WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«Олександр Пухкал, кандидат економічних наук, докторант кафедри політичної аналітики та прогнозування НАДУ Політична еліта і громадянське суспільство в Україні: становлення і взаємодія У ...»

-- [ Страница 1 ] --

Політологія і право

5. Що таке соціальний капітал? Київська лекція Френсіса Фукуями // День. жовт.

6. Кримський С. Б. Проблема дефіциту людських якостей як ніколи в наші

дні актуальна / С. Б. Кримський // День. - 2007. - № 23. - 9 лют.

7. Чалдини Р. Психология влияния / Р. Чалдини. - СПб. : Питер, 2008.

8. Сорокин П. А. Отправляясь в дорогу. Утренники / П. А. Сорокин. - СПб.,

1922.

9. Українське суспільство 1992-2008 : соціолог. моніторинг / за ред. д.е.н.

В. Ворони, д.соц.н. М. Шульги. - К. : Ін-т соціол. НАН України, 2008.

10. День. - 2008. - № 192. - 24 жовт.

Олександр Пухкал, кандидат економічних наук, докторант кафедри політичної аналітики та прогнозування НАДУ

Політична еліта і громадянське суспільство в Україні:

становлення і взаємодія У статті розглядаються концептуальні засади становлення та розвитку сучасної української політичної еліти, її функції та роль у державотворенні і формуванні інститутів громадянського суспільства. Аналізують ся канали поповнення та механізми функціонування політичної еліти в Україні. Визначаєть ся, що успішність реформ в Україні, зокрема реформування управлінських структур, залежить від кількісного і, особливо, від якісного складу сучасної політичної еліти, від висунення на політичну арену лідерів нової формації.

Ключові слова: політична еліта, правляча еліта, функції еліти, специфічні риси еліти, політичні лідери, політична система, громадянське суспільство.

The article deals with the conceptual principles underlying the development of the Ukrainian contemporary elite, its role and functions in building up the country's statehood as well as in forming the civic society's institutions. Also, it examines channels of sustaining the political elite and its ways of operating in Ukraine. The paper states that the success of reform in Ukraine, that of government included, depends on how large the contemporary elite is, not least on its quality and on the arrival on new political leaders.

Key words: political elite, ruling elite, functions of the elite, specific qualities of the elite, political leaders, political system, civic society.

Постановка проблеми. У країнах з перехідними, несталими політичними системами, які будуються на хиткому соціально-економічному ґрунті, головними фігурантами в процесі державотворення та формування громадянського суспільства виступають представники політичної еліти та політичні лідери. Період незалежного розвитку показав, що в Україні існує проблема створення сучасної політичної еліти, здатної висунути із свого середоВісник Національної академії державного управління вища лідерів нової формації, що в українському політикумі бракує лідерів, які б повністю відповідали сучасним завданням розбудови демократичної держави і суспільства.

Аналіз останніх наукових досліджень. У наукових колах, які досліджують проблеми становлення, розвитку та функціонування сучасної української політичної еліти, спектр поглядів надзвичайно широкий: від фетишизації еліти до заперечення її існування. Єдине спільне, що об'єднує наукові школи у цьому питанні, - це визнання визначальної ролі еліти в житті суспільства, її потужного впливу на розбудову державності й інститутів громадянського суспільства. Від кількісного, а особливо якісного складу еліти багато в чому залежить рівень життя кожного громадянина країни. Проблемам елітології присвячували свої роботи численна кількість видатних учених всіх епох. Цей напрям досліджень активно розвивається і в Україні.

Зокрема, цікаві роботи з даної тематики опублікували такі дослідники, як Е.Афонін, Е.Гансова, В.Горбатенко, В.Князєв, Б.Кухта, В.Луговий, С.Телешун, М.Пірен, В.Ребкало, А.Пахарєв, А.Котляр, Н.Теплоухова та ін.

Метою статті є дослідження проблем становлення, розвитку, механізмів формування, функцій і ролі політичної еліти в сучасній Україні.

