WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 58 |

«Книга скачана с сайта kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги» Харків «Видавнича група “Основа”» УДК 37.016 ББК 74.26 К88 Серія «Професійний довідник» ...»

-- [ Страница 1 ] --

Серія «Професійний довідник»

Заснована 2011 року

Книга скачана с сайта http://e kniga.in.ua

Издательская группа «Основа» —

«Электронные книги»

Харків

«Видавнича група “Основа”»

УДК 37.016

ББК 74.26

К88

Серія «Професійний довідник»

Заснована 2011 року

Куцінко О. Г.

К88 Професійний довідник учителя літератури. — Х. :

Вид. група «Основа», 2012. — 381, [3] с. : табл. — (Серія

«Професійний довідник»).

ISBN 978-617-00-1163-3.

Найповніший довідник учителя української, світової та російської літератури надає структурований матерал у вигляді таблиць, словників та довідкових матеріалів. Наукові основи викладання літератури в школі, принципи дидактики, типи, форми, структура традиційного і нетрадиційного уроку літератури, словник літературознавчих термінів, відомості про особистісно орієнтоване навчання, портфоліо учня, активні та інтерактивні технології навчання, теорію віршування, види строф, найвідоміші літературні рухи й угрупування, додатки — це та багато іншого подано у виданні.

Для вчителів літератури, студентів філологічних факультетів.

УДК 37.016 ББК 74.26 © Куцінко О. Г., 2011 ISBN 978-617-00-1163-3 © ТОВ «Видавнича група “Основа”», 2012 Зміст Розділ 1 Зміст вивчення предмета....................... 9 Мета вивчення літератури. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.......................... 10 Розділ 2 Наукові основи викладання літератури в школі.......... 13

2.1. Загальне поняття про дидактику та основні дидактичні принципи в навчанні літератури........... 14

2.2. Мета і функції навчання літератури............. 18

2.3. Сутність знань, умінь та навичок, що формуються в учнів... 20

2.4. Основні форми, типи і види навчання літератури...... 24 Форми організації навчання................ 24 Основні типи і види навчання............... 26 Розділ 3 Урок як основна форма організації навчання літератури..... 29

3.1. Вимоги до сучасного уроку.................. 30 3.1.1. Окремі специфічні вимоги до викладання та знань учнів із філологічних предметів......... 32 3.1.2. Навчально-виховна робота вчителя на уроці... 32 Зміст

3.2. Типи, види уроків....................... 33

3.3. Методика побудови сучасного уроку............. 45

–  –  –

3.11.6. Оцінювальна діяльність учнів.......... 163

3.12. Вивчення драматургії в школі............... 165 3.12.1. Підготовка учнів до прочитання та аналізу драматургічного твору................... 165

–  –  –

3.12.3. Аналіз драми в її художній специфіці..... 167 3.12.4. Основні поняття з теорії драматургії...... 169

3.13. Засоби навчання. Використання комп’ютерних і медіазасобів на уроках літератури.............. 176

3.14. Урок виразного читання: правила, вимоги, критерії оцінювання, складання партитури.......... 182

–  –  –

4.1.8. Педагогічна технологія «Аналіз образа-персонажа епічного твору»....... 257 4.1.9. Технологія навчання як дослідження...... 261

–  –  –

Головною метою вивчення предметів «Українська література», «Зарубіжна література», «Література (російська та світова)» в загальноосвітній школі є залучення учнів до найвищих досягнень національної та світової літератури й культури, національних і загальнолюдських духовних цінностей, розвиток творчих здібностей учнів, виховання в них естетичного смаку, високої читацької та загальної культури, вироблення вміння самостійно ознайомлюватися зі зразками мистецтва слова, свідомо сприймати втілені в них естетичні й духовні цінності.

Оцінювання навчальних досягнень учнів з української та зарубіжної літератури та літератур національних меншин має здійснюватися за такими критеріями:

–  –  –

Дидактика (грецьк. didaktikus — навчаю) — галузь педагогіки, що розробляє теорію навчання й освіти. Це педагогічна теорія, яка дає наукове обґрунтування змісту, методів і організаційних форм навчання.

Основними категоріями дидактики є: навчання, освіта, викладання, учіння, знання, уміння, навички, закономірності, принципи, форми, методи навчання.

