WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Зб. наук. статей Нац. пед. ун-ту імені М.П. Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – Випуск LІХ (60). – С. 27-35. 2. Бабенко Т.В. Особливості формування внутрішньої ...»

-- [ Страница 1 ] --

Зб. наук. статей Нац. пед. ун-ту імені М.П. Драгоманова. – К.: НПУ

імені М.П. Драгоманова, 2005. – Випуск LІХ (60). – С. 27-35.

2. Бабенко Т.В. Особливості формування внутрішньої мотивації до

безперервної освіти засобами іноземних мов.// Мовні і концептуальні

картини світу. – 2005. – Dип. 18. кн. 1. – К.: Видавн. Дім Дмитра Бураго. – С. 18-22. 3. Бережной Н.М. Человек и его потребности / Под ред.

В.Д. Диденко. – Московский Государственный Университет Сервиса,

– 2000 г. – lib.wsu.ru/books. 4. Державна національна програма "Освіта" ("Україна XXI століття") // Постанова Кабінету Міністрів України від 3.11.1993. – N 896. – С. 1-4. 5. Леонтьев Д.А. Методики изучения ценностных ориентаций // Психодиагностическая серия. – Вып. 5 – М. СМЫСЛ, 1992. – 17 с. 5. Національна доктрина розвитку освіти від 17.04. 2002. – №347/2002.//Освіта України. – 23.04.2002. – № 33 – С.4Фокин Ю.Г. Преподавание и воспитание в высшей школе: Уч.

пособие. – М. Издательский центр "Академия", 2002. – 234 с. 7. Эстетика: словарь. / под общ. ред. А.А.Беляева и др. – М.: Политиздат, 1989, – 447с. 8. Fromm Erich. To be or to have. – Continuum International Publishing Group, – 2005. – 182 pp.

Бабире О.В., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

МОВНІ ЗАСОБИ ЕКОБРЕНДИНГУ

Стаття присвячена аналізу сучасних мовних засобів екобрендингу.

Розглянуто нові ключові еколексеми в різнотипних текстах екологічного спрямування, поява яких свідчить про постійну зміну тенденцій в уявленні про екологію як науку та принципи екологічного стилю життя. Екомаркована оцінна лексика розглядається як один із засобів персуазивності.

Ключові слова: брендинг, екобрендинг, персуазивність, екомаркована оцінна лексика.

Статья посвящена анализу языковых средств экобрендинга. Рассматриваются новые ключевые эколексемы в разнородных текстах экологического направления, появление которых свидетельствует о постоянной смене тенденций в представлении про экологию как науку и принципы экологического стиля жизни. Экомаркированная оценочная лексика рассматривается как один из способов персуазивности.

Ключевые слова: брендинг, экобрендинг, персуазивность, экомаркированная оценочная лексика.

The article is dedicated to the analysis of modern linguistic means of eco-branding. The explanation of new key eco-lexemes in the texts related to the ecological and environmental trends is given. That proves the constant change of tendencies in the notion of ecology as a science and the principles of "ecological" lifestyle. Eco-valuation lexical units are regarded as a persuasive means.

Key words: branding, eco-branding, persuasion, eco-valuation lexical units.

У сучасних умовах роль брендингу як засобу ідентифікації товару з виробником і формування його іміджу важко переоцінити; "брендовість" товару свідчить про високий рівеньйого якості, про престижність, популярність тощо. В поєднанні з посиленим громадським інтересом до питань екології та у світлі концепції сталого еколого-економічного розвитку поняття екологічного брендингу ("зеленого" брендингу) набуває неабиякої важливості на глобальному ринку [Baker 2008, 104].

Екологічний брендинг (екобрендинг) – різновид брендингу, який є діяльністю зі створення та впровадження екологічно спрямованого бренда на ринок за дота і рекламною підтримкою бренда з наголошенням на екологічних якостях товару, основою яких є формування у споживача сприятливого образу рекламованої торгової марки, товару, компанії і виділення її серед інших як виробника "зелених" товарів.

