WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«УДК 811.111’38 Н. О. Ємець ПРОПОЗИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ МЕТАФОРИЧНОСТІ Я-ВИСЛОВЛЮВАНЬ У ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ У ХХ столітті метафора стає феноменом, що об’єднує дослідження в різних галузях знань і ...»

-- [ Страница 1 ] --

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (273), Ч. ІІ, 2013_________

image and the manifestations of narcissistic personality accentuation of

character as well as the expressions of narcissistic personality orientation in

the text. Narcissism is regarded as an aesthetic, psychological and

philosophical category that provides understanding of literary evolution and

specificity of European literary process. This image serves to explain different

phenomena. Vanity, narcissism, crime and punishment operating as negative markers prevail in the European literature of the XIIth century.

Key words: European literature, interpretation, literary category, mythological image, Narcissus.

Стаття надійшла до редакції 24.01.2013 р.

Прийнято до друку 30.05.2013 р.

Рецензент – д. філол. н., проф. Бистрова О. О.

УДК 811.111’38 Н. О. Ємець

ПРОПОЗИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ МЕТАФОРИЧНОСТІ

Я-ВИСЛОВЛЮВАНЬ У ПОЕТИЧНОМУ ТЕКСТІ

У ХХ столітті метафора стає феноменом, що об’єднує дослідження в різних галузях знань і формує новий вектор наукових пошуків. Розвідки в царині концептуальної метафори дають поштовх вивченню когнітивних процесів свідомості людини [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8], які окреслюють загальні положення, що визначають метафору як важливу ментальну операцію, яка формує спосіб пізнання, категоризації, концептуалізації, оцінки і пояснення світу.

За словами О. П. Воробйової, «метафора, яка є предметом філологічних студій, у тому числі й у дидактичному аспекті, може слугувати ефективним інструментом самопояснення і, водночас, структурування сукупності пояснювальних коментарів, що формують певний лінгводидактичний інтерактивний сценарій» [1, c. 82–83].

Універсальність механізмів метафори пояснює міждисциплінарність пошуків у цій галузі і зумовлює появу нових ракурсів дослідження, пропонуючи підходи до розпізнання, тлумачення та систематизації метафоричних моделей. Утім, на нашу думку, більшість прогресивних теорій (наприклад, концептуальної метафори чи концептуальної інтеграції) ґрунтуються на дедуктивному методі аналізу, який небезпідставно критикують за його суб’єктивність і відсутність чіткої процедури дослідження. Натомість розроблена Х. Стеном і його Лабораторією метафори універсальна модель («five-step method» [3; 7; 8]) пропонує новий вектор дослідження – послідовний обґрунтований шлях від мовних одиниць до концептуальних структур. Метою нашої статті є Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (273), Ч. ІІ, 2013_________ продемонструвати застосування схеми такого п’ятикрокового аналізу до вивчення метафоричних конструкцій втілення поетичного Я у текстах американської жіночої поезії XVI – XXI століть. Для досягнення мети необхідно вирішити такі завдання: проаналізувати запропоновану Х. Стеном модель інтерпретації метафоричних конструкцій, а також розробити алгоритм її застосування до аналізу поетичного тексту. Поезія як найбільш суб’єктивний спосіб самовираження потребує об’єктивності та системності аналізу, що стає можливим завдяки запропонованій моделі, і це підтверджує актуальність даної розвідки.

Узагальнення висновків сучасних підходів до вивчення метафори дозволяє окреслити три основні напрями дослідження даного феномена:

ідентифікація метафори, корпусний аналіз і мультимодальне вивчення метафори. «Найвагоміший внесок у розвиток усіх трьох напрямів зроблено Х. Стеном і Лабораторією метафори Вільного університету Амстердама» [3, с. 236].

Аналіз поетичного Я ґрунтується на розробці метафоричних моделей, у яких воно втілюється. Для отримання об’єктивних результатів їх інтерпретації, ми використовуємо розроблену Х. Стеном [7; 8] схему, що складається з п’яти етапів. Методика має на меті встановити концептуальні структури метафоричних конструкцій, які, як стверджує автор, мають об’єктивні маркери присутності у тексті і тому підлягають системному аналізу за сталим алгоритмом [7]. Такий метод використовує індуктивний підхід до тлумачення метафори – від лінгвістичних форм вираження у тексті до концептуальних структур. Отже, використання цієї схеми забезпечує системність інтерпретації метафоричних структур і об’єктивність їх тлумачення.

Важливою передумовою розробки методики є визнання автором факту, що аналітично метафора представлена у тексті пропозиційними структурами [8]. Таким чином, лінгвістичне вираження метафори у тексті зводиться до набору пропозицій, що мають в своєму складі метафорично вжиті слова. На основі виділених пропозиційних структур проводиться аналіз складових елементів метафори, який дозволяє через лінгвістичну форму вираження метафоричності у тексті досягти концептуальних основ її творення.

Для аналізу концептуалізації Я, на першому етапі, виділяємо структури з дієсловами, що вживаються метафорично, в пропозиціях із займенником першої особи однини. Наприклад, в рядках «I make houses shrink / And trees diminish / By going far / …» [9] лексеми «shrink» та «diminish» вживаються метафорично на позначення певних дій мовця.

–  –  –

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (273), Ч. ІІ, 2013_________ Другий етап аналізу включає трансформацію мовного вираження концептуальних структур у серію пропозицій, в яких позначаємо елементи, що відносяться до концептосфери мети (t – target domain) та концептосфери джерела (s – source domain):

–  –  –

Наступним кроком є визначення формули «відкритого порівняння» (open comparison) [8]. Так, стверджуємо, що якась дія F в концептосфері мети і агенс a в концептосфері джерела мають певну подібність (sim), яка дозволяє порівняти дії Я-мовця з діями, що направлені на зменшення, зі сторони невідомого агенса.

