WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни “Методика викладання економічних дисциплін” кафедра ділової комунікації спеціальність:8.050201 “Менеджмент організацій” ...»

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

“ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ”

МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Кафедра ділової комунікації

Методичні рекомендації

до практичних занять

з дисципліни “Методика викладання економічних дисциплін”

кафедра ділової комунікації

спеціальність:8.050201 “Менеджмент організацій”

Розглянуті та схвалені

на засіданні кафедри

ділової іноземної мови

протокол № 1

від “31” серпня 2009 року.

Зав. кафедри _____________

к.ф.н., доцент Шавкун І.Г.

Запоріжжя 2009

І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Самостійність у надбанні знань передбачає володіння складними вміннями і навичками бачити смисл та мету роботи, організацію власної самоосвіти, вміння по-новому підходити до вирішуваних питань, пізнавальну і розумову активність і самостійність, здатність до творчості.

Індивідуальна робота, як і самостійна робота студентів є засобом організації та виконання визначеної пізнавальної діяльності поділяється на аудиторну та позааудиторну. Під час аудиторних занять студенти слухають лекцію, ведуть її запис, беруть участь у дискусіях або в обговоренні питань під час семінарських занять. Позааудиторна робота менш регламентована.

До основних форм організації позааудиторної індивідуальної роботи ми відносимо: роботу над підручником, навчальними посібниками, першоджерелами в позалекційний час (конспектування, реферування, складання тез); над конспектами лекцій, перед ними і після них; над документами; підготовка рефератів та доповідей, а також практична робота.

Усі види індивідуальної роботи студентів можна розділити на роботи репродуктивного типу (робота над підручниками), творчі (підготовка доповідей) і комбіновані, тобто такі, що включають елементи творчості і репродукції.

З метою більш досконалого управління позааудиторною індивідуальною роботою студентів – доцільно виділяти дві взаємопов’язані підсистеми – систематичну і акордну самостійну працю. Під систематичною працею розуміють працю, розподілену по днях невеликими порціями, а під акордною

– компактну і довготривалу за часом. Поділ позааудиторної самостійної роботи студентів на систематичну повсякденну і акордну відображає ритм роботи вищої школи і може стати певною основою для її планування, організації й управління. Мета індивідуальних завдань для студентів – кількісне нагромадження навичок самостійної роботи до певного рівня, на базі якого виникає необхідність в акордній праці. Останній переслідує нову мету – перетворення цих навичок у нову якісну структуру (підготовка вступу, доповіді на науковій студентській конференції і т. ін.).

Завдання до позаудиторної індивідуальної роботи передбачають самостійне вивчення окремих тем та питань, складання тез та конспектування питань на основі навчальної літератури, написання рефератів за запропонованими темами.

ІІ. Зміст курсу та питання, які розглядаються Використовуючи репродуктивний, творчий та комбінований типи роботи, підготувати за підручником, навчальними посібниками, першоджерелами в позалекційний час (конспектування, реферування, складання тез) доповіді або реферати за поданими темами:

Тема 1. Предмет, категорії педагогіки вищої школи.

Вища школа як педагогічна система Основні поняття: педагогіка, об’єкт, предмет педагогіки, педагогічна система, вища освіта, методологічні, процесуальні, суттєві категорії

• Предмет педагогіки вищої школи

• Основні функції за завдання педагогіки вищої школи

• Характеристика основних категорій педагогіки вищої школи

• Вища школа як педагогічна система Тема 2. Методи та методика педагогічних досліджень Основні поняття: педагогічне дослідження, мета, об’єкт, предмет, гіпотеза, задачі дослідження, методологія, методика, методи дослідження

• Сутність поняття „педагогічне дослідження”. Етапи педагогічного дослідження

• Сутність та взаємозв’язок понять методологія, метод, методика дослідження

• Різні підходи до класифікації методів дослідження

• Характеристика емпіричних методів дослідження

• Характеристика теоретичних методів дослідження

• Методи кількісної обробки результатів методів дослідження Тема 3. Викладач вищого навчального закладу як організатор навчально – виховного процесу Основні поняття: педагогічна діяльність, педагогічна професія, структура педагогічної діяльності викладача, педагогічний професіоналізм, культура, педагогічна культура, культура спілкування, мовленнєва культура, педагогічна техніка

• Специфіка діяльності педагога у ВНЗ

• Функції, права та обов’язки викладача педагогічного університету

• Основні напрями діяльності викладача ВНЗ

• Психологічна структура педагогічної діяльності

• Педагогічний професіоналізм викладача ВНЗ

• Роль і значення культури освітян у становленні демократичної держави

• Шляхи формування загальної і педагогічної культури викладача ВНЗ Тема 4. Основні напрями діяльності викладача ВНЗ Основні поняття: професійно – педагогічна діяльність, педагогічна професія, структура педагогічної діяльності викладача, педагогічний професіоналізм, професіоналізм знань, професіоналізм спілкування, професіоналізм самовдосконалення