Навчання — процес взаємодії вчителя та учня, у результаті якого учень засвоює знання, набуває вмінь і навичок.

Об’єктом дидактики є навчання як особливий вид діяльності, спрямований на передавання юним поколінням соціального досвіду, його опанування й творче використання. Надбанням учня стає та частина світової культури, яка є складовою змісту освіти.

Освіта — процес опанування систематизованих знань і формування на їх основі світогляду, розвитку пізнавальних сил (мислення, уяви, пам’яті тощо) та результат цього процесу — досягнення певного рівня освіченості.

Викладання — організація й управління вчителем пізнавальною діяльністю учнів, у результаті чого відбувається розвиток і виховання школярів.

Учіння — власна навчальна діяльність учня.

Знання — факти, відомості, наукові теорії, закони, поняття, системно закріплені у свідомості людини.

Дидактика виділяє такі види знань:

основні терміни й поняття (забезпечують розуміння, тлумачення, сприйняття наукових положень);

14 Розділ 2. наукові основи викладання літератури в школі факти щоденної дійсності й наукові факти (допомагають пізнанню законів будь-якої науки, формуванню переконань, формулюванню, обстоюванню ідей; основні закони науки; розкривають зв’язки і відношення між різними об’єктами та явищами дійсності);

теорії (містять систему наукових знань про певну сукупність об’єктів, про методи пояснення та передбачення явищ конкретної предметної галузі);

знання про способи діяльності (вони є сукупністю методів, набуття і накопичення знань);

оцінні знання (відомості про норми ставлення до різних явищ життя).

Уміння — здатність свідомо діяти на підставі засвоєних знань.

Навички — автоматизовані, звичні, безпомилково виконувані дії (доведені до автоматизму вміння).

Принципи дидактики (принципи навчання) — це певна система основних дидактичних вимог до навчання, дотримання яких забезпечує його ефективність.

Курс літератури в загальноосвітній школі базується на таких загальних принципах навчання, як науковість, систематичність і послідовність, доступність та дохідливість викладання, зв’язок із життям, активність і свідомість, наочність, демократизація, диференціація навчального процесу, оптимізація навчально-виховного процесу тощо.

–  –  –

Зв’язок із жит- Використання на уроках життєвого досвіду учнів, розкриття практичної тям значущості знань, застосування їх у практичній діяльності 16 Розділ 2. наукові основи викладання літератури в школі Принцип Умови реалізації принципу Наочність Залучення всіх органів чуття учня до сприймання Демократизація Організація навчально-виховного процесу залежно від розвитку дитини та використання ефективних форм впливу на неї Диференціація Дозування навчального матеріалу з урахуванням індивідуальних психолонавчального гічних особливостей учнів, їх рівня розвитку, здібностей, інтересів процесу Оптимізація Досягнення учнями високого рівня знань, умінь та навичок, розвитку їх навчально- психологічних, інтелектуальних функцій, удосконалення способів та шляхів виховного про- навчально-пізнавальної діяльності за допомогою вчителя. Добір найоптицесу мальніших форм і методів роботи (учитель повинен знати особливості, переваги та недоліки різних форм, методів та засобів навчання, продумувати зміст, співвідношення етапів уроку, обраних видів діяльності) Звісно, дидактичні принципи тісно пов’язані та зумовлюють один одного. Учитель має керуватися всіма принципами, щоб забезпечити ефективність процесу навчання та досягнення його загальної мети.

–  –  –

взаємозв’язків між ними, усвідомлення розмежовує факти і наслідки;

принципів організації цілого; оцінює значущість даних усвідомлення як змісту навчального ма

–  –  –


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


на створення нових структур

6. Оцінювання

Уміння оцінювати значення того чи іншого Учень оцінює:

матеріалу (твердження, художнього твору, оцінює логіку побудови матеріалу письдослідницьких даних). В основі судження мово;

учня мають бути чіткі критерії: внутрішні відповідність висновків наявним даним;

(структурні, логічні) чи зовнішні (відповід- значущість того чи іншого продукту ність поставленій меті). Критерії можуть ви- діяльності, використовуючи зовнішні значати самі учні чи їх пропонує вчитель критерії

–  –  –

Форма навчання — це цілеспрямована, чітко організована, змістовно насичена й методично оснащена система пізнавального та виховного спілкування, взаємодії вчителя й учнів.

