WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«Збірник наукових №2 (77) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2013 УДК 332.12.330.111 Пепа Т.В., д.е.н., професор, Науково-дослідний економічний інститут, м. Київ РЕГІОНАЛЬНІ НЕРІВНОСТІ ...»

-- [ Страница 1 ] --

Збірник наукових №2 (77)

Серія: Економічні науки

праць ВНАУ 2013

УДК 332.12.330.111

Пепа Т.В., д.е.н., професор,

Науково-дослідний економічний інститут, м. Київ

РЕГІОНАЛЬНІ НЕРІВНОСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО

РОЗВИТКУ ТА НАПРЯМИ ЇХ ПОМ'ЯКШЕННЯ І ПОДОЛАННЯ

Стаття присвячена важливій і актуальній проблемі - обгрунтуванню напрямів та

розробці шляхів пом’якшення і усунення регіональних диспропорцій на основі аналізу наявних просторових відмінностей в соціально-економічному розвитку регіонів.

Проаналізовані диспропорції географічного, економічного, демографічного і соціального характеру, виявлена асиметрія регіональних пропорцій, порушення їх рівноваги в економічному просторі і дисбаланс в забезпечені потреб населення.

Визначені масштаб і вектор трансформаційної динаміки економіки країни в період посилення ринкових перетворень в усіх сферах діяльності, деформація всього економічного простору, що зумовлює регіональну напругу, загострення проблем просторового сталого розвитку.

Охарактеризовані особливості регіональної динаміки, які поки що не дали позитивного результату, а натомість призвели до зростання диференціації регіонального розвитку, зростання регіональної асиметрії, поглиблення просторових диспропорцій, зростання регіональних відмінностей умов життєдіяльності населення.

Окреслені напрями і шляхи подолання регіональних нерівностей розвитку продуктивних сил країни, впровадження яких забезпечить економічне зростання і підвищення рівня життя населення.

Ключові слова: регіон, регіональні нерівності, диференціація, деградація, диспропорції, асиметрія регіонального розвитку, просторові пропорції, заходи, стратегічні напрями, економічний простір.

Літ.8.

Постановка проблеми. Трансформаційна динаміка в Україні спрямована на формування ринкової соціально-орієнтованої економіки країни та її регіонів, створення оптимального господарського механізму, який забезпечив би найбільш повне задоволення потреб населення, сприяв би підвищенню рівня і якості його життя. Трансформаційні процеси в економіці створили якісно нові умови для просторового розвитку та міжрегіональної кооперації в єдиному просторі України. Деформація всього економічного простору, гострота сучасної соціально-економічної ситуації визначається складним періодом – переходом ~ 67 ~ Збірник наукових №2 (77) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2013 до економіки ринкового типу, нестабільною системою державного регулювання, відкритістю національної економіки до зовнішнього ринкового середовища, зміною відносин між центром і регіонами та наслідками фінансово-економічної кризи. Звідси регіональна напруженість, загострення проблем просторового характеру, що посилюються із-за нестабільності ринкових перетворень в різних сферах діяльності, обумовлюючи невідповідність і розбіжність в масштабності та етапності трансформаційних процесів, значну регіональну диференціацію соціально-економічного розвитку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемам регіонального розвитку господарських систем різного таксономічного рангу, дослідженню просторових нерівностей присвячено наукові праці таких вчених як О.А. Алимова, І.К. Бистрякова, М.П. Бутка, В.М. Гейця, Б.М. Данилишина, М.І. Долішнього, Г.М. Калетніка, Т.М.Качали, А.Г.Мазура, Я.Б. Олійника, В.І. Пили, В.А. Поповкіна, Л.Г. Чернюк, О.С. Чмир, М.Г. Чумаченка.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. При значному рівні дослідженості проблем регіональної нерівності, поки що недостатньо вивченими залишаються комплексні науково-прикладні аспекти даної проблеми.

Мета статті. Метою даної роботи є комплексне дослідження теоретичних та практичних питань регіональної нерівності і обґрунтування напрямів та розробка шляхів її пом’якшення і подолання.

