WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«С. М. Кожем’якіна Державна економічна політика і механізм її формування та реалізації Навчально-методична розробка теми модулю ЗН-4 “Державне управління і державна служба” професійної ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ УКРАЇНИ

С. М. Кожем’якіна

Державна економічна політика і механізм її формування та реалізації

Навчально-методична розробка теми

модулю ЗН-4 “Державне управління і державна служба”

професійної програми підвищення кваліфікації керівних працівників та

спеціалістів державної служби зайнятості України Київ 2015 УДК ББК

Рецензенти:

завідувач кафедри управління персоналом та економіки І. Ф. Гнібіденко праці ІПК ДСЗУ, доктор економічних наук, професор завідувач відділу стратегії сталого розвитку НауковоО. М. Циганюк дослідного економічного інституту Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту підготовки кадрів державної служби зайнятості України ( протокол № від 27 травня 2015 року,) Кожем’якіна С. М С 13 Державна економічна політика і механізм її формування та реалізації. Навч.-метод. розробка – К.: ІПК ДСЗУ, 2015. – 34 с.

Подано навчально-методичні матеріали – програму теми, контрольні питання та тестові завдання для перевірки знань слухачів, список рекомендованої літератури, конспект лекції тощо.

Для використання під час занять і самостійної навчальної роботи слухачів центру підвищення кваліфікації ІПК ДСЗУ – керівних працівників та спеціалістів державної служби зайнятості України.

УДК ББК С © Кожем’якіна С. М., 2015 © Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ), 2015 ЗМІСТ

1. Програма теми ………………………….…….……………………….….. 3

2. Мета та завдання вивчення теми …………………………………….….. 3

3. Список використаної та рекомендованої літератури …..............………. 3

4. Перелік контрольних питань……………………….………………….…. 4

5. Тестові завдання для перевірки знань…………………………….……... 4

6. Конспект лекції «Державна економічна політика і механізм її формування та реалізації»……………………………………………………………......7

1. Програма теми Сутність державної економічної політики. Поняття, зміст, основні характеристики та мета державної економічної політики. Процес формування державної політики. Існуюча система державного регулювання економіки.

Складові та напрями державної економічної політики. Політика Кабінету Міністрів України. Основні види економічної політики. Реалізація державної економічної політики. Методологічні підходи до проблеми реалізації державної економічної політики. Типи учасників реалізації державної економічної політики. Основні типи оцінок державної економічної політики. Аналіз впливу державного регулювання. Методи економічної політики. Інструменти економічної політики.

2. Мета та завдання вивчення теми Мета вивчення теми: підвищити теоретичний рівень слухачів шляхом надання сучасних знань про теоретичні засади державної економічної політики і механізм її формування та реалізації.

За результатами навчання слухачі повинні:

демонструвати розуміння сутності державної економічної політики;

вміти аналізувати основні види державної економічної політики;

інтерпретувати основні методи та інструменти державної економічної політики;

проявляти обізнаність щодо проблем реалізації державної економічної політики;

розумітися на цілях державної економічної політики.

3. Список використаної та рекомендованої літератури

1.Державне регулювання економіки [Текст] : підручник / В. М. Гриньова, М. М.

Новікова. – К. : Знання, 2008. – 398 c.

2.Управління довгостроковим розвитком національної економіки: методологічні та прикладні аспекти [Текст] : монографія / Т. Л. Желюк ; Терноп. нац. екон.

ун-т. – Т. : ТНЕУ, 2010. – 511 с.

3.Національна економіка [Текст] : підручник / Б. Ф. Заблоцький. – Л. : Новий Світ

– 2009. – 582 с.

4.Державна фінансова політика економічного розвитку [Текст] / Зимовець В. В. ;

НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. – К. : [б. в.], 2010. – 355 с.

5.Круш П.В. Регулювання економіки: теоретичні та прикладні аспекти [Текст] :

монографія / П. В. Круш, І. А. Максименко ; ред. П. В. Круш ; Національний технічний ун-т України "Київський політехнічний ін-т". – К. : НТУУ "КПІ", 2008. – 424 с.

6.Державне регулювання економіки [Текст] : навч. посібник / Д. М. Стеченко. – К. : Знання, 2007. – 271 c.

7.Державне регулювання економіки [Текст] : підручник / Л. А. Швайка. – К. :

Знання, 2008. – 462 с.

4. Перелік контрольних питань

1. Розкрийте сутність процесу формування державної економічної політики.

2. Визначте поняття державної економічної політики.

3. Надайте характеристику існуючій системі державного регулювання економіки.

4. Наведіть складові та напрями державної економічної політики.

5. Розкрийте сутність і роль політики Кабінету Міністрів України в економіці.

6. Назвіть основні види економічної політики.

7. Розкрийте сутність механізму реалізації державної економічної політики.

8. Методологічні підходи до проблеми реалізації державної економічної політики? Наведіть перелік та розкрийте їх сутність.

9. Охарактеризуйте типи учасників реалізації державної економічної політики?

