WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Спеціальність ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

МАЙСТЕР ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА

УДК 658.3:331.108(477)

МЕХАНІЗМ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ

ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

АВТОРЕФЕРАТ

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Хмельницький – 2015 Дисертацією є рукопис.

Робота виконана в Хмельницькому національному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор Нижник Віктор Михайлович, Хмельницький національний університет Міністерства освіти і науки України, проректор з науково-педагогічної роботи.

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, доцент Сталінська Олена Вікторівна, Донецький національний університет (м. Вінниця) Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри економіки підприємства;

кандидат економічних наук, доцент Денисюк Олена Григорівна, Житомирський державний технологічний університет Міністерства освіти і науки України, декан факультету економіки та менеджменту.

Захист відбудеться «18» вересня 2015 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.052.01 Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України за адресою: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, зала засідань.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України за адресою:

29016, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 110/1.

Автореферат розісланий «13» серпня 2015 р.

В. о. вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Н. А. Хрущ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. В умовах розбудови ринкової економіки, якій притаманна конкурентна боротьба та глобалізація економічного розвитку, зростає потреба ефективного використання персоналу для забезпечення конкурентоспроможності підприємств. Важливим є створення нової гуманістичної моделі розвитку економіки за рахунок зростання ролі такого значущого інструменту підвищення конкурентоспроможності підприємств, як персонал. За таких обставин зростає роль та значення внеску кожного працівника в досягнення цілей підприємства, а одним з головних завдань кожного суб’єкта господарювання стає пошук сучасних способів управління персоналом, що забезпечується ефективністю застосування методів оцінки його особистих якостей, результатів діяльності та конкурентоспроможності, зокрема.

Для забезпечення успішного функціонування підприємств, актуальними стають завдання, спрямовані на підвищення рівня конкурентоспроможності персоналу, пошук стратегічних та оптимізаційних напрямів його активізації.

Питання розробки теоретичних основ та практичних рекомендацій щодо формування та підвищення рівня конкурентоспроможності персоналу в різних аспектах у науковій та економічній літературі висвітлено у працях таких відомих вітчизняних та зарубіжних вчених, як: І. Бажан, Д. Богиня, М. Ведерніков, М. Войнаренко, О. Герасименко, С. Гринкевич, О. Грішнова, О. Грошелева, В. Данюк, О. Денисюк, Г. Завіновська, А. Колот, В. Крамаренко, О. Крушельницька, Г. Куліков, Л. Лісогор, В. Лукашевич, І. Луцький, Д. Мельничук, В. Нижник, В. Петюх, В. Савельєва, Г. Савіна, М. Семикіна, О. Славгородська, О. Смірнов, О. Сталінська, С. Струмілін, А. Тельнов, О. Орлов, Р. Фатхутдінов, Т. Хлопова, Б. Холод, Н. Хрущ, І. Цвєткова, С. Цимбалюк, А. Шабурова.

Однак, аналіз наукової літератури із зазначеної проблематики свідчить про те, що окремі питання, пов’язані з формуванням конкурентоспроможності персоналу досліджено недостатньо та не мають цілковитого практичного впровадження на вітчизняних підприємствах. Саме тому, визначення напрямів вирішення завдань, пов’язаних із застосуванням закономірностей, принципів та методів активізації діяльності персоналу в системі управління машинобудівними підприємствами, має бути спрямованим на розробку, формування та забезпечення функціонування механізму оцінки, стимулювання та підвищення рівня конкурентоспроможності персоналу підприємства.

Дослідження процесів формування, функціонування та взаємодії складових елементів ефективного, економічно-обґрунтованого, узгодженого із загальною системою управління підприємства механізму оцінки, стимулювання та підвищення рівня конкурентоспроможності персоналу підприємства, а також пошук нових підходів щодо визначення основних аспектів та напрямів системи оцінки конкурентоспроможності персоналу, побудованої на основі оптимізації всіх її елементів із урахуванням особливостей діяльності машинобудівних підприємств, визначили актуальність теми дисертації, її мету і завдання.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Наукові результати і висновки були одержані у процесі виконання науководослідних робіт Хмельницького національного університету під час розробки теми «Підвищення конкурентного потенціалу в системі ефективного управління промисловими підприємствами» (номер державної реєстрації 0112U02248), де автором досліджено вплив ринкових чинників на формування конкурентного потенціалу підприємства; розглянуто та обґрунтовано вибір методів формування конкурентоспроможності персоналу на рівні виробничих економічних систем, що забезпечує ефективність реалізації його конкурентоспроможності;

запропоновано поетапну схему оцінки конкурентоспроможності персоналу;

розроблено пропозиції щодо побудови механізму оцінки, стимулювання та підвищення рівня конкурентоспроможності персоналу задля використання його в практичній діяльності промислових підприємств.

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка теоретико-методичних основ і практичних рекомендацій щодо формування, функціонування та впровадження механізму підвищення рівня конкурентоспроможності персоналу в управлінні машинобудівними підприємствами, який ґрунтується на взаємодії складових елементів оцінки, стимулювання та активізації персоналу.

