WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 47 |

«Книга скачана с сайта kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги» Харків «Видавнича група “Основа”» УДК 37.016 ББК 74.26 К88 Серія «Професійний довідник» ...»

-- [ Страница 4 ] --

Структура уроку підготовки до контрольного твору

1. Вступна бесіда.

2. Повторення видових особливостей твору.

3. Читання й аналіз зразка.

4. Лексико-стилістична робота.

5. Визначення домашнього завдання.

Структура уроку контрольного твору

1. Вступне слово вчителя.

2. Самостійне складання плану твору.

3. Написання роботи в чорновому варіанті.

4. Редагування твору та переписування його начисто.

5. Самостійна перевірка написаного.

50 Розділ 3. урок як основна форма організації навчання літератури Структура уроку аналізу контрольного твору

1. Вступне слово вчителя.

2. Загальна характеристика виконання твору.

3. Розгляд найкращих робіт або фрагментів із них.

4. Колективний аналіз допущених недоліків і помилок.

5. Виконання вправ на подолання помилок.

6. Індивідуальна робота учнів над виправленням творів.

7. Визначення домашнього завдання.

Структура уроку виразного читання (див. розділ 3.14)

1. Читання тексту (з чергуванням відомих учителю прийомів методу творчого читання).

2. Словникова робота.

3. Бесіда за запитаннями:

Про що прочитали?

Як прочитали?

Як необхідно прочитати?

Структура уроку аналізу художнього твору (див. розділи 3.11; 3.12)

1. Підготовка до сприйняття художнього твору.

2. Читання тексту.

3. Навчальна пауза.

4. Підготовка до аналізу прочитаного твору.

5. Аналіз художнього тексту.

6. Підсумки, завдання додому.

Структура елемента уроку аналізу художнього тексту «услід за автором»

1. Правильне і виразне читання уривка художнього тексту.

2. Словникова робота.

3. Бесіда.

4. Дослідницька робота [74, с. 152].

Структура елемента уроку вивчення біографії та творчого шляху письменника

1. Літературна хвилинка (читання віршів, присвячених письменникові).

2. Повідомлення теми, її мотивація.

3. Робота з епіграфом — ключем до теми.

4. Робота з портретом письменника.

5. Лекція вчителя в співавторстві з учнями класу, які мали випереджальні завдання.

методика побудови сучасного уроку

Основні етапи уроку-дискусії (диспуту) (див. розділ 3.2):

1. Підготовча частина:

уточнити й записати на дошці тезу уроку-диспуту;

об’єднати клас у групи, які братимуть участь у диспуті (що підтримують ідею, заперечують її, нейтральна група);

визначити групу інформаційної підтримки стверджувальної групи і розподілити її учасників за секторами «експерт», «архівіст» тощо;

визначити групу інформаційної підтримки заперечувальної групи і розподілити її учасників за секторами «експерт», «архівіст» тощо;

визначити з-поміж решти учнів групи, які записуватимуть найвагоміші аргументи та контраргументи двох перших груп.

2. Основна частина:

слово «захисника» стверджувальної групи;

слово всіх учасників групи підтримки стверджувальної групи;

слово «захисника» заперечувальної групи;

слово всіх учасників інформаційної підтримки заперечувальної групи;

завершальний (підсумковий) диспут «захисників» із метою з’ясування фактів, аргументів, позицій, доказів тощо.

Використання під час виступів схем, таблиць, наочності є обов’язковим.

3. Заключна частина:

слово учнів, що записували стверджувальні аргументи;

слово учнів, що записували заперечувальні аргументи;

слово учнів, що бажають висловитися з приводу диспуту;

вироблення аргументів і контраргументів шляхом спільного обговорення (можна використати прийом «мозкового штурму»);

підбиття підсумків уроку;

оцінювання учасників дискусії та домашнє завдання.

Час і місце, відведені на кожний структурний елемент уроку, визначаються будовою уроку загалом.