Реалізація цієї мети досягається через концептуальне вивчення еліти, з'ясування загальних та специфічних функцій і характерних рис української еліти, виявлення основних шляхів її поповнення. Гіпотеза дослідження полягає у тому, що український народ як політична нація, а Україна як держава будуть процвітати лише за умови, якщо буде сформована соціально відповідальна еліта, яка зможе на рівних конкурувати з елітами інших держав і народів світу.

Виклад основного матеріалу. Попередниками сучасних теорій еліт були Платон, Карлейль, Ніцше. Як цілісна система поглядів ці теорії були сформульовані на початку XX ст. В.Парето, Г.Москою, Д.Лернером, І.Роту та ін.

Кожен з дослідників трактував еліту по-своєму: люди, які є найпрофесійнішими у відповідних сферах їх діяльності (Парето); найбільш активні у політичному відношенні люди, які орієнтовані на владу, організована меншість суспільства, правлячий клас, який здійснює всі політичні функції, монопольно володіє владою (Моска); люди, які мають найвищі у суспільстві престиж, статус, багатство, інтелектуальні або моральні переваги над більшістю людей, найвищі почуття відповідальності (Ортега-і-Гассет); люди, які мають формальну владу в організаціях і інститутах, які визначають соціальне життя (Дай); "богонатхненні" особистості, які мають харизму (Фройнд, Вебер); меншість, яка здійснює найбільш важливі функції у суспільстві, має найбільший вплив (Келер); відносно невеликі групи, що складаються з осіб, які займають головні позиції у політичному, економічному, культурному, житті суспільства (відповідно - політична, економічна, культурна еліти);

Політологія і право

найбільш кваліфіковані спеціалісти, менеджери і вищі службовці в системі бюрократичного управління; провідні представники будь-яких соціальних груп - професійних, етнічних, локальних [1].

Більшість сучасних дослідників вважають альтиметричний критерій одним із визначальних для емпіричного дослідження еліти. Згідно з цим критерієм до еліти можна віднести тих, хто розподіляє цінності всередині нашого суспільства і впливає на всі сфери життєдіяльності суспільства, зокрема на політичну, економічну, соціальну та культурну [2].

Український учений В'ячеслав Липинський еліту називав національною аристократією. Інтерпретуючи поняття легітимації, дослідник вказував, що якщо національна аристократія хоче зорганізувати пасивні маси народу, вона повинна мати в очах цієї маси моральний авторитет. "Кожночасно національна аристократія, - писав В.Липинський, - мусить мати, крім матеріальної сили, ще й моральний авторитет в очах своєї нації. Без цих двох основних прикмет: матеріальної сили і морального авторитету - немає і не може бути національної аристократії. А без національної аристократії без сильних і авторитетних провідників та організаторів нації в її тяжкій боротьбі за існування - немає і не може бути нації" [2].

Необхідно відзначити, що ряд дослідників вважають термін "еліта" не науковим: якщо він означає правлячий клас, то не несе ніякого нового змісту, якщо ж з його допомогою класова диференціація суспільства підміняється поверховою дихотомією "еліта - маса", то він неправильний, тому що ігнорує зв'язок правлячої верхівки з класовою структурою суспільства, із сутністю соціально-політичної системи [1].

Аналіз визначень терміна "еліта" дає підстави виділити два досить загальних концептуальних підходи до його тлумачення: ціннісний та структурно-функціональний.

Ціннісний підхід пояснює існування еліти певним інтелектуальним та моральним вивищенням одних людей над іншими. Ця ідея природного виокремлення найбільш цінних людських ресурсів, здатних найкраще здійснювати керівництво, користується великою популярністю на Заході і знаходить своє відображення в теорії "демократичного панування еліт".

Структурно-функціональний підхід тлумачить еліту через важливість функцій управління, що й визначають владну роль людей, які їх виконують.

Певним чином рамки структурно-функціонального підходу розширюють суміжні з ним елітаристський та плюралістичний підходи до тлумачення еліт.

