WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ У статті розглянуто підходи до тлумачень понять «професійна компетентність» і «компетенція», ...»

-- [ Страница 1 ] --

Випуск 182. Том 194

УДК 004.853:35.08

Болюбаш Н. М.

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ

КОМПЕТЕНТНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ

У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

У статті розглянуто підходи до тлумачень понять «професійна компетентність» і «компетенція», уточнено компонентний склад професійної компетентності державних службовців. Обґрунтовано доцільність використання у

професійному навчанні державних службовців інноваційних мережевих освітніх технологій з метою підвищення рівня сформованості професійної компетентності майбутніх фахівців.

Ключові слова: компетенція, професійна компетентність, інформаційна компетентність, мережеві технології, інформаційне навчальне середовище.

Рассмотрены подходы к толкованиям понятий «профессиональная компетентность» и «компетенция», уточнено компонентный состав профессиональной компетентности государственных служащих. Обоснована целесообразность использования в профессиональном обучении государственным служащим инновационных сетевых образовательных технологий с целью повышения уровня сформированности профессиональной компетентности будущих специалистов.

Ключевые слова: компетенция, профессиональная компетентность, информационная компетентность, сетевые технологии, информационная обучающая среда.

In article is considered approaches to interpretation of concepts «professional competence» and «competence», is specified structure of professional competence of civil servants. It is proved expediency of use in vocational training civil servants of innovational network educational technologies with the purpose of increase of a level of formation of professional competence of the future experts.

Кеy words: competence, professional competence, information competence, network technologies, information learning environment.

Сучасні соціально-політичні та економічні У провідних державних документах, зокрема, у реалії становлення України як демократичної, Національній доктрині розвитку освіти в Україні, соціальної, правової держави зумовлюють не обхід- постанові Кабінету Міністрів України «Про ність у підвищенні якості професійної підготовки затвердження Положення про систему підготовки, державних службовців, зростання соціального перепідготовки та підвищення кваліфікації запиту суспільства на підготовку висококвалі- державних службовців і посадових осіб місцевого фікованих управлінців, здатних швидко реагувати самоврядування», законі України «Про основні на динамічні зміни умов роботи, ефективно засади розвитку інформаційного суспільства в організовувати власну діяльність із використанням Україні на 2007-2015 роки», державній національній сучасних інформаційних технологій, готових до програмі «Освіта (Україна XXI століття)»

поновлення знань, самоосвіти, особистісного підкреслюється важливе загальнодержавне значення професійного росту. У зв’язку з цим виникає потреба модернізації системи професійної освіти шляхом ефективного розв’язання проблеми формування упровадження прогресивних освітніх технологій із професійної компетентності державних службовців метою задоволення сучасних вимог до професійної у процесі їх професійної підготовки. Значний підготовки майбутніх фахівців. Суттєвий вклад у потенціал для забезпечення формування профе- формування компетентних управлінців нової сійних якостей фахівців, що більш адекватно генерації для роботи в органах державної влади відповідають потребам сучасного суспільства, вносить мережа навчальних закладів ІV рівня надають інноваційні освітні технології. акредитації, що здійснюють підготовку магістрів Наукові праці. Державне управління

–  –  –

успішними на конкретній посаді. Аналізуючи інтерпретації й узагальнення; створенні інфорорганізацію, характер, зміст та вітчизняний досвід маційної бази; організації інформаційного забезпедержавної служби можна відмітити її яскраво чення управлінською діяльністю; взаємодії з виражену специфіку у порівняні з іншими видами партнерами.

професійної діяльності. Це стосується, перш за Спеціальні інформаційні компетенції є все, нормативно-правового, управлінсько- професійно-профільними та вузькоспеціалікомунікативного та публічного характеру зованими, визначають здатності до застосування державної служби. Форма професійної діяльності інформаційних та телекомунікаційних технологій державних службовців передбачає виконання у конкретній сфері діяльності державного численних функцій управління, планування, службовця з урахуванням специфіки певної посади організації, регулювання, аналізу і контролю за і передбачають застосування професійностаном справ у тій чи іншій сфері державного орієнтованих інформаційних систем.

управління та вимагає від фахівця наявності У Інституті державного управління ЧДУ ім.