Учитель мусить ураховувати тему і зміст, найдоцільніші методичні засоби і прийоми, конкретні умови, у яких проводитиметься урок, рівень підготовленості учнів тощо.

3.3.3. Види навчальної діяльності Фронтальна робота. У розв’язанні поставлених учителем проблемних запитань чи пізнавальних завдань беруть участь усі учні.

52 Розділ 3. урок як основна форма організації навчання літератури Вони пропонують різні варіанти розв’язання, перевіряють їх, обрунтовують, розвивають найвдаліші форми, відкидають неправильні.

Учитель керує колективним пошуком учнів, спрямовує їх пізнавальну активність. Така робота забезпечує одночасне керівництво всіма учнями, управління сприйманням інформації, її закріпленням та систематизацією. Однак такий вид діяльності недостатньо враховує індивідуальні особливості учнів, зокрема темп їх навчальнопізнавальної діяльності та рівень попередньої підготовленості.

Групова робота полягає в спільних зусиллях учнів із метою розв’язання поставлених учителем завдань: спільне планування роботи, обговорення й обирання способів розв’язання навчальнопізнавальних завдань, взаємодопомога та співпраця, взаємоконтроль і взаємооцінка. Учнів об’єднують у групи по 5–6 осіб: групи формують з однаковим (для виконання диференційованих завдань) або зі змішаним складом учнів за успішністю. Ефективнішою є група зі змішаним складом учнів; однак склад груп не повинен бути сталим. Групову навчальну роботу організовують під час уроків засвоєння, повторення, застосування набутих знань і вмінь, узагальнення та систематизації знань. Перевага групової форми навчальної діяльності — у можливості врахування навчальних інтересів учнів, кооперування їх навчально-пізнавальної діяльності, взаємоконтролю за її результатами. Недоліки — пасивність окремих учнів, можливість списування.

Парна робота передбачає взаємодопомогу, взаємодію або допомогу більш підготовленого учня менш підготовленому. Пари визначає вчитель, зважаючи на обставини (інколи симпатії учнів) або працездатність учнів. Вони можуть бути змінного або постійного складу.

Така структура дає можливість учити кожного й учитися кожному.

Основним у парній організації роботи є взаємонавчання і взаємоконтроль. Після виконання індивідуальних завдань учні в парі можуть обмінюватися роботами й перевіряти їх. Також пара може працювати над одним завданням, спільно знаходячи шляхи його розв’язання.

Індивідуальна робота. Індивідуальний підхід до учнів є одним із найважливіших моментів у процесі навчання. Існують такі способи індивідуалізації навчання:

під час пояснення нового матеріалу вчитель особливу увагу звертає на учнів, для яких матеріал може бути незрозумілим;

під час виконання самостійної роботи частіше підходить до менш підготовлених учнів, допомагає їм і підбадьорює їх;

індивідуалізує домашнє завдання;

частіше здійснює вибіркову перевірку зошитів учнів, яким важче навчатися.

методика побудови сучасного уроку технологія підготовки до уроку 3.4 Попередня підготовка до уроку передбачає вивчення навчальної програми: її пояснювальної записки, змісту самої програми, усвідомлення мети й завдань навчальної дисципліни загалом та мети і завдань, які постають перед вивченням кожної теми.

Учитель має ознайомитися з підручником (якщо їх декілька, то з усіма, якими учні користуватимуться), навчальними посібниками, зі спеціальною, педагогічною та методичною літературою, із досвідом роботи інших учителів, аналізує власний досвід (добре, якщо такий аналіз буде самокритичним.) Учитель має знати, що учні вже вивчали з цього предмета в попередніх класах, що вивчатимуть у наступних. Для здійснення міжпредметних зв’язків слід орієнтуватись у змісті суміжних навчальних дисциплін (наприклад, для успішного вивчення світової літератури необхідно володіти знаннями з історії, рідної літератури, літератури національних меншин, якщо можливо — іноземною мовою тощо).