Для досягнення поставленої мети дослідження у процесі виконання роботи необхідно було вирішити наступні завдання:

– уточнити основні поняття і категорії, що використовуються при дослідженні конкурентоспроможності персоналу в системі управління підприємством;

– визначити концептуальні підходи до встановлення поняття конкурентоспроможності персоналу;

– дослідити закономірності, принципи та методи управління конкурентоспроможністю персоналу;

– довести необхідність підвищення рівня конкурентоспроможності персоналу на основі оцінки його конкурентних переваг та результатів діяльності з метою прийняття управлінських рішень;

– провести аналіз рівня конкурентоспроможності персоналу окремих машинобудівних підприємств Вінницької області та дослідити умови і чинники, які впливають на рівень конкурентоспроможності персоналу;

– проаналізувати вплив факторів на процеси формування конкурентоспроможності персоналу виробничих систем;

– визначити основні критерії побудови ефективної структури системи оцінки, стимулювання і активізації персоналу;

– обґрунтувати та запропонувати науково-методичні підходи щодо оцінки та підвищення конкурентоспроможності персоналу підприємств;

– розробити науково-практичні основи формування та функціонування механізму оцінки, стимулювання та підвищення рівня конкурентоспроможності персоналу машинобудівних підприємств;

– розробити систему моніторингу процесів оцінки конкурентоспроможності персоналу в механізмі її підвищення та обґрунтувати основні етапи;

– побудувати алгоритм стимулювання персоналу, спрямований на реалізацію механізму підвищення його конкурентоспроможності.

Об’єктом дослідження є процеси підвищення конкурентоспроможності персоналу машинобудівних підприємств.

Предметом дослідження є теоретико-методичні та науково-практичні основи розробки механізму оцінки, стимулювання та підвищення рівня конкурентоспроможності персоналу в системі управління підприємством.

Методи дослідження. Методологічною основою дослідження слугували загальнонаукові та спеціальні методи економічної теорії, які базуються на системному підході, згідно з яким усі процеси аналізуються у взаємозалежності та взаємозв’язку. Дослідження ґрунтується на використанні таких методів, як:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


історичного аналізу та теоретичного узагальнення – для визначення та встановлення еволюційного розвитку наукових підходів щодо сутності поняття «персонал», «конкурентоспроможність персоналу»; порівняльного аналізу та синтезу – для оцінки рівня конкурентоспроможності персоналу машинобудівних підприємств; експертні – для виявлення факторів впливу на конкурентоспроможність персоналу; економіко-статистичного аналізу, зокрема, ранжування та групування – для визначення груп та вагомості впливу факторів на результативність підприємств; графічні – для наочної ілюстрації та побудови схем і графіків стосовно предмету дослідження.

Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативно-правові акти України, офіційні статистичні матеріали Державного комітету статистики України, Головного управління статистики у Вінницькій області, дані фінансової та статистичної звітності машинобудівних підприємств Вінницької області, офіційних сайтів підприємств, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених, результати анкетних опитувань, особисті розробки автора.

Наукова новизна одержаних результатів полягає у теоретичному обґрунтуванні та науковому вирішенні завдання розробки механізму підвищення конкурентоспроможності персоналу машинобудівних підприємств.

Основні наукові положення, які отримані особисто автором та виносяться на захист, визначають їх наукову новизну і полягають у наступному:

вперше:

– розроблено структурно-логічну модель формування та функціонування механізму підвищення рівня конкурентоспроможності персоналу підприємства, яка включає блок формування на основі визначених принципів з урахуванням проходження управлінсько-розпорядчих, інформаційно-комп’ютерних, конструкторсько-технологічних, економічних, матеріально-технічних, основних, допоміжних та обслуговуючих процесів, що виконуються, відповідно, керівниками, фахівцями та службовцями, основними, допоміжними та обслуговуючими робітниками, а також блок функціонування, який включає етапи: оцінки, стимулювання і активізації персоналу, а також підвищення рівня його конкурентоспроможності;

удосконалено:

– визначення категорії «персонал» та систематизацію персоналу підприємства за ознакою – відповідно до рівня оплати праці: на високооплачувані, середньооплачувані та низькооплачувані професійні групи та категорії, що дозволить звернути увагу керівників підприємств в умовах поглиблення інфляційних процесів на рівень, соціальні виплати, індексацію заробітної плати низькооплачуваних категорій працюючих;

– характеристику та сучасні вимоги до персоналу підприємства в розрізі професійних груп та категорій відповідно до їх призначення на підприємстві, що на відміну від існуючих підходів надасть можливість стимулювати підвищення конкурентоспроможності власників, що працюють на підприємстві, найманих працівників та сумісників;Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«Архипенко К., студ., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка ПРИНЦИПИ СЛОВОСКЛАДАННЯ АНГЛОМОВНИХ ЛЕКСИЧНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ МОВІ Стаття присвячена дослідженню принципів та способів словоскладання англомовних лексичних запозичень у сучасній китайській мові. Розглядаються основні причини та шляхи поширення неологізмів у різних сферах вживання. Подається аналіз основних словотворчих моделей, характеристика структурних різновидів запозичень. Ключові слова: англомовні...»

