WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Довкілля, 2006. – 716 с. 8. Українська мова. Енциклопедія / Редкол.: Русанівський В.М., Тараненко О.О. (співголови), Зяблюк М.П. та ін. – К.: Укр. енциклопедія, 2000. – 752 с. 9. ...»

-- [ Страница 1 ] --

Довкілля, 2006. – 716 с. 8. Українська мова. Енциклопедія / Редкол.:

Русанівський В.М., Тараненко О.О. (співголови), Зяблюк М.П. та ін. –

К.: Укр. енциклопедія, 2000. – 752 с. 9. Смычковская Ю.А. Снтаксис

современного испанского языка. – К.: Вища школа, 1979. – 192 с.

10. Тетерукова И.М. Грамматические трансформации текста при

переводе. / Автореф. на соиск. уч. степ. канд. филол. н. – М., 2009,

режим доступу: http://www.dissercat.com/content/grammaticheskietransformatsii-teksta-pri-perevode 11. Alarcos Llorach E. Gramtica de la lengua espaola. – Madrid: Real Academia Espaola, 2006. – 508 p. 12.

Gili y Gaya S. Curso superior de la sintaxis espaola. – La Habana: Pueblo y educacin, 1975. – 347 p.

Джерела

1. Ruz Zafn С. El prncipe de la Niebla : http: // www.tomadivx.org/ebook, 216, El, principe, de,la,niebla.html. 2. Ruz Zafn С. El juego del ngel: http://www.carlosruizzafon.com/el-juego-delangel/. 3. Руїс Сафон К. Володар Туману / Калос Руїс Сафон / Пер. з ісп. С. Борщевського. – К.: КM Publishing, 2011 – 224 с. 4. Руїс Сафон К. Ігри янгола / Пер. з ісп. В. Шовкуна, передм. М. Кіцаєвої. – Харків: Клуб Сімейного Дозвілля, 2009. – 560 с.

Седлерова А.І., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

ЕТАПИ ЕВОЛЮЦІЇ ПЕРЕКЛАДАЦЬКОГО СТИЛЮ

В. ПІДМОГИЛЬНОГО У статті пропонується періодизація перекладацької діяльності В. Підмогильного, яка дозволить дослідити як еволюцію його перекладацького стилю, так і безпосередній вплив політичної системи на творчий шлях В. Підмогильного, який було передчасно й жорстоко перервано.

Ключові слова: В. Підмогильний, українізація, "розстріляне відродження", еволюція перекладацького стилю.

В статье предлагается периодизация переводческой деятельности В. Пидмогильного, которая позволит исследовать как эволюцию его переводческого стиля, так и непосредственно влияние политической системы на творческий путь В. Пидмогильного, который был преждевременно и жестоко прерван.

Ключевые слова: В. Пидмогильный, украинизация, "расстрелянное возрождение", эволюция переводческого стиля.

This article offers periodization of V. Pidmohylnyi’s translation activity, which will enable to analyse the evolution of his translation style and the influence of political system on V. Pidmohylnyi’s artistic explorations that were prematurely and fiercely cut short.

Key words: V. Pidmohylnyi, ukrainisation, "executed renaissance", evolution of translation style.

В. Підмогильний – творча особистість, яка поєднувала в собі два таланти: письменника і перекладача. За досить недовгий період своєї творчості він одночасно працював над власними творами та перекладами класиків переважно французької літератури.

Оскільки твори В. Підмогильного-письменника і перекладача за радянського режиму були заборонені, лише за останні 20 років з’явилися у значній кількості літературознавчі дослідження, які намагаються повернути з забуття особистість В. Підмогильного, об’єктивно висвітлити його творчу манеру.

Дослідники творчого шляху В. Підмогильного аналізують його оригінальну творчість у два способи: або за жанрами – мала проза і романи (С. Лущій, Л. Коломієць), або хронологічно:

ранні і пізніші твори (М. Тарнавський, В. Мельник). Ці два способи поділу майже ідентичні, оскільки до 1928 року, у ранній період своєї творчості, В. Підмогильний писав лише оповідання та повісті. У пізніший період він писав переважно романи, з деякими винятками (оповідання "З життя будинку").

Дослідники акцентують увагу і на еволюції уподобань В. Підмогильного. На початку своєї творчості він писав психологічні твори (оповідання) з елементами символізму, імпресіонізму або ж експресіонізму, потім перейшов до реалізму з рисами натуралізму, у подальших творах помітні риси екзистенціалізму.