Екологічні товари, як правило, мають такі характерні ознаки:

1) є більш екологічними на стадії споживання порівняно із товарами-аналогами;

2) є більш екологічними на стадії їх виготовлення;

3) є складовими більш екологічних технологічних процесів [Шоган 1999, 7].

Екобрендинг – помітний зсув у психології споживання та практично жодна сфера життя не залишається осторонь. Завдяки діяльності таких видатних особистостей як Альберт Гор, Роберт Редфорд (США); Кен Лівінгстоун, Принц Чарльз (Великобританія) та успіху перших значних екопроектів, ініційованих американськими, британськими та японськими брендами – Sustainability 360 (сітка магазинів Wal-Mart), Plan A (виробник одягу Marks and Spencer), CarbonNeutral (супутниковий телеоператор BSkyB), Ecomagination (виробник техніки General Electric), Hybrid Synergy Drive (автомобільна компанія Toyota) – cвіт ХХI ст. охопила "зелена лихоманка" (green rush – 115 000 000 згадувань у пошуковій системі "Гугл"). Статистичні дані доводять, що товари, марковані як "натуральні" або "органічні", користуються більшим попитом, ніж аналогічний товар без схожих поміток, чим не змогли не скористатися маркетологи, усвідомивши значний персуазивний потенціал екотематики.

Дослідження, основні результати якого знайшли відображення у статті, було здійснено з метою пошуку та виявлення сучасних популярних мовних засобів у сфері екобрендингу. Матеріалом дослідження є статті он-лайн журналу Language and Ecology, газет Environmental Leader і The Economist, Інтернетмагазину Earth Happy та блогу Firefly180.

Аналіз мовного матеріалу дозволив виявити ключові лексеми текстів екологічного спрямування. Лексичні одиниці є актуалізаторами експліцитного впливу, інструментами, призначеними для виконання мовленнєвого завдання [Полюжин 1999, 36], яке у сфері екобрендингу полягає у створенні позитивного іміджу екопродукту, показі високого рівня рекламованого об'єкта. Використання екомаркованої оцінної лексики є одним з найбільш дієвих засобів мовної аргументації, оскільки вона є засобом підсилення прагматичного впливу будь-якого висловлювання.

Загалом ключові слова екобрендингу є позитивно забарвленими. Найчастотнішими є вживання прикметників і прислівниківнтенсифікаторів як конвенційних оцінних лексичних засобів:

clean, green, eco-safe, environmentally friendly, environmentally safe, environmentally preferable, practically non-toxic, earth smart etc.

Оцінні елементи покликані утримати увагу, створити приємне враження, наслідком чого є позитивна оцінка певного екобренду.

Розглянемо детальніше сучасні мовні засоби екобрендингу, що використовуються у просуванні екотоварів на ринок, у таких сферах як "відходи", "енергія", "транспорт" і "стиль життя".

У всіх випадках словосполучення zero waste має позитивну конотацію: If only we could work towards the notion of zero waste.

The whole business of fashion is ridiculous; no one wants things because they are the wrong colour; We've got to work towards it, get the figure down, to zero.

Вираз less is more пов'язаний з принципами сталого розвитку:

Use it to come up with an eco-friendly life: chuck out lots, prioritise, get rid of clutter and nick-nacks, put a whole new head on…remember less is more!

Словосполучення second chance rubbish є успішним доповненням до термінології, пов'язаної з переробкою (recycling).

Його персуазивний потенціал закладений у імпліцитному антропоморфізмі сміття, що створює ефект "співчуття" до відходів: Please give rubbish a personality – a second chance; You give a person a second chance, it works the same with rubbish.

Вираз slim bins також є позитивно забарвленим: Put less rubbish in, not feeding the bin; If you recycle most stuff then you will have a slim bin.

Поняття in-house generation / postcode power / microgeneration / independent power з'явилися в контексті децентралізованого, автономного забезпечення електроенергією: Generating power within your home, solar power, self-sufficient, self-reliant, solar power and double glazing, treble glazing; There must be in-house generation, self-sufficient houses in some areas of the country.

Вираз іndependent power має відтінок радикальності, повної відокремленості, супротив традиційному шляху отримання енергії:

The energy companies obviously don't want independent power!; If your home heats itself, you are not dependent on big companies.

