WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Бойко Ю., магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка УкраЇнСькі приСліВ’я і прикаЗки У ВірШоЗнаВЧоМУ аСпекті Предметом розгляду цієї статті є звукова та ритмічна ...»

-- [ Страница 1 ] --

ни человеческого познания. – М.: Прогресс – Традиция, 2001. 10.Мелетинский Е.М.

Начало романа. Античный роман. Влияние античного романа на средневековый роман

// Введение в истоическую поэтику эпоса и романа. – М.: Наука, 1986. 11.Полякова С.

Об античном романе // http://izbakurnog.historic.ru / books / item / f00 / s00 / z0000010/

st000.shtml 12.Протопопова И.А. Ксенофонт Эфеский и поэтика иносказания. – М.,

2003. 13.Фрейденберг О.М. Архивные разыскания. Вступление к греческому роману // Диалог. Карнавал. Хронотоп. – 1995. – № 4. 14.Харитон. Повесть о любви Херея и Каллирои. / Пер., комм.и ст. И.И. Толстого. (Серия «Литературные памятники»). – М.-Л.: Изд-во АН СССР. 1954. 15.Юэ Пьер-Даниэль. Трактат о возникновении романов // Литературные манифесты западноевропейских классицистов. – М.: МГУ, 1980.

16.Shattuk Roger. Forbidden knowledge: From Prometheus to Pornography. – San Diego, New York, London: A Harvest Book, 1996. – 369 p.

Бойко Ю., магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка УкраЇнСькі приСліВ’я і прикаЗки У ВірШоЗнаВЧоМУ аСпекті Предметом розгляду цієї статті є звукова та ритмічна організація прислів’їв і приказок на матеріалі збірника М.Номиса «Українські приказки, прислів’я і таке інше».

Ключові слова: прислів’я/приказки, моновірш, ритміка, фоніка.

Предмет этой статьи – фоническая и ритмическая организация пословиц и поговорок по материалам сборника М.Номыса «Украинские пословицы, поговорки и другое».

Ключевые слова: пословицы/поговорки, моностих, ритмика, фоника.

This article is about phonic and rhythmic systems by proverbs (leading the collection by Matvii Nomys “Ukrainian proverbs etc”.

Key words: proverbs, monoverse, rhythmic, phonic.

Прислів’я та приказки як репрезентанти паремійного жанру часто стають об’єктом дослідження фахівців різних сфер наукового знання. Проте віршознавці у цьому загалі зацікавлених становлять, на жаль, малу частку.

Прислів’я – домінантний паремійний жанр. Його визначення численні й варіативні, проте далеко не завжди враховують власне ритмічну організацію. Наприклад, у навчальному посібнику 1978 року за редакцією А.Новікової прислів’я співвідносне з судженням, висловленням («Прислів’я – це короткі, влучні, глибокі за силою думи народні вислови чи судження про життєві явища, виражені в художній формі» [6;

114] (тут і далі переклад наш Б.Ю.)) з прив’язкою до художньої форми (що важливо). Дещо раніше видання (71-го року) за редакцією М.Кравцова подає визначення прислів’я як короткого, стійкого в мовленнєвому вжитку, ритмічно організованогo народного вислову з тяжінням до багатозначного вживання у мовленні за принципом аналогії [5; 15] (курсив наш).

За В.Далем, у прислів’ї «можна розрізнити одяг зовнішній і внутрішній; перший належить риториці, другий – граматиці та просодії» [2;10].

Повернімось до художньої форми прислів’їв і приказок, побіжно згаданої А.Новіковою. Вона є предметом розгляду лінгвістики тексту. Згадувані паремії у цьому аспекті розглядаються як монотематичний текст [8], «мінімальний за величиною художній текст, що виражає лише одну думку», при чому «вираження цієї думки тотожне тесту», вона не розчиняється в сюжеті і не має конкурентних думок [1].

Предметом розгляду у цій статті стала ритмічна структура прислів’їв і приказок, а також їх синтаксична членованість, наявність повторів.

На жаль, немає теоретичних праць (друкованих видань), що стосувалися б саме цього аспекту вивчення паремій. В інтернетресурсінаявні кілька статей, дотичних до теми: «Специфіка рекламного слогану...» Е.Дьякової ([3]), де автор розглядає зв’язок специфіки ритмічної організації рекламних текстів з їх впливом на аудиторію, та заявлений В.Семеновим фрагмент майбутньої статті про жанр одновірша1, форму якого мають багато прислів’їв («Взагалі багато прислів’їв мають ритмічну структуру, і за формою вони є типовими одновіршами» [7] – пише дослідник).

