WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 ||

«Бойко Ю., магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка УкраЇнСькі приСліВ’я і прикаЗки У ВірШоЗнаВЧоМУ аСпекті Предметом розгляду цієї статті є звукова та ритмічна ...»

-- [ Страница 2 ] --

Марку, ходиш по ярмарку: ні купуєш, ні торгуєш, тілько робиш сварку. Або ж – два Збережено орфографію М.Номиса Але в значній кількості паремій схожих за змістовим наповненням, семантичний принцип організації доповнюється й увиразнюється звуковим ритмом, співзвучними флексіями (У князя

– хверязя, а в нас и учкур; Багацтво дме, а нещастя гне; Багатий шепче з кумою, а убогий з сумою).

11-складники: 6+6, 5+6: Добре тому дати, хто не хоче брати; а той, хто бере, як по душі дере.

Додатковою вказівкою на дворядкове членування є пунктуація (у письмовому еквіваленті), й, очевидно, довша пауза в мовленні (тобто «;» (іноді двокрапка) та «//»).

Прислів’я та приказки – показовий матеріал для віршознавчого аналізу, але, на жаль, на сьогодні маємо покищо мало напрацювань у цій сфері. Форма паремій відшліфовується не одним поколінням носіїв народної мудрості. Йусе ж, досліджуючи ритмічну структуру паремій, ми дійшли висновку, що прислів’я та приказки тяжіють до тоніки (хоча відсоткове її переважання у вибірці невелике). Фундаментом ритмічної структури паремій є система повторів (від звукових до синтаксичних).

Особливим типом повторів виступають рими (співзвучні закінчення в пареміях часто співпадають із морфемним членуванням: повторюваними можуть бути флексії чи флексія+суфікс). Типові – дієслівні рими, чи іменники тотожних граматичних характеристик (за родом, числом, відмінком).Прислів’я як жанр передбачає стислість висловлення, але при всій конденсованості змісту, не завжди вдається звести його до моновірша. Часто частини такого складного прислів’я співвідносні з народним 14- чи 11-складовиком.

1. Граник Г.Г., Бондаренко С.М., Концевая Л.А.Когда книга учит. – М., 1991;

2. Даль В.Напутное//Пословицы русского народа: Сб. В.Даля. В 2-х т. – Т. 6. – М.,1984. - С.10-16; 3.Дьякова Е.Ю. Специфика рекламного слогана в интернет-рекламе Британских университетов/ Е.Ю.Дьякова. – Режим доступу: http://lse2010.narod.

ru/yazik_kommunikatsiya_i_sotsialnaya_sreda_vipusk_7_2009/eyudyakova_spetsifika_ М.М.

reklamnogo_slogana_v_internet-reklame_britanskih_universitetov/; 4.Пазяк М.Номис і збірка «Українські приказки, прислів’я і таке інше» // Українські приказки, прислів’я і таке інше. Уклав М.Номис – К., 1993. – С. 5-38; 5.Русское народное поэтическое творчество/Под ред. Н.И.Кравцова. – М., 1971. – С. 11-75; 6.Русское народное поэтическое творчество/Под ред. А.М.Новиковой. Изд. 2-е. – М., 1978 – С.

12-103; 7.Семенов В. Фрагмент материала, готовящегося к опубликованию на сайте Без компромиссов/ Владимир Семенов. – Режим доступу: http://vlansem.livejournal.

com/1283.html; 8. Суховей И.Л. Перцептивные, мнемические и мыслительные компоненты понимания монотематического текта. – Л., 1989; 9.Українські приказки, прислів’я і таке інше / Уклав М.Номис. – К., 1993. – 768 с.Pages:     | 1 ||
Похожие работы:

«С.Ф. Соколовська, М.А. Фахурдінова. Німецький молодіжний жаргон: шляхи формування й сучасний статус УДК 821.112.2-2.09 С.Ф. Соколовська, кандидат філологічних наук, старший викладач; М.А. Фахурдінова, викладач (Житомирський педуніверситет) НІМЕЦЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЖАРГОН: ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ Й СУЧАСНИЙ СТАТУС Стаття присвячена розгляду особливостей німецького молодіжного жаргону, виявленню його основних лексичних рис. Розглянуто шляхи його формування як невід’ємного елементу соціо-функціональної...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ Програма вступного випробування для філологічних спеціальностей ОКР «Магістр» з іноземної мови (другої) Автор: к.філол.н., доц. І.В.Ситдикова Затверджено Вченою радою Інституту філології (Протокол № 6 від 28 січня 2014 р.) Київ – 2014 Програма розрахована на вступників до Інституту філології на ОКР «МАГІСТР», які мають диплом ОКР «БАКАЛАВР» з відповідного напряму...»

«Теорія і практика викладання української Theory and Practice of Teaching Ukrainian мови як іноземної. 2010. Вип. 5. С. 22–28 as a Foreign Language. 2010. No 5. P. 22– УДК 811.161.2’243’38’42(079.1) НАУКОВИЙ СТИЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ВИДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ Тетяна ЛАГУТА Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, кафедра української та російської мов як іноземних, Майдан Свободи, 4, 6177 Харків, Україна тел.:(057)707 51 03 Розглянуто види тестових завдань для іноземців,...»

«С.Ф. Соколовська. Полісемія в тексті: типи реалізації та функції УДК 821.112.2-2.09 С.Ф. Соколовська, кандидат філологічних наук, старший викладач (Житомирський педуніверситет) ПОЛІСЕМІЯ В ТЕКСТІ: ТИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІЇ У статті аналізуються основні типи реалізації полісемії у художньому тексті і пропонується їх класифікація. Явище мовленнєвої полісемії пов’язане з основними проблемами лексичної семантики, контекстології, лінгвістики тексту. У вітчизняній лінгвістиці склалися...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»