WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«ІНВЕСТУВАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Спеціальність ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СВІДЕР ОЛЕКСАНДР ПОЛІКАРПОВИЧ

УДК 330.322:334.716

ОЦІНКА ПРЯМОГО ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННЯ

ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами

(за видами економічної діяльності)

АВ Т О Р Е Ф ЕРА Т

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Хмельницький – 2015 Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано у Хмельницькому національному університеті Міністерства освіти і науки України.

Науковий керівник: доктор економічних наук, професор, член-кореспондент НАН України, заслужений діяч науки і техніки України Войнаренко Михайло Петрович, Хмельницький національний університет Міністерства освіти і науки України, проректор з науково-педагогічної роботи, перший проректор.

Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор Денисенко Микола Павлович, ДВНЗ «Київський національний університет технологій і дизайну» Міністерства освіти і науки України, професор кафедри економіки підприємства;

кандидат економічних наук, доцент Гурочкіна Вікторія Вікторівна, ДВНЗ «Національний університет державної податкової служби» Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри економіки підприємства.

Захист відбудеться «30» червня 2015 року о 1200 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 70.052.01 Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України за адресою: 29016, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11, зала засідань вченої ради.

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Хмельницького національного університету Міністерства освіти і науки України за адресою:

29016, м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 110/1.

Автореферат розісланий «28» травня 2015 року.

В.о. вченого секретаря спеціалізованої вченої ради Н. А. Хрущ

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми дослідження. Домінування тенденцій глобалізації, швидка зміна технологічних укладів, зростання рівня міжнародної конкуренції та активізація процесів євроінтеграції України визначають ряд ключових стратегічних пріоритетів та завдань, спрямованих на забезпечення успішного функціонування національної економіки у глобалізованому бізнес-просторі, в основу якого має бути покладено зростання рівня конкурентоспроможності та економічного розвитку вітчизняних промислових суб’єктів господарювання у довгостроковій перспективі.

За даних умов пріоритетності набуває завдання забезпечення ефективного процесу прямого іноземного інвестування як важливої передумови оптимальної реалізації економічного потенціалу для стійкого підвищення прибутковості, фінансової стійкості, конкурентоспроможності та розвитку українських промислових підприємств на основі взаємовигідного довгострокового співробітництва і успішної реалізації двосторонніх інтересів іноземних та вітчизняних суб’єктів бізнесу. Тому оцінка прямого іноземного інвестування на промислових підприємствах є актуальним науковим завданням, обґрунтоване вирішення якого дає змогу забезпечити розробку та реалізацію дієвих заходів менеджменту, спрямованих на підвищення ефективності даного процесу для досягнення стійкого підвищення прибутковості, платоспроможності та довгострокового економічного зростання вітчизняних суб’єктів господарювання промислового сектора.

Значний науковий доробок у дослідження питань оцінки, управління прямими іноземними інвестиціями на підприємствах було здійснено творчими зусиллями, які знайшли відображення у наукових працях зарубіжних та вітчизняних вчених-економістів: І. Бланка, Є. Брігхема, І. Боярко, М. Войнаренка, В. Гейця, Л. Гітмана, А. Гриненка, В. Гурочкіної, М. Денисенка, Л. Докієнко, В. Ковальова, В. Коюди, В. Лук’янової, Т. Майорової, В. Нижника, Н. Обушної, А. Пересади, В. Польшакова, М. Портера, О. Рогач, Є. Рясних, В. Стадник, В. Федоренка, Н. Хрущ, Д. Черваньова, М. Чумаченка, У. Шарпа та ін.

Зазначені та інші вчені-економісти зробили вагомий внесок у вирішення наукових завдань даної проблематики, однак їхня увага переважно була зосереджена на вирішенні питань, пов’язаних із залученням інвестицій, підвищенням ефективності інвестиційного менеджменту та інвестиційної діяльності на підприємствах.

Тоді як актуальні проблеми забезпечення ефективного прямого іноземного інвестування та здійснення достовірної оцінки даного процесу на промислових підприємствах залишаються недостатньо дослідженими та потребують обґрунтування і реалізації системного підходу для проведення даної оцінки з метою розробки та реалізації конкретних дієвих заходів менеджменту щодо раціоналізації процесу прямого іноземного інвестування, підвищення прибутковості, фінансової стійкості та забезпечення довгострокового економічного зростання промислових суб’єктів господарювання, що обумовлює наукову та прикладну значущість дисертаційної роботи.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційну роботу виконано відповідно до плану науково-дослідних робіт

Хмельницького національного університету в рамках науково-дослідних тем:

«Стратегії управління соціально-економічними системами на засадах кластерних технологій» (номер ДР 0110U002215), під час виконання якої автором було сформовано набір показників оцінки прямого іноземного інвестування на промислових підприємствах; «Розробка інноваційних стратегій розвитку підприємств легкої промисловості» (номер ДР 0112U004292), у процесі виконання якої автором розроблено систему комплексної оцінки прямого іноземного інвестування на промислових підприємствах.