А загалом питання становлення віршування на українських теренах ґрунтовно висвітлює М.Сулима (у монографії «Українське віршування кінця ХVI – початку ХVІІ ст.»). У свою чергу, на матеріалі літератури російської віршознавчий аспект досліджував М.Гаспаров.

Ілюстрації ж для цього аналізупідбирались за збірником М.Номиса в серії «Літературтні пам’ятки України» (Українські приказки, прислів’я і таке інше. Уклав М.Номис. – К., 1993), що налічує 14 тис 340 різних паремій (плюс «одміни»), поділених за двадцятьма тематичними (до речі, вперше в українській пареоміографії; в усіх попередніх виданнях основним був алфавітний принцип систематизації матеріалу) категоріями2 (кожна зі своїми підтипами), найчисленнішими з яких є ті, що характеризують людські якості (переважно позитивні) – категорії «Доброта», «Розум» і психічні стани (радість, сум, страх тощо), і ще матеріальну опозицію бідний-багатий.

Значна кількість паремій присвячена горілці (у контекстах гостинності та випивки і загалом веселощів). (Окрім цього, наявний Додаток та «Приказки и д. несвідомі видавцеві»).

Щоб не піддатись спокусі звернення до найбільш виразно ритмізованих прислів’їв, свою вибірку ми формували за тематичним принципом. Нами спорадично Російською – «одностишие».

1.Віра (381 одиниця); 2.Світ (275 од.); 3. Ті года [історія] (288); 4. Сила (398); 5. Багатир

(1103); 6.[Вади] (787); 7. [Психічні стани] (1190); 8. Доброта (1261); 9. Розум (1002); 10. Правда (788); 11. Похвала (648); 12. Жить (604); 13. Кохання (692); 14. Родина (189); 15. Своя хата (481);

16. Господарь (686); 17. Недбалиця (352); 18. Одежа (312); 19. Горілка (993); 20. Спиви (731).

обирались семантичні підрозділи, склад яких згодом аналізувався з погляду ритмічної структури.

Опрацювання даних вибірки показало, що найбільш часто «народні судження про життєві явища» виливаються втонічних формах, хоча відсоток «відриву» невеликий.

Співвідношення тоніки й силабо-тоніки становить відповідно 53,9 таприблизно 46 відсотків. Тонічна система віршування у вибірці представлена шістнадцятьма розмірами, силабічна – 27-ма. З них найбільше ямбічних (8) та хореїчних (7): Х2 Вовка вбив [упав]; Х3 Мудрий лях по шкоді; Х4 Впуталась, як Настя в лапті; Х4ц Чужа хата гірше ката; Х5 Курка що гребе, то все на себе; Х6 Кожний чорт на своє коло воду тягне; Х7 Як упала, так і блиснула на цілу хату.

В аспекті кількісного аналізу першість за некласичними розмірами – дольниками, особливо чотириіктовими. Вони становлять близько сорока відсотків від загальної кількості Дк. (Всюди гаразд, а вдома найліпше; Із сином сварись, та й за стіл берись,// а з зятем сварись, за поріг берись). Друге місце посідає хорей (частка Х4 – 40,4 % від загальної кількості Х): Чоловік собі не ворог; В лісі був, а дров не видів;

Нема ворога, як зять.

Таким чином, загальна частка Дк становить 27 %, далі (у напрямку спадання) – хореї (21,7 %), тактовики (17 %), ямби (13,4 %), акцентні вірші (9,7 %), амфібрахії (4,2 %), анапести (3,7 %) та дактилі, яких найменше – усього 3,2 %. Переважають чотиристопні/ чотириіктові розміри (Х4, Я4, Дк4, Тк4). Двостопні/ двоіктові розміри представлені за рахунок приказок (Вробивсь як чорт (Я2); Він ротом мух ловить (Ам2)).

У силабо-тоніці чисельно переважають двоскладові розміри – 76 % від загальної кількості метрів. Частка трискладовиків відповідно – 24 %.

Співзвучні закінчення слів займають не останнє місце в ритмічній організації паремій. Проте їх наявність не є типологічною ознакою об’єкта дослідження. Чимало паремій (особливо приказок) є цілісними структурами, здавалося б, лише за рахунок акцентно-силабічного ритму. Наприклад: Дешевим конем не їздити; Один гори не наскачеш; Не обертай кота хвостом. Проте і їхня звукова організація тяжіє до певної гармонічної закономірності. Хоча б у використанні наголошених: Дешевим конем не їздити (е-е-і); Один гори не наскачеш (и-и-е); Не обертай кота хвостом (а-а-о). У всіх розглянутих випадках – голосні близькі за місцем творення (а відповідно і за артикуляційними характеристиками): а,о – голосні заднього ряду, різняться підняттям (низьке – середнє), і, и, е – передньорядні. Ми на загал не підраховували проценту вокальної гармонії, але можемо заявити про її неспорадичний характер. (Ще кілька прикладів: Ніч не стоїть, а світло коштує (і-і-і-о); Голодному і вівсяник добрий (о-а-о); Ріпа – утіха жінці (і-і-і); Хто бабі не внук (а-у)).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Домінантний принцип організації тексту паремій – повтори. Вони реалізуються на різних рівнях (від фонетичного до синтаксичного). Повторів окремих звуків (голосних) ми оглядово торкнулись. Наступний рівень – повтори морфем (флексій).