глибоких знань у конкретній предметній області, Петра Могили на базі електронної платформи що відповідає функціям, завданням, напрямкам Moodle розроблено навчально-методичний комплекс, діяльності певного органу влади чи його підрозділу. що містить дистанційні курси для вивчення Важливою складовою професійної компе- дисциплін комп’ютерного циклу. Інноваційні тентності державних службовців в умовах освітні технології відіграють значну роль у інформатизації суспільства є інформаційна формуванні професійних компетенцій майбутніх компетентність. Аналіз сучасних досліджень фахівців. Розвиток дистанційних технологій, науковців дозволив установити, що інформаційна комп’ютерних мереж і сучасних інформаційних компетентність визначає здатність фахівця до технологій спричинив появу мережевих технологій роботи з комп’ютерною технікою, інформа- навчання, що дають можливість розв’язувати ційними технологіями й інформацією в усіх її актуальні завдання професійної підготовки, формах при розв’язанні завдань у професійній перепідготовки та підвищення кваліфікації діяльності [10]. Становленню інформаційної посадових осіб органів державної з використанням компетентності державних службовців через мережі Інтернет за рахунок створення інформаформування ключових, базових і спеціальних ційного середовища, яке є середовищем для інформаційних компетенцій сприяє вивчення реалізації процесу навчання через мережу Інтернет.

дисциплін комп’ютерного циклу у процесі їхньої Аналіз сучасного стану розвитку мережевих професійної підготовки. Компетентісний підхід технологій дозволяє зробити висновок, що за вимагає установлення переліку компетенцій, які своєю ефективністю мережеве дистанційне повинні бути сформовані при вивченні дисциплін навчання перевершує традиційні форми, а їх комп’ютерного циклу, оскільки результати поєднання надає значні потенційні можливості для навчання повинні бути представлені в термінах формування професійної компетентності компетенцій. Необхідно відмітити, що однозначної майбутніх фахівців завдяки наявності розвинених точки зору з цього приводу не існує. засобів для позитивного впливу на мотиваційноКлючові інформаційні компетенції відображають ціннісну, операційно-когнітивну та емоційноздатність державного службовця отримувати та вольову сфери особистості [9]. Мережеві технології аналізувати інформацію у всіх її формах для дозволяють використовувати можливості Інтернет вирішення поставлених задач у професійній для мультимодального представлення навчальної діяльності і повсякденному житті та передбачають: інформації, автоматизації контролю, моніторингу, володіння сукупністю знань про інформацію, професійного спрямування змісту. Наявність сучассучасні інформаційні технології та навичок роботи них засобів комунікації, можливість здійснювати з різними джерелами інформації; уміння відбирати інтерактивне мережеве спілкування, паралельні дії необхідну інформацію з різних джерел, виділяти в й обмін інформацією забезпечує організацію ній головне, оцінювати, систематизувати, аналізувати, мережевих форм та активних методів навчання, організовувати, перетворювати, зберігати та управління ними розподілено в просторі та часі.

передавати інформацію; уміння використовувати Це супроводжується активізацією пізнавальної інформаційні пристрої, комп’ютерну техніку, діяльності, появою позитивної мотивації до засоби мережевої комунікації, Інтернет при здобуття знань, розвитком вольових якостей май бутобробці інформації та спілкуванні. ніх фахівців, їхньої здатності до саморозвитку та Базові інформаційні компетенції зумовлені сприяє формуванню професійної компетентності специфікою професійної діяльності державних державних службовців.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


службовців різних спеціалізацій і передбачають Формування професійної компетентності володіння сучасними методами організації майбутніх фахівців засобами мережевих технологій з обробки даних у локальній мережі й Інтернет та використання навчального інформаційного середороботи з гіпертекстовими й електронними офісними вища, створеного на базі системи дистанційного документами різного типу (текстовими документами, навчання Moodle, ґрунтується на принципах розрахунковими таблицями, базами даних) при: конструктивізму [11; 12]. Реалізація провідних ідей здійсненні обробки інформації, її аналітичної конструктивізму (самоорганізація професійного Наукові праці. Державне управління

–  –  –

ЛІТЕРАТУРА Зимняя И. А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа комптентностного подхода в образовании / 1.