Згідно з елітаристським підходом суспільством керує еліта, яка об'єднує у своїх лавах тих, хто обіймає стратегічні посади у владних структурах.

Характерні особливості цієї еліти - згуртованість, подібність походження, високий рівень освіти, матеріальної забезпеченості, схожа ментальність

Вісник Національної академії державного управління

тощо. Завдяки цьому існує замкнута циркуляція людей, які обіймають владні посади.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Прихильники плюралістичних тлумачень еліти обстоюють її різноманітність, функціонування кожної із її складових у царині, де вона панує, чи організаційно, чи духовно тощо. Наявність численних центрів політичного впливу, репрезентованих цими елітами, на думку дослідників, є достатньою підставою для контролю за владними структурами [4, с. 36-54].

Як ми вже зазначали, еліта відіграє визначальну роль для будь-якого суспільства, тому що вона виконує певні, тільки їй притаманні функції. Серед загальних функцій світових національних еліт науковці виділяють такі: передача накопиченого нацією та людством досвіду та інформації; творець і носій знань; творення розумної опозиції щодо різного роду сумнівних соціальних перетворень, ідей сталого розвитку інноваційних та адаптаційних процесів; активне просування вітчизняного досвіду і знань у світовий інформаційний простір; лідерство у формуванні державної політики та культури тощо [4, с. 6-18].

Демократичний розвиток України, складовими якого є розбудова соціальної, правової держави та формування основних структур громадянського суспільства, перебуває в певній залежності від процесу формування та функціонування сучасної української політичної еліти. Оскільки держава є ключовим елементом сучасної політичної системи України, головним чинником еволюційного розвитку і зміцнення громадянського суспільства природно виступає та частина політичної еліти, яка працює у владних структурах (правляча еліта).

Взаємодія владної, політико-управлінської системи, представленої правлячою елітою, та інститутів громадянського суспільства, яке лише формується в Україні, на жаль, ще досить суперечлива, базується на нецивілізованій, корпоративно-клановій олігархічній моделі "володарювання", а не на демократичній моделі "врядування".

Дискурс вітчизняних учених щодо сучасної української еліти сьогодні зосереджений на її якості, функціях та її відповідності цивілізаційним викликам. Можна цілком погодитися з думкою дослідників, які стверджують, що сучасна українська еліта виконує (або має виконувати) як загальні, так і специфічні державотворчі функції, зокрема: розробника й реалізатора концепції національної ідеї державотворення, її трансформації у нових історичних умовах геополітичного розвитку; ініціатора соціальної захищеності народу; генератора і практика утвердження високодуховних рис та здорового способу життя нації; організатора державотворчих процесів щодо розвитку та зближення рівня життя регіонів України; формування національної свідомості населення та інститутів громадянського суспільства в Україні; відображення історичної пам'яті, повернення забутих імен видатних особистостей

Політологія і право

народу з метою консолідації усіх етносів в єдину українську політичну націю; протистояння негативним набуткам періоду сучасного державотворення: корупції, бюрократії, лозунговості та ін. [4, с. 6-18].Pages:   || 2 | 3 |
Похожие работы:

«Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва _ ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА З ПИТАНЬ ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОВІДНИК Київ 201 Державна служба України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва _ ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА З ПИТАНЬ ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДОВІДНИК Київ 2012 Довідник. Державна політика з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності Автори: Бродський М.Ю., Потімков О.Ю.,...»

«НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ МІНІСТЕРСТВА ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ Абедін Мд. Джойнул УДК 338:339,9 ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА УКРАЇНИ ТА БАНГЛАДЕШ Спеціальність: 08.02.03 організація управління, планування і регулювання економікою Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ 2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Науково-дослідному економічному інституті (НДЕІ) Міністерства економіки України. Науковий керівник: кандидат...»