Виклад основного матеріалу. Вихід України на новий етап соціальноекономічного розвитку, інтеграція у світогосподарське співтовариство вимагає необхідності вибору такого стратегічного курсу, який поєднав би державний та регіональний аспекти у забезпеченні стабільного розвитку економічного простору та його регіональних систем, стійкого економічного зростання на основі оптимізації трансформаційних процесів. Однак, регіональна динаміка свідчить, що дані процеси поки що не дали позитивних результатів, призвели до зростання диференціації регіонального розвитку, поглиблення просторових диспропорцій, посилення регіональної асиметрії умов життєдіяльності населення, зростання регіональної нерівності в розвитку продуктивних сил, посилення дезінтеграції економіки і всього економічного простору.

Загальною тенденцією розвитку регіонів в сучасних умовах є поглиблення всіх типів регіональних диспропорцій економічного простору країни, зростання протиріччя між сформованою територіально-галузевою ~ 68 ~ Збірник наукових №2 (77) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2013 структурою господарського комплексу країни і її регіонів та потребами створення конкурентоспроможності й високопродуктивної системи суспільного виробництва. Ця невідповідність поглибила диспропорції між виробництвом сировини і готових товарів, експортом та імпортом, регіонами з промисловою й аграрно-промисловою спеціалізацією. Навіть помітне економічне зростання передостанніх років не стало вагомим інструментом забезпечення високого життєвого рівня населення, а регіони з помірними темпами економічного росту і зараз не гарантують жителям зростання добробуту.

Сучасні наявні проблеми регіональної нерівності обумовлені неефективним регулюванням процесів трансформації, неоптимальністю структурної перебудови регіональних господарських систем, які є різноплановими, але однофункціонально спрямованими у формуванні складу і структуру національного економічного простору. Регіональні господарські системи є інтегрованими структурними утвореннями, які поєднують в собі значну частину виробничо-територіальних формувань з розвинутими внутрішніми і зовнішніми зв’язками, які як складові елементи чи компоненти є взаємозв’язаними і взаємодіють в процесі функціонування і розвитку.

Регіональні господарські системи в процесі свого розвитку не є незмінними, їх функціонування супроводжується зміною складу, форм, видів та їх поєднанням, а їх структурна трансформація виражається в зміні компонентів, потужностей і масштабів виробництва, взаємозв’язків та виробничих відносин, зміні форм організації та територіальних пропорцій, а також у формуванні нових прогресивних ринкових форм і видів територіальної організації їх продуктивних.

Трансформаційні процесі в регіонах та їх господарських системах часто не характеризуються позитивною динамікою, зумовлюючи зростання регіональної нерівності, яка проявляється через диференціацію результативності соціально-економічного розвитку регіонів із-за неефективної системи регіонального управління; недосконалості фінансових механізмів забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів; відсутності стратегічних комплексних програм соціально-економічного розвитку регіонів.

Ускладнення практичних завдань стратегічної трансформації соціальноекономічного розвитку визначають необхідність внесення адекватних змін до існуючої парадигми регіонального розвитку, яка в умовах глобалізації зазнає значних модифікацій. Так як впровадження економічних реформ призвело до ~ 69 ~ Збірник наукових №2 (77) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2013 посилення регіональної диференціації і поглибило диспропорцій у соціальноекономічному розвитку регіонів, посилило поляризацію їх господарств, зростання регіональної асиметрії умов життєдіяльності населення і забезпечення його соціальними послугами, то це потребує розробки заходів з оптимізації трансформаційної динаміки, розробки механізму її регулювання з вектором на забезпечення стабільності соціально-економічного розвитку.

