WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 49 |

«Реком ендовано М ін іст ер ст в ом освіт и і науки У країни (Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 29.01.2009р.; Протокол № 1/1— 19; Наказ Міністерства освіти і науки ...»

-- [ Страница 1 ] --

XT"

Б Б К 8 1.2 У К Р — 922

У45

Реком ендовано М ін іст ер ст в ом освіт и і науки У країни

(Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України

від 29.01.2009р.; Протокол № 1/1— 19; Наказ

Міністерства освіти і науки України № 56

від 02.02.2009р.)

ВИДАНО З А РАХУНОК ДЕРЖ АВНИХ КО Ш ТІВ. ПРОДАЖ ЗАБОРО НЕН О

Відповідальні за підготовку підручника до видання: К. В. Т а ра нікТ к а ч у к — головний спеціаліст М О Н України; Н. І. Ш и н к а р у к — зав.

сектора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Експертизу підручника здійснювали: В. І. Г абора к (вчитель-методист Н В К «Ш кола-ліц ей № 2 3 », м. Івано-Франківськ); С.А. С єри х (вчи­ тель Розкішнянської СЗШ, Луганської обл.); Л. В. Середа (методист М М К, м. Херсон); П. І. Б іл о у сен к о (доктор філолог, наук, професор. За­ порізький Н У ); С. П. Б и би к (канд. філолог, наук, Інститут української мови Н А Н України); Л. О. В арзацька (канд. пед. наук, Інститут педа­ гогіки А П Н України) На обкладинці використано фрагмент картини М и кол и П и м он ен ка «Ідилія» та декоративно-прикладного розпису

УМ ОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

— ситуативні завдання f — запитання і завдання — міжпредметні зв’язки — завдання підвищеної складності — основні поняття теми Щ — ігрові завдання Діалог,, — слова, правопис яких ^ ^ — робота над проектом родина, __________ треба запам ятати мова — поняття, які вивча­ — робота з комп’ютером ються в параграфі © М. І. Пентилюк, І. В. Гайдаенко, А. І. Ляшкевич, С. А. Омельчук, 2009 © Видавництво «Освіта», художнє оформлення, 2009 IS B N 978-966-04-0683-4 I Д о р о гі д р у зі!

Ви продовжуєте вивчати рідну мову — могутнє знаряддя людської думки.

Ц ей підручник допоможе вам оволодіти мовними багатства­ ми, відкрити для себе мову як систему взаємопов’язаних оди­ ниць. Ви докладно ознайомитеся з будовою та особливостями складних речень, навчитеся застосовувати набуті знання у створенні власних висловлювань, у повсякденному спілку­ ванні.

М атеріал підручника розподілено за рубриками. Щ об вико­ нати завдання вправи, звертайтеся до рубрики «П рочит айт е і запам’ят айт е*. У ній подано всі необхідні правила за темою кож ного параграфа. Теоретичні відомості, що потребують особливої уваги, винесено в рубрику « І з секретів син­ таксису*. Узагальнити вивчене за певною темою вам допоможе рубрика «П одум ай т е і дайте відповіді*. Н априкінці кожного розділу вміщено «Запит ання і завдання для повторення й узагальнення*, а наприкінці підрз^ника — «Т е с т и *, за яки ­ ми можна підготуватися до тематичної атестації.

Щ об навчитися самостійно засвоювати новий матеріал, спи­ райтеся на схеми, таблиці, проблемні запитання, об’єднані рубрикою «М овозна вче дослідж ення*. Рубрика «П ун к т уа ц ій ­ ний практикум* звертатиме вашу увагу на особливості розста­ новки розділових знаків. Працюючи із завданнями рубрик «С лово-ди во*, «М удр іст ь народна*, ви відчуєте красу і силу слова, зможете прилучитися до творення поетичного образу.

Виявити свої здібності, розвинути фантазію допоможе вам також рубрика «Краса врятує світ *, у якій подано галерею худож ніх полотен живописців-класиків та наш их сучасників.

Тексти в рубриках «Видат ні українці*, «П ізн а й себе і світ* збагатять вас цікавою інформацією, завдання до них допо­ можуть зорієнтуватися в мережі Інтернет. У рубриці «Ч и т а й ­ те українською!* вміщено уривки із пригодницьких книжок.

Прочитайте ці твори — і коло ваш их захоплень розшириться.

Зацікавлять вас і рубрики «Комунікат ивний практикум*, «А н т и сурж и к *. Виконуючи ситуативні та ігрові завдання, працюючи парами і всім класом, ви переконаєтеся, що з к ож ­ ним роком удосконалюєте своє мовлення, набуваєте вміння успішно спілкуватися.

