WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«Валентина Володимирівна НОМІНАЦІЯ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ РИС У СХІДНОСЛОБОЖАНСЬКИХ УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРКАХ Спеціальність ...»

-- [ Страница 1 ] --

ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УДК 808.3 – 087 (043) Л 50

ЛЄСНОВА Валентина Володимирівна

НОМІНАЦІЯ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ РИС

У СХІДНОСЛОБОЖАНСЬКИХ УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРКАХ

Спеціальність 10.02.01 – українська мова

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата філологічних наук

Запоріжжя – 1999

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано у відділі діалектології Інституту української мови

НАН України.

Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Гриценко Павло Юхимович, Інститут української мови НАН України, завідувач відділу діалектології.

Офіційні опоненти – доктор філологічних наук, професор Сабадош Іван Васильович, Ужгородський державний університет, професор кафедри української мови;

– кандидат філологічних наук, доцент Тарновецька Людмила Олександрівна, Чернівецький державний університет імені Ю.Федьковича доцент кафедри сучасної української мови.

Провідна установа – Донецький державний університет, кафедра української мови.

Захист відбудеться 30 червня 1999 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17. 051. 02 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук при Запорізькому державному університеті (330600, м. Запоріжжя, вул.

Жуковського, 66).

З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Запорізького державного університету(330600, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66).

Автореферат розіслано 25 травня 1999 року.

Учений секретар спеціалізованої вченої ради Хом’як Т.В.

Загальна характеристика роботи У сучасній діалектній лексикології послідовно обстоюється ідея системного вивчення лексики, яка сягає праць О.О.Потебні, а пізніше була розвинена В.В.Виноградовим, Л.В.Щербою, М.І.Толстим та іншими вченими. Опис лексики за тематичними групами здійснюється з урахуванням багатопланових системних зв’язків кожної окремої лексеми.

Водночас актуальним є залучення свідчень діалектної лексики для поглиблення теорії номінації. Вивчення окремих тематичних груп діалектної лексики з погляду закономірностей вияву ознак номінації сприяє розкриттю природи називання, з’ясуванню особливостей становлення й функціонування номінативних одиниць.

Лексиці різних тематичних груп притаманні як загальні, так і специфічні ознаки номінації, що зумовлено не в останню чергу особливостями об’єктів номінації, їх пізнання й закріплення цих результатів засобами мови. Вдячним матеріалом для дослідження принципів, способів і засобів номінації є лексика, пов’язана з людиною та її рисами. Ця тематична група включає найменування, які характеризують людину щодо її розумової й практичної діяльності, стосунків з іншими людьми, ставлення до предметів і явищ довкілля, до суспільства та його інститутів тощо. На формування ТГЛ “Людина та її риси” впливають численні позалінгвістичні чинники, зокрема, етнопсихологічні настанови, традиції, певні табу, морально-етичні обмеження щодо можливості / неможливості вербалізації окреслених у процесі пізнання рис, вчинків людини.

Номінація людини в лiтературній мові i окремих дiалектах уже описана українськими, росiйськими та бiлоруськими лексикологами (роботи В.В.Горбань, Т.А.Космеди, В.I.Бездетко, Т.П.Вiльчинської, Г.М.Яворської, Г.В.Калиткiної, М.М.Кривко, А.Д.Лi, К.М.Панютич та ін.). Але здебiльшого дослiдження стосувалися вузьких тематичних груп лексики або окремих аспектiв їх вивчення.

Предметом дослідження обрано лексику східнослобожанських говірок, пов’язану з номінацією людини та її рис. Цей ареал обрано тому, що слобожанський говір залишається недостатньо вивченим, вимагає системного опису в синхронному і діахронному планах на всіх мовних рівнях.

Актуальнiсть теми дослiдження зумовлена тим, що досі вiдсутня спецiальна праця про лексику східнослобожанських українських говірок на позначення людини та її рис, ще не здійснена розробка моделі опису ТГЛ, у структурі якої є значна кількість конотованих компонентів.

Дисертацiя присвячена комплексному аналiзу назв людини в найрiзноманiтнiших її проявах. Для забезпечення повноти та зіставності записаного в різних говірках матеріалу його збирання проведено за спеціально створеним питальником, який охоплює 251 питання; відповіді на ці питання відбивають характеристики бiолого-фiзiологiчних й антропологiчних особливостей, соцiально-трудових i родинних стосункiв, сферу психiчної дiяльностi й емотивні оцiнки людини.