Дослідження свідчать про актуалізацію цих питань, адже до сих пір трансформаційні процеси не супроводжуються покращенням умов і підвищенням якості життя, посилюють регіональну диференціацію і дезінтеграційні процеси, зумовлюють зростання розриву між рівнями соціально-економічного розвитку регіонів, розшаруванням населення за доходами і умовами життєдіяльності. Звідси необхідність реалізація ендогенної моделі ринкових трансформацій економічного простору на основі посилення самоорганізації його регіональних систем, усунення або пом’якшення регіональних диспропорцій різного характеру – географічних, економічних, демографічних, соціальних.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Щодо географічної нерівності, то варто відмітити, що соціальноекономічний розвиток територій прямо або опосередковано базується на використанні переваг геоекономічного положення, наявного природноресурсного потенціалу, оптимальності потоків всіх ресурсів, які є різнорідними за окремими характеристиками. Наявність на певних територіях регіонів мінерально-сировинних ресурсів, земельних, агрокліматичних зумовлюють спеціалізацію їх господарських комплексів, видів діяльності і звідси відповідний рівень зайнятості, доходу населення та їх міграційних потоків.

Наша країна має потенційні можливості та конкурентні переваги задля включення у світовий економічний простір - унікальний природно-ресурсний потенціал, особливості земельних ресурсів як природного базису, виробничі і людські та науково-технічні потенціали. Міжнародне значення має рекреаційний комплекс в складі Причорноморського, Карпатського та Поліського регіонів, великі можливості закладені у геоекономічному потенціалі країни як транзитної держави, на території якої зосереджений значний транспортний потенціал європейського і світового значення. Вигідне геоекономічне положення на перетині осей Захід-Схід, Північ-Південь є важливим економічним ресурсом. Серед 25 областей 19 є прикордонними з ~ 70 ~ Збірник наукових №2 (77) Серія: Економічні науки праць ВНАУ 2013 певним статусом і можливостями розвитку. Наявний природно-ресурсний потенціал обумовлює певні відмінності в розвитку регіонів.

З наявністю і ступенем використання природних ресурсів тісно пов’язаний рівень економічного і соціального розвитку регіонів. Аналіз природних ресурсів по основним видам свідчить, що найбільш потужним природно-ресурсним потенціалом володіє Донецький економічний район (індекс 1,88 при базовому по Україні 1,00), а найменшим – Поліський район (0,54). Такий аналіз є базою в сукупності з показниками соціальноекономічного розвитку для розробки тактики і стратегії подальшого функціонування регіональних господарських систем та їх людського потенціалу. Варто вказати, що наявний природно-ресурсний потенціал країни із-за безгосподарського використання втрачає свої запаси, вичерпує резерви, недостатньо задіяні і можливості геоекономічного характеру.

Основними заходами подолання географічної нерівності в країні є:

активізація та посилення дієвості комплексного використання природноресурсного потенціалу регіонів із підвищенням чинників економічного зростання; завершення земельної реформи, активізація системи землекористування, форм власності в інтересах держави та сільських жителів;

обґрунтування формування пропорцій ресурсного потенціалу внутрішньогалузевого і міжрегіонального характеру, зокрема в Східному, Карпатському і Південному економічних районах; усунення диспропорцій між сировинною базою і виробничими потужностями по її переробці, особливо в регіонах агропромислової спеціалізації; підвищення рівня транспортного обслуговування регіонів та територій його тяжіння, оптимізація доступності до природних ресурсів;

Враховуючи різноплановість природних ресурсів регіонів, їх виробничу спеціалізацію, людський потенціал можна говорити про не вирівнювання розвитку регіонів, чого досягти неможливо, а про зближення в них умов проживання населення, життєвого середовища.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ БОГАШКО Олександр Леонідович УДК 351.82 (477.46) НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СТРАТЕГІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНУ Спеціальність 08.10.01 – розміщення продуктивних сил і регіональна економіка АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ 2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини Міністерства освіти і науки України...»

«УДК 316.3:330.341.2:304.5 Филиппова І.Г. к.е.н., доц. каф. управління персоналом і економічної теорії СНУ ім. В. Даля ПРАЦЯ І КАПІТАЛ ЯК ЕЛЕМЕНТИ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ Стаття присвячена аналізу взаємовідносин трудового потенціалу і капіталу в аспекті відтворювальних процесів і перспектив соціально-економічного розвитку. Не тільки через виробництво, але і через споживання виявляються зв'язаними трудовий потенціал і капітал. Проте якщо у виробництві цей зв'язок позитивний, то в споживанні...»

