WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«8. Воробей В. Корпоративна соціальна відповідальність чи вигода? [Електронний ресурс] / В. Воробей // Києво-Могилянська бізнес-студія. — 2005. — № 10. — Режим доступу : ...»

-- [ Страница 1 ] --

8. Воробей В. Корпоративна соціальна відповідальність чи вигода? [Електронний ресурс] /

В. Воробей // Києво-Могилянська бізнес-студія. — 2005. — № 10. — Режим доступу :

http://www.management.com.ua/cm/ cm037.html.

9. Посібник із КСВ. Базова інформація з корпоративної соціальної відповідальності / [Лазоренко О.,

Колишко Р. та ін.]. — К. : Вид-во «Енергія», 2008. — 96 с.

10. Малик И. П. Развитие социальной ответственности бизнеса в Украине / И. П. Малик // Економічний простір. — 2008. — № 13. — С. 112—123.

11. Зверкович И. О. Исследование моделей корпоративной социальной ответственности, используемых в мировой практике [Электронный ресурс] / И. О. Зверкович, Е. Н. Скляр // CRS Journal. — Режим доступа : http://www.csrjournal.com/lib/analiticarticle/1746-issledovanie-modelejjkorporativnojj-socialnojj.html.

12. Бегма Ю. К. Якісне дослідження методів впровадження соціальної відповідальності бізнесу в

Україні [Електронний ресурс] / Ю. К. Бегма, О. Ю. Вінніков, О. І. Редько. — Режим доступу :

http://www.svb.org.ua/sites/default/files/.

13. Комарницький І. Ф. Соціальна відповідальність бізнесу як інструмент управління сучасним підприємством [Електронний ресурс] / І. Ф. Комарницький, З. І. Галушка. — Режим доступу :

http://bukuniver.cv.ua/Applications/zbirnik/n6/7_Social.pdf.

14. Корпоративная социальная ответственность: экспертная оценка и практика в Украине / Библиотека журнала «Эксперт Украина». — К. : Типография ООО «ТЭФ ОЛБИ», 2008. — 160 с.

15. CSR in the European Banking Sector: Evidence from a Sector Survey [Electronic resource] / Rhetoric And Realities: Analysing Corporate Social Responsibility in Europe. — Access : http://www.rare-eu.net/.

16. Research on the Impact of CSR on Sustainability [Electronic resource] / Rhetoric And Realities:

Analysing Corporate Social Responsibility in Europe. — Access : http://www.rare-eu.net/.

УДК 336: 339.9: 336.767

ФІНАНСОВА ГЛОБАЛІЗАЦІЯ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Линенко А.В., к.е.н., доцент, Герценок Є.О.

Запорізький національний університет У статті досліджується фінансова глобалізація, особливості визначення та її вплив на діяльність сучасної держави. Розглядаються та аналізуються основні показники фінансової глобалізації України, проводиться їх аналіз. Обґрунтовується необхідність адаптації до процесів глобалізації, насамперед, фінансової.

Ключеві слова: глобалізація, фінансова глобалізація, державний борг, прямі іноземні інвестиції, портфельні інвестиції, експорт, імпорт, валовий внутрішній продукт, показники фінансової глобалізації.

Линенко А.В., Герценок Е.О. ФИНАНСОВАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ / Запорожский национальный университет, Украина В статьеисследуется финансовая глобализация, особенности определения и ее влияние на деятельность современного государства. Рассматриваются и анализируются основные показатели финансовой глобализации Украины, проводится их анализ. Обосновывается необходимость адаптации к процессам глобализации, в первую очередь финансовой.

Ключевые слова: глобализация, финансовая глобализация, государственный долг, прямые иностранные инвестиции, портфельные инвестиции, экспорт, импорт, валовой внутренний продукт, показатели финансовой глобализация.

Linenko A.V., Gerzenok E.О. FINANCIAL GLOBALIZATION: PROBLEMS AND PROSPECTS / Zaporizhzhya national university, Ukraine In the article are researched the financial globalization, in particular the definition and its influence on the activities of the modern state. Examines and analyzes the basic indicators of financial globalization of Ukraine, is carried out their analysis. The necessity of adaptation to the processes of globalization, primarily financial.

