WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Іванченко В.О., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка ПЕРЦЕПТИВНИЙ КОНЦЕПТ «ЗАПАХ» В ЕНОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ У статті розглянуто мовні засоби репрезентації ...»

-- [ Страница 1 ] --

ципієнту відчуття стилю та духу чужомовного твору, та водночас пояснює те, що, на

думку перекладача, не може бути відомим читачеві, а відтак ускладнить сприйняття.

Незважаючи на труднощі, пов’язані з поетичною організацією вірша, яскравим стилістичним забарвленням оригіналів та часто невідтворюваним для німецькомовного читача

екстралінгвістичним фоном, перекладач досить точно доніс до неукраїнської аудиторії

палітру українського письменства.

Подальші дослідження, проведені на ширшому матеріалі, дозволять описати індивідуальний стиль перекладача, а в порівнянні з іншими перекладачами – визначити сильні та слабкі місця німецькомовних перекладів української літератури.

1. «Остання територія»: в Німеччині друкують Андруховича. – Німецька хвиля.

02.08.2003 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://imi.org.ua/content/view/1065/

2. Lemberg. Hg. v..Woldan. – Europa erlesen. – Klagenfurt: Wieser Verlag, 2008. – 292 S.

3.Woldan A. Galizische Topoi als rgumente in der ukrainischen Identittsdebatte // Wo liegt die Ukraine. Standortbestimmung einer europischen Kultur. Hg.v. S.Hhne und J.H.Ulbricht – Bausteine zur Slavischen Philologie und Kulturgeschichte Reihe : Slavistische Forschungen, Band 64.Weimar-Wien: Bhlau-Verlag, 2009. 4. Woldan A. Interkulturelle Beziehungen in den Literaturen Galiziens // Germanistische Erfahrungen und Perspektiven der Interkulturalitt.

Hg.v. F.Grucza. – Warszawa, 2005. – S.111-129. 5. Woldan A. Zur Rezeption der ukrainischen

Literatur im deutschen Sprachraum // sterreichische Osthefte. – 2000.Jg. 42 – H.3 4. – S.609Zweiter Anlauf. Ukrainische Literatur heute. Hg. v. Warter K. / Woldan. – Passau:

Verlag Karl Stutz, 2004. – 196 S.

Іванченко В.О., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

ПЕРЦЕПТИВНИЙ КОНЦЕПТ «ЗАПАХ»

В ЕНОЛОГІЧНОМУ ДИСКУРСІ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ

У статті розглянуто мовні засоби репрезентації перцептивного концепту ЗАПАХ.

Виділено семантичні сфери, що слугують джерелами метафоричного позначення запахів в енологічному дискурсі французької мови. Розглянуто антропометричний принцип творення метафор, в ході яких на ароматичні характеристики вина переносяться якісні, динамічні та ціннісні ознаки людини.

Ключові слова: концепт, метафора, енологічний дискурс, семантична сфера В статье рассмотрены языковые способы репрезентации перцептивного концепта «запах». Выделены семантические сферы, которые служат источниками метафорического обозначения запахов в энологическом дискурсе французского языка. Рассмотрен антропометричный принцип образования метафор, в ходе которого ароматические характеристики вина переносятся на качественные, динамические и ценностные признаки человека.

Ключевые слова: концепт, метафора, энологический дискурс, семантическая сфера The article presents language means to describe perceptual concept of «smell». Semantic fields used to be the sources for metaphorical description of smells in enological discourse of French language are highlighted. Anthropometric principle of creation of metaphors is regarded, in the course of which aromatic characteristics of wine are shifted to qualitative, dynamic and value attribute of a humam.

Key words: concept, metaphor, enological discourse, theme sphere Сучасні дослідження в когнітивній лінгвістиці значну увагу приділяють аналізу співвідношення семантики мови та концептосфери народу. Когнітивна лінгвістика вивчає концепти та когнітивні процеси в свідомості людини та аналізує їхній зміст [Попова, Стернин 2005, 7]. У сучасному мовознавстві існують численні підходи до вивчення концепту. Лінгвокогнітивний підхід розроблявся такими лінгвістами, як З.Д. Попова, Й.А. Стернін, О.С. Кубрякова, В.Н. Телія, В.Д. Дем’янков та ін. Кубрякова розглядає концепт як «термін, що слугує для пояснення одиниць ментальних чи психічних ресурсів нашої свідомості та тієї інформаційної свідомості, яка відображає знання та досвід людини; оперативна складова одиниця пам’яті, ментального лексикону, концептуальної системи та мови розуму, всієї картини світу, відображеній в людській психіці [Кубрякова 1997, 90]. За Д. Лакоффом та М. Джонсоном, концепти управляють нашим мисленням та впливають на нашу діяльність. Концептуальна система відіграє центральну роль у визначенні реалій повсякденного життя. Концепти не ізольовані один від одного, вони взаємодіють, переплітаються та утворюють концептосферу, що являє собою знання колективної свідомості про світ [Мерзлякова 2003]. Тому концептосфера різних народів є етноспецифічною і складається з поняттєвого та лінгвокультурного компонентів.

