WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ АПК В статті дано характеристику ефективного розвитку регіональних агропромислових господарських систем, який знаходиться в залежності від ...»

-- [ Страница 1 ] --

Збірник наукових №2 (77)

Серія: Економічні науки

праць ВНАУ 2013

УДК 339.727.22

Мазур О.В., викладач,

кафедра економіки і підприємництва

Київський університет ринкових відносин

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ВЕКТОР РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ АПК

В статті дано характеристику ефективного розвитку регіональних агропромислових

господарських систем, який знаходиться в залежності від складної взаємодії внутрішніх і зовнішніх чинників, серед яких важливу роль відіграє інвестиційно-інноваціний потенціал.

Показано роль інвестицій, інвестиційної діяльності в розвитку АПК, яка забезпечує прогресивні структурні зрушення в економічній і соціальній сферах комплексів агропромислової спеціалізації. Розкрито значення регіональної інвестиційної політики в розвитку регіональних АПК як базової основи прогресивних на нинішньому етапі ринкових реформ в українській економіці. Сформульовано головну задачу регіональної політики державних органів щодо розвитку інвестиційного процесу, зокрема в агропромисловій сфері.

Охарактеризовано структуру інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності, яка вирізняється певною специфікою. Вказані пріоритети інвестиційної політики в сфері розвитку промислово-виробничих комплексів загалом і АПК зокрема.

Ключові слова: інвестиції, регіональний вектор, господарські системи, інвестиційнонноваційна діяльність, інвестиційний потенціал, економічне середовище, стратегія, динаміка виробництва, інвестиційні процеси, основний капітал.

Табл. 1. Літ. 11.

Постановка проблеми. Вирішення важливих соціально-економічних проблем розвитку регіональних господарських систем, зокрема агропромислових структур значною мірою залежить від інвестиційнонноваційної діяльності, наявності та використання інвестиційного потенціалу конкретної території.

Ефективний розвиток регіональних агропромислових господарських систем знаходиться в залежності від складної взаємодії внутрішніх і зовнішніх чинників, серед яких важливу роль відіграє інвестиційно-інноваціний потенціал, специфіка процесу його використання та стратегічний вектор розвитку. Інвестиційно-інновативна діяльність є основою формування конкурентного середовища та конкурентних переваг регіональних господарських агропромислових систем різного такосномічного рангу, а її результативність забезпечить здатність АПК країни та її регіонів до створення ~ 44 ~ Збірник наукових №2 (77) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2013 економічного середовища, яке сприяє підвищенню ефективності агропромислового виробництва та підвищення добробуту населення. Однак, ця сфера діяльності характеризується зниженням ділової активності більшості суб’єктів господарювання АПК, погіршенням інвестиційного клімату, скороченням надходжень до бюджетів, особливо у сфері переробної промисловості.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням формування ефективної стратегії залучення інвестицій в економіку України присвячено праці вітчизняних і зарубіжних вчених, зокрема О. Мітала, Л. Шила, С. Марченка, Ю. Орловської, А. Гальчинського В. Базилевича, І. Бланка, В. Геєця, Б. Губського, О. Козака, В. Ланового, Я. Соколова та інших.

Сучасним дослідженням інвестиційного регіонального розвитку присвячено роботи В. Геєц, Б. Данилишина, М.Долішнього, І. Драгана, Ф. Заставного, О. Кириченка, М. Лендєла, В. Любімова, Л. Федулової та інших.

Проблеми формування позитивного інвестиційного клімату та підвищення інвестиційної привабливості регіону є надзвичайно різноманітні і багатопланові, тому вимагають додаткового дослідження і пошуку шляхів розв’язання.

Мета дослідження. Значна галузево-просторова диференціація АПК регіонів країни за рівнем агропромислового розвитку потребує комплексної оцінки передумов формування та реалізації інвестиційно-інноваційної моделі розвитку на основі цільової діагностики, визначення інвестиційного та інноваційного потенціалів агропромислових структур для обґрунтування пріоритетів та стратегій функціонально-територіальної організації та просторового розвитку агропромислових комплексів різного ієрархічного рівня.