Key words: globalization, financial globalization, the state debt, foreign direct investment, portfolio investment, exports, imports, gross domestic product, indicators of financial globalization.

Економічні науки

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ

Глобалізація є однією з основних характеристик сучасного розвитку світу. На сьогодні вона охоплює майже всі сфери життєдіяльності людини, та її вплив стає дедалі відчутнішим. Особливу актуальність нині має дослідження проблем та особливостей економічної, зокрема фінансової глобалізації, що посилюється й майбутнім членством України в глобальній торговельній системі Світової організації торгівлі. Крім того, з поглибленням глобалізаційних процесів у наукових колах дедалі частіше обговорюються проблеми їх вимірювання.

З метою ефективного управління даними процесами, а також прогнозування їх наслідків та проведення порівняльного аналізу необхідна система оцінювання розвитку фінансової глобалізації. Питання фінансової глобалізації сьогодні є актуальним, оскільки вона виходить за національні межі, у зв’язку з тим, що поступово зростає рівень інтеграції та консолідації фінансових ринків, зростають масштаби мобільності капіталу і посилюється інтенсивність його обігу, тому постає питання необхідності розробки показників фінансової глобалізації країни з метою її аналізу та визначення напрямків вдосконалення.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Сучасні проблеми та тенденції розвитку глобалізаційних процесів досліджуються різними науками та науковими школами, тож однозначного трактування терміна «глобалізація» не існує. Переважна більшість фахівців трактують глобалізацію як об’єктивний соціальний процес, змістом якого є зростання взаємозв’язку та взаємозалежності національних економік, національних політичних та соціальних систем, національних культур, а також взаємодія людини та довкілля [1, с. 14].

Фінансова глобалізація передбачає вільний та ефективний рух капіталів між країнами та регіонами, функціонування глобального ринку, формування системи наднаціонального регулювання міжнародних фінансів, реалізацію глобальних фінансових стратегій ТНК та транснаціональних банків [2, с. 5].

Дослідження окремих питань, які стосуються фінансової глобалізації, висвітлені в роботах М. Алле, О. Білоруса, П. Герста та Г. Томпсона, Гж. Колодко, Д. Гелда та Е. Мак-Грю, Дж. Сороса, О. Мозгового, Г. Аніловську та Л. Яремко, В. Лукашевича, Д. Лук’яненка, Т. Циганкової, А. Філіпенко, З. Луцишин, С. Сіденко, Ю. Павленко, О. Плотнікова, А. Кредисова [3-17].

Проблемами вимірювання та аналізом фінансової глобалізації займаються вітчизняні та іноземні учені, зокрема Т. Андерсен та Т. Хербертсон, Д. Хансон, П. Хонохан та Д. Маджонон, Б. Губський, О. Рогач, С. Переслегін та Н. Ютанов, В. Аванесян, Т. Джрбашян, А. Єгіазарян та інші [18-21].

Крім того, значний внесок у вирішення проблеми оцінювання глобалізації та розробки її індикаторів зробили експерти Організації економічного співробітництва та розвитку, журналу «Foreign policy» та консультаційної фірми A.T. Kearney, Міжнародного валютного фонду, Світового банку тощо.

Проте на сьогодні в економічній літературі недостатньо досліджується питання фінансової глобалізації як комплексного явища. Водночас майже відсутній аналіз взаємозв'язку й взаємообумовленості фінансової глобалізації країн світу. Отже, існує нагальна потреба в дослідженні впливу фінансової глобалізації на економіку країни, враховуючи взаємозалежність національних економік.

Невирішені частини проблеми. Українськими вченими висвітлюються різноманітні питання фінансової глобалізації, серед яких, дослідження окремих її показників. Однак, незважаючи на наявність значної кількості публікацій, присвячених цій проблемі формування комплексної системи дослідження фінансової глобалізації в сучасних умовах, залишаються недостатньо вивченими.

МЕТА РОБОТИ

Метою дослідження є дослідження фінансової глобалізації, та аналіз країни за індикаторами фінансової глобалізації.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

Фінансова глобалізація – ключовий процес розвитку світової економіки кінця ХХ – початку ХХІ ст., наслідком якого стала нова якість економічних зв’язків, яка дозволяє називати глобальну економіку принципово новим явищем, яке не мало аналогів в економічній історії. Таким самим новим явищем є глобальний фінансовий ринок.

