випускники ФЕМ – це: 5 кафедр, 4 з яких випускові 4 спеціальності ОКР “Бакалавр” (ліцензований набір – 1950 осіб на рік) 5 спеціальностей ОКР “Спеціаліст” 8 спеціальностей ОКР “Магістр” Навчання українською, російською або...»

«С. М. Ілляшенко / За заг. ред. Л.Г. Мельника. – Суми: ВТД «Університетська книга», 2004. – 648 с.5. Мізюк Б. М. Стратегічне управління: Підручник – 2-ге вид., переробл. і доповн. / Б. М. Мізюк. – Львів: Магнолія 2006, 2007. – 329 с. 6. Міщенко А. П. Стратегічне управління: Навч. посібник / А. П. Міщенко. – Київ: «Центр навчальної літератури», 2004. – 336 с. 7. Черваньов Д. М., Нейкова Л. І. Менеджмент інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств України. / Д. М. Черваньов, Л. І. Нейкова. –...»

«Національний лісотехнічний університет України УДК 504.06:336.777.7 Доц. І.А. Маринич, канд. економ. наук; магістрант М.І. Хутка – Львівська КА ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ КАПІТАЛОВКЛАДЕНЬ У МАЛИЙ БІЗНЕС Найважливішою складовою ринкової трансформації економіки є інвестиційна політика. Особливе місце в цій політиці займає аналіз і оцінка інвестиційної привабливості підприємств, як потенційних об'єктів інвестування. Особливо це є актуальним для малих підприємств, тому що саме вони найчастіше не...»

«ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2013. № 1 (14) В статье рассмотрены сущность и механизм функционирования жилищноарендных кооперативных товариществ. Проанализирован зарубежный опыт формирования и развития жилищно-арендных кооперативов. Автор уделил особое внимание финансовому механизму обеспечения деятельности жилищно-арендных кооперативов и социальному эффекту их функционирования. Ключевые слова: жилищная кооперация, жилищно-арендный кооператив, объединение...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»