Виклад основного матеріалу дослідження. В агропромисловому секторі економіки має місце втрата значної частини потенціалу, динаміка виробництва основних видів продовольчої продукції має негативну тенденцію, переважна частина основних засобів виробництва має високий ступінь фізичного і морального зносу, територіальна структура є недосконалою.

Морально і фізично застаріле обладнання, слабке матеріально-технічне забезпечення, недовантаження виробничих потужностей, недостатній розвиток інфраструктурних галузей призвели до значних фінансових втрат, обумовили збитковість підприємств. Все це гальмує економічне зростання і потребує розробки і запровадження система організаційно-економічних заходів по ~ 45 ~ Збірник наукових №2 (77) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2013 активізації і підвищенню дієвості інвестиційно-інноваційної діяльності в АПК країни та її регіонів.

Роль інвестицій, інвестиційної діяльності в розвитку АПК важко переоцінити, вона забезпечує прогресивні структурні зрушення в економічній і соціальній сферах комплексів агропромислової спеціалізації, удосконалення функціонально-територіальної організації і просторової структури, стабільний і ефективний розвиток економічної діяльності.

Активність інвестиційних процесів в АПК країні визначається станом, що склався в інвестиційному комплексі, де наяву низькі темпи оновлення виробничого апарату (зношеність основних засобів виробництва становить 50зниження інвестиційної активності суб'єктів; недосконала структура економіки; невисока інвестиційна активність господарюючих суб’єктів;

напруженість державного і місцевого бюджетів, внаслідок чого скорочуються можливості бюджетного фінансування інвестицій. Однак, деякі тенденції як свідчать аналітичні дані стосовно інвестиційної діяльності в країна та її регіонах мають позитивний характер. Так капітальні інвестиції (у фактичних цінах) в 2009 році становили 192,8 млрд. грн., дещо зменшились в 2010 році – до 189,8 млрд. грн. і значно зросли в 2011 році до 259.9 млрд.грн. тобто на 36,9%. Із них інвестиції в матеріальні активи склали 96,5 млрд.грн., в тому числі в основний капітал - 80,5 млрд. грн., серед яких на капітальне будівництво було направлено 45,6, в машини і обладнання - 32,8, на транспортні засоби - 0,8 млрд. грн. [10]. Що стосується джерел фінансування капітальних інвестицій, то із загальної суми 259,9 млрд. грн. кошти державного бюджету склали 7,1%; місцевих бюджетів – 3,4%, а основна маса – 58,6% це власні кошти підприємств і організацій.

В структурі інвестиційних надходжень більше 80% займають інвестиції в основний капітал, в той час як надходження в нематеріальні активи і на капітальний ремонт незначні, що не є оптимальним розподілом. Загальна сума інвестицій в основний капітал, що в 2009 році склала 151,8 млрд. і дещо знизилась в 2010 році до 150,7 млрд. грн. значно зросла і 2011 році і склала 209,1 млрд. грн. Індекс інвестицій в основний капітал за останній рік склав 122,4%, тоді як в 2009 і 2010 роках він не досягав попереднього року. Основна маса інвестицій в основний капітал покривалась за рахунок власних коштів підприємств і організацій – 54,0% і лише 7,5 % склали кошти із державного і

–  –  –

В територіальному розрізі розподіл інвестицій характеризується значною диференціацією: найбільше інвестицій було зосереджено в м. Києві, Донецькій, Дніпропетровській, Київській, Одеській та Харківській областях, найменше – в Тернопільській, Сумській, Кіровоградській, Вінницькій та Закарпатській областях.

