WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 342.951 Свиридюк Наталія Петрівна, кандидат юридичних наук, доцент, докторант Національної академії внутрішніх справ ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЯК ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНОПРАВОВОГО ...»

-- [ Страница 1 ] --

10/2014

УДК 342.951

Свиридюк Наталія Петрівна,

кандидат юридичних наук, доцент,

докторант Національної академії внутрішніх справ

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ ЯК ПРЕДМЕТ АДМІНІСТРАТИВНОПРАВОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

У статті на основі аналізу робіт галузевого характеру, що готуються

представниками правознавства, характеризується стан розробленості наукової

проблематики економічної політики держави. Акцентується увага на тому, що

загальною рисою всієї сукупності джерел, присвячених здійсненню економічної політики держави, є те, що вони досить різнопланові за критерієм предметної сфери, наукової або галузевої спрямованості, мети, завдань, а отже і методологічної основи пізнання.

Ключові слова: дослідження, наукові дослідження, наукові праці, адміністративно-правові дослідження, економічна політика, економічна політика держави.

Постановка проблеми. Проблематика вироблення та реалізації результативної економічної політики була і залишається предметом дослідження багатьох представників різних галузей вітчизняної науки. Разом з тим, значна кількість наукових праць залишається несистематизованою, тобто такою, що не дає загального уявлення про сутність та зміст економічної політики як складного економіко-правового явища. Ситуація ускладнюється ще й тим, що відповідні наукові пошуки здійснюються представниками різних галузей наукових знань, зокрема, політологами, соціологами, економістами, правниками, завдяки чому пізнання такого поліструктурного явища дійсності, як економічна політика держави, відбувається класичним шляхом, у традиційних напрямах, із використанням галузевої методології, але без використання міжпредметних зв’язків, що, на наш погляд, є необхідною умовою для отримання об’єктивного та обґрунтованого результату. Крім цього, в межах однієї галузі можна виокремити дослідження, в яких економічна політика висвітлюється у малозначимих для формування загального образу явища аспектах. Є дослідження, в яких економічна політика розглядається як зовнішній фактор впливу, як складова у системі гарантій, що забезпечують стабільність суспільного життя, ефективність державної діяльності у різних галузях управління тощо.

Така ситуація у сфері економіко-правових та адміністративно-правових досліджень обумовила необхідність звернення до питання стану розробленості проблем, пов’язаних із явищем економічної політики держави, здійсненням узагальнення та систематизації джерельної бази та визначення кола питань, перспективних для подальшого проведення наукових пошуків у цьому напрямі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремим блоком джерел, що дозволяють охарактеризувати поняття категорії «економічна політика», є джерела, присвячені дослідженню таких питань як зміст, структура, нормативна основа, 10/2014 особливості формування та реалізації тощо. Їх слід віднести до робіт теоретикометодологічного характеру, що мають фундаментальне значення для подальших пізнавальних процесів, дозволяють дотримуватися організаційної, методологічної єдності у сфері здійснення споріднених за предметом пізнання досліджень, забезпечувати міжпредметну та міжгалузеву комунікацію, синтез наукового знання.

Питання сутності економічної політики, особливості її взаємозв’язку з реалізацією інтересів суспільства розкриваються у дослідженні В. Д. Лагутіна.

На методологічних засадах дослідження економічної політики держави зосереджували увагу такі вітчизняні науковці як М. І. Долішній, Н. Т. Пак, Ю. М. Уманців та інші.

Разом з тим, слід зауважити, що дослідження проблематики економічної політики майже відсутнє у роботах вітчизняних фахівців у сфері теорії держави, державного управління, хоча у загальних рисах розглядається в межах поняття «політика держави»

[10].

Таким чином, отримати загальне уявлення про поняття, зміст та призначення економічної політики держави можливо лише на підставі синтезу існуючих досліджень, що розкривають різні аспекти даного поняття.

Прикладом спеціалізації наукових пошуків може стати група джерел, що розкривають зміст окремих складових загального поняття економічної політики. Зокрема, М. Я. Сидорович характеризує поняття та основні риси такого виду економічної політики, як бюджетно-податкова [8].

Постановка завдання. Метою статті є загальна характеристика стану наукової розробки проблем економічної політики держави як предмета наукового дослідження.

Для досягнення зазначеної мети необхідно вирішити наступні завдання:

охарактеризувати предметну сферу досліджень галузевого та міжгалузевого характеру, присвячених проблемам економічної політики держави та визначити ті аспекти проблематики, що залишилися поза увагою науковців або потребують додаткового осмислення, нових підходів тощо.

Методологічною основою вирішення зазначених завдань слід вважати сукупність загальнонаукових та конкретно-наукових методів. Зокрема, метод герменевтики дозволить здійснити пізнання текстів нормативних та доктринальних джерел, метод порівняння сприятиме виявленню рис тотожності та схожості пізнавальних завдань, обсягів предметів дослідження, особливостей дослідницької методології, метод типологізації допоможе здійснити угрупування наукових джерел за певними критеріями, а отже – їхню систематизацію.

