WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«1. Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь / А.Д. Вейсман; [репр. V-го изд. 1899 г]. – М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 1991. – 1370 с. 2. Вернан Ж.-П. Происхождение ...»

-- [ Страница 1 ] --

1. Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь / А.Д. Вейсман; [репр. V-го изд. 1899 г]. –

М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 1991. – 1370 с. 2. Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли: Пер. с. фр. / Ж.-П. Вернан / Общ. ред. Ф. Х. Кессиди,

А. П. Юшкевича; Послесл. Ф. Х. Кесиди. – М.: Прогресс, 1988. – 224 с. 3. Дворецкий И.Х.

Древнегреческо-русский словарь: В 2-х т. / И.Х. Дворецкий; под. ред. С.И. Соболевского. –

М.: Гос. изд. иностр. и нац. слов., 1958. – 1904 с. 4. Зелинский Ф.Ф. Древнегреческая религия / Фаддей Францевич Зелинский. – К.: СИНТО, 1993. – 128 с. 5. Словарь античности / Пер. с нем. – М.: Прогресс, 1989. – 704 с. 6. Brndl M. Der Agon bei Paulus:

Herkunft und Profil paulinischer Agonmetaphorik / Martin Brndl. – Tbingen: Mohr Siebeck, 2006. – 523 S. 7. Gregoire de Nazianze. Discours 6-12 // Sources Chretiennes / Introduction, Texte Critique, Traduction et Notes par Marie-Ange Calvet-Sebasti. – Paris, 1995. – Vol. 405.

8. Gregoire de Nazianze. Discours 20-23 // Sources Chretiennes / Introduction, Texte Critique, Traduction et Notes par Justin Mossay et Guy Lafontaine. – Paris, 1980. – Vol. 270. 9. Gregoire de Nazianze. Discours 24-26 // Sources Chretiennes / Introduction, Texte Critique, Traduction et Notes par Justin Mossay et Guy Lafontaine. – Paris, 1983. – Vol. 284. 10. Gregoire de Nazianze. Discours 42-43 // Sources Chretiennes / Introduction, Texte Critique, Traduction et Notes par Jean Bernardi. – Paris, 1992. – Vol. 384. 11. Lampe G.W.H. A Greek Patristic Lexicon / G.W.H. Lampe. – Oxford: Clarendon Press, 1961. – 1632 p. 12. Liddell H.G., Scott R. GreekEnglish Lexicon / Compiled by Henry George Liddell, Robert Scott, revised by Sir Henry Stuart Jones. – Oxford: Clarendon Press, 1996. – 2042 p. 13. Novum Testamentum Craece et Latine / ed. Eb. Nestle, Er. Nestle, B. Alland, K. Alland, J. Karavidopoulos, C. Martini, B.

Metzger; [27th. revised Edition]. – Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 2002. – 812 p. 14.

Patrologiae Cursus Completus. Series Graecae (PG) / Ed. J.P. Migne. – Paris, 1850-1887. – Vol. 31, 35, 50. 15. Pfitzner V.C. Paul and the Agon Motif: Traditional Athletic Imagery in the Pauline Literature / Victor C. Pfitzner. – Leiden: Brill, 1967. – 222 p. 16. Polhill J.B. Paul and his Letters / John B Polhill. – Nashville: Broadman & Holman, 1999. – 448 p.

Локота О. П., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка яВище антоніМіЇ В диплоМатиЧній терМінологіЇ СУЧаСноЇ тУреЦькоЇ МоВи Стаття присвячена питанням антонімії в дипломатичній термінологічній системі сучасної турецької мови.

Ключові слова: антонімія, лексичні й граматичні антоніми, енантиосемія, контрарні, комплементарні й векторні антоніми, турецька дипломатична термінологія.

Статья посвящена вопросам антонимии в дипломатической терминологической системе современного турецкого языка.

Ключевые слова: антонимия, лексические и грамматические антонимы, энантиосемия, контрарные, комплементарные и векторные антонимы, турецкая дипломатическая терминология.

The article is devoted to the phenomenon of antonymy in the diplomatic terminological system of modern Turkish language.

Key words: Antonymy, Lexical and Grammatical Аntonyms, Enantiosemy, Contrarian, Complementarian and Vector Antonyms, Turkish Diplomatic Terminology.

Антонімія відіграє важливу роль у лексичній системі будь-якої мови й відображає суттєвий бік системних зв’язків у турецькій лексиці, що й зумовило актуальність обраної теми.

