WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 47 |

«Книга скачана с сайта kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги» Харків «Видавнича група “Основа”» УДК 37.016 ББК 74.26 К88 Серія «Професійний довідник» ...»

-- [ Страница 1 ] --

Серія «Професійний довідник»

Заснована 2011 року

Книга скачана с сайта http://e kniga.in.ua

Издательская группа «Основа» —

«Электронные книги»

Харків

«Видавнича група “Основа”»

УДК 37.016

ББК 74.26

К88

Серія «Професійний довідник»

Заснована 2011 року

Куцінко О. Г.

К88 Професійний довідник учителя літератури. — Х. :

Вид. група «Основа», 2012. — 381, [3] с. : табл. — (Серія

«Професійний довідник»).

ISBN 978-617-00-1163-3.

Найповніший довідник учителя української, світової та російської літератури надає структурований матерал у вигляді таблиць, словників та довідкових матеріалів. Наукові основи викладання літератури в школі, принципи дидактики, типи, форми, структура традиційного і нетрадиційного уроку літератури, словник літературознавчих термінів, відомості про особистісно орієнтоване навчання, портфоліо учня, активні та інтерактивні технології навчання, теорію віршування, види строф, найвідоміші літературні рухи й угрупування, додатки — це та багато іншого подано у виданні.

Для вчителів літератури, студентів філологічних факультетів.

УДК 37.016 ББК 74.26 © Куцінко О. Г., 2011 ISBN 978-617-00-1163-3 © ТОВ «Видавнича група “Основа”», 2012 Зміст Розділ 1 Зміст вивчення предмета....................... 9 Мета вивчення літератури. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.......................... 10 Розділ 2 Наукові основи викладання літератури в школі.......... 13

2.1. Загальне поняття про дидактику та основні дидактичні принципи в навчанні літератури........... 14

2.2. Мета і функції навчання літератури............. 18

2.3. Сутність знань, умінь та навичок, що формуються в учнів... 20

2.4. Основні форми, типи і види навчання літератури...... 24 Форми організації навчання................ 24 Основні типи і види навчання............... 26 Розділ 3 Урок як основна форма організації навчання літератури..... 29

3.1. Вимоги до сучасного уроку.................. 30 3.1.1. Окремі специфічні вимоги до викладання та знань учнів із філологічних предметів......... 32 3.1.2. Навчально-виховна робота вчителя на уроці... 32 Зміст

3.2. Типи, види уроків....................... 33

3.3. Методика побудови сучасного уроку............. 45

–  –  –

3.11.6. Оцінювальна діяльність учнів.......... 163

3.12. Вивчення драматургії в школі............... 165 3.12.1. Підготовка учнів до прочитання та аналізу драматургічного твору................... 165

–  –  –

3.12.3. Аналіз драми в її художній специфіці..... 167 3.12.4. Основні поняття з теорії драматургії...... 169

3.13. Засоби навчання. Використання комп’ютерних і медіазасобів на уроках літератури.............. 176

3.14. Урок виразного читання: правила, вимоги, критерії оцінювання, складання партитури.......... 182

–  –  –

4.1.8. Педагогічна технологія «Аналіз образа-персонажа епічного твору»....... 257 4.1.9. Технологія навчання як дослідження...... 261

–  –  –

Головною метою вивчення предметів «Українська література», «Зарубіжна література», «Література (російська та світова)» в загальноосвітній школі є залучення учнів до найвищих досягнень національної та світової літератури й культури, національних і загальнолюдських духовних цінностей, розвиток творчих здібностей учнів, виховання в них естетичного смаку, високої читацької та загальної культури, вироблення вміння самостійно ознайомлюватися зі зразками мистецтва слова, свідомо сприймати втілені в них естетичні й духовні цінності.

Оцінювання навчальних досягнень учнів з української та зарубіжної літератури та літератур національних меншин має здійснюватися за такими критеріями:

–  –  –

Дидактика (грецьк. didaktikus — навчаю) — галузь педагогіки, що розробляє теорію навчання й освіти. Це педагогічна теорія, яка дає наукове обґрунтування змісту, методів і організаційних форм навчання.

Основними категоріями дидактики є: навчання, освіта, викладання, учіння, знання, уміння, навички, закономірності, принципи, форми, методи навчання.

Навчання — процес взаємодії вчителя та учня, у результаті якого учень засвоює знання, набуває вмінь і навичок.

Об’єктом дидактики є навчання як особливий вид діяльності, спрямований на передавання юним поколінням соціального досвіду, його опанування й творче використання. Надбанням учня стає та частина світової культури, яка є складовою змісту освіти.

Освіта — процес опанування систематизованих знань і формування на їх основі світогляду, розвитку пізнавальних сил (мислення, уяви, пам’яті тощо) та результат цього процесу — досягнення певного рівня освіченості.

Викладання — організація й управління вчителем пізнавальною діяльністю учнів, у результаті чого відбувається розвиток і виховання школярів.

Учіння — власна навчальна діяльність учня.