Виклад основного матеріалу дослідження. Аналіз джерельної бази дозволяє зробити висновок про існування декількох видів (підвидів) економічної політики держави, зокрема таких як інвестиційна, бюджетно-податкова, інноваційна, регіональна, конкурентна та інші. Автори вивчають економічну політику в межах предмету наукових пошуків або сфери наукової діяльності, але недостатньо уваги приділяють питанню класифікації, належному використанню класифікаційного методу, побудові класифікаційних рядів, вибору критеріїв класифікації, а отже – і виявленню за його допомогою всієї сукупності підвидових утворень економічної політики держави.

Важливою складовою сучасних досліджень економічної політики держави можуть стати роботи, в яких основною метою пошуку було висвітлення тієї ролі, що відіграє економічна політика держави відносно інших явищ суспільного життя. Тобто можна передбачити, що явище економічної політики віднесено цими авторами до складу інших 10/2014 соціальних систем, явищ або виконує роль одного із факторів впливу на окремі складові соціальної організації суспільства, соціальні процеси, стани.

Так, Л. М. Шаблиста наголошує на ролі економічної політики у забезпеченні державного регулювання структурних зрушень у національній економіці [11]. С. І. Лекарь торкається цього питання, розкриваючи особливості взаємодії органів місцевого самоврядування та органів державної влади у сфері забезпечення державної економічної безпеки [6]. М. І. Логвиненко також наблизилася до питань ролі економічної політики держави, але у контексті фінансово-економічної безпеки підприємства [7].

Інші автори доповнили систему знань про економічну політику шляхом визначення її ролі, як одного із складових елементів механізму забезпечення національної економічної безпеки.

Крім того, дослідження здійснюються у напрямку обґрунтування основних засад економічної безпеки регіону [9], а також виявлення ролі економічної політики по відношенню до спеціальних (вільних) економічних зон в Україні [3].

Ряд публікацій присвячується обґрунтуванню особливостей взаємовпливу правової та економічної систем суспільства. Автори не тільки з’ясовують взаємозв’язки між ними, але й визначають їх сутність, сферу взаємопроникнення, специфіку і функції їх елементів, встановлюють напрями та основні проблеми, що проявляються у процесі взаємовпливу правової та економічної систем у сучасній Україні [12]. Основна ідея, що відстоюється у роботах такого спрямування, полягає в тому, що не всі питання вирішуються за допомогою лише правових або лише економічних засобів. Право глибоко проникає у сферу економічного життя і тому призначене для створення належних умов взаємодії суб’єктів економічної діяльності.

По суті у цих роботах представлено функціональну характеристику економічної політики держави, хоча автори такої мети собі і не ставили, висвітлюючи при цьому її роль та значення. На цій підставі складно уявити всю сукупність функцій економічної політики, що реалізується завдяки державній діяльності, а значить – скласти повноцінну функціональну характеристику. Можна навіть констатувати, що у цьому напрямі склалася певна прогалина, завдяки якій ускладнюється аналітична робота по виявленню проблем сучасного стану реалізації економічної політики держави в Україні та виробленню пропозицій прогностичного змісту щодо її удосконалення.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Виокремлюються в плані історіографічного аналізу і роботи галузевого характеру, що готуються представниками правознавства. Як правило, це галузі кримінального, адміністративного та цивільного права, що поєднують у своїй структурі норми охоронного та регулятивного призначення. Фахівці державного управління, економічної галузі знань, досліджуючи проблеми реалізації економічної політики держави, багато в чому наполягають на необхідності удосконалення нормативної бази діяльності суб’єктів економічних правовідносин, з одного боку, та посилення гарантій реалізації правового статусу суб’єктів господарювання, з іншого боку. Отже, економічні перетворення мають супроводжуватися посиленням охорони, захисту проголошених у законодавстві прав та свобод людини і громадянина, що значною мірою залежить від дієвості охоронної частини національного законодавства, від ефективності роботи правоохоронних органів держави, на яких покладено функцію контролю за різними сферами суспільного життя.

Так, представники науки адміністративного права, як правило, беруть до уваги проблематику адміністративно-правової організації управління економікою або окремими її сферами [2].

10/2014 Окрім науки адміністративного права, економічна політика стала предметом дослідження для фахівців у галузі кримінального права, що також складає підстави для виокремлення відповідного блоку наукових джерел у самостійну підгрупу.

В межах системи знань з кримінального права економічна політика розглядається з точки зору негативних факторів впливу на її формування та реалізацію, зокрема, явищ корупції, організованої злочинності тощо [5]. Увага акцентується на кримінальноправових та кримінологічних характеристиках сучасної корисливої економічної злочинності, особи злочинця, на підставі чого виявляються основні причини та умови зазначеного виду злочинності, її структурні складові, динаміка та пропонуються конкретні шляхи подолання та усунення негативних наслідків такого виду злочинності, реалізації яких сприятиме відповідна реформація державної економічної політики [4].

Засобами кримінально-правового пізнання досліджуються також проблеми координації діяльності правоохоронних органів України у боротьбі із економічною злочинністю.