И. А. Зимняя. – М. : Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов, 2004. – 42 с.

Гончаренко І. А. Освітні механізми формування та розвитку управлінської еліти [Електронний ресурс] / І. А. Гончаренко. – 2.

Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2011_50/Gileya50/F43_doc.pdf.

Маркова А. К. Психологические проблемы повышения квалификации / А. К. Маркова // Педагогика. – 1992. – № 9–10. – 3.

С. 65–67.

Энциклопедия профессионального образования: в 3-х т. / [под ред. С. Я. Батышева]. – М. : РАО АПО, 1998. – 440 с.

4.

Зеер Э. Ф. Модернизация профессионального образования: компетентностный поход : [учебное пособие] / Э. Ф. Зеер, 5.

А. М. Павлова, Э. Э. Сыманюк. – М. : Московский психолого-социальный ин-т, 2005. – 216 с.

Варданян Ю. В. Строение и развитие профессиональной компетентности специалиста с высшим образованием: (На 6.

материале подготовки педагога и психолога) : дис.... доктора пед. наук : 13.00.01 «Общая педагогика», 19.00.07 «Педагогическая психология» / Юлия Владимировна Варданян. – М., 1998. – 353 с.

Недашківська Т. Професійність державних службовців: компетентнісний підхід [Електронний ресурс] / Т. Недашківська. – 7.

Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpnadu/2008_1/05 %20Derz.pdf.

Компетенции в образовании: опыт проектирования: сборник научных трудов / [под ред. А. В. Хуторского]. – М. : Научновнедренческое предприятие «ИНЭК», 2007. – 327 с.

Новые педагогические и информационные технологии в системе образования : [учебное пособие для студентов пед. вузов и 9.

системы повышения квалификации пед. кадров] / Е. С. Полат, М. Ю. Бухаркина, М. В. Моисеева, А. Е. Петров ; [под ред.

Е. С. Полат]. – М. : Академия, 2002. – 271 с.

Головань М. С. Інформатична компетентність : сутність, структура та становлення / М. С. Головань // Інформатика та 10.

інформаційні технології в навчальних закладах : науково-методичний журнал. – 2007. – № 4. – С. 62–69.

Андреев А. В. Практика електронного обучения с использованием Moodle / А. В. Андреев, С. В. Андреева, И. Б. Доценко. – 11.

Таганрог : Изд-во ТТИ ЮФУ, 2008. – 146 с.

Випуск 182. Том 194

Болюбаш Н. М. Можливості дистанційних технологій по активізації пізнавальної діяльності студентів університету / 12.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ АГРОЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУРЛАКА Анатолій Іванович УДК 634.7:634.151.2 ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНТЕНСИФІКАЦІЇ ЯГІДНИЦТВА В ЗАХІДНОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ Спеціальність 08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічний наук Житомир – 2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті садівництва Української академії аграрних наук. Науковий керівник: доктор економічний наук,...»

«Том 137. Випуск 124 УДК 504.064.3:504.3.054 (477.73) Прищепов О.Ф., Алексєєва А.О. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ МОНІТОРИНГУ ДОВКІЛЛЯ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ Проаналізовано стан і проблеми екологічного моніторингу довкілля України. Розглянуто структуру Державної системи моніторингу довкілля і системи моніторингу довкілля Миколаївської області як складової частини загальної системи. Ключові слова: екологічного моніторингу, Державна система моніторингу довкілля, системи моніторингу довкілля Миколаївської...»

«ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ В ГАЛУЗІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДИПЛОМАТІЇ Щорічне Послання Президента України до Верховної Ради України « Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2012 році» вказує на активізацію діяльності економічної дипломатії у якості одного з важливих інструментів зовнішньоекономічної політики країни. Проблема необхідності економізації зовнішньої політики, обумовленої глобалізаційними процесами, останнім часом привертає дедалі більше уваги як іноземних, так і вітчизняних...»