Вживання тотожних граматичних форм у прислів’ях/приказках (і загалом у фольклорі) є важливим фактором ритмічної організації тексту. Це так звані «граматичні рими». У прислів’ях вони бувають дво-, три- і більше –компонентними: Хоч обідала, хоч не обідала, аби живіт завідала (обідала – завідала); Од чорта одхристисся, одмолисся, а од ёго, дурня, и ломакою не одибъєсся (одхристисся, одмолисся, одибъєсся);

Добре тому дати, хто не хоче брати; а той, хто бере, як по душі дере (дати – брати, бере – дере); Нім тобі змелецця,то куцому зкрутицця (змелецця – зкрутицця).

На рівні синтаксису цікава реалізація принципу повтору: Як нема невістки, то нема на селі звістки; а як стала невістка, то стане на селі звістка.Або Лаятимуть, то не битимуть, а як битимуть, то не лаятимуть.

Тотожні за граматичними характеристиками словоформи – домінантний, але не єдиний засіб творення рим у прислів’ях, приказках. У пареміях представлено багато пар різночастиномовних рим. Наприклад: іменнник – вигук (бобу – «пробу» [пробі]:

Як дам тобі бобу, то й крикнеш «пробу!»); іменник – особове дієслово (у І формі одн.

теп. ч.) (веремію – говію: Сказав би веремію, та здумав, що говію); іменник – дієслово (мб. часу) (метлицця – сницьця3:...як уродить метлицця, то буде хліб сницьця);

прикметник – інфінітив (басистий – сісти: Басистий не має де сісти).

Через невибагливість паремійних рим вони, як правило, точні (Злості повні кості (ості-ості); Така вже вдача собача (ача-ача); Слова мъясні, а пироги пісні (сні-сні

– точна багата рима)), хоча є й приблизні (У нашому полку чортимає товку (олкуовку); Хоч далеко, та дихати легко (асонансна рима леко-легко); Лопата – заплата, а Бог – нагорода (пата-плата – нарощення приголосного)).

Хоча ритм – не єдиний принцип організації паремій (у деяких зразках набагато сильніший семантичний принцип, наприклад антонімічний: Багач ість калачі, а бідний и хліба не має4), проте всі вони мають відшліфовану ритмічну організацію.

Навіть якщо прислів’я існує в кількох «одмінах», ритмічна структура кожної з них – виправдана.

За своєю синтаксичною організацією прислів’я завжди дорівнює реченню. Але не завжди простому. Окремі прислів’я (за синтаксичним підходом) можуть становити складне синтаксичне ціле (речення з різними видами зв’язку). Наприклад: Як умре дитина, то мала щербина, а як тато або мама, то велика яма (маємо підрядний і сурядний сполучниковий зв’язок).

Навіть безвідносно до розмаїття типів зв’язку це прислів’я членується як мінімум на два великі синтаксичні періоди. В метричному еквіваленті, якщо розглядати його одновіршем, матимемо тринадцятистопний хорей. У системі силабіки маємо ж два некласичні розміри 11- (з жіночою клаузулою: 6+6) та 14-складовик (4+4+6).

Залишаючись монотекстом, прислів’я вибивається з рамок моновірша, але заявляє про свою співвіднесеність з народною віршовою формою.

Розглянута ритмічна форма (6+6, 4+4+6) – не рідкісне явище для прислів’їв:Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«3. Земская Е.А. Русская разговорная речь/Е.А. Земская. – М.:Наука, 1973. – 484с. 4. Краснова О. Синтаксичні особливості речень у молодіжному дискурсі (на матеріалі англомовних Інтернет-статей)/О. Краснова//Наукові записки. Серія: філологічні науки. – 2009.– Випуск 81(2). – С. 95 – 98. 5. Матвєєва С.А. Сайт як жанр Інтернет-комунікації (на матеріалі персональних сайтів учених): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 10.02.15 / С.А. Матвєєва. – Донецьк, 2006. – 20 с. 6....»