Концепти виникають у свідомості людини внаслідок сприйняття навколишнього світу органами чуття. З.Д. Попова та Й.А. Стернін виділяють образний компонент концепту, на основі якого людина створює класифікаційну діяльність [Попова 2007, 107]. Якщо чуттєві образи виявляються груповими, то їх «можна розглядати як факт концептосфери народу, як відносно стандартизований образ, оброблений та «визнаний» національною свідомістю» [Попова 2007, 107-108].

Чуттєвий образ в структурі концепту формується [Попова 2007, 108]:

1.перцептивними когнітивними ознаками, що відображають навколишню дійсність за допомогою органів чуття і включають зорові, тактильні, смакові, звукові та нюхові образи;

2.образними ознаками, що формуються метафоричним осмисленням відповідного предмета чи явища.

Одним із перцептивних концептів є концепт ЗАПАХ, базовим компонентом якого виділяють властивість предметів та явищ впливати на нюх людини та тварин. При вивченні мовних засобів репрезентації запаху у французькій мові використовують таку концептуальну структуру, як ольфактивна сцена, що «являє собою набір основних складових процесу сприйняття запаху: “суб`єкт, що сприймає запахи”, “запах/запахи”, “джерела запахів”, “середовище розповсюдження запахів”, “траєкторії руху запахів”, “фізичні дії суб`єкта щодо запахів”, “ідентифікація запахів”, “кваліфікація запахів” тощо [Тарасюк 2003, 6]. Змістову сторону ольфактивних номінативних одиниць зумовлено особливостями соціального та культурного досвіду взаємодії мовного колективу нації з природними нюховими сигналами, когнітивною обробкою цих сигналів та перенесенням первинних денотативних значень на вторинне метафоричне поле.

Вторинний характер більшості позначень запахів у французькій мові спричинено відносною «лакуною» ольфактивної лексики. Виключно чуттєва природа запаху практично не дозволяє передавати його за допомогою засобів мови. Ольфактивна перцепція вина має надзвичайно складну природу суб’єктивного характеру і спирається на попередній досвід сприйняття певного запаху та його запам’ятовування. Саме тому концепт ЗАПАХ в енологічному дискурсі французької мови передається здебільшого метафоричними, вторинними номінаціями.

Тарасюк І.В. також виділяє подвійний інформативний аспект засобів номінації запахів: 1) вони вказують на специфічність запаху як ознакової категорії – бути ольфактивною властивістю предмета, якому вона належить; 2) вони формують набір культурно значущих для французів органічних та неорганічних речовин, артефактів, запахи яких концептуалізувались як самостійні сутності в їхній свідомості. Вторинний характер позначень запаху зумовлено численними асоціативними процесами мислення, в ході яких відбувається зіставлення нюхової концептуальної системи з іншими концептуальними сферами [Тарасюк 2003, 5].

Аналізуючи перцептивний концепт ЗАПАХ в енологічному дискурсі французької мови, ми цікавитимемось насамперед операціями, які проводить суб’єкт щодо ідентифікації запахів, оскільки саме він ототожнює запахи, порівнюючи їх з іншими, що збереглися в його пам’яті з попереднього досвіду. Проаналізувавши численні дегустаційні характеристики запаху вина, ми виділили семантичні сфери, які слугують джерелом позначення запахів в енологічному дискурсі французької мови:

1) Рослинний світ:

фрукти/цитрусові – лимон (citron), грейпфрут (pamplemousse), апельсин (orange), ананас (ananas), диня (melon), малина (framboise), груша (poire), айва (coing), полуниця (fraise), червона смородина (groseille), яблуко (pomme), чорна смородина (cassis), чорниця (myrtille), ожина (mre), вишня (cerise), абрикос (abricot), слива (pruneau);

квіти: троянда (rose), фіалка (violette), акація (acacia), мед як трансформований квітковий нектар (miel);


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


дерева: сосна (pin), липа (tilleul), кедр (cdre); для позначення дефекту – вино з запахом корка (bouchonn);

кущі: глід (aubpine);

овочі: зелений (poivron vert);

гриби: гриб (champignon), трюфель (truffe);

трава: скошене сіно (foin coup);

прянощі: ваніль (vanille), кориця (cannelle), шафран (safran), гвоздика (clou de girofle), чорний перець (poivre), чебрець (thym), локриця (rglisse).