Таким чином, очевидно, що проблематика економічної діяльності держави вивчається представниками різних галузей наукових правових знань, завдяки творчим зусиллям яких формуються чіткі наукові позиції щодо конкретних напрямів правового регулювання державної економічної діяльності. Разом з тим, результати окремо взятих галузевих досліджень не дають можливості сформувати загальне уявлення про особливості розвитку та функціонування системи національної економіки, її взаємовпливу та взаємозв’язку з іншими соціальними системами, а отже – зробити об’єктивні висновки щодо значення та ролі економічної політики у подальшому розвитку вітчизняної економіки.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Cер. пед. 2005. Вип. 19. Ч. 2. С. 124–131 Ser. Pedagog. 2005. N 19. Р. 2. P. 124–131 УДК 372.8:613 ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОДІЇ З МАГІСТРАМИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ВАЛЕОЛОГІЇ Ольга Богініч Інститут педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова вул. Пирогова, 9, 01030 Київ, Україна Організація пізнавальної діяльності основується на взаємодії викладача зі студентами, головним завданням якої є розвиток і професійне становлення...»

«УДК 339.9:338.439 СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ МОЛОКА І МОЛОКОПРОДУКЦІЇ В УМОВАХ ЧЛЕНСТВА УКРАЇНИ В СОТ Черевко Д.Г., аспірант Львівський національний аграрний університет Вступ України до СОТ має неоднозначний вплив на подальший розвиток її економіки. При формуванні стратегії підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств молокопродуктового підкомплексу АПК України в умовах її членства у СОТ слід враховувати явище поглиблення сегментації вітчизняного ринку молока і молокопродукції, в процесі якого...»

«Капля Анатолій кандидат педагогічних наук, доцент кафедри економіки та управління Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС України ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ СТИМУЛЮВАННЯ САМОВИЗНАЧЕННЯ, САМОРОЗВИТКУ І САМОРЕАЛІЗАЦІЇ КУРСАНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МНС УКРАЇНИ У статті проаналізовані педагогічні умови стимулювання самовизначення, саморозвитку і самореалізації курсантів вищих навчальних закладів МНС України у ході їхньої соціалізації. Ключові слова: самовизначення, саморозвиток,...»

«Економіка природокористування. Спеціальність – 6.040106 – “Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування” Тема: Платежі за забруднення довкілля Лекція №8. Платежі за забруднення довкілля Мета і задачі: 1. Екологічний податок в системі природокористування.2. Податок за викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.3. Податок за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти.4. Податок за утворення, розміщення і зберігання відходів. 8.1 Екологічний податок в...»

«УДК 378.147 ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ Галущак І. Є., кандидат економічних наук Прикарпатський національний університет ім. В. Стефаника Постановка проблеми. На етапі ринкових перетворень і демократизації суспільства в Україні важливого значення набуває професійна підготовка майбутніх фахівців економічного профілю, здатних виконувати складні соціальноекономічні завдання та швидко адаптуватися до особливостей професійної діяльності. Однак система...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ Г. С. КОСТЮКА ЛЬОВОЧКІНА АНТОНІНА МИХАЙЛІВНА УДК 159.922.2:502/504 ПСИХОЛОГІЯ РОЗВИТКУ ЕКОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук Київ – 2013 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті психології імені Г. С. Костюка НАПН України, лабораторія екологічної психології, м. Київ Науковий консультант...»

«SWorld – 18-27 December 2012 http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/december-2012 MO DERN PROBLEMS AND W AYS O F THEIR SO LUTIO N IN SCIENCE, TRANSPORT, PRODUCTIO N AND EDUCATIO N‘ 2012 УДК 528.9:332.3 (477.85:477.86) Дарчук К.В, Смірнов Я.В. ГЕОІНФОРМАЦІЙНЕ КАРТОГРАФУВАННЯ ВАРТОСТІ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ТА ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ Чернівецький національний університет ім. Ю.Федьковича UDC 528.9:332.3...»

«№ 4 n 2013 ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК УДК 334.012.64(477.7) Г 95 РЕЗЕРВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В ПРИЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ УКРАЇНИ О. П. Гурченков, канд. екон. наук; проф.; О. Є. Мандра, студ. Національний університет кораблебудування, м. Миколаїв Анотація. Розглянуто резерви, обставини та фактори розвитку малого підприємництва, які забезпечують активізацію створення малих підприємств в окремих сферах господарювання в Причорноморському регіоні. Ключові слова: мале підприємництво, сфера...»

«РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА – ОСНОВА АГРАРНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ Матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу Міністерство освіти і наукиУкраїни Миколаївський національний аграрний університет Навчально-науковий інститут економіки та управління Обліково-фінансовий інститут РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОГО СЕЛА – ОСНОВА АГРАРНОЇ РЕФОРМИ В УКРАЇНІ Матеріали Причорноморської регіональної науково-практичної конференції професорсько-викладацького складу...»

«Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти Міністерство освіти і науки України Міністерство економічного розвитку і торгівлі України Київський національний торговельно-економічний університет Інститут вищої кваліфікації КНТЕУ Інститут економіки і прогнозування НАН України Академія технологічних наук України Українська асоціація бізнес-інкубаторів та інноваційних центрів Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України Молдавська економічна академія ПРОБЛЕМИ ТА...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»