• Специфіка діяльності педагога у ВНЗ

• Завдання, проава та обов’язки викладача педагогічного унівкрситету

• Основні напрями діяльності викладача ВНЗ

• Психологічна структура педагогічної діяльності

• Педагогічний професіоналізм викладача ВНЗ Тема 5. Педагогічна культура викладача ВНЗ Основні поняття: педагогічна культура, духовна культура, професійна культура, педагогічна майстерність, культура спілкування, мовленнєва культура, педагогічна техніка

• Роль і значення культури освітян у становленні демократичної держави

• Сутність поняття „культура” у філософському і педагогічному аспектах

• Основні компоненти педагогічної культури

• Шляхи формування загальної і педагогічної культури викладача ВНЗ Тема 6. Культура педагогічного спілкування викладача ВНЗ. Технологія взаємодії Основні поняття: культура, педагогічна культура, культура педагогічного спілкування, технологія взаємодії

• Роль спілкування у житті людини

• Сутність поняття „педагогічне спілкування”

• Функції педагогічного спілкування

• Структура педагогічного спілкування

• Педагогічне спілкування викладача ВНЗ

• Класифікація стилів та моделей педагогічного спілкування

• Педагогічний такт викладача

• Розвиток комунікативних здібностей педагога Тема 7. Мовленнєва культура викладача ВНЗ Основні поняття: мова, ділова мова, культура мовлення, лексична культура, орфоепічна культура, техніка мовлення, дикція, точність і логічність мови

• В.О. Сухомлинський проо роль слова педагога

• Сутність поняття „мовленнєва культура”

• Правильність, точність і логічність мови викладача

• Виразність мови

• Мовна культура у науковову і навчальному спілкуванні викладача Тема 8. Студент як об‘єкт - суб’єкт педагогічної діяльності Основні поняття: студенство, соціальна група, психологічні особливості старшого юнацкого віку, індивідуальність, соціально – педагогічна адаптація, студентський колектив, студентське самоврядування

• Студенство як соціальна група

• Права і обов”язки студентів педагогічного університету

• Психологічні особливості старшого юнацкого віку

• Адаптація студенства у ВНЗ Тема 9. Дидактика вищої школи. Сучасні технології в освіті.

Основні поняття: дидактика, категорії дидактики, закономірності, принципи, зміст, форми та методи навчання. Кредитно – модульна і модульно – рейтингова системи навчання, контекстний підхід у навчанні, ділова гра, мікровикладання, технологія, освітня технологія, педагогічна технологія, комп”ютерна технологія, техгологія дистанційного навчання

• Поняття про дидактику вищої школи. Оновні категорії дидактики Закономірності та принципи процесу навчання у ВНЗ

• Модель освіти

• Методи та форми організації навчального процесу у вищій школі

• Сучасні системи навчання у ВНЗ

• Сутність та класифікація сучасних технологій Тема 10. Етапи прооведення ділової гри Основні поняття: постановка мети, аналіз проблеми, сценарій тренінг, мозковий штурм, рефлексія, регламент, обгрунтування


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


• Етап підготовки

• Розробка гри

• Етап проведеня

• Входження в гру

• Групова робота над завданнями

• Етап аналізу та узагальнення

• Міжгрупова дискусія Тема 11. Організація самостійної роботи студентів Основні поняття: самостійна робота, види самостійної роботи студентів (репродуктивні, варіантні, євристичні, дослідницькі), самоосвітня діяльність, культура розумової праці.

• Класифікація самостійної роботи студентів

• Організація самостійної роботи студентів:

• Самостійна робота в аудиторних та позааудиторних умовах;

• Взаємозв”язок аудиторної та самостійної роботи студентів

• Психологічні питання організація самостійної роботи студентів:

• Організація самостійної роботи студентів (психологічні передумови);

• Психологічні бар”єри у здійсненні самостійної роботи студентів

• Керівництво самостійною роботою студентів

• Рівні сформованості умінь самостійної роботи у студентів Тема 12. Сучасні технології в освіті Основні поняття: технології, освітня технологія, педагогічна технологія, комп”ютерна технологія, техгологія дистанційного навчання, технологія проблемного навчання, ігрова технологія, технологія модульного навчання.

• Сутність і взаємозв”язок понять освітні технології, педагогічні технології

• Класифікація педагогічних технологій

• Модульно – рейтингова технологія навчання

• Технологія проблемного та групового навчання • Ігрові технології та їх хпрпктеристики

• Характеристика нових інформаційних технологій (комп”ютерних) та технології дистанційного навчання Тема 13. Контроль та оцінка знань, умінь та навичок студентів Основні поняття: контроль, облік, оцінка, модульно – рейтинговий контроль, критерії оцінювання знань, види контролю та форми перевірки знань, умінь та навичок

• Сутність понять „контроль”, „облік”, „оцінка” ЗУН

• Функції контролю ЗУН студентів

• Основні принципи контролю та оцінки знань

• Види контролю та форми перевірки ЗУН студентів

• Методи контролю ЗУН

• Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

• Рейтингова система оцінювання ЗУН

• Об”єкт контролю та оцінювання ЗУН студентівПохожие работы:

«ДВНЗ “Українська академія банківської справи НБУ” Збірник наукових праць 3. Офіційна інтернет-сторінка Державної комісії з регулювання ринку фінансових послуг [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dfp.gov.ua.4. Положення про провадження діяльності страховими посередниками. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.96 № 1523 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua.5. Про внесення змін до Закону України “Про страхування” [Текст] : Закон України...»