Енергетичні компанії досить позитивно оцінюють перспективу "вічної" енергії, використовуючи при цьому символізацію:

іскра як символ світла. Досить частотними є словосполучення finite energy sources versus sparks (or sparkies) that last: What will we do if coal and wood are naturally depleting, not being replaced?;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


We need to find non-finite ones, the world is over-populated; Sparks to last is electric to last, guaranteed power.

Вираз conflict energy є мовним відображенням сучасної ситуації у світі, адже міжнаціональні конфлікти, суперечки виникають через обмеженість традиційних енергетичних ресурсів:

Don't make peaceful energy conflict; Conflict energy could bring military clashes, Russian security strategy warns.

Словосполучення green power, на відміну від сonflict energy, має позитивну конотацію і означає, що енергія, яка генерується та споживається, не завдає шкоди навколишньому середовищу:

Let's convert everybody in green power; Green power – the future in our hands!

Варто зазначити, що, зважаючи на кризовий стан сучасної економіки, актуальними стають такі способи охорони навколишнього середовища, які потребують менших фінансових витрат.

Саме тому сьогодні слово green поступово втрачає статус найпопулярнішої лексеми у екобрендингу, поступаючись лідерством слову less (згадаємо принцип less is more). На відміну від "зеленого" способу життя, який передбачає принаймні мінімальну технічну підготовку (згадаймо хоча б необхідність виготовлення спеціальних сміттєвих баків для сортування сміття) і, як наслідок, фінансові видатки, скорочення кількості споживання (less) залежить лише від особистої зацікавленості громадян і має не фінансове, а швидше психологічне підґрунтя.

Словосполучення smart versus greedy appliances, що є також антропоморфно означеними, відображають тенденцію збереження енергії: Clever enough not to waste energy; It's clever, more expensive to buy, but cheaper in the long term; Run on something that's better for the environment, like Smart cars, they don't waste energy; Think twice before switching greedy things on; It makes me think of the wheel on the electricity meter.

Вирази, пов'язані з надмірним витрачанням електроенергії, wattage wastage і cut the buzz, легко запам'ятовуються завдяки римуванню та метафоричності відповідно: Stop wattage wastage, it's madness, why not to turn off; Turn it off, don't leave phone chargers on overnight, no white noise…Please cut the buzz.

Терміни flight addict, habitual flyer, non-essential flying, binge flying, spurting частіше за все використовуються залізничними компаніями, що пропагують поїздки потягом як більш безпечні й екологічні, порівняно з літаком. Це яскравий приклад використання екотематики в корисних цілях (позбутися конкурента):

Habitual flyer's someone who flies a lot. Flies to Scotland when they could take the train, nonsense; It's mainly a habit. They fly to Manchester when they could make a conference call; Flying is fashionable – like it's fashionable to have a tan; Binge flying is the same category as a binge drinker; Excessive behaviour and drinking champagne on the plane – that's not essential.

Нашарування екології та соціального життя можна побачити у твердженні, висловленому в блозі Firefly180: "Non-essential flying is when businesses fly people all round the world, and the royals in their private jets".Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА РЯБИХ ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА УДК 811.111’42 ЛЕКЦІЯ ЯК ЖАНР АМЕРИКАНСЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО ДИСКУРСУ Спеціальність 10.02.04 – германські мови АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Харків – 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі теорії та практики перекладу англійської мови Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і...»

«Теорія і практика викладання української Theory and Practice of Teaching Ukrainian мови як іноземної. 2010. Вип. 5. С. 22–28 as a Foreign Language. 2010. No 5. P. 22– УДК 811.161.2’243’38’42(079.1) НАУКОВИЙ СТИЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ВИДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ Тетяна ЛАГУТА Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, кафедра української та російської мов як іноземних, Майдан Свободи, 4, 6177 Харків, Україна тел.:(057)707 51 03 Розглянуто види тестових завдань для іноземців,...»