Із 25 регіональних систем обласного рівня в 11 спостерігається низька інвестиційна активність, зокрема в цю групу входить і 2 області Подільського економічного району – Вінницька і Хмельницька. Характеризуючи інвестиційну діяльність Вінницької області, можна відмітити, що обсяг капітальних інвестицій в 2011 році складав 6, 6 млрд. грн. (у фактичних цінах), або2,5% із загальної їх суми (259,9 млрд. грн.). Основна частина інвестицій (99,4%) було направлена в матеріальні активи, в тому числі - 84,6% в основний капітал, і лише 0,04 млрд. грн., або 0,6% - в нематеріальні активи. Динаміка капітальних інвестицій має позитивну тенденцію – якщо в 2005 році їх обсяг становив 2,06 млрд. грн., то в 2009 р. – 3,33, в 2010 р. – 4,34, а в 2011 – ~ 47 ~ Збірник наукових №2 (77) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2013 6,62 млрд. грн. Розгляд капітальних інвестицій за джерелами фінансування свідчить, що основна їх частина, а саме 63,6% була сформована за рахунок власних коштів підприємств і організацій, 14,6 % коштів склали кредити банків та інші позики і лише 3,9% становили кошти державного та 3,9% місцевих бюджетів, причому їх частка в капітальних інвестиціях характеризується відносною стабільністю [11].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Сума інвестицій в основний капітал по області в 2011році склала 5,59 млрд. грн. із 209,1 млрд. грн., або 2,7% загальних інвестицій по країні. За джерелами фінансування розподіл є аналогічним капітальним інвестиціям із незначними відхиленнями. Так, в інвестиціях в основний капітал власні кошти підприємств і організацій складають 59,7%, кредити банків і інші позики – 16,8%, а кошти місцевих бюджетів становлять 3,0%, а 0,8% - кошти державного бюджету [10]. Індекси інвестицій в основний капітал останні роки характеризуються позитивною тенденцією - в розрахунку до попереднього року обсяг інвестиції зріс в 2010 році на 37,9%, а в 2011 р. – на 29,7%.

Структура інвестицій в основний капітал за видами економічної діяльності вирізняється певною специфікою. Так в сільське господарство, мисливство і лісове господарства в 2011 році було направлено 30,5% їх загального обсягу, в промисловість, відповідно, 27,7; на операції з нерухомим майном та наданням послуг підприємцям – 19,4; на діяльність транспорту і зв’язку – 12,2; торгівлю, ремонт автомобілів, побутових виробів – 4,1%, а в інші види діяльності було спрямовано 4,6% загального обсягу інвестицій в основний капітал. Якщо індекс інвестицій в основний капітал в 2011 році в порівнянні з попереднім роком склав 129,7%, то в сільському господарстві він становив 172,1%, в промисловості – 137,8% при зменшенні у будівництві – 77,7%. При збільшені індексу інвестицій в основний капітал загалом по промисловості з 115,7% в 2010 році до 137,8% в 2011 році, індекси в переробній промисловості слали, відповідно, 115,7 і 158,9 %. Серед галузей переробної промисловості особливо помітним є зростання інвестицій в основний капітал в галузях виробництва харчової продукції і напоїв, як складовій АПК області, куди було в 2011 році спрямовано 1,2 млрд. грн., що на 81,8% більше, ніж в попередньому році. В 2011 році в сільськогосподарському виробництві в області було введено в дію тваринницьких приміщень для великої рогатої худоби на 4,5 тис скотомісць, 8,8 тис. куб. м силосних споруд з метою активізації даної сфери виробництва.

~ 48 ~ Збірник наукових №2 (77) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2013 В територіальному розрізі вкладення інвестицій в основний капітал по області характеризується значною диференціацією і нерівномірністю. Так 40% їх загальної суми сконцентровано було в 2011 році у Вінницькій області, в тому числі у Вінниці – 23,3%.

Якщо розглядати агропромисловий комплекс як єдине і цілісне утворення, основу якого складає сільське господарство та переробна харчова промисловість, то характер інвестиційної діяльності в його основних сферах можна оцінити як відносно прогресивний із-за постійної і неухильної тенденції зростання обсягів інвестування в його господарські системи. Якщо в 2005 році в основні сфери АПК було спрямовано інвестицій в основний капітал в сумі 437,4 млн. грн., що склало 25,8% їх загального обсягу, то в 2009 році, відповідно, 930,1 млн. грн. і 34,8% і в 2010 році – 1544,5 млн. грн. та 36,3%.Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ Annotation The article is explores the global experience of higher education, researched of its competitive advantages. Much attention the world of higher education focused on their restructuring to improve competitiveness at the global level. It is proved that the competitiveness of higher education is manifested in the formation of a competitive economy, and increase the degree of completion of training students in colleges and universities...»

«Онищук С.В., кандидат наук з державного управління, доцент Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ Морально-психологічний та соціально-економічний аспекти адаптації працівників після звільнення У науковій статті досліджуються морально-психологічний та соціально-економічний аспекти адаптації працівників після звільнення. Наводяться власні визначення понять “психологічна адаптація”, “соціальна адаптація”. Наводяться основні рекомендації, які б...»