На жаль, перекладацькій діяльності В. Підмогильного приділяється не така значна увага, як його оригінальній творчості. На сьогодні немає жодної монографії, присвяченої дослідженню його перекладів, існують лише фахові статті з цього питання Г. Кочура [Кочур 1966], Л. Коломієць [Коломієць 1994], М. Чабана [Чабан 2002], Р. Мовчан [Мовчан 1991]). На наш погляд, вивчення перекладацької діяльності дозволить скласти більш повне уявлення про В. Підмогильного як митця слова.

На перекладацьку діяльність В. Підмогильного впливало чимало чинників: його оригінальна творчість, мистецьке оточення, коло друзів та родини, і, звісно ж, політична система, яка передчасно перервала творчий шлях письменника.

Саме через вплив політичних обставин 20-30-х років ХХ ст. на творчість В. Підмогильного, ми пропонуємо умовно розділити його перекладацьку діяльність на два етапи. Перший етап припадає на період українізації, коли В. Підмогильний плідно займався оригінальною творчістю. Другий етап – період утисків з боку влади, відсутність можливості друкувати власні твори, звернення В. Підмогильного до перекладання як засобу протистояти тяжким політичним умовам, тобто це період Великого терору.

"Українізація", як відомо, була новим курсом більшовицької партії у національній політиці, запровадженим декретом від 1 серпня 1923 року [Масенко 2004, 19]. За цією постановою українська мова мала впроваджуватися в усі сфери життя.

О. Дорошкевич, описуючи стан літератури у 1924 році, писав, що українське слово стало "матеріальною формою" науки, техніки і мистецтва, що призвело до надзвичайного лексичного збагачення української мови, до тонкого використання її невичерпаних скарбів фразеології, особливо – поетичної семантики [Дорошкевич 1925, 71]. Ю. Шевельов стверджує, що остаточно політика українізації розгорнулася приблизно у 1925 році, хоча її зародки можна простежити ще навіть у 1920 році.

На той час в Україні сформувались передумови до такої політики: з'явилася нова інтелігенція міського типу, не надто численна, але в такій кількості, що на неї слід було зважати;

витворився, хай і дуже незначний, український елемент у партії [Шевельов 1983, 38]. Л. Масенко переконана, що сьогодні цілком зрозуміло, що така політика була тимчасовою, метою її було "поширення єдиної комуністичної ідеології, що ефективніше можна було зробити, провадячи пропаганду національними мовами народів колишньої Російської імперії" [Масенко 2004, 20].

У той час, нині відомий як період "розстріляного відродження", багато українських письменників переживали творче піднесення. В. Підмогильний творив одночасно з такими відомими письменниками як М. Зеров, П. Тичина, М. Рильський, Є. Плужник, Г. Косинка, М. Хвильовий, М. Куліш, Ю. Яновський, Б. Антоненко-Давидович, Д. Загул, Т. Осьмачка та іншими, багато з яких стали жертвами спланованого терору і не могли на повну силу реалізувати можливості своїх талантів. Сам термін "розстріляне відродження" запропонував Ю. Лавріненко, літературознавець з діаспори, назвавши так збірник текстів поезій та прози 1920х років [Лавріненко 2001].

Значне пожвавлення охопило й сферу книгодрукування. В середині 20-х років зростала кількість літературних журналів. У 1923 році єдиним літературно-політичним "грубим" журналом був "Червоний шлях", трохи згодом з’являються місцеві видання: "Життя й революція" в Києві, "Зоря" в Дніпропетровську, "Металеві дні" в Одесі, "Літературний Донбас" в Артемівську-Сталіному. З'явилися журнали окремих літературних організацій: "ВАПЛІТЕ", "Літературний ярмарок" і "Пролітфронт" групи, очоленої Миколою Хвильовим; "Нова ґенерація" групи футуристів М.Семенка; "Західня Україна";

"Молодняк" і "Гарт" – ВУСПП та інші [Шевельов 1983, 40]. У редакції одного з цих журналів, а саме журналу "Життя й революція" працював В. Підмогильний, звідки його було усунено у 1930 році.

Саме з 1930 року стають відчутними утиски з боку влади.

В. Підмогильний переїжджає до Харкова, де живе у відомому будинку письменників "Слово". Під своїм дахом цей будинок об’єднував найвідоміших письменників того часу: В. Сосюру, М. Хвильового, П. Тичину, О. Вишню, Ю. Смолича, Д. Бедзика та багатьох інших. Ю. Бедзик, син українського письменника Д. Бедзика, у спогадах про В. Підмогильного згадує, що він активно піклувався про мешканців будинку "Слово" у голодні 30-і роки: "Він був одним з ініціаторів створення в "Слові" спеціальної письменницької їдальні. І взагалі, не шкодував часу й зусиль. У нього були зв’язки з селами, він виїздив до своїх приятелів, щось там закуповував, вимінював, робив запаси, і ми почувалися за його спиною, як за надійною стіною" [Бедзик 2001, 128].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Ю. Смолич у своїх спогадах про В. Підмогильного писав, що у 30-х роках, опинившись "поза планом" видань, В. Підмогильний зосередився на перекладацькій діяльності.