Знання — факти, відомості, наукові теорії, закони, поняття, системно закріплені у свідомості людини.

Дидактика виділяє такі види знань:

основні терміни й поняття (забезпечують розуміння, тлумачення, сприйняття наукових положень);

14 Розділ 2. наукові основи викладання літератури в школі факти щоденної дійсності й наукові факти (допомагають пізнанню законів будь-якої науки, формуванню переконань, формулюванню, обстоюванню ідей; основні закони науки; розкривають зв’язки і відношення між різними об’єктами та явищами дійсності);

теорії (містять систему наукових знань про певну сукупність об’єктів, про методи пояснення та передбачення явищ конкретної предметної галузі);

знання про способи діяльності (вони є сукупністю методів, набуття і накопичення знань);

оцінні знання (відомості про норми ставлення до різних явищ життя).

Уміння — здатність свідомо діяти на підставі засвоєних знань.

Навички — автоматизовані, звичні, безпомилково виконувані дії (доведені до автоматизму вміння).

Принципи дидактики (принципи навчання) — це певна система основних дидактичних вимог до навчання, дотримання яких забезпечує його ефективність.

Курс літератури в загальноосвітній школі базується на таких загальних принципах навчання, як науковість, систематичність і послідовність, доступність та дохідливість викладання, зв’язок із життям, активність і свідомість, наочність, демократизація, диференціація навчального процесу, оптимізація навчально-виховного процесу тощо.

–  –  –

Зв’язок із жит- Використання на уроках життєвого досвіду учнів, розкриття практичної тям значущості знань, застосування їх у практичній діяльності 16 Розділ 2. наукові основи викладання літератури в школі Принцип Умови реалізації принципу Наочність Залучення всіх органів чуття учня до сприймання Демократизація Організація навчально-виховного процесу залежно від розвитку дитини та використання ефективних форм впливу на неї Диференціація Дозування навчального матеріалу з урахуванням індивідуальних психолонавчального гічних особливостей учнів, їх рівня розвитку, здібностей, інтересів процесу Оптимізація Досягнення учнями високого рівня знань, умінь та навичок, розвитку їх навчально- психологічних, інтелектуальних функцій, удосконалення способів та шляхів виховного про- навчально-пізнавальної діяльності за допомогою вчителя. Добір найоптицесу мальніших форм і методів роботи (учитель повинен знати особливості, переваги та недоліки різних форм, методів та засобів навчання, продумувати зміст, співвідношення етапів уроку, обраних видів діяльності) Звісно, дидактичні принципи тісно пов’язані та зумовлюють один одного. Учитель має керуватися всіма принципами, щоб забезпечити ефективність процесу навчання та досягнення його загальної мети.

–  –  –

взаємозв’язків між ними, усвідомлення розмежовує факти і наслідки;

принципів організації цілого; оцінює значущість даних усвідомлення як змісту навчального ма

–  –  –


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


на створення нових структур

6. Оцінювання

Уміння оцінювати значення того чи іншого Учень оцінює:

матеріалу (твердження, художнього твору, оцінює логіку побудови матеріалу письдослідницьких даних). В основі судження мово;

учня мають бути чіткі критерії: внутрішні відповідність висновків наявним даним;

(структурні, логічні) чи зовнішні (відповід- значущість того чи іншого продукту ність поставленій меті). Критерії можуть ви- діяльності, використовуючи зовнішні значати самі учні чи їх пропонує вчитель критерії

–  –  –

Форма навчання — це цілеспрямована, чітко організована, змістовно насичена й методично оснащена система пізнавального та виховного спілкування, взаємодії вчителя й учнів.

–  –  –

Проблемне навчання — це навчання, що дозволяє навчати учнів продуктивного, критичного мислення.

Учитель організовує самостійну пошукову діяльності учнів, у процесі якої вони засвоюють нові знання, розвивають загальні здібності, дослідницьку активність і творчі вміння. Процес навчання уподібнюється науковому пошуку і відображається в таких поняттях: проблема, проблемна ситуація, гіпотеза, засоби розв’язання, експеримент, результати пошуку (очікувані й реальні). На кожному з етапів учитель управляє процесом учіння та переведення учня з досягнутого на вищий рівень пізнавальної самостійності, від звичайної активності (сприймання пояснень, засвоєння зразків, виконання самостійної роботи) до творчої. Основною особливістю проблемного навчання є цілеспрямоване використання вчителем проблемних ситуацій (як об’єктивних, так і створених навмисно).

26 Розділ 2. наукові основи викладання літератури в школі Переваги проблемного навчання Залучення учнів до активної практичної чи інтелектуальної діяльності (з переживанням сильних емоцій: зацікавленості, задоволення, радості);

виховання навичок творчого опанування знань (застосовуються способи творчої діяльності);

виховання навичок творчого застосування знань (опановані знання застосовуються в новій ситуації);

формується вміння розв’язувати навчальні проблеми;

формується і накопичується досвід творчої діяльності (учні опановують методи наукового дослідження, розв’язання практичних проблем тощо).