«Г.М. Доброльожа. Образна парадигма фразеологізмів з компонентом собака УДК.413.18 Г.М. Доброльожа, кандидат філологічних наук, старший викладач (Житомирський педуніверситет) ОБРАЗНА ПАРАДИГМА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ СОБАКА Вивчати фразеологічну спадщину рідного краю можна і за підручником. Однак значно цікавіший шлях це конкретна образна характеристика фразеологічного персонажа – собаки. Коли в людській господі з’явився собака – не відомо, однак найімовірніше – це 17 тисячоліть тому...»

«Зб. наук. статей Нац. пед. ун-ту імені М.П. Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – Випуск LІХ (60). – С. 27-35.2. Бабенко Т.В. Особливості формування внутрішньої мотивації до безперервної освіти засобами іноземних мов.// Мовні і концептуальні картини світу. – 2005. – Dип. 18. кн. 1. – К.: Видавн. Дім Дмитра Бураго. – С. 18-22. 3. Бережной Н.М. Человек и его потребности / Под ред. В.Д. Диденко. – Московский Государственный Университет Сервиса, – 2000 г. – lib.wsu.ru/books. 4....»

«Теорія і практика викладання української Theory and Practice of Teaching Ukrainian мови як іноземної. 2010. Вип. 5. С. 22–28 as a Foreign Language. 2010. No 5. P. 22– УДК 811.161.2’243’38’42(079.1) НАУКОВИЙ СТИЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ВИДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ Тетяна ЛАГУТА Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, кафедра української та російської мов як іноземних, Майдан Свободи, 4, 6177 Харків, Україна тел.:(057)707 51 03 Розглянуто види тестових завдань для іноземців,...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 59. Філологічні науки УДК 82.09 С. Ф. Соколовська, кандидат філологічних наук, доцент (Житомирський державний університет імені Івана Франка) ФУНКЦІЇ ХУДОЖНЬОЇ ДЕТАЛІ У СТРУКТУРІ ДРАМАТИЧНОГО ТВОРУ Стаття присвячена вивченню художньої деталі як компонента образної системи у драмі Б. Брехта Добра людина із Сичуані. Проаналізовано способи вербальної організації художнього простору у драматичному творі, розглянуто аспекти, важливі для розуміння...»

«Клименко Н.Ф., акад. НАН України, д. філол. н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка ЛЕКСИКО-СЛОВОТВІРНІ КАТЕГОРІЇ СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ У ЗІСТАВНОМУ АСПЕКТІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВ) У статті в зіставному плані розглянуто семантичну структуру лексико-словотвірної категорії композитних темпоральних прикметників, її моделі та засоби вираження, окреслено словотвірний паралелізм похідних з семантикою темпоральності, продуктивність способів словотворення. Ключові...»

«ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ФІЛОЛОГІЯ, 2010, №2 (4) ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ СОДЕРЖАНИЯ УКРАИНОЯЗЫЧНЫХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Васильева Эльза Вячеславовна Данная статья посвящена проблеме передачи содержания украиноязычных публицистических (газетных) статей средствами английского языка с использованием различных переводческих трансформаций. Автор рассматривает особенности публицистического стиля и рубрики новостей как подвиду газетной статьи, а также...»

«С.Ф. Соколовська, М.А. Фахурдінова. Німецький молодіжний жаргон: шляхи формування й сучасний статус УДК 821.112.2-2.09 С.Ф. Соколовська, кандидат філологічних наук, старший викладач; М.А. Фахурдінова, викладач (Житомирський педуніверситет) НІМЕЦЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЖАРГОН: ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ Й СУЧАСНИЙ СТАТУС Стаття присвячена розгляду особливостей німецького молодіжного жаргону, виявленню його основних лексичних рис. Розглянуто шляхи його формування як невід’ємного елементу соціо-функціональної...»

«УДК 811.161.2.801. 653 Б.Р. Пристай, кандидат філологічних наук, доцент (Дрогобицький педуніверситет) НАГОЛОШЕННЯ У ГОВОРАХ І АКЦЕНТНА ВАРІАНТНІСТЬ У статті йдеться про акцентологічні особливості та систему наголошення в українській мові (на діалектному матеріалі). Акцентологічні особливості тих чи інших говірок, система наголошення у деяких говорах були предметом дослідження Чучки П.П., Омельяненка І.Ф., Очеретного А.Д., Пури О.Я., Клепікової Г.П., Онишкевича М.О. Такі студії надзвичайно...»

«акустические данные русской поэзии по векам свидетельствуют о высоком уровне гармонически-обертонных колебаний, что усиливает вокаличность звучания поэтической речи. по объективным показателям исследования речевых континуумов констатировано стремление к золотому сечению в звучании как словарного состава русского языка, так и поэзии ХVІІІ – ХХ вв.1. Андреев Н.Д., Зиндер Л.Р. О понятиях речевого акта, речи, речевой вероятности и языка // Вопросы языкознания. – М., 1963. – № 3. – С. 15-21. 2....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»