Семантичну сферу «прянощі» можна розподілити між іншими складовими семантичної сфери рослинного світу, оскільки в якості прянощів використовуються різні частини рослин, наприклад: квіткові пуп’янки, плоди, листя, корені та кореневища тощо.

Однак спільним для прянощів є те, що вони містять «пекучі», пряні ароматичні речовини. Саме «пікантність» запаху таких речовин дозволяє нам об’єднати представлену групу в окремий вид семантичної сфери рослинного світу.

2) Тварини / продукти тваринної діяльності: шкіра (cuir), мускус (musc), вершкове масло (beurre); для позначення дефектів – тухле яйце (oeuf pourri);

3) Вогонь / дим: смажені хліб / мигдаль / лісовий горіх (pain / amande / noisette grill), карамель (caramel), легкий аромат диму (note fume);

4) Земля і корисні копалини: мінерал (mineral); для позначення дефектів: сірка (soufre), відчуття металу (note mttalique)

5) Повітря / випари: вуглекислий газ (gaz carbonique).

Важливу роль для метафоричного опису вина відіграє антропометричність – «співмірність універсуму зі зрозумілими для людського сприйняття образами та символами, в тому числі й темами, які отримують статус ціннісно зумовлених стереотипів» [Телія 2006, 3]. За антропоментричним каноном людина створює «наївну картину світу», де абстрактні поняття, природні явища та оточуючі предмети набувають властивостей людей та тварин, тобто якісних, динамічних та ціннісних ознак живих істот. В основі творення подібних метафор лежить антропометричний принцип, за яким людина виступає як «міра всіх речей» [Телія 2006, 1].

Таким чином, ольфактивні характеристики вина закодовані в термін nez du vin (в прямому значенні «ніс вина»). Ніс як чуттєвий орган нюху у французькій мові часто порівнюється з функцією нюху (odorat), наприклад як у вислові avoir un bon nez. Синонімом до слова nez є іменник bouquet, що використовується для позначення більш витриманих вин, де простіші аромати трансформувалися в складніші та насиченіші.

За антропометричним принципом ми можемо виділити такі характеристики перцептивного концепту ЗАПАХ в енологічному дискурсі французької мови:

- інтенсивність: слабке (faible), середнє (moyen), сильне (fort), впливове (puissant);

- загальна характеристика з оцінною домінантою: вишукане (fin), оригінальне (original), звичайне (ordinaire), багате (riche);

- вік: молоде / первинні аромати (jeune / armes primaires), букет / аромати витримки (bouquet / armes de vieillissement), перетримане (fatiqu).

Також для позначення інтенсивності та стійкості ароматів використовують просторові метафори зі сфери геометрії, що передають одночасно форму (тривалість аромату) та «об’єм» ароматів [Courtier, 10]:

- конусний (cnique) – інтенсивний аромат, що з часом зменшується;Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Зб. наук. статей Нац. пед. ун-ту імені М.П. Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – Випуск LІХ (60). – С. 27-35.2. Бабенко Т.В. Особливості формування внутрішньої мотивації до безперервної освіти засобами іноземних мов.// Мовні і концептуальні картини світу. – 2005. – Dип. 18. кн. 1. – К.: Видавн. Дім Дмитра Бураго. – С. 18-22. 3. Бережной Н.М. Человек и его потребности / Под ред. В.Д. Диденко. – Московский Государственный Университет Сервиса, – 2000 г. – lib.wsu.ru/books. 4....»

«УДК 811.161.2.801. 653 Б.Р. Пристай, кандидат філологічних наук, доцент (Дрогобицький педуніверситет) НАГОЛОШЕННЯ У ГОВОРАХ І АКЦЕНТНА ВАРІАНТНІСТЬ У статті йдеться про акцентологічні особливості та систему наголошення в українській мові (на діалектному матеріалі). Акцентологічні особливості тих чи інших говірок, система наголошення у деяких говорах були предметом дослідження Чучки П.П., Омельяненка І.Ф., Очеретного А.Д., Пури О.Я., Клепікової Г.П., Онишкевича М.О. Такі студії надзвичайно...»