«УДК 336.671.1 Підгірна В.С. Львівський національний університет імені Івана Франка ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗПОДІЛУ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПРИБУТКУ СУБ`ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Стаття присвячена поглибленню теоретико-методологічних засад розподілу та використання прибутку суб’єктів господарювання. З цією метою уточнено категорії «розподілений прибуток» та «використання прибутку». Досліджено концептуальну відмінність між «розподілом» та «використанням» прибутку суб’єктів господарювання. Розглянуто...»

«Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого № 3/2010 УДК 613/614:330.161 ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ СУБ’ЄКТІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я Т. М. Камінська, доктор економічних наук, професор Національна юридична академія України імені Ярослава Мудрого Статтю присвячено ірраціональним економічним інтересам, які виникають на тіньовому ринку медичних послуг і суперечать національним інтересам і соціальній ефективності охорони здоров’я. Запропоновано умови, які сприятимуть змінам у середовищі...»

«ОСВІТНІ РЕФОРМИ ТА ІННОВАЦІЇ УДК 37.014.25:378 Вплив інтернаціоналізації на розвиток інноваційних процесів в управлінні європейською вищою освітою Марина Бойченко У статті розкрито сутнісні характеристики та мотиви інтернаціоналізації освіти як детермінанти запровадження інституційних інновацій в управлінні європейською вищою освітою. Проаналізовано основні типи інституційних інновацій у рамках інтернаціоналізації європейської вищої освіти. Ключові слова: інституційні інновації,...»

«Вісник Національного університету водного господарства та природокористування УДК 332.14:339.477 Химинець В. В. (Ужгородський національний університет, м. Ужгород ) КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ УКРАЇНИ В роботі показано, що в умовах сталого розвитку Карпатського регіону, продуктивні сили і структура економіки повинні якнайтісніше узгоджуватися з наявними ресурсами, відтворювальним і асиміляційним потенціалом навколишнього природного середовища всіх територій, які...»

«УДК 656.08 А. М. ТУРЕНКО, д-р техн. наук, проф., ректор ХНАДУ, Харків; В. І. КЛИМЕНКО, канд. техн. наук, проф., завідувач каф. автомобілів ХНАДУ, Харків; О. В. САРАЄВ, канд. техн. наук, доц., декан автомобільного факультету ХНАДУ, Харків ХОДОВА ЛАБОРАТОРІЯ ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ АВТОМОБІЛЯ Представлена сучасна ходова лабораторія для виміру експлуатаційних властивостей автомобіля, яка розроблена на кафедрі автомобілів Харківського національного автомобільно-дорожнього...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ О.П.Якубовський Т.І.Пахомова Н.М.Драгомирецька УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ТА КРИЗАМИ опорний конспект дистанційного курсу КИЇВ – 2005 УДК 364.122 Якубовський О.П., Пахомова Т.І., Драгомирецька Н.М Управління ризиками та кризами (опорний конспект дистанційного курсу навчальної дисципліни): Навчальний посібник. К.: Центр дистанційного навчання НАДУ при Президентові України, 2005. 68 с. Р е ц е н з е н т и: Ясинський В.Л. доктор...»

«Централізована бібліотечна система Шевченківського району м. Києва Інформаційний центр «Бібліотека ім. М. Костомарова» Інформаційно-бібліографічний відділ Сучасні діти – я к і в о н и? Дайджест Випуск 3: Соціальний захист дітей-сиріт Київ 201 Соціальний захист дітей-сиріт : дайджест 2 Шановні друзі! У нових соціально-економічних умовах проблеми захисту прав дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, не тільки не втратили своєї актуальності, а й набули особливої гостроти. Понад...»

«УДК 378.147.157:33 © Власюк І. В. ВИКОРИСТАННЯ КЕЙС–МЕТОДУ ПРИ ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ Постановка проблеми. Нині суспільство висуває все нові вимоги до змісту освіти (орієнтація не стільки на отримання конкретних знань, скільки на формування професійних умінь та навичок, розумових здібностей, бажання навчатися, вміння обробляти великі масиви інформації та ін.), до підготовки майбутніх спеціалістів економістів, які повинні володіти не лише теоретичними знаннями, а й бути...»

«Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету 82 імені Г. С. Сковороди «ПРАВО». Випуск 16, 2011 р. О.В. Москаленко ДО ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРИНЦИПІВ ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВОГО ДЕРЖАВНОГО СОЦІАЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ ВІД НЕЩАСНОГО ВИПАДКУ НА ВИРОБНИЦТВІ Анотація. Розглянуто правові принципи інституту загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійних захворювань у їх об’єктивній єдності з принципами права соціального...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»