Мета дослідження полягає у виявленні особливостей явища антонімії в дипломатичній термінології турецької мови.

об’єктом дослідження є вибірка дипломатичних термінів турецької мови, укладена за матеріалами спеціальної літератури й лексикографічних джерел з дипломатії, дипломатичних документів турецькою мовою, перекладних і дипломатичних словників.

теоретико-методологічним підгрунтям проведеного дослідження є праці таких вчених, як В.П. Даниленко, Л.А. Новіков, В.В. Виноградов, Д.Э. Розенталь [Розенталь 2002, 5], Н.М. Шанський, Л.А. Булаховський [Булаховський 1953, 2], А.А. Уфімцева [Уфимцева 2010, 6], М.Р. Львов, Mehmet Zaman, Korkmaz Z.[ Korkmaz 1992, 9], та інших.

наукова новизна – вперше особливості антонімії досліджуються на матеріалі дипломатичної термінології сучасної турецької мови, здійснюється системний і формально-семантичний аналіз антонімів. Під час аналізу використовувались методи суцільної вибірки, компонентного й морфологічного аналізів.

У сучасному мовознавстві антонімія розглядається як протиставлення слів за змістом, при цьому для антонімічних відношень характерна семантична розбіжність. Явище антонімії притаманне лексико-семантичним системам усіх мов, водночас лексичні одиниці демонструють загальну структуру протилежних значень і значну подібність у структурній і семантичній класифікації антонімів. Антонімічні відношення характерні також і для термінологічної лексики. В.П. Даниленко зазначає, що «явище антонімії не тільки не чуже термінології, а, навпаки, саме тут, у термінології, антонімія стала засобом виразу необхідних і неминучих явищ науки» [Даниленко 1971, 1].

Антоніми (гр. anti – проти + onyma – ім’я) – це слова, різні за звучанням і написанням, що мають прямо протилежні лексичні значення. Антоніми утворюють у мові антонімічні пари і, як правило, належать до однієї частини мови. Основною ознакою антонімів є протиставлення слів, що дозволяє в більшості випадків пояснити значення одного з антонімів через заперечення іншого.

Л.О. Новіков зазначав, що антонімія у мові репрезентована не так широко, як синонімія, так як в антонімічні відносини вступають лише слова, що співвідносяться за будьякою ознакою – якісною, кількісною, тимчасовою або просторовою й належать до однієї категорії об’єктивної дійсності, як невідповідні поняття [Новіков 1973, 3].

Як приклад антонімічних пар у дипломатичній лексиці турецької мови можна навести такі: dnyev (світовий) – uhrev (локальний), alenen (відкрито) – gizlice (таємно), istikrar (стабільність) – dengesizlik (нестабільність), iileri (внутрішні справи) – dileri (зовнішні справи), dorulamak (підтверджувати) – yalanlamak (спростовувати).

Не всі семантичні типи слів мають антоніми, оскільки іменники з конкретним значенням, числівники, більшість займенників, а також власні імена не можуть виявляти протилежні значення.

На підставі аналізу дипломатичної термінології сучасної турецької мови можна зробити висновок, що антоніми досить широко представлені в досліджуваній вибірці лексикологічних одиниць. За структурою терміни-антоніми можна поділити на однокомпонентні та багатокомпонентні (терміни-словосполучення).

Багатокомпонентні словосполучення представляють собою численну групу, що пояснюється превалюванням у досліджуваній термінології багатокомпонентних словосполучень, наприклад: i bor (внутрішня заборгованість) – d bor (зовнішня заборгованість); yasal gi (легальна імміграція) – yasad g (нелегальна імміграція).

Своєю чергою однокомпонентні дипломатичні терміни-антоніми за структурою поділяються на різнокореневі (або лексичні) та однокореневі (або лексико-граматичні, або афіксальні) антоніми.

У результаті проведеного аналізу було з’ясовано, що більшість антонімів дипломатичної термінологічної системи турецької мови становлять різнокореневі чи лексичні антоніми, у яких значення протилежності висловлюється кореневими морфемами, наприклад: aleyhtar (супротивник) – taraftar (прибічник); bar (мир) – sava, harp (війна);

bat (захід) – dou (схід); ekseriyet (більшість) – aznlk (меншість).