«УДК 539.3 UDC 539.3 КОЛИВАННЯ КРУЖЛЯННЯ ДОЛІТ БУРИЛЬНИХ КОЛОН Шевчук Л.В., Національний транспортний університет, Київ, Україна WHIRLING OF DRILL STRING BITS Shevchuk L.V., National Transport University, Kyiv, Ukraine КОЛЕБАНИЯ КРУЖЕНИЯ ДОЛОТ БУРИЛЬНЫХ КОЛОНН Шевчук Л.В., Национальный транспортный университет, Киев, Украина Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку економіка України потребує збільшення обсягів видобутку вуглеводневої сировини. Однак у зв’язку з вичерпанням легкодоступних...»

«KEY WORDS: PROBLEMS OF ENTERPRISE DEVELOPMENT, FACTORS AFFECTING ENTERPRISE, EFFICIENCY MANAGEMENT CONSULTING. РЕФЕРАТ Козак Л.С., Левищенко Е.С. Идентификация современных проблем развития предприятий дорожно-транспортного комплекса Украины / Людмила Степановна Козак, Елена Степановна Левищенко // Вестник НТУ. – К.: НТУ. – 2012. – Вып. 26. В статье рассматриваются основные подходы идентификации проблемных ситуаций предприятия и проведен анализ основных факторов, влияющих на развитие...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ РЕГІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ БАРСУКОВ Андрій В’ячеславович УДК 332.143:35.078.3 РЕГІОНАЛЬНА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА: ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЇЇ ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ Спеціальність: 08.09.01 – Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Львів – 2006 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті регіональних досліджень НАН України Науковий керівник: доктор...»

«Економічні науки справедливої винагороди різноманітних потреб людини в процесі трудової діяльності, а з іншого – одержання очікуваних результатів праці, успішного досягнення цілей підприємства. Він складається з упорядкованої сукупності дій по формуванню, актуалізації та задоволення потреб залежно від результатів трудової діяльності і досягнення рівня поставлених цілей. У зв’язку з тим, що кожен працівник має різні особисті якості для розвитку, підтримки й прояву своїх здібностей, її необхідно...»

«Релігієзнавство УДК: 2-65 ТЕУРГІЧНЕ БОГОБОРСТВО ЯК АЛГОРИТМ «ДО-БІБЛІЙНОЇ» СВІТОГЛЯДНОЇ САМОСВІДОМОСТІ доктор філософських наук, професор Чікарькова М.Ю. Чернівецький торговельно-економічний інститут КНТЕУ, Україна, Чернівці Існує певна невизначеність у питанні про чинники, які впливали на формування біблійної картини світу. Біблія виникла у контексті язичницьких релігій Стародавнього Сходу і виступила в ролі протофілософії, оскільки ідея Єдиного Бога породжена раціонально-інтелектуальним...»

«Економічні науки процессов. Однако как реструктуризация предприятия, так и реинжиниринг его бизнес-процессов (одного или нескольких, основных или вспомогательных) являются инструментами его эффективной и конкурентоспособной его деятельности.Выводы. Таким образом, в результате проведенного исследования можно отметить: – проведенное исследование показало неоднозначность подходов к определению сущности категории «реструктуризация предприятия» и «реинжинириг бизнес-процессов предприятия»; –...»

«Воробйова О.І., Глушенко О.П. Управління капіталом комерційного банку БАНКИ УДК 336 Воробйова О.І., д.е.н., професор, ТНУ імені В.І. Вернадського Глушенко О.П., магістрант, КЕІ КНЕУ УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ У статті розглянуті поняття «Капітал банку» і «Управління капіталом комерційного банку», визначені види капіталу банку та методи управління ним, проаналізовано капітал ПАТ «ОТР bank» та основні аспекти управління ним в цьому банку. Ключові слова: капітал комерційного банку,...»

«“Інформація і право”, № 2(5)/2012 33 УДК 341.2 БРАТКО І.В., кандидат юридичних наук, доцент кафедри міжнародного права Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі МІЖНАРОДНЕ ПРАВО РОЗВИТКУ: ПИТАННЯ ТЕОРІЇ Анотація. Про теоретичні питання формування міжнародного права розвитку як підгалузі міжнародного економічного права. Ключові слова: міжнародне право, міжнародне право розвитку, міжнародне економічне право. Аннотация. О теоретических вопросах формирования...»

«ISSN 2074-5362. Європейський вектор економічного розвитку. 2014. № 1 (16) УДК 657.1 С.А. Кузнецова ПЕРСПЕКТИВА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ: СТРАТЕГІЧНІСТЬ, ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ ТА СОЦІАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ У статті доведено, що система бухгалтерського обліку в процесі синергетичного розвитку повинна набути таких характерних ознак, як інтегрованість, стратегічність (прогнозованість), динамічність, електронна форма, креативність, актуарність, соціальна (екологічна) спрямованість. Узгодження всіх...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»