Недоліки проблемного навчання Проблемне навчання вимагає від учителя високої предметної і методичної кваліфікації, потребує багато часу і не дає результатів, якщо учні мають недостатній розвиток і низький рівень знань, тому його слід використовувати в поєднанні з іншими видами навчання.

Програмоване навчання — це особливий вид самостійного здобування знань, суть якого полягає в тому, що учіння здійснюють як чітко керований процес: матеріал, який слід вивчити розбивають на дрібні частини, що пропонують учням для опанування послідовно.

Після вивчення кожної частини обов’язковою є перевірка рівня опанування; до вивчення наступної частини переходять тільки тоді, коли попередню частину опановано.

Переваги програмованого навчання Досягнення високих результатів (учні опановують дрібні частини матеріалу безпомилково);

одержання постійної і повної інформації про ступінь і якість опанування навчальної програми;

кожний учень має можливість працювати в зручному для нього режимі (відсутня проблема відповідності темпу навчання індивідуальним можливостям учня);

учитель має змогу збільшити час постійного контролю за процесом і результатом опанування інформації (за рахунок економії часу на процесі її передавання).

–  –  –

Модульне (блочно-модульне) навчання — це така організація процесу навчання, за якої вчитель і учні працюють із навчальною інформацією, згрупованою в модулі (кожний модуль є завершеним і повною мірою самостійним).

Сукупність модулів складає єдине ціле в розкритті навчальної теми чи всієї навчальної дисципліни.

–  –  –

30 Розділ 3. урок як основна форма організації навчання літератури урахування результативності уроку (ступінь досягнення мети, якість знань та рівень сформованості умінь і навичок, позитивні зміни в розвитку і вихованості учнів) [68, с. 71–72, 73];

використання активних методів навчання;

формування в учнів уміння самостійно здобувати знання й застосовувати їх на практиці;

використання на рівні з предметами, що традиційно склалися, комплексних дисциплін;

використання сценарних варіантів уроків, які забезпечуються різноманітними носіями інформації;

заохочення прагнень учнів знаходити свій спосіб роботи з навчальним матеріалом;

3) технологічні:

цілеспрямованість уроку;

організаційне та матеріальне забезпечення уроку;

оптимальний психологічний клімат уроку;

оптимальні темп і ритм уроку;

систематичність, послідовність і наступність операцій;

завершеність операцій на уроці;

економія часу, раціональне використання кожної хвилини уроку;

безперервний контроль і самоконтроль;

безперервне вдосконалення навчального процесу;

закріплення і корегування знань учнів [68, с. 72];

використання нестандартних форм проведення уроку;

суворе дотримання часу проведення уроку;

4) психологічні:

урахування психологічних особливостей кожного учня;

створення сприятливого психічного стану і стійкого настрою вчителя й учнів;

дотримання педагогічної етики і такту;

дотримання розумної вимогливості й доброзичливості вчителя до учнів [68, с.72];

5) гігієнічні:

чергування видів навчальної роботи і використання різноманітних методів навчання;

дотримання температурного режиму;

дотримання норм освітлення;

провітрювання приміщення класу перед уроком;

контролювання відповідності шкільних меблів нормативам і віковим параметрам учнів [72, с. 72].

вимоги до сучасного уроку 3.1.1. Окремі специфічні вимоги до викладання та знань учнів із філологічних предметів Якість знань, умінь і навичок учнів

1. Сформованість уміння застосовувати теорію (мовні закономірності) для пояснення граматичних питань або літературних конфліктів.

2. Наявність стійких і свідомих читацьких інтересів, навичок обрунтованої оцінки літературних творів на певному емоційному рівні.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 47 |
Похожие работы:

«УДК 82.09 А.В. Зорницький, кандидат філологічних наук, старший викладач (Житомирський державний університет імені Івана Франка) Біля витоків драматургії Брехта. Театр та соціалізм Я. Васермана: спроба попередньої філологічної інтерпретації маловідомого академічного тексту на їдиш Стаття являє собою спробу попереднього аналізу маловідомої праці польського науковця єврейського походження Я. Васермана під назвою Театр та соціалізм, яка була видана в 1921 році у Варшаві мовою їдиш. Подаються та...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Житомирський державний університет імені Івана Франка ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, напряму підготовки: 6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська). Вид-во ЖДУ ім. І.Франка Житомир 2012 Рекомендовано Вченою радою Житомирського державного університету імені Івана Франка Протокол № 2 від 24 жовтня 2011 р....»

«Міністерство освіти і науки України Чорноморський державний університет імені Петра Могили Попова Л.Г. Попова Л.Г. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з латинської мови МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для студентів І курсу спеціальності «Фізична реабілітація» з латинської мови для студентів І курсу спеціальності «Фізична реабілітація» Випуск № 135 Випуск № 135 Редактор Н. Савич. Технічний редактор Г. Лещенко. Комп’ютерна верстка К. Дорофеєва. Друк, фальцювально-палітурні роботи С. Волинець. Підп. до друку 29.12.2009 р....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»