Метою дослiдження є ономасiологiчний та ареалогічний аналiз лексики для характеристики людини та її рис у схiднослобожанських говiрках.

Завдання дослiдження полягало у:

1) здiйсненні запису дiалектної лексики на позначення людини та її рис у східнослобожанських говірках;

2) встановленні лексико-семантичних зв’язків у межах досліджуваної групи лексики;

3) визначенні провiдних способів і засобів номiнацiї в тематичній групі лексики “Людина та її риси”;

4) дослiдженні функцiонального спiввiдношення однослiвної й багатослiвної, первинної і вторинної номiнацiй людини та її рис;

5) з’ясуванні географiї аналізованої лексики.

Матерiалом дослiдження послужили польовi записи 1989-1995 рр, здiйсненi в 64 населених пунктах Луганської обл. (див. карти на с. 5, 6, 11, 12), а також свідчення різноманітних лексикографічних та лінгвоеографічних джерел.

Методами дослiдження є описовий і лiнгвогеографiчний.

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в нiй уперше розроблена модель опису ТГЛ, у структурі якої наявна значна кількість конотованих одиниць; здiйснено комплексний аналiз лексики схiднослобожанських українських говiрок, пов’язаної з характеристикою людини та її рис; зроблено спробу поглиблення теорiї номiнацiї.

Практичне значення дисертацiї визначається тим, що в науковий обiг введено новий великий за обсягом лексичний матерiал, який може бути використаний при укладаннi регiонального та загальноукраїнського дiалектних словникiв, Лексичного атласу української мови, у синтетичних працях з української діалектології, лексикології, семасіології, у лінгводидактиці вищої школи.

Апробацiю роботи здійснено у доповiдях на всеукраїнських наукових конференцiях у Донецьку (1990), Луганську (1991, 1993), Чернiвцях (1994), Києві (1998) та на республiканських дiалектологiчних нарадах (Житомир, 1990; Київ, 1997), а також під час обговорення на засіданнях відділу діалектології Інституту української мови НАН України та кафедри української мови Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. Положення дисертації відбито в одинадцяти публікаціях.

Структура роботи. Дисертацiя складається iз вступу, трьох роздiлiв, висновкiв, спискiв використаних джерел (17 позицій) та лiтератури (226 позицій) і додаткiв, якi мiстять iндекс зафіксованої в говірках лексики (1555 лексем), а також атлас, у якому подано 251 карту й коментарi до них. Повний обсяг дисертаційного дослідження – 520 сторінок.

Зміст роботи У вступі висвітлено стан вивчення діалектної лексики в цілому та аналізованої ТГЛ зокрема, визначено предмет, мету й основні завдання дослідження, обґрунтовано актуальність роботи, підкреслено необхідність системного вивчення діалектної лексики, а також урахування специфіки номінативних процесів, які виявляються в різних тематичних групах лексики.

Розділ 1 “Діалектна лексика як об’єкт лінгвістичного аналізу” об’єднує два підрозділи: “Аспекти дослідження діалектної лексики як системи” та “Реалемний та номінативний аспекти діалектної лексикології”. У першому з них подано стислий огляд наявних у науковій літературі підходів до вивчення діалектної лексики.

Важливим для розв’язання загальнолінгвістичних проблем є ареальний аспект вивчення лексики діалектів. Лінгвогеографічні праці передбачають систематизацію значного за обсягом матеріалу; його вивчення в ареальній проекції дає змогу максимально повно виявити репертуар зіставних одиниць, окреслити їх територію, з’ясувати ступінь близькості зіставлюваних діалектних систем. Одним з актуальних є питання системного вивчення діалектної лексики, що дозволяє вирішувати головне завдання лінгвогеографії, залишається з’ясовування відношення між окремими діалектними системами та діалектними зонами, вияв етапів розвитку мовних явищ.

У другому підрозділі висвітлено різноманітні погляди дослідників на основні питання теорії номінації, зокрема на типи номінації, її принципи, способи й засоби, на розрізнення первинної і вторинної номінацій тощо.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Водночас розкрито особливості номінативних процесів у діалектній мові. Номінативні процеси в ТГЛ “Людина та її риси” певною мірою відрізняються від тих, які виявляються в тематичних групах конкретно-предметної лексики; це пов’язано перш за все з тим, що для більшості діалектних слів, уживаних для номінації людини, характерна експресивність, часте вираження оцінок об’єкта номінації.