"Мало не всі переклади французьких класиків, що виходили тоді з друку українською мовою, належали Валеріанові, – дарма, позначено це на титульних сторінках чи не позначено" [Смолич 2001, 46]. Згадуючи настрій В. Підмогильного, Ю. Смолич наводить такі його слова: "Вірте, я зроду життєрадісної та оптимістичної вдачі, і отакий душевний занепад мені протипоказаний, він робить мені боляче. Але якого ви хочете від мене настрою в моєму теперішньому становищі ізгоя?" Вимушена ситуація гнітила В. Підмогильного, але він не здавався і знаходив розраду у перекладанні.

Ще у 1966 році Г. Кочур у статті "Майстри перекладу" запропонував розглядати перекладацьку діяльність В. Підмогильного в хронологічному порядку. Він вважав, що такий підхід дозволив би "простежити поступове зростання перекладацької майстерності, накреслити еволюцію стилістичної манери та уподобань перекладача" [Кочур 1966, 20]. Тоді як Г. Кочур пропонував хронологічну періодизацію перекладацької діяльності, щоб дослідити еволюцію стилю, ми пропонуємо дослідити як еволюцію стилю В. Підмогильного, так і вплив політичної системи на його творчість. Тому видається правомірним поділити його перекладацьку діяльність на два періоди.

У перший період В. Підмогильний переклав твори А. Франса ("Таїс", "Корчма королеви Педок", оповідання), А. Доде ("Листи з вітряка"), Ж. Ромена ("Атака автобусів"), П. Меріме ("Коломба"), Вольтера ("Кандід"), О. де Бальзака ("Горіо", "Кузен Понс", "Кузина Бета"), Ж. Дюамеля ("Лист про вчених", "Лист про аматорів"), Гі де Мопассана ("Любий друг", "Сильна як смерть", "На воді"), П. Ампа (оповідання), Лу Сюна ("Життя А-Кі"). Як бачимо, у цей період В. Підмогильний віддає перевагу класикам французької літератури. Є лише кілька винятків: П. Амп був пролетарським письменником Франції, якого перекладали переважно лише в Радянському Союзі, через що можна припустити, що це був переклад на замовлення (можливо, редакції журналу). Перекладає він у цей час і класика китайської літератури Лу Сюна з французького підрядника.

У другий період В. Підмогильний вже менше займався оригінальною творчістю через ідеологічні переслідування, він зосередився на перекладанні. Переклав твори Гі де Мопассана ("Монт-Оріоль"), А. Франса ("На білому камені", "Пінгвінський острів", "Тінявий берест", "Вербовий манекен"), А. Чехова (оповідання), К. Гельвеція ("Про людину"), Д. Дідро ("Черниця", "Небіж Рамо", "Жак-фаталіст і його пан"), О. де Бальзака ("Тридцятилітня жінка"), А. Мальро ("Людське становище", уривок), І. Тургєнєва ("Муму"), П. Павленка ("Барикади"), переклав на засланні твори У. Шекспіра ("Генріх VI"), О. Уальда ("Портрет Доріана Грея") (дані за списками творів, що містяться в ЦДАМЛМ [13]).Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Universit de Turku, 2007. – Vol.1. – P. 16–44. 12. Foucault M. Polmique, politique et problmatisations: Entretien avec P. Rabinow, mai 1984 / Michel Foucault. – Режим доступу: http://1libertaire.free.fr/MFoucault262.html 13. Gaxie D. Dnie de ralit et dogmatisme de la doxa / Daniel Gaxie // Revue franaise de science politique. – 1994. – № 5. – P. 894–912. 14. L’analyse de discours: [sous la dir. de R.Ringoot et Ph.Robert-Demontrond]. – Editions Apoge, 2004. – 222 p. 15. Polmique autour de la...»