10.Наведіть основні типи оцінок державної економічної політики.

11.Яка користь від аналізу впливу державного регулювання?

12.Надайте характеристику методам економічної політики.

13.Надайте характеристику інструментам економічної політики.

5.Тестові завдання для перевірки знань

1.Метою державної економічної політики є:

а)створення умов для вирішення соціальних проблем населення, зокрема розширення і зміцнення «середнього класу», який виступає реальною та зацікавленою силою правової держави і громадянського суспільства;

б)досягнення максимально можливого добробуту суспільства шляхом всебічного розвитку соціально-економічної системи та забезпечення соціальної і політичної стабільності.

2.Цільові настанови в економічній діяльності держави спрямовуються на:

а)запровадження принципів результативності, ефективності, рівності між суб’єктами господарювання і стабільності економічного та соціального розвитку суспільства;

б)залучення людей до справи і завдяки цьому нівелювання соціального та політичного напруження, а також сприяння рівноправному діловому і взаємовигідному співробітництву всередині країни — між її складовими частинами, ззовні — з іншими країнами.

3. Політика Кабінету Міністрів України визначається:

а)його програмою діяльності;

б) конституційними положеннями, щорічними та позачерговими посланнями Президента України про внутрішнє та зовнішнє становище України, актами Верховної Ради України та довгостроковими програмами розвитку.

4.Основними видами економічної політики, що визначаються державою, є:

а) регулювання капіталовкладень; регулювання збуту; регулювання ринку робочої сили; стимулювання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт;.

б) структурно-галузева політика; інвестиційна політика; амортизаційна політика; політика інституційних перетворень; цінова політика; антимонопольно-конкурентна політика; бюджетна політика; податкова політика;

грошово-кредитна політика; валютна політика; зовнішньоекономічна політика;

екологічна політика; соціальна політика.

5.Реалізація державної економічної політики - це:

а)постійний, динамічний процес досягнення поставлених цілей, в якому беруть участь різні органи державної влади і інститути цивільного суспільства;

б) розробка та запровадження правових засад функціонування економічної системи в ринкових, соціально орієнтованих умовах;

в) визначення пріоритетів макроекономічного розвитку, тобто формулювання діагностованих за певними критеріями цілей, забезпечення їх реалізації необхідними ресурсами, оцінка соціальних, економічних, екологічних та інших наслідків реалізації цих пріоритетів.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


6. Механізм реалізації державної економічної політики включає:

а) створення оптимального конкурентного середовища діяльності суб'єктів господарювання, забезпечення їх взаємодії на умовах недопущення проявів дискримінації одних суб'єктів іншими, насамперед у сфері монопольного ціноутворення та за рахунок зниження якості продукції, послуг, сприяння зростанню ефективної соціально орієнтованої економіки;

б) сукупність засобів, методів і ресурсів, що забезпечують виконання заходів, які плануються відповідно до поставлених завдань державної економічної політики;

7.Оцінка реалізації державної економічної політики – це:

а) сукупність механізмів і методів по вивченню і вимірюванню фактичних результатів державної економічної політики або програм, які завершені або перебувають в стадії реалізації, для їх вдосконалення;

б) комплекс дій різних державних структур, пов'язаних з адаптацією всіх учасників, і насамперед вищих керівників, протягом всього здійснення політики до умов і завдань, які доводиться розв’язати, з умінням погоджувати свої інтереси і формувати партнерські відносини.

8.До основних типів оцінок державної економічної політики відносяться:

1) оцінка процесу реалізації;

2) оцінка результатів;

3) оцінка наслідків;

4) оцінка економічної ефективності;

5) всі відповіді правильні.

9.Прямі методи державної економічної політики це:

а) комплекс обов'язкових для виконання вимог і розпоряджень державних органів суб'єктам економічної діяльності;

б)комплекс заходів впливу на економічні інтереси суб'єктів господарювання, створенні таких економічних умов, які змушують їх діяти у вигідному для держави напрямку.

10.Непрямі методи державної економічної політики це:

а) комплекс заходів впливу на економічні інтереси суб'єктів господарювання, створенні таких економічних умов, які змушують їх діяти у вигідному для держави напрямку;

б) комплекс обов'язкових для виконання вимог і розпоряджень державних органів суб'єктам економічної діяльності.

6. Конспект лекції «Державна економічна політика і механізм її формування та реалізації»

Зміст

1.Сутність державної економічної політики.

2.Існуюча система державного регулювання економіки. Складові та напрями державної економічної політики.

3.Основні види економічної політики.

4. Механізм реалізації державної економічної політики.

5.Оцінка реалізації державної економічної політики

6.Методи економічної політики.

7.Інструменти економічної політики.