В однокореневих антонімах значення протилежності виражається не коренем слів, а афіксальними морфемами. Основним засобом вираження антонімії однокореневих слів у дипломатичній термінології сучасної турецької мови є афікси, однак у ряді випадків використовуються також і запозичені префікси. Лексико-граматичні антоніми є результатом певних словотворчих процесів у мові.

Значну групу однослівних однокореневих дипломатичних термінів-антонімів представляють:

а) прикметники, утворені за допомогою антонімічних афіксів -li і -siz, які позначають наявність та відсутність ознак відповідно, наприклад: sigortal (застрахований) – sigortasz (незастрахований); teminatl (гарантований, забезпечений) – teminatsz (негарантований, незабезпечений).

б) дієприкметники теперішнього – майбутнього (-ir/-ir /-ur/-ur, -ar/-er, -maz/-mez), теперішнього – минулого (-an/-en) та минулого (-m/-mi/-mu/-m) часів у формах можливості й неможливості або в негативній формі, наприклад: evrilebili (конвертований) – evrilemeyen (неконвертований); haram (заборонений) – hell (дозволений); tanabilir (рухомий) – tanmaz (нерухомий).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


в) низка прикметників, запозичених з арабської мови з префіксом gayri- (не-, без-, анти-) та без префікса, наприклад: maddi (матеріальний) – gayrimaddi (нематеріальний);

menkl (рухомий) – gayrimenkl (нерухомий); resmi (офіційний) – gayriresmi (неофіційний); saf (чистий) – gayrisaf (валовий).

Особливо слід відзначити явище енантіосемії (гр. enantios – протилежний + sema – знак) або внутрішньослівної антонімії, коли протилежний зміст мають різні значення багатозначного слова. Таким чином, енантіосемія – це здатність слова мати протилежні, антонімічні значення. Л.О. Новіков писав, що зовнішнім, формальним виразом внутрішньослівної антонімії «служать не кореневі або афіксальні морфеми, а сам контекст вживань слова в полярних значеннях, тобто характер синтаксичних і лексичних зв’язків слова в його протилежних значеннях з іншими словами» [Новіков 1973, 3].

У дипломатичній термінології сучасної турецької мови слова, що поєднують у собі протилежні значення, утворюють непродуктивний різновид антонімів і зустрічаються рідко.

Дипломатичні терміни сучасної турецької мови можна диференціювати не тільки щодо їх структурної належності, але й у зв’язку з їх змістовними взаємовідносинами, тобто за семантико-типологічною класифікацією, згідно з якою антоніми поділяються на відповідні класи, а саме: контрарні, комплементарні й векторні антоніми [Новіков 1973, 3; Пардаев 1988, 4; Цаголова 1985, 8]. Деякі лінгвісти виділяють в окремі класи також антоніми-конверсиви та енантіосемію. У дипломатичній термінології турецької мови в результаті аналізу виявлено всі основні семантичні види антонімів:

1. Контрарні антоніми виражають градуальну якісну протилежність і протилежність координаційних понять. Вони не передають спрямованість, але реалізують контрарну протилежність і виявляють градуальні (ступінчасті) опозиції [Новіков 1973, 3], наприклад: исuz (дешевий) – pahal (дорогий); ar sanayi (важка промисловість) – hafif sanayi (легка промисловість).

Контрарні антоніми відповідають протилежним поняттям і є крайніми членами лексичної парадигми. Заперечення одного з членів протиставлення не дорівнює за своїм змістом іншому, так як припускає й інше значення, таким чином контрарним антонімам властива одностороння імплікація [Новіков 1973, 3]. Між двома контрарними термінами можливе включення середнього члена – проміжної ознаки, наприклад: geri kalm lke (відстала країна) – gelimekte olan lke (країна, що розвивається) – gelimi lke (розвинена країна).

Антоніми з ознакою градуальності, у мові можуть використовуватися з метою усунення різкості фрази. Такі слова називаються евфемізмами (гр. еu – добре + phemi – кажу). На цій підставі можна говорити, що антоніми-евфемізми виражають значення протилежності в пом’якшеній формі [Фоміна 2001,7], наприклад: nemli (значний) – nemsiz bir (нікчемний); nemli (значний) – hafif (незначний).Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 59. Філологічні науки УДК 82.09 С. Ф. Соколовська, кандидат філологічних наук, доцент (Житомирський державний університет імені Івана Франка) ФУНКЦІЇ ХУДОЖНЬОЇ ДЕТАЛІ У СТРУКТУРІ ДРАМАТИЧНОГО ТВОРУ Стаття присвячена вивченню художньої деталі як компонента образної системи у драмі Б. Брехта Добра людина із Сичуані. Проаналізовано способи вербальної організації художнього простору у драматичному творі, розглянуто аспекти, важливі для розуміння...»

«ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ФІЛОЛОГІЯ, 2010, №2 (4) ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ СОДЕРЖАНИЯ УКРАИНОЯЗЫЧНЫХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Васильева Эльза Вячеславовна Данная статья посвящена проблеме передачи содержания украиноязычных публицистических (газетных) статей средствами английского языка с использованием различных переводческих трансформаций. Автор рассматривает особенности публицистического стиля и рубрики новостей как подвиду газетной статьи, а также...»

«Клименко Н.Ф., акад. НАН України, д. філол. н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка ЛЕКСИКО-СЛОВОТВІРНІ КАТЕГОРІЇ СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ У ЗІСТАВНОМУ АСПЕКТІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВ) У статті в зіставному плані розглянуто семантичну структуру лексико-словотвірної категорії композитних темпоральних прикметників, її моделі та засоби вираження, окреслено словотвірний паралелізм похідних з семантикою темпоральності, продуктивність способів словотворення. Ключові...»

«акустические данные русской поэзии по векам свидетельствуют о высоком уровне гармонически-обертонных колебаний, что усиливает вокаличность звучания поэтической речи. по объективным показателям исследования речевых континуумов констатировано стремление к золотому сечению в звучании как словарного состава русского языка, так и поэзии ХVІІІ – ХХ вв.1. Андреев Н.Д., Зиндер Л.Р. О понятиях речевого акта, речи, речевой вероятности и языка // Вопросы языкознания. – М., 1963. – № 3. – С. 15-21. 2....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ Програма вступного випробування для філологічних спеціальностей ОКР «Магістр» з іноземної мови (другої) Автор: к.філол.н., доц. І.В.Ситдикова Затверджено Вченою радою Інституту філології (Протокол № 6 від 28 січня 2014 р.) Київ – 2014 Програма розрахована на вступників до Інституту філології на ОКР «МАГІСТР», які мають диплом ОКР «БАКАЛАВР» з відповідного напряму...»

«3. Земская Е.А. Русская разговорная речь/Е.А. Земская. – М.:Наука, 1973. – 484с. 4. Краснова О. Синтаксичні особливості речень у молодіжному дискурсі (на матеріалі англомовних Інтернет-статей)/О. Краснова//Наукові записки. Серія: філологічні науки. – 2009.– Випуск 81(2). – С. 95 – 98. 5. Матвєєва С.А. Сайт як жанр Інтернет-комунікації (на матеріалі персональних сайтів учених): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 10.02.15 / С.А. Матвєєва. – Донецьк, 2006. – 20 с. 6....»

«В.В. Дяченко. Розвиток та характер синонімії зв’язаних кореневих компонентів інтернаціонального характеру в російській мові УДК 811.161.1’ 373.421’36 В.В. Дяченко, кандидат філологічних наук, в.о.доцента (Житомирський державний університет) РОЗВИТОК ТА ХАРАКТЕР СИНОНІМІЇ ЗВ’ЯЗАНИХ КОРЕНЕВИХ КОМПОНЕНТІВ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ У статті розглянуто характер і типи синонімії зв’язаних кореневих компонентів інтернаціонального характеру в російській мові Проблеми словотворчої...»

«Астаф’єв О.Г., д. філол. н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка киЇВСький текСт В «ANNALES» яна длУгоШа У статті вперше в українському літературознавстві досліджено рецепцію і трансформацію Київського тексту – Літопису руського за Іпатіївським списком – у давньопольській хроніці Яна Длугоша. Встановлено елементи і функцію Київського тексту, семантику міжтекстових референцій, цитат і алюзій у текстах-реципієнтах. Ключові слова: Київський текст, текст-реципієнт, рецепція,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ СЛОВА, РЕЧЕННЯ ТА ТЕКСТУ Випуск 28 Збірник наукових праць Київ – 2012 Видавничий центр КНЛУ ББК81я П78 УДК 800 Відповідальний редактор – доктор філологічних наук, професор Корбозерова Н.М. Відповідальний секретар – доктор філологічних наук, професор Швачко С.О. Редакційна колегія: доктор філологічних наук, професор Гетьман З.О. доктор філологічних наук, професор Гуйванюк...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»