Мета і завдання дослідження. Мета дисертаційної роботи полягає в обґрунтуванні теоретико-методичних засад і практичних рекомендацій щодо розробки системи комплексної оцінки прямого іноземного інвестування на промислових підприємствах, яка дозволяє забезпечити реалізацію обґрунтованих управлінських рішень щодо стійкого підвищення ефективності даного процесу та забезпечення довгострокового економічного зростання промислових суб’єктів господарювання.

Для досягнення поставленої необхідно вирішити такі завдання:

– дослідити теоретичні основи, технології стимулювання прямого іноземного інвестування на підприємствах та застосувати комплексний підхід до визначення сутності поняття «прямі іноземні інвестиції»;

– сформувати набір показників оцінки прямого іноземного інвестування на промислових підприємствах;

– обґрунтувати методичний інструментарій оцінювання ефективності прямого іноземного інвестування з урахуванням фактора часу;

– удосконалити методику інтегральної оцінки прямого іноземного інвестування шляхом врахування результатів оцінки основних напрямів ефективності даного процесу на промислових суб’єктах господарювання;

– обґрунтувати комплекс ключових показників моніторингу ефективності прямого іноземного інвестування за фазами життєвого циклу промислових підприємств;

– розробити систему комплексної оцінки прямого іноземного інвестування на промислових підприємствах та обґрунтувати теоретико-методичні засади, практичні рекомендації для забезпечення ефективного використання даної системи у практичній діяльності промислових суб’єктів господарювання з метою досягнення їх довгострокового економічного зростання.

Об’єктом дослідження є процеси прямого іноземного інвестування на підприємствах легкої промисловості.

Предметом дослідження є теоретичні основи, методичні підходи та практичні аспекти формування та забезпечення дієвого використання системи комплексної оцінки прямого іноземного інвестування на промислових підприємствах.

Методи дослідження. Теоретичною і методичною базою дисертаційної роботи є положення економічної теорії, менеджменту, економічного аналізу, інвестиційного менеджменту, праці зарубіжних та вітчизняних вченихекономістів з проблем оцінки прямого іноземного інвестування на підприємствах.

У дисертаційному дослідженні були використанні як загальнонаукові, так і спеціальні методи наукового пізнання, зокрема: методи аналізу, синтезу, порівняльного аналізу, логічного підходу, узагальнення – при дослідженні економічної сутності понять «інвестиції», «прямі іноземні інвестиції» та висвітлені теоретичних основ прямого іноземного інвестування підприємств;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


методи статистичного, фінансового аналізу та факторного аналізу – у процесі оцінки прямого іноземного інвестування та аналізу впливу факторів на рентабельність та грошову віддачу прямих іноземних інвестицій; методи соціологічного опитування, експертних оцінок – для проведення анкетування управлінського персоналу промислових підприємств, обробки та визначення достовірності результатів анкетного опитування експертів; метод інтегральної оцінки – при розрахунку інтегрального показника для оцінки ефективності прямого іноземного інвестування на промислових суб’єктах господарювання;

методи системного і комплексного аналізу – у процесі розробки системи комплексної оцінки прямого іноземного інвестування на промислових підприємствах; методи автоматизованої обробки економічної інформації – у процесі проведення аналітичних розрахунків, побудови діаграм; графічні методи – для більш наочного відображення результатів дослідження.

Інформаційною базою дослідження є: законодавчі та нормативноправові акти України з економічних питань, офіційні дані Державного комітету статистики України, Головного управління статистики у Хмельницькій області, звітно-статичні дані промислових підприємств, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених-економістів, дані спеціальних періодичних видань, результати власних досліджень автора.

Наукова новизна одержаних результатів. Основними науковими результатами, які отримані особисто здобувачем і відображають наукову новизну дисертаційної роботи, є такі:

вперше:

розроблено систему комплексної оцінки прямого іноземного інвестування (ПІІ) на промислових підприємствах, яка передбачає використання інструментарію статичної і динамічної оцінки ефективності та комплексу ключових показників моніторингу ефективності за фазами життєвого циклу підприємства. Це дає змогу врахувати основні напрями прямого іноземного інвестування, фактор часу та фазу життєвого циклу підприємства для достовірної комплексної оцінки та підвищення результативності ПІІ з метою забезпечення довгострокового економічного зростання промислових суб’єктів господарювання;

удосконалено:

процедуру факторного аналізу прямого іноземного інвестування, яка, на відмінну від існуючих, передбачає використання факторних моделей рентабельності та грошової віддачі прямих іноземних інвестицій, що дозволяє оперативно визначити, мобілізувати і реалізувати основні резерви для сталого підвищення ефективності процесу прямого іноземного інвестування та забезпечення розвитку промислових підприємств;

інструментарій оцінки прямого іноземного інвестування, який, на відмінну від існуючого, передбачає врахування фактора часу для достовірної оцінки ефективності процесу прямого іноземного інвестування на промислових підприємствах та реалізації обґрунтованих управлінських рішень щодо раціоналізації даного процесу, стійкого зростання прибутковості та платоспроможності суб’єктів господарювання;Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ На правах рукопису УДК 658.8[339.9:330.131.7](043.5) Мантур-Чубата Олена Сергіївна ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Науковий керівник: Михайловська Ірина Михайлівна кандидат економічних наук,...»