державної економічної політики. Першоосновою

1.Сутність регулювання всіх інтересів є окремий напрям державної політики (можна виділити такі напрями загальної державної політики: економічний, соціальний, національний, демографічний, аграрний, культурний, військовий) — державна економічна політика, яка реалізується в кожний конкретний період часу.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«УДК 536.58 О.В. Кочан *, Р.В. Кочан ** * Тернопільський національний економічний університет, НДІ Інтелектуальних комп’ютерних систем, ** Національний університет “Львівська політехніка”, кафедра спеціалізованих комп’ютерних систем МІКРОКОНТРОЛЕРНИЙ МЕТОД КЕРУВАННЯ ПРОФІЛЕМ ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ © Кочан О.В., Кочан Р.В., 2008 Запропоновано метод керування нагрівачами термоелектричного перетворювача зі стабілізацією профілю температурного поля вздовж електродів головної термопари. Через низькі...»

«НАУК ОВ І ПР АЦ І ІНС Т ИТ УТУ Б ІОЕ НЕ РГ Е ТИЧ НИХ К УЛЬТУР І ЦУК РОВ ИХ Б УРЯ К ІВ, в и п ус к 1 9 Annotation Voitov V., Bondarenko M., Bunetsky V. Raw vegetable processing in solid fuel An analysis of existing technologies for processing biomass plant in comparison with the proposed technology moistened pressing is provided. It is concluded that the higher efficiency technology wet compression achieved due account the physicochemical properties of the material being processed. Keywords:...»

«УДК 336.22:352 ББК 65.26 Дмитровська В.С. МІСЦЕВЕ ОПОДАТКУВАННЯ ЯК ДОМІНАНТНИЙ ІНСТРУМЕНТ МОБІЛІЗАЦІЇ ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ Анотація. У статті розглянуто організаційні засади фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування, внесено пропозиції щодо підвищення рівня доходів місцевих бюджетів за рахунок місцевих податків, які стягуються на їхній території. Ключові слова: місцевий бюджет, місцеве самоврядування, фінансова автономія регіону, податкові надходження, міжбюджетні...»

«ISSN 2222-5501. ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ. Серія «ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ». ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ. 2015. № 1 (9) ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ УДК 378:37.01/.09:37.02 А.О. БОРИСОВА, аспірант Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка Степана Дем’янчука, м. Рівне ПРОВІДНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ ВИЩОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ У статті висвітлено актуальність формування...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. І.І.МЕЧНИКОВА ЕКОНОМІКО-ПРАВОВИЙ ФАКУЛЬТЕТ Кафедра конституційного права та правосуддя Програма курсу та методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ» Для студентів денного відділення економіко-правового факультету Спеціальність: «менеджмент ЗЕД» Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр» Одеса – 2013 Укладачі: Кузнецова З.В., к. ю. н., доцент кафедри конституційного права та...»

«УДК 65.012.8:339.9 UDC 65.012.8:339.9 ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО КОНЦЕПТУАЛЬНОГО ПІДХОДУ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ НОВИХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ Козак Л.С., кандидат економічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна Уласенко Ю.О., кандидат економічних наук, АТ «Українська автомобільна корпорація», Київ, Україна Федорук О.В., кандидат економічних наук, Національний транспортний університет, Київ, Україна FORMATION OF THE MODERN CONCEPTUAL APPROACH TO DEFINITION OF ESSENCE OF NEW...»

«ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ Аметова Е.І., аспірант, [339.13:663.223+339.747](477) Кримський економічний інститут КНЕУ імені Вадима Гетьмана, м. Сімферополь ДИНАМІКА РИНКУ ГРИСТИХ ВИН В УКРАЇНІ В УМОВАХ КРИЗОВИХ ЯВИЩ Сучасний ринок виноробної продукції загалом знаходиться на перетинанні двох напрямків: з одного боку активно обговорюється тема економічної інтеграції України до зони вільної торгівлі з ЄС або можливість приєднання України до Митного союзу Росії, Казахстану і Білорусії. З іншого...»

«20 1993–2013 КАФЕДРА ФІНАНСІВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ФОРМУВАННЯ ПРАКТИЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ У МАЙБУТНІХ ФІНАНСИСТІВ: ДОСВІД СПІВПРАЦІ ВНЗ ТА ПРАЦЕДАВЦІВ УКРАЇНИ ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ 23 жовтня, 21 листопада 2012 р. Дніпропетровськ УДК 336.77:330.3 Ф 79 Організаційний комітет: Голова оргкомітету: С.А. Кузнецова, академік Академії економічних наук України, доктор економічних наук, завідувач кафедри фінансів та банківської справи Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, директор аудиторської...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ Кафедра економічної теорії НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА Методичні рекомендації щодо практичних, семінарських занять та самостійної роботи для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання. Київ 2013 УДК 330 Національна економіка: Методичні рекомендації щодо практичних, семінарських занять та самостійної роботи для студентів економічних спеціальностей всіх форм навчання / В. М....»

«ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ Кривошей Вікторія Вікторівна УДК 658.310.16:642.5.024.3/.5 ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ В ПІДПРИЄМСТВАХ ХАРЧУВАННЯ Спеціальність 08.07.05 економіка торгівлі та послуг АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Харків 2004 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському державному університеті харчування та торгівлі Міністерства освіти і науки України, на кафедрі...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»