«№ 4 n 2013 ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК УДК 334.012.64(477.7) Г 95 РЕЗЕРВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В ПРИЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ О. П. Гурченков, канд. екон. наук; проф.; О. Є. Мандра, студ. Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв Анотація. Розглянуто резерви, обставини та фактори розвитку малого підприємництва, які забезпечують активізацію створення малих підприємств в окремих сферах господарювання в Причорноморському регіоні. Ключові слова: мале підприємництво, сфера...»

«Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ) ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ФІНАНСІВ У СУЧАСНОМУ СВІТІ МАТЕРІАЛИ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Полтава, 22–23 жовтня 2015 року) ПОЛТАВА ПУЕТ – © ПУЕТ – 1 Розповсюдження та тиражування без офіційного УДК 336-043. дозволу Вищого навчального закладу Укоопспілки ББК 65.26я431 «Полтавський університет економіки і торгівлі» П заборонено Програмний комітет: Голова: О. О. Нестуля, д. і. н.,...»

«УДК 342.533(477):32.019.5 І. Є. Словська ПРИНЦИП ГЛАСНОСТІ У ДІЯЛЬНОСТІ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ Постановка проблеми. Спричинені крахом колишньої радянської системи та процесом розбудови незалежної держави, нові політичні реалії обумовлюють необхідність вироблення політико-правової тактики та суспільно-економічної стратегії подальшого розвитку в напрямку формування демократичної, правової і соціальної держави [1, 80]. Законодавчого оновлення потребують практично усі сфери державного і суспільного...»

«УДК 658 АДАПТАЦІЯ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ПІДПРИЄМСТВОМ В УМОВАХ РИНКУ Кравченко С.А., к.е.н., доцент Сумський національний аграрний університет Механізм управління та маркетингу актуалізовано як складова адаптації економічного механізму функціонування сільськогосподарських підприємств до умов конкуренції. Концептуальні підходи обґрунтовані результатами оцінки професійної активності персоналу у вирішенні проблем маркетингу, маркетингового потенціалу, рівноважного стану, потенціалу...»

«УДК 58.087:016:929Ереті«17» КОЛОМІЄЦЬ Наталія Дмитрівна, пров. наук. співробітник ННСГБ НААН (м. Київ) Д. Д. ЕРЕТІ (GEORG DIONYSIUS EHRET) (1708–1770) – ВИДАТНИЙ БОТАНІК, ЕНТОМОЛОГ ТА БОТАНІЧНИЙ ІЛЮСТРАТОР XVIII СТОЛІТТЯ Уперше відтворено цілісну картину біографічних даних, наукової діяльності в галузі ботанічного мистецтва видатного німецького ілюстратора XVIII століття Д. Д. Ереті та його співпраці з видатними ботаніками того часу. Впервые воссоздана целостная картина биографических данных,...»

«Економічні науки УДК 339:659 О. Л. ЖИТАР Чернівецький торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ БРЕНДИНГУ МІСТА На основі досліджень теоретичних та практичних аспектів маркетингу території, брендингу товарів та послуг, брендингу території визначено суть понять бренд та брендинг міста. У статті розглянуто основні складові поняття бренд міста: суть, атрибути, капітал, цільова аудиторія. Здійснено характеристику кожного з...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА БЕРЕЗНІЧЕНКО НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 339.54(477) ЗАРУБІЖНІ ІНВЕСТИЦІЇ В СИСТЕМІ ФАКТОРІВ ЕКОНОМІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ Спеціальність 08.05.01 – світове господарство і міжнародні економічні відносини Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Київ – 2002 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі світового господарства і міжнародних економічних відносин Інституту міжнародних відносин...»

«УДК 631.153:016(477) ПАНАСЮК Броніслав Якович, академік УААН, професор, доктор економічних наук, заслужений економіст України, професор кафедри Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана (м. Київ) УКРАЇНЕЦЬ – ІЛЛЯ РОМАНЕНКО У статті автор ділиться особистими спогадами про І. Н. Романенка – ученого з аграрної економіки, професора, члена-кореспондента ВАСГНІЛ, завідувача кафедри економіки сільського господарства Української сільськогосподарської академії, організатора...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»