–  –  –

Проблемне навчання — це навчання, що дозволяє навчати учнів продуктивного, критичного мислення.

Учитель організовує самостійну пошукову діяльності учнів, у процесі якої вони засвоюють нові знання, розвивають загальні здібності, дослідницьку активність і творчі вміння. Процес навчання уподібнюється науковому пошуку і відображається в таких поняттях: проблема, проблемна ситуація, гіпотеза, засоби розв’язання, експеримент, результати пошуку (очікувані й реальні). На кожному з етапів учитель управляє процесом учіння та переведення учня з досягнутого на вищий рівень пізнавальної самостійності, від звичайної активності (сприймання пояснень, засвоєння зразків, виконання самостійної роботи) до творчої. Основною особливістю проблемного навчання є цілеспрямоване використання вчителем проблемних ситуацій (як об’єктивних, так і створених навмисно).

26 Розділ 2. наукові основи викладання літератури в школі Переваги проблемного навчання Залучення учнів до активної практичної чи інтелектуальної діяльності (з переживанням сильних емоцій: зацікавленості, задоволення, радості);

виховання навичок творчого опанування знань (застосовуються способи творчої діяльності);

виховання навичок творчого застосування знань (опановані знання застосовуються в новій ситуації);

формується вміння розв’язувати навчальні проблеми;

формується і накопичується досвід творчої діяльності (учні опановують методи наукового дослідження, розв’язання практичних проблем тощо).

Недоліки проблемного навчання Проблемне навчання вимагає від учителя високої предметної і методичної кваліфікації, потребує багато часу і не дає результатів, якщо учні мають недостатній розвиток і низький рівень знань, тому його слід використовувати в поєднанні з іншими видами навчання.

Програмоване навчання — це особливий вид самостійного здобування знань, суть якого полягає в тому, що учіння здійснюють як чітко керований процес: матеріал, який слід вивчити розбивають на дрібні частини, що пропонують учням для опанування послідовно.

Після вивчення кожної частини обов’язковою є перевірка рівня опанування; до вивчення наступної частини переходять тільки тоді, коли попередню частину опановано.

Переваги програмованого навчання Досягнення високих результатів (учні опановують дрібні частини матеріалу безпомилково);

одержання постійної і повної інформації про ступінь і якість опанування навчальної програми;

кожний учень має можливість працювати в зручному для нього режимі (відсутня проблема відповідності темпу навчання індивідуальним можливостям учня);Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 58 |
Похожие работы:

«XT Б Б К 8 1.2 У К Р — 922 У45 Реком ендовано М ін іст ер ст в ом освіт и і науки У країни (Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 29.01.2009р.; Протокол № 1/1— 19; Наказ Міністерства освіти і науки України № 56 від 02.02.2009р.) ВИДАНО З А РАХУНОК ДЕРЖ АВНИХ КО Ш ТІВ. ПРОДАЖ ЗАБОРО НЕН О Відповідальні за підготовку підручника до видання: К. В. Т а ра нікТ к а ч у к — головний спеціаліст М О Н України; Н. І. Ш и н к а р у к — зав. сектора Інституту інноваційних технологій...»

«ЗАПОРІЗЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УДК 808.3 – 087 (043) Л 50 ЛЄСНОВА Валентина Володимирівна НОМІНАЦІЯ ЛЮДИНИ ТА ЇЇ РИС У СХІДНОСЛОБОЖАНСЬКИХ УКРАЇНСЬКИХ ГОВІРКАХ Спеціальність 10.02.01 – українська мова Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Запоріжжя – 1999 Дисертацією є рукопис. Роботу виконано у відділі діалектології Інституту української мови НАН України. Науковий керівник – доктор філологічних наук, професор Гриценко Павло Юхимович, Інститут...»

«Творення нового світу стає справою двох закоханих, їхня близькість не потребує яскравого світла, тому сонце сховається в морі. Удаючись до такого делікатного жесту, автор мимоволі перемикає солярну енергію в тіла й душі наречених, інспіруючи їхню творчу силу, що забезпечує продовження життя. Разом з тим сонце означає чоловіче начало, без якого неможливе існування жіночого, символізованого морем, тобто безмежною водою як першоосновою всього сущого. Входження сонця в море має еротичний підтекст....»