«Г.М. Доброльожа. Образна парадигма фразеологізмів з компонентом собака УДК.413.18 Г.М. Доброльожа, кандидат філологічних наук, старший викладач (Житомирський педуніверситет) ОБРАЗНА ПАРАДИГМА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ СОБАКА Вивчати фразеологічну спадщину рідного краю можна і за підручником. Однак значно цікавіший шлях це конкретна образна характеристика фразеологічного персонажа – собаки. Коли в людській господі з’явився собака – не відомо, однак найімовірніше – це 17 тисячоліть тому...»

«С.Ф. Соколовська. Полісемія в тексті: типи реалізації та функції УДК 821.112.2-2.09 С.Ф. Соколовська, кандидат філологічних наук, старший викладач (Житомирський педуніверситет) ПОЛІСЕМІЯ В ТЕКСТІ: ТИПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІЇ У статті аналізуються основні типи реалізації полісемії у художньому тексті і пропонується їх класифікація. Явище мовленнєвої полісемії пов’язане з основними проблемами лексичної семантики, контекстології, лінгвістики тексту. У вітчизняній лінгвістиці склалися...»

«акустические данные русской поэзии по векам свидетельствуют о высоком уровне гармонически-обертонных колебаний, что усиливает вокаличность звучания поэтической речи. по объективным показателям исследования речевых континуумов констатировано стремление к золотому сечению в звучании как словарного состава русского языка, так и поэзии ХVІІІ – ХХ вв.1. Андреев Н.Д., Зиндер Л.Р. О понятиях речевого акта, речи, речевой вероятности и языка // Вопросы языкознания. – М., 1963. – № 3. – С. 15-21. 2....»

«Клименко Н.Ф., акад. НАН України, д. філол. н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка ЛЕКСИКО-СЛОВОТВІРНІ КАТЕГОРІЇ СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ У ЗІСТАВНОМУ АСПЕКТІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВ) У статті в зіставному плані розглянуто семантичну структуру лексико-словотвірної категорії композитних темпоральних прикметників, її моделі та засоби вираження, окреслено словотвірний паралелізм похідних з семантикою темпоральності, продуктивність способів словотворення. Ключові...»

«ратури, І. Корунець зичить любові до своєї справи та мати хоч на макове зерно таланту (за І. Франком) [з архіву автора].1. Вінні та його друз і/ [гол. ред.: К. Демя'нчук, ред.: М. Сапко, З англійської переказав В. Радчук]. – 2007-2012. – № 1-60. 2. Італійські казки / Пер. з італ. І. Корунця; Іл. Ю. Радіч-Демидьонок. – К.: Країна мрій, 2009. – 272 с. 3. Купер Дж. Ф. Слідопит, або Суходільне море / Джеймс Фенімор Купер. Пер. з англ. І. Корунець; Іл. Г. Брок. – К.: Веселка, 1972. – 790 с. 4. Тріз...»

«системних зв’язків у лексичному складі мови. Створена у межах цього дослідження модель типологічного опису семантики соматизмів може бути екстрапольована на дослідження інших тематичних груп лексики. У найближчій перспективі дослідження вбачається проведення зіставного вивчення структурно-семантичних особливостей меронімів на матеріалі німецької та англійської мов.1. Материнська О. В. Типологія найменувань частин тіла : Монографія / О. В. Материнська. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – 295 с. –...»

«С.І. Потапенко. Номінативний аспект композиції англомовного журнального дискурсу: лінгвокогнітивний аналіз УДК 81’42=111 С.І. Потапенко, кандидат філологічних наук, доцент (Ніжинський державний університет) НОМІНАТИВНИЙ АСПЕКТ КОМПОЗИЦІЇ АНГЛОМОВНОГО ЖУРНАЛЬНОГО ДИСКУРСУ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АНАЛІЗ У статті показано, що, активуючи різні концептуальні структури, назви розділів і рубрик журналу Newsweek визначають структуру заголовків і підзаголовків статей. Основу композиції часописів складають...»

«ПАРАДИГМА ПІЗНАННЯ: ГУМАНІТАРНІ ПИТАННЯ № 4 (7), 2015 УДК 80:22 А16 СОТЕРІОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ «ПРОПОВІДНИКА» («КНИГИ ЕККЛЕЗІЯСТОВОЇ») доктор філологічних наук, професор, академік АН ВО України Абрамович С. Д. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна, Чернівці Предметом дослідження у статті є проблема сотеріологічного змісту біблійної книги Проповідника. За мету покладається аналіз структури часу в цьому творі, яка й досі часто сприймається як циклічна....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»