«Зб. наук. статей Нац. пед. ун-ту імені М.П. Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – Випуск LІХ (60). – С. 27-35.2. Бабенко Т.В. Особливості формування внутрішньої мотивації до безперервної освіти засобами іноземних мов.// Мовні і концептуальні картини світу. – 2005. – Dип. 18. кн. 1. – К.: Видавн. Дім Дмитра Бураго. – С. 18-22. 3. Бережной Н.М. Человек и его потребности / Под ред. В.Д. Диденко. – Московский Государственный Университет Сервиса, – 2000 г. – lib.wsu.ru/books. 4....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ Програма вступного випробування для філологічних спеціальностей ОКР «Магістр» з іноземної мови (другої) Автор: к.філол.н., доц. І.В.Ситдикова Затверджено Вченою радою Інституту філології (Протокол № 6 від 28 січня 2014 р.) Київ – 2014 Програма розрахована на вступників до Інституту філології на ОКР «МАГІСТР», які мають диплом ОКР «БАКАЛАВР» з відповідного напряму...»

«Юрій Яновський Весна предоставлено правообладателями http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5807010 Юрій Яновський «ЧОТИРИ ШАБЛІ». Оповідання. Есеї. Романи. Серія «Шкільна бібліотека української та світової літератури»: Фоліо; Харків; 2012 ISBN 978-966-03-5618-4 Аннотация «.Трьох дівчат вважали в університеті за нерозлучних подруг, хоч і вчилися вони на різних факультетах. Віку були не зовсім похилого – близько шести десятків літ, коли брати загальну суму їхніх років. Звали їх Воля, Рада й...»

«УДК 811.161.2.801. 653 Б.Р. Пристай, кандидат філологічних наук, доцент (Дрогобицький педуніверситет) НАГОЛОШЕННЯ У ГОВОРАХ І АКЦЕНТНА ВАРІАНТНІСТЬ У статті йдеться про акцентологічні особливості та систему наголошення в українській мові (на діалектному матеріалі). Акцентологічні особливості тих чи інших говірок, система наголошення у деяких говорах були предметом дослідження Чучки П.П., Омельяненка І.Ф., Очеретного А.Д., Пури О.Я., Клепікової Г.П., Онишкевича М.О. Такі студії надзвичайно...»

«ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УДК 808.3 – 087 (043) Л 50 ЛЄСНОВА Валентина Володимирівна НОМІНАЦІЯ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ РИС У СХІДНОСЛОБОЖАНСЬКИХ УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРКАХ Спеціальність 10.02.01 – українська мова Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Запоріжжя – 1999 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано у відділі діалектології Інституту української мови НАН України. Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Гриценко Павло Юхимович, Інститут...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ СЛОВА, РЕЧЕННЯ ТА ТЕКСТУ Випуск 28 Збірник наукових праць Київ – 2012 Видавничий центр КНЛУ ББК81я П78 УДК 800 Відповідальний редактор – доктор філологічних наук, професор Корбозерова Н.М. Відповідальний секретар – доктор філологічних наук, професор Швачко С.О. Редакційна колегія: доктор філологічних наук, професор Гетьман З.О. доктор філологічних наук, професор Гуйванюк...»

«ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ФІЛОЛОГІЯ, 2010, №2 (4) ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ СОДЕРЖАНИЯ УКРАИНОЯЗЫЧНЫХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Васильева Эльза Вячеславовна Данная статья посвящена проблеме передачи содержания украиноязычных публицистических (газетных) статей средствами английского языка с использованием различных переводческих трансформаций. Автор рассматривает особенности публицистического стиля и рубрики новостей как подвиду газетной статьи, а также...»

«С.І. Потапенко. Номінативний аспект композиції англомовного журнального дискурсу: лінгвокогнітивний аналіз УДК 81’42=111 С.І. Потапенко, кандидат філологічних наук, доцент (Ніжинський державний університет) НОМІНАТИВНИЙ АСПЕКТ КОМПОЗИЦІЇ АНГЛОМОВНОГО ЖУРНАЛЬНОГО ДИСКУРСУ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АНАЛІЗ У статті показано, що, активуючи різні концептуальні структури, назви розділів і рубрик журналу Newsweek визначають структуру заголовків і підзаголовків статей. Основу композиції часописів складають...»

«В.В. Дяченко. Розвиток та характер синонімії зв’язаних кореневих компонентів інтернаціонального характеру в російській мові УДК 811.161.1’ 373.421’36 В.В. Дяченко, кандидат філологічних наук, в.о.доцента (Житомирський державний університет) РОЗВИТОК ТА ХАРАКТЕР СИНОНІМІЇ ЗВ’ЯЗАНИХ КОРЕНЕВИХ КОМПОНЕНТІВ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ У статті розглянуто характер і типи синонімії зв’язаних кореневих компонентів інтернаціонального характеру в російській мові Проблеми словотворчої...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»