Розділ 2 “Способи номінації людини та її рис у східнослобожанських говірках” складається з підрозділів: “Структура номінативного поля “Людина” і “Номінація людини як об’єкта оцінки”.

У першому підрозділі описано особливості структури ТГЛ “Людина та її риси”, відзначено, що остання становить складну лексико-семантичну парадигму, у якій об’єднано ряд мікропарадигм, вичленованих на підставі реалізації окремих понять, їх диференціації за певними ознаками. Однією з провідних у структуруванні ТГЛ як цілості є опозиція назв людей з певною рисою за статтю; ця опозиція може бути поєднана з іншими опозиціями, зокрема з психолого-емотивною характеристикою референта.

Сема ‘вiк’ у назвах людей виявляється нечiтко, здебiльшого тодi, коли опозитами є семи ‘дитина’ й ‘доросла людина’. Розгалуженою i складною за органiзацiєю є мiкропарадигма назв, якi вiдбивають антропологiчнi особливостi людини, а також мiкропарадигма назв певних рис характеру людини, де найчастiше наявне протиставлення позитивна оцінка – негативна оцінка.

У другому підрозділі висвітлено номінацію людини та її рис в обстежених східнослобожанських говірках. Зауважимо, що для аналізованої ТГЛ характерна кількісна перевага назв на позначення негативної характеристики людини над лексикою для передачі позитивної оцінки об’єкта номінації. Показовими щодо цього є, напр., протиставні за семантикою ЛСГ ‘щедрий, який охоче ділиться своїм майном’ і ‘жадібний, який пристрасно прагне до наживи’. Для першої семи, яка репрезентована чотирма лексемами (ш’|ч’едри, |добри, по|ділч’іви, неи|жадни), лише в 1 н. п. виявлено три дублетні назви, у 7 н. п. – дві, у решті н. п. – по одному репрезентанту семи (див. к. 83).

Дублетні ряди репрезентантів семи ‘жадібний’ відзначено в 29 н. п. В аналізованих говірках не зафіксовано жодного іменника зі значенням ‘щедра людина’, у той час як дублетний ряд репрезентантів семи ‘скупа людина’ складається з 11 лексем: ску|пар, скупеир|да, скупеир|да, скупеир|дага, |жадіна, жад|нуга, жа|дуга, жа|доба, ск|рага, жмот, жид, причому в 37 н. п. зафіксовано по 2-5 дублетних назв (див. к. 82). Сема ‘відвертий, якому не властива зарозумілість’ має лише 4 репрезентанти, 3 з яких представлені в досліджених говірках спорадично (просто|душни – 5 н. п., |гарни – 3 н. п., в’ід|верти – 2 н. п.). Поширеною на обстеженій території є тільки лексема прос|ти, яка зафіксована в 57 н. п., у 55 з яких вона виступає єдиним репрезентантом семи. Сема з протилежним значенням ‘зарозумілий, який поводиться гордовито, пихато’ репрезентована 9 лексемами: |горди, гордо|вити, заз|накувати, за|нош’ч’іеви, пие|хати, ч’ван|ливи, за|умни, зада|вакувати; у 3 н. п. відзначена описова форма лу|дина вие|сокого м|ненійа про |себе, при цьому в 9 н. п. зафіксовано дублетні ряди з 2-5 лексем.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
Похожие работы:

«1. Вейсман А.Д. Греческо-русский словарь / А.Д. Вейсман; [репр. V-го изд. 1899 г]. – М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 1991. – 1370 с. 2. Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли: Пер. с. фр. / Ж.-П. Вернан / Общ. ред. Ф. Х. Кессиди, А. П. Юшкевича; Послесл. Ф. Х. Кесиди. – М.: Прогресс, 1988. – 224 с. 3. Дворецкий И.Х. Древнегреческо-русский словарь: В 2-х т. / И.Х. Дворецкий; под. ред. С.И. Соболевского. – М.: Гос. изд. иностр. и нац. слов., 1958. – 1904 с. 4. Зелинский Ф.Ф....»

«С.Ф. Соколовська, М.А. Фахурдінова. Німецький молодіжний жаргон: шляхи формування й сучасний статус УДК 821.112.2-2.09 С.Ф. Соколовська, кандидат філологічних наук, старший викладач; М.А. Фахурдінова, викладач (Житомирський педуніверситет) НІМЕЦЬКИЙ МОЛОДІЖНИЙ ЖАРГОН: ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ Й СУЧАСНИЙ СТАТУС Стаття присвячена розгляду особливостей німецького молодіжного жаргону, виявленню його основних лексичних рис. Розглянуто шляхи його формування як невід’ємного елементу соціо-функціональної...»