«Т.М. Онопрієнко. Узуально-асоціативні епітети в сучасній англійській мові УДК 811.111(07) Т.М. Онопрієнко, кандидат філологічних наук, доцент (Житомирський державний університет) УЗУАЛЬНО-АСОЦІАТИВНІ ЕПІТЕТИ В СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ У статті представлена якнайповніша семантична класифікація епітетів у сучасній англійській мові; чітко окреслені відмінності між епітетом, прикметником у морфології та означенням у синтаксисі; ґрунтовно аналізуються узуально-асоціативні епітети, які складають...»

«УДК 536.58 О.В. Кочан *, Р.В. Кочан ** * Тернопільський національний економічний університет, НДІ Інтелектуальних комп’ютерних систем, ** Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем МІКРОКОНТРОЛЕРНИЙ МЕТОД КЕРУВАННЯ ПРОФІЛЕМ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ © Кочан О.В., Кочан Р.В., 2008 Запропоновано метод керування нагрівачами термоелектричного перетворювача зі стабілізацією профілю температурного поля вздовж електродів головної термопари. Через низькі...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУРАЧЕК Ігор Володимирович УДК 631.115.8:334.734 РОЗВИТОК ВИРОБНИЧИХ КООПЕРАТИВІВ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ПЕРЕХІДНОГО ПЕРІОДУ Спеціальність 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Житомир – 2005 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано в Національному науковому центрі “Інститут аграрної економіки” (м. Київ). Науковий керівник:...»

«НАУК ОВ І ПР АЦ І ІНС Т ИТ УТУ Б ІОЕ НЕ РГ Е ТИЧ НИХ К УЛЬТУР І ЦУК РОВ ИХ Б УРЯ К ІВ, в и п ус к 1 9 Annotation Voitov V., Bondarenko M., Bunetsky V. Raw vegetable processing in solid fuel An analysis of existing technologies for processing biomass plant in comparison with the proposed technology moistened pressing is provided. It is concluded that the higher efficiency technology wet compression achieved due account the physicochemical properties of the material being processed. Keywords:...»

«ИННОВАЦИОННОЕ И УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 658:631 Юшкевич О.О., к.е.н., доцент, Житомирський державний технологічний університет СТАЛИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ: ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Вихід України на траєкторію сталого розвитку пов'язаний перш за все з осмисленням обмеження її можливостей витримувати навантаження антропогенного характеру. Через посилення антропогенного впливу на природу сільськогосподарськими підприємствами, з'явились і стали істотними зворотні зв’язки між станом...»

«Економічні науки Таким чином, підводячи підсумок, можна сказати про те що маркетинг житлової політики направлений на аналіз існуючих процесів і явищ як на ринку житла, так і в без ринковому середовищі – від типології поведінки споживачів, що склалася, до моделей житлових організацій населення. Ця область вивчення перетинається з дослідженнями в інших галузях маркетингового знання, наприклад, з маркетингом будівництва і маркетингом нерухомості. Маркетинг житлової політики націлений на формування...»

«підприємствах, реалізації та економічної оцінки оптимізації податкових платежів сприятиме формуванню концепції оптимізації податкового планування.1. Салига С.Я., Дацій Н.В., Корецький С.О., Нестеренко Н.В., Салига К.С. Фінансовий менеджмент: Навч. посібник. – К.: Центр навч. літ., 2006. – 274 с. 2. Рішення справи Gregory vs Helvering, фереральний суддя Лернед Хенд, Верховний суд США, 1935 р. // ageyev. birhostihg. сom. htmt. 3. Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-XIY “Про бухгалтерський...»

«Висновки. З викладеного можна констатувати, що бухгалтерський облік як одна з найважливіших складових у системі управління повинна бути зважено організованою та чітко регульованою діяльністю науковців та практиків з обліку, поєднувати в собі професійні знання, міжнародний досвід і компетенцію, оскільки від правильності дій бухгалтера залежать ефективне й законне функціонування підприємства. Отже, метою управління є підвищення ефективності господарських процесів. Бухгалтерські дані дозволяють...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»