Перед початком навчального року вчитель розподіляє час на вивчення всіх тем програми, визначаючи відповідні календарні терміни з урахуванням кількості тижневих годин, відведених на цей предмет навчальним планом і розкладом занять.

До початку вивчення розділу або великої теми вчитель планує систему уроків (тематичне планування), що забезпечує логіку вивчення змісту матеріалу, формування вмінь і навичок учнів.

Плануючи роботу з конкретної теми, учитель:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


1) визначає її місце в системі курсу, одночасно продумуючи, які нові ідеї, поняття, уміння, навички слід сформувати в учнів під час вивчення цієї теми. При цьому потрібно постійно враховувати, які знання із вивчених раніше розділів програми можна використати, щоб учні, спираючись на нього, змогли добре зрозуміти новий матеріал (до питань, вивчених раніше, варто також повернутися, щоб за допомогою нового матеріалу краще з’ясувати їх);

2) продумує:

практичні роботи та пов’язує теорію з практикою;

екскурсії;

зв’язки з іншими навчальними предметами;

54 Розділ 3. урок як основна форма організації навчання літератури які нові знання має повідомити вчитель, а які учні можуть опанувати самостійно;

які тренувальні вправи і творчі роботи запропонувати учням;

контрольні роботи й самоконтроль учнів;

де, з якою метою і як саме застосовувати варіанти завдань;

у яких частинах роботи з теми і якими засобами вплинути на емоційні переживання школярів;

як завершити роботу з теми й домогтися, щоб усі учні повноцінно опанували передбачені програмою знання, а також набули відповідних умінь і навичок.

У процесі попередньої підготовки до уроку вчителеві бажано ознайомитися не тільки з підручниками й посібниками, а й переглянути документальні фільми та екранізації творів, послухати звукові посібники. Особливу увагу потрібно звернути на матеріальне забезпечення занять (за відсутності необхідного обладнання його слід виготовити або придбати).

Попередньо готуючись до роботи в конкретному класі, корисно вивчити стиль викладання в цьому класі інших учителів, ознайомитися з особливостями учнів, їх ставленням до навчання, навчальних предметів і вчителів. Це допоможе швидше зорієнтуватись в обстановці, знайти правильне розв’язання можливих ситуацій.

Послідовність безпосередньої підготовки до уроку

1. Формулювання мети і завдань уроку

Мета уроку має бути:

навчальна — домагатися міцного засвоєння учнями знань, формувати практичні вміння та навички з конкретного навчального матеріалу;

розвивальна — розвивати мовлення, пам’ять, увагу, уяву, мислення, спостережливість, активність і самостійність учнів;

виховна — сприяти формуванню наукового світогляду, моральних, естетичних та інших якостей особистості кожного учня, вихованню колективу класу.

2. Визначення обсягу і змісту навчального матеріалу Опрацьовуючи програму, підручники і посібники, учитель визначає основні положення та ідеї і практичний матеріал для їх розкриття. Слід окреслити внутрішньопредметні та міжпредметні зв’язки, дібрати нові факти, приклади для наповнення теми новим змістом. У цього матеріалу має бути належний виховний потенціал, він також має сприяти формуванню навичок практичної роботи, розвивати інтереси та здібності учнів.

технологія підготовки до уроку

3. Добір форм організації навчання Визначившись з типом уроку, необхідно опрацювати його раціональну структуру, визначити тривалість кожного її елемента.

Важливо продумати можливість поєднання на уроці фронтальної, групової, парної та індивідуальної роботи. Використовуючи активні методи роботи, необхідно передбачити «запасний» варіант — на випадок, якщо обрана технологія «не спрацює».

4. Добір методів і прийомів навчання Готуючись до уроку, необхідно визначити, які методи використовувати на кожному етапі уроку, їх поєднання, взаємодоповнення, спираючись на потреби максимальної пізнавальної діяльності учнів. При цьому потрібно брати до уваги провідні мотиви, інтерес учнів до предмета, ставлення їх до уроків і вчителя, рівень сформованості в учнів уміння навчатися, працездатність, регулярність навчальної праці, виконання домашнього завдання, здібності та потенційні можливості кожного. Вдало дібрані методи та прийоми допомагають підвищити активність учнів на уроках, покращити їх уважність і дисциплінованість учнів, сформувати вміння застосовувати знання на практиці.