«УДК 883ЕВОЛЮЦІЯ КОНФЛІКТІВ УКРАЇНСЬКОЇ І РОСІЙСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ СТ. Євтушенко Н.І. Суто теоретичні тлумачення змісту категорії “конфлікт художнього твору”, як правило, базується на абстрактних умовиводах або на основі одного чи кількох яскравих прикладів, взятих із творчості провідних письменників. Шлях цей, безумовно, правильний і ефективний, а тому й наслідки маємо дуже вагомі й переконливі: конфліктом вважається протистояння протилежних і протидіючих сил чи персонажів, їх...»

««Економічні науки». – Серія «Облік і фінанси». – Випуск 7 (25). Ч. 2. – 2010. УДК 657 Нечипорук Н.В., аспірант ДВНЗ Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана ОБЛІКУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ © Нечипорук Н.В. В статті розглянуто підходи до визначення економічної сутності спеціального фонду бюджетних установ, проаналізовано особливості класифікації доходів і видатків, а також визначено шляхи удосконалення підсистеми...»

«МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «СУЧАСНА ФІЛОЛОГІЯ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА» (20-21 березня 2015 року) Київ УДК 80(063) ББК 80я43 С 91 Сучасна філологія: теорія і практика. Матеріали Міжнародної С 91 науково-практичної конференції (м. Київ, 20-21 березня 2015 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2015. – 140 с. ISBN 978-617-7041-92-0 У збірнику представлені матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна філологія: теорія і практика». Розглядаються загальні...»

«Економічні науки УДК 331.1 Н. В. ЦИМБАЛЕНКО, А. П. ГРЕЧАН, І. О. ТАРАСЕНКО Київський національний університет технологій та дизайну МЕТОДИЧНІ ПОЛОЖЕННЯ ОЦІНКИ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА Проаналізовано сучасні підходи щодо оцінки та управління трудовим потенціалом підприємства в контексті пріоритетних напрямів сталого розвитку; досліджено сутність поняття «трудовий потенціал»; наведено методику оцінки трудового потенціалу підприємства за складовими. Modern approaches in relation to an...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВІСНИК СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Збірник наукових праць Випуск Одеса УДК 06:33С В 53 ББК 65.01(4УКР) Збірник друкується за рішенням вченої ради Одеського державного економічного університету (протокол № 5 від 24.02.2009 р.). Зареєстрований Вищою атестаційною комісією України як фахове економічне видання (Бюлетень ВАК України, 18.11.2009 р., № 1-05/5). Редакційна колегія: науковий керівник, головний редактор #...»

«Перетворення особистих селянських господарств в нові організаційноправові структури слід здійснювати такими шляхами: особисті селянські господарства можуть трансформуватися у фермерські господарства або приватні підприємства; особисті селянські господарства (можливо разом із новоствореними фермерськими господарствами і приватними підприємствами) можуть об’єднуватися в асоціації, кооперативи (виробничі та обслуговуючі); особисті селянські господарства можуть інтегруватися із...»

«УДК 378. 011. 3 – 051 : 811 (043.3) М.В. Рудіна, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка ПРОФЕСІОНАЛІЗМ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА Рудіна М.В. Професіоналізм молодого вчителя англійської мови як наукова проблема У статті висвітлено проблему дослідження професіоналізму молодого вчителя англійської мови в сучасній педагогічній науці. Ключові слова: професіоналізм, молодий учитель, періодизація професійного розвитку особистості. Рудина М.В....»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА БЕЙДИК Олександр Олексійович УДК 338.48:75.81:379.85 (477) МЕТОДОЛОГІЯ ТА МЕТОДИКА АНАЛІЗУ РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТСЬКИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ 11.00.02 – економічна та соціальна географія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук Київ – 2004 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі країнознавства і туризму географічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка Офіційні...»

«Ученые записки Таврического национального университета имени В.И.Вернадского Серия «География». Том 26 (65). 2013 г. № 1, С 32-48. УДК 504.064:614.73:621.039.58:004.9:681.518.3 РАДІОЛОГІЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЗАБРУДНЕНЬ ТЕРИТОРІЙ ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЗА ДОПОМОГОЮ ГЕОІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ Бурачек В. Г., Зацерковний В. І.2, Кривоберець С. В.2 Університет новітніх технологій, м. Київ, Україна Чернігівський державний інститут економіки і управління, м. Чернігів, Україна E-mail: agrogis@mail.ru У...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»