Замислюйтеся над епіграфами до параграфів, робіть висновки з почутого й прочитаного — і ви зможете пізнати самих себе, історію свого та ін ш ^х народів.

Тож бажаємо вам плідної праці й успіхів!

Автори BCTVFf _§Т. Розвиток української мови Творилась віки українськая мова...

І. О гієн к о Слово-guBO

1. 1. Прочитайте текст. Дайте йому заголовок. Якого стилю текст і яку функцію виконує? Поміркуйте, які питання порушує автор і чому. Як інформація, висловлена в тексті, впливає на читача?

М ова — це наш а національна ознака, в мові — наша культу­ ра, ступінь нашої свідомості.

М ова — це форма національного організування, душ а кож ної національності, її святощі, її найцінніший скарб...

Звичайно, не сама по собі мова, а мова як певний орган культу­ ри, традиції. В мові — наша стара й нова культура, ознака нашого національного визнання!

Мова — це не тільки простий символ розуміння, бо вона витворюється в певній культурі, в певній традиції. М ова — це найясніший вираз наш ої психіки, це найперш а сторожа наш о­ го психічного «я »...

І поки живе мова — житиме й народ як національність {І. Огієнко).

II. Випишіть із тексту ключові слова і з’ясуйте їх^значення.

III. Зверніть увагу на синтаксичну будову речень. Я кі речення пе­ реважають у тексті; прості чи складні?

IV. Як ви розумієте зміст виділеного речення?

2. І. Прочитайте текст мовчки. Доберіть інший заголовок. До­ ведіть, що це науковий стиль. Щ о нового ви дізналися про розвиток української мови?

З Г Л И Б И Н ІС Т О Р ІЇ У К Р А ЇН С Ь К О Ї М О В И Коли йдеться про виникнення української мови як мови нашої нації, у свідомості багатьох людей ця мова асоціюється з тією, яку вони чують щодня по радіо й телебаченню, яку вивчали в ш колі, якою мова читають книж ки й газети, користуються мовознавство в щоденному спілкуванні м іж собою, говірка тобто їм уявляється сучасна українська діалект літературна мова. Проте національна спілкування мова — це не тільки спільна для всієї нації літературна мова, відшліфована майстрами художнього слова, а й мова народна, відмінна в різних діалектних зонах.

Щ одо походження української літературної мови в сучасно­ му мовознавстві проблем немає. Загальновідомо, що її запо­ чаткував Іван Котляревський, а основоположником став Тарас Ш евченко, які писали свої твори народною мовою на основі українських середньонаддніпрянських говірок.

До Котляревського і Ш евченка існувала староукраїнська мо­ ва, що сформувалася на основі давньоруських літературних тра­ дицій, а давньоруська писемно-літературна мова виникла під безпосереднім впливом старослов’янської (церковнослов’янсь­ кої) мови, запозиченої від болгар разом із прийняттям христи­ янства в Україні-Русі (Г. Півторак).

А с о ц іа ц ія — зв’язок між уявленнями, думками, почуттями, внаслідок якого одне уявлення викликає інше; асоцію ват ися — поєднуватися в уї^ленні за асоціацією.

II. Чиїми портретами проілюстровано текст? Запишіть складне речення за фотоілюстраціями, пов’язавши його за змістом із дру­ гим абзацом тексту.

–  –  –

III. Перекажіть текст, доповнивши своїми міркуваннями про українську мову як державну. Використайте слова в рамці на с. 4, ^. М о в о з н а в ч е дослідж ення І. прочитайте текст на с. 6. Випишіть ключові слова і пере­ 3.

кажіть.

у наш час національного й держ авного відродження помітно зростає інтерес до української мови як головної ознаки нашої нації. Ш укаю чи прадавні корені української мови, слід пам’ятати, ш;о українці — частина слов’янського світу, а наша мова — одна із слов’янських мов.

Спочатку українська національна мова функціонувала пере­ важно у формі усного мовлення з розгалуженою сіткою територіально-діалектних різновидів. Надалі вона виступає вже як загальнонародна мова з розвиненими літературними стилями.

В українській мові протягом історичного розвитку сформувалися свої фонетичні, м о р ^логіч н і, синтаксичні особливості, якими вона вирізняється з-поміж інших дванадцяти слов’янських мов.

Поняття «національна мова» охоплює і літературну мову, і діалекти. Українська літературна мова характеризується ба­ гатим лексичним складом, упорядкованою граматичною будовою та розвиненою системою стилів. Нею представлена держава на міжнародних форумах.