«3. Земская Е.А. Русская разговорная речь/Е.А. Земская. – М.:Наука, 1973. – 484с. 4. Краснова О. Синтаксичні особливості речень у молодіжному дискурсі (на матеріалі англомовних Інтернет-статей)/О. Краснова//Наукові записки. Серія: філологічні науки. – 2009.– Випуск 81(2). – С. 95 – 98. 5. Матвєєва С.А. Сайт як жанр Інтернет-комунікації (на матеріалі персональних сайтів учених): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 10.02.15 / С.А. Матвєєва. – Донецьк, 2006. – 20 с. 6....»

«явище синестезії («мовчазні очі», «заховалося тепло людської руки», «пляма суму і одчаю», «шовковий простір блакитного моря»). У оповіданні «Хвала життю» так само, як і в «Сні», архітектурні образи стають компонентом композиції і виявляють себе як на рівні тематики, так і на рівні просторової організації у творі. Обидва твори отримують здатність впливати на зорові на тактильні відчуття читача, як це характерно для пластичних мистецтв. Відтак, взаємодію літератури та архітектурних прийомів маємо...»

«ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ФІЛОЛОГІЯ, 2012, ВИП. 7 Виділяють також групу складносурядних речень з умовними другорядними реченнями, які вводяться за допомогою сполучника «якщо» і стоять перед головним реченням: Wer alles tun will, tut nichts recht. (Якщо за двома зайцями поженешся – жодного не спіймаєш). Результати нашого дослідження виявили деякі тенденції розвитку прислів’їв. Поперше, вони підлягають скороченню, по-друге, набувають структури простого розповідного...»

«УДК 811.161.2.801. 653 Б.Р. Пристай, кандидат філологічних наук, доцент (Дрогобицький педуніверситет) НАГОЛОШЕННЯ У ГОВОРАХ І АКЦЕНТНА ВАРІАНТНІСТЬ У статті йдеться про акцентологічні особливості та систему наголошення в українській мові (на діалектному матеріалі). Акцентологічні особливості тих чи інших говірок, система наголошення у деяких говорах були предметом дослідження Чучки П.П., Омельяненка І.Ф., Очеретного А.Д., Пури О.Я., Клепікової Г.П., Онишкевича М.О. Такі студії надзвичайно...»

«ISSN 2222-551Х. ВІСНИК ДНІПРОПЕТРОВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ АЛЬФРЕДА НОБЕЛЯ. Серія «ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ». 2013. № 1 (5) УДК 821.162.1 – 3.09 В.В. ОСТАПЧУК, кандидат філологічних наук, асистент кафедри слов’янської філології Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки (м. Луцьк) ДІТИ І СВІТ У ПОЛЬСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ХІХ століття У статті через поетику творів М. Конопніцької, Е. Ожешко, Г. Сенкевича і Б. Пруса розкривається проблема взаємовідносин дітей зі світом у польській...»

«В.В. Дяченко. Розвиток та характер синонімії зв’язаних кореневих компонентів інтернаціонального характеру в російській мові УДК 811.161.1’ 373.421’36 В.В. Дяченко, кандидат філологічних наук, в.о.доцента (Житомирський державний університет) РОЗВИТОК ТА ХАРАКТЕР СИНОНІМІЇ ЗВ’ЯЗАНИХ КОРЕНЕВИХ КОМПОНЕНТІВ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ У статті розглянуто характер і типи синонімії зв’язаних кореневих компонентів інтернаціонального характеру в російській мові Проблеми словотворчої...»

«С.І. Потапенко. Номінативний аспект композиції англомовного журнального дискурсу: лінгвокогнітивний аналіз УДК 81’42=111 С.І. Потапенко, кандидат філологічних наук, доцент (Ніжинський державний університет) НОМІНАТИВНИЙ АСПЕКТ КОМПОЗИЦІЇ АНГЛОМОВНОГО ЖУРНАЛЬНОГО ДИСКУРСУ: ЛІНГВОКОГНІТИВНИЙ АНАЛІЗ У статті показано, що, активуючи різні концептуальні структури, назви розділів і рубрик журналу Newsweek визначають структуру заголовків і підзаголовків статей. Основу композиції часописів складають...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»