«УДК 811.161.2.801. 653 Б.Р. Пристай, кандидат філологічних наук, доцент (Дрогобицький педуніверситет) НАГОЛОШЕННЯ У ГОВОРАХ І АКЦЕНТНА ВАРІАНТНІСТЬ У статті йдеться про акцентологічні особливості та систему наголошення в українській мові (на діалектному матеріалі). Акцентологічні особливості тих чи інших говірок, система наголошення у деяких говорах були предметом дослідження Чучки П.П., Омельяненка І.Ф., Очеретного А.Д., Пури О.Я., Клепікової Г.П., Онишкевича М.О. Такі студії надзвичайно...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ Програма вступного випробування для філологічних спеціальностей ОКР «Магістр» з іноземної мови (другої) Автор: к.філол.н., доц. І.В.Ситдикова Затверджено Вченою радою Інституту філології (Протокол № 6 від 28 січня 2014 р.) Київ – 2014 Програма розрахована на вступників до Інституту філології на ОКР «МАГІСТР», які мають диплом ОКР «БАКАЛАВР» з відповідного напряму...»

«Г.М. Доброльожа. Образна парадигма фразеологізмів з компонентом собака УДК.413.18 Г.М. Доброльожа, кандидат філологічних наук, старший викладач (Житомирський педуніверситет) ОБРАЗНА ПАРАДИГМА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ СОБАКА Вивчати фразеологічну спадщину рідного краю можна і за підручником. Однак значно цікавіший шлях це конкретна образна характеристика фразеологічного персонажа – собаки. Коли в людській господі з’явився собака – не відомо, однак найімовірніше – це 17 тисячоліть тому...»

«ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ФІЛОЛОГІЯ, 2010, №2 (4) ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ СОДЕРЖАНИЯ УКРАИНОЯЗЫЧНЫХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Васильева Эльза Вячеславовна Данная статья посвящена проблеме передачи содержания украиноязычных публицистических (газетных) статей средствами английского языка с использованием различных переводческих трансформаций. Автор рассматривает особенности публицистического стиля и рубрики новостей как подвиду газетной статьи, а также...»

«Universit de Turku, 2007. – Vol.1. – P. 16–44. 12. Foucault M. Polmique, politique et problmatisations: Entretien avec P. Rabinow, mai 1984 / Michel Foucault. – Режим доступу: http://1libertaire.free.fr/MFoucault262.html 13. Gaxie D. Dnie de ralit et dogmatisme de la doxa / Daniel Gaxie // Revue franaise de science politique. – 1994. – № 5. – P. 894–912. 14. L’analyse de discours: [sous la dir. de R.Ringoot et Ph.Robert-Demontrond]. – Editions Apoge, 2004. – 222 p. 15. Polmique autour de la...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ СЛОВА, РЕЧЕННЯ ТА ТЕКСТУ Випуск 28 Збірник наукових праць Київ – 2012 Видавничий центр КНЛУ ББК81я П78 УДК 800 Відповідальний редактор – доктор філологічних наук, професор Корбозерова Н.М. Відповідальний секретар – доктор філологічних наук, професор Швачко С.О. Редакційна колегія: доктор філологічних наук, професор Гетьман З.О. доктор філологічних наук, професор Гуйванюк...»

«Астаф’єв О.Г., д. філол. н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка киЇВСький текСт В «ANNALES» яна длУгоШа У статті вперше в українському літературознавстві досліджено рецепцію і трансформацію Київського тексту – Літопису руського за Іпатіївським списком – у давньопольській хроніці Яна Длугоша. Встановлено елементи і функцію Київського тексту, семантику міжтекстових референцій, цитат і алюзій у текстах-реципієнтах. Ключові слова: Київський текст, текст-реципієнт, рецепція,...»

«РОЗДІЛ V. Когнітивна лінгвістика: теоретичні засади дослідження. 5, 2009 УДК 81’276.6:636=111 С. А. Вискушенко – аспірант кафедри англійської філології та перекладу імені Д. І. Квеселевича Навчальнонаукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка Категорія дії в часі та просторі й засоби її вираження в англійській фаховій мові тваринництва Роботу виконано на кафедрі англійської філології та перекладу ННІІФ ЖДУ ім. І. Франка Стаття присвячена...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»