«УДК 883ЕВОЛЮЦІЯ КОНФЛІКТІВ УКРАЇНСЬКОЇ І РОСІЙСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. Євтушенко Н.І. Суто теоретичні тлумачення змісту категорії “конфлікт художнього твору”, як правило, базується на абстрактних умовиводах або на основі одного чи кількох яскравих прикладів, взятих із творчості провідних письменників. Шлях цей, безумовно, правильний і ефективний, а тому й наслідки маємо дуже вагомі й переконливі: конфліктом вважається протистояння протилежних і протидіючих сил чи персонажів, їх...»

«Фінанси, облік і аудит. 2010. № 15 7. Горобінська І. В. Аналіз податкового навантаження та його вплив на динаміку ділової активності / І. В. Горобінська // Актуальні проблеми економіки. — 2004. — № 10 (40). — С. 26—32.8. Закон України «Про систему оподаткування» № 1251-ХІІ від 25.06.91 р. (зі змінами та доповненнями).9. Закон України «Про податок з доходів фізичних осіб» № 889-IV від 22.05.2003 р.10. Мандибура В. Тіньова складова життєвого рівня населення України / В. Мандибура // Аспекти...»

«МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ТРАНСПОРТУ Кафедра «Фінанси транспорту» О. О. Кравченко ІНВЕСТИЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ Навчально-методичний посібник до вивчення дисципліни для студентів усіх форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій» Київ – 2010 УДК 330.322 Кравченко О. О. Інвестиційний менеджмент: Навчальнометодичний посібник для самостійного вивчення дисципліни для студентів усіх форм навчання спеціальності «Менеджмент організацій»....»

«УДК 613 Завгородня Н.І.РЕЗУЛЬТАТИ ВИВЧЕННЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ ФОРМУВАННЯ ПСИХІЧНИХ І ПОВЕДІНКОВИХ РОЗЛАДІВ У ЖІНОК, ЩО НАРОДИЛИ НЕДОНОШЕНУ ДИТИНУ, ЗАЛЕЖНО ВІД СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ УМОВ ПРОЖИВАННЯ Харківський національний медичний університет В роботі вивчені особливості преморбідного фону жінок, що народили недоношену дитину, залежно від соціально-економічних умовах проживання, а також факторів ризику формування психічних і поведінкових розладів після пологів. Такими особливостями є заниження...»

«УДК 58.087:016:929Ереті«17» КОЛОМІЄЦЬ Наталія Дмитрівна, пров. наук. співробітник ННСГБ НААН (м. Київ) Д. Д. ЕРЕТІ (GEORG DIONYSIUS EHRET) (1708–1770) – ВИДАТНИЙ БОТАНІК, ЕНТОМОЛОГ ТА БОТАНІЧНИЙ ІЛЮСТРАТОР XVIII СТОЛІТТЯ Уперше відтворено цілісну картину біографічних даних, наукової діяльності в галузі ботанічного мистецтва видатного німецького ілюстратора XVIII століття Д. Д. Ереті та його співпраці з видатними ботаніками того часу. Впервые воссоздана целостная картина биографических данных,...»

«УДК 373.03 О.В. Шевченко, комунальний заклад „Луганський навчальний виховний комплекс спеціалізована школа І ступеня – гімназія № 42” ПРІОРИТЕТИ ПОЗАКЛАСНОЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ О.В. Шевченко Пріоритети позакласної роботи У статті розглянуто систему позакласної виховної роботи комунального закладу „Луганський навчальний виховний комплекс спеціалізована школа І ступеня–гімназія № 42”; її мету та принципи виховання, що застосовуються педагогами для досягнення цієї мети; виховні заходи школи-гімназії....»

«УДК 621.436 ЗМЕНШЕННЯ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ КОЛИВАНЬ РЕЙКИ ПАЛИВНОГО НАСОСУ НА ПАЛИВНУ ЕКОНОМІЧНІСТЬ ДИЗЕЛЯ ЗА НЕУСТАЛЕНИХ РЕЖИМІВ РОБОТИ5 Куций П.В. Відомо, що однією з складових частин собівартості сільськогосподарської продукції є витрати на паливо, яке витрачається на посів, обробіток, збирання та транспортування сільськогосподарської продукції з полів до споживачів. Для виконання сільськогосподарських операцій в переважній більшості використовуються сільськогосподарські машини, а саме...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»