«В.В. Дяченко. Розвиток та характер синонімії зв’язаних кореневих компонентів інтернаціонального характеру в російській мові УДК 811.161.1’ 373.421’36 В.В. Дяченко, кандидат філологічних наук, в.о.доцента (Житомирський державний університет) РОЗВИТОК ТА ХАРАКТЕР СИНОНІМІЇ ЗВ’ЯЗАНИХ КОРЕНЕВИХ КОМПОНЕНТІВ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ У статті розглянуто характер і типи синонімії зв’язаних кореневих компонентів інтернаціонального характеру в російській мові Проблеми словотворчої...»

«С.Ф. Соколовська, М.А. Фахурдінова. Німецький молодіжний жаргон: шляхи формування й сучасний статус УДК 821.112.2-2.09 С.Ф. Соколовська, кандидат філологічних наук, старший викладач; М.А. Фахурдінова, викладач (Житомирський педуніверситет) НІМЕЦЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЖАРГОН: ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ Й СУЧАСНИЙ СТАТУС Стаття присвячена розгляду особливостей німецького молодіжного жаргону, виявленню його основних лексичних рис. Розглянуто шляхи його формування як невід’ємного елементу соціо-функціональної...»

«акустические данные русской поэзии по векам свидетельствуют о высоком уровне гармонически-обертонных колебаний, что усиливает вокаличность звучания поэтической речи. по объективным показателям исследования речевых континуумов констатировано стремление к золотому сечению в звучании как словарного состава русского языка, так и поэзии ХVІІІ – ХХ вв.1. Андреев Н.Д., Зиндер Л.Р. О понятиях речевого акта, речи, речевой вероятности и языка // Вопросы языкознания. – М., 1963. – № 3. – С. 15-21. 2....»

«УДК 811.161.2.801. 653 Б.Р. Пристай, кандидат філологічних наук, доцент (Дрогобицький педуніверситет) НАГОЛОШЕННЯ У ГОВОРАХ І АКЦЕНТНА ВАРІАНТНІСТЬ У статті йдеться про акцентологічні особливості та систему наголошення в українській мові (на діалектному матеріалі). Акцентологічні особливості тих чи інших говірок, система наголошення у деяких говорах були предметом дослідження Чучки П.П., Омельяненка І.Ф., Очеретного А.Д., Пури О.Я., Клепікової Г.П., Онишкевича М.О. Такі студії надзвичайно...»

«1. Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь / А.Д. Вейсман; [репр. V-го изд. 1899 г]. – М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 1991. – 1370 с. 2. Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли: Пер. с. фр. / Ж.-П. Вернан / Общ. ред. Ф. Х. Кессиди, А. П. Юшкевича; Послесл. Ф. Х. Кесиди. – М.: Прогресс, 1988. – 224 с. 3. Дворецкий И.Х. Древнегреческо-русский словарь: В 2-х т. / И.Х. Дворецкий; под. ред. С.И. Соболевского. – М.: Гос. изд. иностр. и нац. слов., 1958. – 1904 с. 4. Зелинский Ф.Ф....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ Програма вступного випробування для філологічних спеціальностей ОКР «Магістр» з іноземної мови (другої) Автор: к.філол.н., доц. І.В.Ситдикова Затверджено Вченою радою Інституту філології (Протокол № 6 від 28 січня 2014 р.) Київ – 2014 Програма розрахована на вступників до Інституту філології на ОКР «МАГІСТР», які мають диплом ОКР «БАКАЛАВР» з відповідного напряму...»

«Астаф’єв О.Г., д. філол. н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка киЇВСький текСт В «ANNALES» яна длУгоШа У статті вперше в українському літературознавстві досліджено рецепцію і трансформацію Київського тексту – Літопису руського за Іпатіївським списком – у давньопольській хроніці Яна Длугоша. Встановлено елементи і функцію Київського тексту, семантику міжтекстових референцій, цитат і алюзій у текстах-реципієнтах. Ключові слова: Київський текст, текст-реципієнт, рецепція,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ВИПУСК 25 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ВИПУСК 25 Збірник наукових праць Київ – 2014 УДК 800 ББК 81я43 П78 Відповідальний редактор – доктор філологічних наук, професор Корбозерова Н.М. Відповідальний секретар – кандидат...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»