5. Наочно-технічне оснащення уроку Учитель визначає, яку наочність або технічні засоби навчання і яким чином буде використано на уроці. Однак специфіка вивчення літератури спонукає обережніше ставитися до питання про використання наочності під час вивчення літературно-художніх творів.

Продумуючи додаткові засоби досягнення результативності уроку, учитель звертає увагу на таке:

підручники, посібники, додаткову літературу, які доцільно використати під час уроку;

набори портретів письменників, твори яких вивчають за шкільною програмою, ілюстрації до художніх творів тощо;

періодичні видання (газети, журнали);

словники всіх типів (тлумачний, літературний, іншомовних слів);

фонотеку, фільмотеку;

мультимедійний проектор, комп’ютерну техніку (мультимедійна дошка).

Під час добору матеріалів слід звертати увагу на те, щоб вони не були застарілими; відповідали новим вимогам, які висувають до вивчення творів світової культури; містили корисну інформацію, 56 Розділ 3. урок як основна форма організації навчання літератури що зацікавить учнів і допоможе досягти освітньо-виховної мети.

Працюючи над творами, перекладеними українською мовою, доцільно мати переклади, здійснені декількома авторами. Слід пам’ятати, що основне місце на уроці літератури посідає художній твір. Відвідання театру чи перегляд фільму за мотивами літературного твору доцільно пропонувати учням у позаурочний час, можливо, як домашнє завдання.

6. Визначення змісту й методики виконання домашнього завдання Обсяг домашнього завдання має бути таким, щоб не перевантажувати учнів. Добре, якщо учень має можливість обирати із запропонованих учителем варіантів; завдання можуть бути як загальними (для всього класу), так і індивідуальними (доцільною є практика використання випереджальних завдань). Учитель мусить продумувати зміст інструктажу щодо його виконання.

7. Складання плану-конспекту уроку В остаточному підсумку підготовки до уроку на основі тематичного плану (з урахуванням його реальності під час вивчення теми) учитель зазначає:

тему уроку;

епіграф;

освітньо-виховну мету;

завдання уроку;

обладнання уроку і ТЗН;

його тип;Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 | 6 |   ...   | 47 |
Похожие работы:

«Міністерство освіти і науки України Чорноморський державний університет імені Петра Могили Попова Л.Г. Попова Л.Г. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з латинської мови МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для студентів І курсу спеціальності «Фізична реабілітація» з латинської мови для студентів І курсу спеціальності «Фізична реабілітація» Випуск № 135 Випуск № 135 Редактор Н. Савич. Технічний редактор Г. Лещенко. Комп’ютерна верстка К. Дорофеєва. Друк, фальцювально-палітурні роботи С. Волинець. Підп. до друку 29.12.2009 р....»

«УДК 82.09 А.В. Зорницький, кандидат філологічних наук, старший викладач (Житомирський державний університет імені Івана Франка) Біля витоків драматургії Брехта. Театр та соціалізм Я. Васермана: спроба попередньої філологічної інтерпретації маловідомого академічного тексту на їдиш Стаття являє собою спробу попереднього аналізу маловідомої праці польського науковця єврейського походження Я. Васермана під назвою Театр та соціалізм, яка була видана в 1921 році у Варшаві мовою їдиш. Подаються та...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Житомирський державний університет імені Івана Франка ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ДЕРЖАВНОГО ЕКЗАМЕНУ З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ З МЕТОДИКОЮ ВИКЛАДАННЯ для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня “бакалавр”, напряму підготовки: 6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська). Вид-во ЖДУ ім. І.Франка Житомир 2012 Рекомендовано Вченою радою Житомирського державного університету імені Івана Франка Протокол № 2 від 24 жовтня 2011 р....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»