Основна проблема, породжена процесами фінансової глобалізації, пов’язана з тим, що архітектура глобального фінансового ринку надзвичайно ускладнилася, що посилює загальну нестабільність цієї складної системи, підвищує ризики та ймовірність розвитку загроз для економічної безпеки країн.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Особливо важливе значення підвищення нестабільності фінансового ринку і збільшення ризиків та загроз має для економіки країн, що розвиваються, та країн з перехідною економікою, оскільки фінансові системи цих країн мають підвищену залежність від глобального фінансового ринку.

Вісник Запорізького національного університету №3(15), 2012 Загалом, дослідження процесів глобалізації призвели до формування двох основних підходів – прихильників і критиків глобалізації. Відповідно, ставлення до процесів фінансової глобалізації різне – від позитивного, згідно з яким фінансова глобалізація створює численні вигоди, до негативного, згідно з яким вигоди фінансової глобалізації привласнює невелика кількість економічно розвинених країн, а для країн, що розвиваються, глобалізація має наслідком підвищення залежності від світових фінансових ринків.

На наш погляд, не можна погодитися ні з точкою зору однозначних прихильників глобалізації, ні з точкою зору критиків цих процесів. Насправді, якщо об’єктивно проаналізувати процеси фінансової глобалізації, можна бачити, що ці процеси залежать переважно від складних економічних закономірностей, а не від політичної волі окремих країн; відповідно, як у всіх складних процесах і системах, наслідки цих процесів є неоднозначними. Нарешті, глобальні фінансові ринки не є стабільними за самою своєю природою. На них періодично виникають кризи, які найбільше впливають на стан економіки країн, що розвиваються.

Таким чином, найважливішим є рівень розвитку реального сектора економіки країн, що розвиваються, і "перехідних" країн, у яких виробнича структура схильна до сильного впливу не тільки внутрішніх, але й зовнішніх кризових явищ. У цьому причина, чому реальний сектор часто є джерелом фінансової нестабільності в цій групі країн. З цієї ж причини макроекономічна стабілізація виступає як основа для реструктуризації банківського сектора. У країнах, що розвиваються, і «перехідних» державах фінансовим системам часто бракує глибини та широти, оскільки досить довгий період їхньої життєдіяльності пов'язаний з прямим державним тиском і втручанням, обмеженим рухом капіталу. Характерною слабкістю сучасних фінансових систем країн, що розвиваються, «перехідних» держав є вимога центрального банку до комерційних банків кредитувати уряд або пріоритетні сектори за процентними ставками, які можуть бути прирівняні до субсидій. Таке ставлення не тільки послаблює вплив банків на фінансову систему країни, але і звужує ринок для державних цінних паперів. Друга слабкість – недостатній рівень свободи на ринку цінних паперів ускладнює ринкову капіталізацію і розвиток ринку.

Зміна напрямів і обсягів світових валютно-фінансових потоків відбувалася на ґрунті загальносвітової тенденції глобалізації економічного розвитку. Україна не стоїть осторонь глобалізаційних процесів, які значною мірою впливають на лібералізацію їх фінансових ринків. Проаналізуємо стан показників, які демонструють участь країни в процесі фінансової глобалізації (табл. 1).

Таблиця 1 включає показники комплексної оцінки рівня фінансової глобалізації для України за період з 2010-2011 рр. З таблиці 1 видно, що для України характерною є тенденція до зростання таких показників:Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 339.922:316.32(075.8) ВЛАСОВ Володимир Іванович, д.е.н., д.с.-г.н., головний науковий співробітник, ННЦ „Інститут аграрної економіки” НААН (м. Київ) ГЛОБАЛІСТИКА У ПОГЛЯДАХ ПРОФЕСОРА В.М. ЛУКАШЕВИЧА У статті окреслено погляди В.М. Лукашевича на глобалістику, як навчальну дисципліну, в межах якої глобалізм – це планетарна реальність, а глобалізація – об’єктивний соціальний процес. В статье изложены взгляды В.М. Лукашевича на глобалистику как учебную дисциплину, в пределах которой глобализм –...»