Неодмінною ознакою літературної мови є постійний рух, по­ ява змін, викликаних різними причинами — внутрішньомовними та позамовними. Літературна мова як еталон правиль­ ності, унормованості приймає ті зміни, що відповідають особ­ ливостям її будови (фонетиці, лексиці, граматиці). Уж ивання літературної мови регламентується її нормами, дотримання яких забезпечує мовцям високий рівень мовленнєвої культури.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Плекати рідну мову, засвоювати її лексичні, граматичні, стилістичні багатства повинна кож на людина протягом усього свого життя (З посібника).

^ II. Зверніться на сайт Інтернету www.litopys.org.ua і отримайте “ більш докладну інформацію про походження української мови.

К ом ун ік ати вн и й практикум

1^ J 4. І. Складіть розповідь про побутування української мови у вашо­ — му місті (селі). Я кі перспективи Гі вдосконалення і збагачення ви бачите? Наведіть приклади.

ГгП II. Об’єднайтесь у групи й підготуйте полілог на одну з тем: «Я к впли­ ває живе мовлення людей на розвиток української мови»; «Чому тре­ ба дотримуватися норм літературного мовлення»: «Я к художні твори збагачують літературну мову». (Див. «Бібліографічне бюро» нас. 12.) Слово-guBO 5. І. Порівняйте тексти. Визначте стиль кожного з них. Чи зале­ жать ваші враження про описане від стилю тексту? Як саме?

1. Лівий берег Дніпра, рівний, плисковатий, суспіль зарослий густими лозами та верболозом, зеленів, неначе засіяний житом; а далі синіли густі бори, неначе море, закутане в синю та сизу імлу.

Н а південь сизіли гори, а на горах було видно Київ, що неначе потопав в легкій прозорій імлі. Забудування неясно мріли в сизій далечі, а над ними були розкидані ніби золоті букети: то лисніли позолочені бані та хрести на монастирях та церквах. Та далека картина здавалась якимсь квітником із золотими маківками та золотими квітками, про які розказують тільки в казках. І високе та глибоке синє червневе небо, і ті далекі сизі ш пилі й гори з Андріїйським собором на чолі, і золоті букети з бань та хрестів, — усе це було схоже на ті вигляди, п^о часом сняться у сні. Вік про­ живеш — і не забудеш цю пишну картину, як часом ніколи не забувається гарний сон (За І. Нечуєм-Левицьким).

2. Дніпро, могутній, широкий, повноводий, багатий на рибу, Дніпро з його розкішними зеленими долинами, несходимими плавнями, повними всякого птаства, звіру та лісу; такий Дніпро не міг не звернути на себе уваги первісної людини, к о­ ли вона його вперше побачила. Без сумніву, вже в передісто­ ричні часи, палеолітичного, неолітичного та бронзового періодів, людина ж и ла коло Дніпра та на деяких островах його. Тут вона родилася, виж ивала свій вік, тут же і кінчала своє життя, лиш аю чи після себе різні так звані культурні пере­ житки на своїх стаціях та в майстернях. В історичні часи Дніпро уже був відомий грекам, і перший на світі історик Геродот писав про нього вже 450 року до християнської доби. Геродот називав Дніпро Борисфеном (Д. Яворницький).

С т ація — місце поселення людей, тварин.

II. Випишіть із текстів у два стовпчики слова, які характеризують лексичні особливості стилів. Зробіть висновок про багатство вира­ жальних засобів сучасної української мови.

К о м ун ікативн ий практикум III. Об’єднайтеся в пари і побудуйте діалог-розповідь інформаційного характеру про стилі мовлення.

6. І. Спишіть слова, розкриваючи дужки. Поясніть їх написання.

Запам’ятайте правопис слів, ш;о в рамці.

1. Вольт (метр), ватт (метр), пульсо (метр), спідо (метр).

2. Відео (касета), радіо (новини), стерео (ф ільм ), електро (п луг).Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 49 |
Похожие работы:

«3. Земская Е.А. Русская разговорная речь/Е.А. Земская. – М.:Наука, 1973. – 484с. 4. Краснова О. Синтаксичні особливості речень у молодіжному дискурсі (на матеріалі англомовних Інтернет-статей)/О. Краснова//Наукові записки. Серія: філологічні науки. – 2009.– Випуск 81(2). – С. 95 – 98. 5. Матвєєва С.А. Сайт як жанр Інтернет-комунікації (на матеріалі персональних сайтів учених): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 10.02.15 / С.А. Матвєєва. – Донецьк, 2006. – 20 с. 6....»

«Усі вони усуваються редагуванням, оскільки редактор може помітити ці неадекватності. Найскладнішим для редагування є такий тип малопомітних зсувів, які порушують стиль автора оригіналу, не позначаючись на ідеї твору.1. Коптілов В.В. Актуальні теоретичні питання українського художнього перекладу Автореф. дис. докт. філол. наук. – К., 1987. – 40 с. 2. Кортасар, Хуліо Продовженість парків / пер. з ісп. Ю. Покальчука // Всесвіт. – 2008. – № 3-4, – С. 106-107. 3. Мишустина А.А. Структурные...»