«УДК 58.087:016:929Ереті«17» КОЛОМІЄЦЬ Наталія Дмитрівна, пров. наук. співробітник ННСГБ НААН (м. Київ) Д. Д. ЕРЕТІ (GEORG DIONYSIUS EHRET) (1708–1770) – ВИДАТНИЙ БОТАНІК, ЕНТОМОЛОГ ТА БОТАНІЧНИЙ ІЛЮСТРАТОР XVIII СТОЛІТТЯ Уперше відтворено цілісну картину біографічних даних, наукової діяльності в галузі ботанічного мистецтва видатного німецького ілюстратора XVIII століття Д. Д. Ереті та його співпраці з видатними ботаніками того часу. Впервые воссоздана целостная картина биографических данных,...»

«“Правова інформатика”, № 4(20) / 2008 37 УДК 342.721 А.М. НОВИЦЬКИЙ, кандидат юридичних наук (Ph.D), старший науковий співробітник, начальник відділу дослідження проблем протидії податковим правопорушенням НДЦ з проблем оподаткування Національного університету ДПС України ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ЗАСТОСУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО БАНКІНГУ В ДІЯЛЬНОСТІ ОКРЕМИХ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ Анотація. Щодо проблемних питань правового забезпечення застосування новітніх технологій в господарській діяльності суб’єктів...»

«УДК 330.131.7 ОЛЕНА КРИКЛІЙ кандидат економічних наук, доцент доцент кафедри банківської справи ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» (м. Суми), ОЛЕНА КРУХМАЛЬ кандидат економічних наук, доцент кафедри банківської справи ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ» (м. Суми), ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНКИ ОПЕРАЦІЙНОГО РИЗИКУ БАНКУ Статтю присвячено дослідженню інструментарію оцінки операційного ризику банків. Визначено сутність операційного ризику банку, фактори, що зумовлюють його...»

«УДК 351:364 О. О. Сиченко, кандидат економічних наук, доцент кафедри маркетингу Дніпропетровського державного аграрного університету СИТУАЦІЙНИЙ АНАЛІЗ СТАНУ І МОЖЛИВОСТЕЙ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНОГО СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНО ВІДПОВІДАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ У статті розглянуто стан і можливості реалізації концепції сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні. Зокрема, виявлено ситуаційні переваги та недоліки впровадження концепції, оцінено можливості та вади з погляду...»

«Перетворення особистих селянських господарств в нові організаційноправові структури слід здійснювати такими шляхами: особисті селянські господарства можуть трансформуватися у фермерські господарства або приватні підприємства; особисті селянські господарства (можливо разом із новоствореними фермерськими господарствами і приватними підприємствами) можуть об’єднуватися в асоціації, кооперативи (виробничі та обслуговуючі); особисті селянські господарства можуть інтегруватися із...»

«УДК 378.147:004:34.08 Шерман Михайло м. Херсон ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЮРИСТІВ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА Анотація. У статті на підставі аналізу чинної нормативно-правової бази та матеріалів, наведених у фахових джерелах з юридичної психології, права та інформаційних технологій, здійснена спроба навести означення інформаційної діяльності юриста та характеристики її окремих видів в умовах постіндустріального (інформаційного) суспільства. Зазначається, що...»

«ISSN 2222-5501. ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ. Серія «ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ». ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. 2015. № 1 (9) УДК 37.01: 3393 Н.І. ТРІШКІНА, кандидат економічних наук, доцент, директор Хмельницького торговельно-економічний коледжу Київського національного торговельно-економічного університету СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ФАХІВЦІВ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ Досліджено сучасні підходи до формування професійних компетенцій фахівців...»

«УДК 330.341.1. UDC 330.341.1. ГРАФОАНАЛІТИЧНИЙ МЕТОД ОЦІНКИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Комчатних О.В., Національний транспортний університет, Київ, Україна GRAPHIC-ANALYTICAL METHOD FOR ESTIMATION OF ENTERPRISE'S INNOVATIVE POTENTIAL Komchatnykh O.V., National Transport University, Kyiv, Ukraine ГРАФОАНАЛИТИЧЕСКИЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ Комчатных Е.В., Национальный транспортный университет, Киев, Украина Постановка проблеми. Ефективність діяльності...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»