«Вісник НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ Донецького ЗАСНОВАНИЙ У 1997 РОЦІ національного університету Серія В. Економіка і право №1/2013 ЗМІСТ Економіка А т а б є к о в О. І. Підвищення ефективності діяльності вугледобувних підприємств через управління їх виробничою функцією А х н о в с ь к а І. О., Т о ф а н А. Л. Методичний підхід до оцінки фінансового стану суб'єктів малого підприємництва Б а г д а с а р я н А. М. Проблеми розвитку регульованого ринку цінних паперів в Республіці Вірменія 15 Б е р с у...»

«ФІНАНСИ ПРАКТИКУМ УДК ББК К Рецензенти: Грушко В.І., д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів Університету економіки та права “КРОК” Омелянович Л.О., д.е.н., професор, завідувач кафедри Фінансів Донецького державного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського Плетенецька С.М., к.е.н, доцент, заступник декана факультету економіки та підприємництва Університету економіки та права “КРОК” Сафонова Л.Д., к.е.н, доцент Київського національного економічного університету...»

«УДК378.147=111 Н.Р. Петранговська, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри методики викладання іноземних мов та прикладної лінгвістики. А.В. Коваль, магістрант кафедри методики викладання іноземних мов та прикладної лінгвістики Житомирський державний університет імені Івана Франка НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ НЕМОВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ПРОФЕСІЙНО СПРЯМОВАНОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ В статті розглядаються питання навчання професійно спрямованого монологічного мовлення; наводяться...»

«КАФЕДРА МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСІВ ТА БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ РОЗВИТОК ФІНАНСІВ В УМОВАХ ХАОТИЧНО СТРУКТУРОВАНОЇ ЕКОНОМІКИ V МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ 18 березня 2015 р. Дніпропетровськ УДК 336.01:330.1 ББК 65.261:65.1 Р Організаційний комітет Голова оргкомітету: С.А. Кузнецова – доктор економічних наук, професор, академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри міжнародних фінансів та банківської справи...»

««Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 7 (25). Ч. 2. – 2010. УДК 657 Нечипорук Н.В., аспірант ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ © Нечипорук Н.В. В статті розглянуто підходи до визначення економічної сутності спеціального фонду бюджетних установ, проаналізовано особливості класифікації доходів і видатків, а також визначено шляхи удосконалення підсистеми...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ГЕОГРАФІЇ Мельниченко Тетяна Юріївна УДК 911.3:37(477)(048) ОСВІТНІЙ КОМПЛЕКС УКРАЇНИ: СУЧАСНИЙ СТАН І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 11.00.02 – економічна та соціальна географія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук Київ – 2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті географії НАН України. Науковий керівник: доктор географічних наук, професор Балабанов Геннадій Васильович,...»

«УДК: 341. 17 Ю.О. Лунь кандидат фізико-математичних наук, доцент, заступник завідувача кафедри міжнародної інформації Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів І.М. Рій студентка IV курсу напряму підготовки «Міжнародні відносини» Національного університету «Львівська політехніка», м. Львів АНАЛІЗ БАЛАНСУ СИЛ В ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНІЙ ЄВРОПІ Проведено аналіз балансу сил у Центрально-Східній Європі та дослідження демократичних процесів у центральноєвропейських країнах. Основна увага...»

«Оптичні та фізико-хімічні вимірювання Сигнали, які описуються виразами (6) і (9), надходять на входи фазометра А8, шкала якого проградуйована в одиницях часу. Виміряна фазометром А8 різниця фаз цих сигналів без урахування додаткових фазових зсувів, буде відповідати груповому часу запізнення [6], який визначається за виразом гр ( ). (10) Ця величина і є оцінкою дисперсії у волоконно-оптичних кабелях. Висновок На основі проведеного аналізу можна зробити висновок, що використання двохтонального...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2013 №4 Проблеми економіки організацій та управління підприємствами УДК 339.23 О.Є. ВЕСЕЛОВСЬКА Криворізький національний університет ЕФЕКТИВНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ ЯК УМОВА ПІДТРИМКИ НАЛЕЖНОЇ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ У науковій праці наведено концептуальне бачення податкового адміністрування як елемента системи підтримки фінансової безпеки держави. Узагальнено визначення, предмет та об’єкт податкового адміністрування, виділено його чинники. Вказано на умови,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»