«перекладацьких прийомів, їх вдале поєднання та баланс передають тональність твору та дають змогу відтворити діалект як важливу жанрово-стилістичну особливість комедії Колотнеча в Кьоджі Карло Гольдоні.1. Великий тлумачний словник української мови / Упоряд. Т. В. Ковальова. – Х: Фоліо, 2005. – 767 с. 2. Гольдоні К. Комедії = Commedie / Карло Гольдоні; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ; пер. з італ. І. Стешенко; передмова Чезаре Де Мікеліса. – Х: Фоліо, 2008. – 346 с. 3. Зорівчак Р.П. Реалія...»

«Ю.А. Зацний. VІР-неологізми англійської мови ХХІ століття УДК 81'373.43 Ю.А. Зацний, доктор філологічних наук, професор (Запорізький національний університет) VІР-НЕОЛОГІЗМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ ХХІ СТОЛІТТЯ У статті проаналізовано інновації англійської мови останніх років, авторами яких вважаються американські державні і політичні діячі. Результати вербокреативної діяльності VIРперсон пов’язані з антитерористичними війнами ХХІ століття. Трагічні події 11 вересня 2001 року та їх наслідки, особливо...»

«ни человеческого познания. – М.: Прогресс – Традиция, 2001. 10.Мелетинский Е.М. Начало романа. Античный роман. Влияние античного романа на средневековый роман // Введение в истоическую поэтику эпоса и романа. – М.: Наука, 1986. 11.Полякова С. Об античном романе // http://izbakurnog.historic.ru / books / item / f00 / s00 / z0000010/ st000.shtml 12.Протопопова И.А. Ксенофонт Эфеский и поэтика иносказания. – М., 2003. 13.Фрейденберг О.М. Архивные разыскания. Вступление к греческому роману //...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ВИПУСК 25 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ, ПРАГМАТИКИ ТА КОГНІТИВНОЇ ЛІНГВІСТИКИ ВИПУСК 25 Збірник наукових праць Київ – 2014 УДК 800 ББК 81я43 П78 Відповідальний редактор – доктор філологічних наук, професор Корбозерова Н.М. Відповідальний секретар – кандидат...»

«Клименко Н.Ф., акад. НАН України, д. філол. н., проф., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка ЛЕКСИКО-СЛОВОТВІРНІ КАТЕГОРІЇ СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКІВ У ЗІСТАВНОМУ АСПЕКТІ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА НОВОГРЕЦЬКОЇ МОВ) У статті в зіставному плані розглянуто семантичну структуру лексико-словотвірної категорії композитних темпоральних прикметників, її моделі та засоби вираження, окреслено словотвірний паралелізм похідних з семантикою темпоральності, продуктивність способів словотворення. Ключові...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЛІНГВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ СЛОВА, РЕЧЕННЯ ТА ТЕКСТУ Випуск 28 Збірник наукових праць Київ – 2012 Видавничий центр КНЛУ ББК81я П78 УДК 800 Відповідальний редактор – доктор філологічних наук, професор Корбозерова Н.М. Відповідальний секретар – доктор філологічних наук, професор Швачко С.О. Редакційна колегія: доктор філологічних наук, професор Гетьман З.О. доктор філологічних наук, професор Гуйванюк...»

«4) родові варіанти, оформлені у трьох родах: / – (літер.) –, (книжн.) – (книжн.) –, – (літер.) –.До родових варіантів, що відрізняються за стилем вживання належать іменники чоловічого та жіночого роду, що протиставляються за парадигмою відмінювання артикля: – (розм.), – (книжн.), – (таміл.), – (розм., нар.). У цій групі варіанти жіночого роду характерні для книжного стилю, а чоловічого роду обмежені сферою усного мовлення, оскільки вони виникли на основі перших унаслідок відповідності їхньої...»

«Зб. наук. статей Нац. пед. ун-ту імені М.П. Драгоманова. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2005. – Випуск LІХ (60). – С. 27-35.2. Бабенко Т.В. Особливості формування внутрішньої мотивації до безперервної освіти засобами іноземних мов.// Мовні і концептуальні картини світу. – 2005. – Dип. 18. кн. 1. – К.: Видавн. Дім Дмитра Бураго. – С. 18-22. 3. Бережной Н.М. Человек и его потребности / Под ред. В.Д. Диденко. – Московский Государственный Университет Сервиса, – 2000 г. – lib.wsu.ru/books. 4....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»