–  –  –

На наступному етапі трансформуємо відкрите порівняння у формальну «структуру аналогії» [8].

Етап 4 SIM [(TO MAKE SMTH LESS IMPORTANT) I] t

[MAKE SHRINK, DIMINISH (AGENT POSSEING POWER/ABILITY TO

CHANGE SIZE) ] s Для заповнення невідомих F та a у відкритому порівнянні використовуємо словникове значення відомих компонентів, що відсилає до типових для даного домену функцій (у нашому випадку – дія зменшення) та агенсів. Таким чином, на останньому, п’ятому етапі, ідентифікуємо механізм мапування для встановлення точного співвіднесення між окремими елементами концептуальних доменів.

Етап 5

MAKE SHRINK, DIMINISH MAKE LESS IMPORTANT

AGENT POSSESSING POWER TO CHANGE SIZE I

Варто зазначити, що виявлений механізм мапування дозволяє простежити подальші можливі аналогії між елементами доменів. Так, наприклад, ідентифікувавши I як «агенса, що володіє певною силою», можна припустити, що йому (агенсові, в нашому випадку Я-мовцю) притаманні сила, контроль, впливовість та, можливо, жорстокість.

Використання такої методики аналізу Я-висловлювань уможливлює моделювання і структурування доменів джерела пропозиційних структур для аналізу механізмів концептуалізації Я.

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (273), Ч. ІІ, 2013_________

Завдяки такому алгоритму ми маємо змогу об’єктивно встановити структурні елементи кожного з доменів та відстежити еволюційні процеси, які відбиваються в метафоричних моделях Я-висловлювань, що робить дану розвідку перспективною. Більш того, застосування п’ятикрокового аналізу метафоричності конструкцій дозволить об’єктивно систематизувати висновки дослідження, що сприятиме валідності його результатів і їх використанню у подальших пошуках з проблематики питання.

Список використаної літератури

1. Воробйова О. П. Метафори про метафори: дидактичний сценарій / О. П. Воробйова // Записки з романо-германської філології. – Вип. 25. [ювіл., присв. 145-річчю ОНУ ім. І.І. Мечникова та 50-річчю факультету РГФ у складі ОНУ ім. І.І. Мечникова. – Одеса : Фенікс, 2010.

С. 76 83. 2. Жаботинская С. А. Концепт/домен: матричная и сетевая модели / С. А. Жаботинская // Культура народов Причерноморья. – 2009.

– № 168. – Т. 1. – С. 254 – 261. 3. Мишланова С. Л. Стереотипность и творчество в современных исследованиях метафоры / С.Л. Мишланова, Е.В. Исаева // Стереотипность и творчество в тексте. [межвуз. сб. науч.

трудов. – Вып. 16. [под ред. проф. М. П. Котюровой]. – Пермь: Пермский государственный университет, 2012. – С. 235 – 247. 4. Fauconnier G. The Way We Think: Conceptual Blending and the Mind’s Hidden Complexities / G. Fauconnier, M. Turner. – N.Y. : New York Basic Books, 2002. – 440 p.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


5. Grady J. A Typology of Motivation for Conceptual Metaphor: Correlation vs Resemblance / Joseph Grady // Metaphor in Cognitive Linguistics : the 5th Cognitive Linguistic Conference, July 1997 : [selected papers]. – Amsterdam, 1997. – P. 79 – 101. 6. Lakoff G. Metaphors We Live By / G. Lakoff, M. Johnson. – Chicago : Chicago University Press, 1980. – 242 p. 7. Steen G.

A Method for Linguistic Metaphor Identification / Gerard Steen.– Amsterdam : John Benjamins, 2010. – 238 p. 8. Steen G. From Linguistic Form to Conceptual Structure in Five Steps [Електронний ресурс] / Gerard Steen. – Режим доступу : http://www.academia.edu/ 250001/ From_linguistic_form_to_conceptual_structure_in_five_steps_analyzing_meta phor_in_poetry. 9. Plath S. Selected Poems [Електронний ресурс] / Sylvia Plath. – Режим доступу : http://oldpoetry.com/author/SylviaPlath Ємець Н. О. Пропозиційний аналіз метафоричності Я висловлювань у поетичному тексті Статтю присвячено розгляду можливості застосування методики п’ятикрокового аналізу метафори Х. Стена в поетичному тексті.

Методика Х. Стена пропонує новий вектор пошуків – від лінгвістичних форм до концептуальних структур, що забезпечує системність інтерпретації і об’єктивність результатів. Використання даної методики аналізу уможливлює моделювання і структурування доменів пропозиційних структур для аналізу механізмів концептуалізації Я.

Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка № 14 (273), Ч. ІІ, 2013_________ Висновки дослідження демонструють об’єктивність і валідність результатів, що сприяє їх використанню у подальших пошуках з проблематики питання.

Ключові слова: метафора, поетичне Я, пропозиція, текст.

Емец Н. А. Пропозиционный анализ метафоричности Я высказываний в поэтическом тексте Статья посвящена рассмотрению возможности использования методики пятишагового анализа метафоры Х. Стена в поэтическом тексте. Методика Х. Стена предлагает новый вектор исследования – от лингвистических форм к концептуальным структурам, что обеспечивает системность интерпретации и объективность результатов. Использование данной методики анализа делает возможным моделирование и структурирование доменов пропозиционных структур для анализа механизмов концептуализации Я. Выводы исследования демонстрируют объективность и валидность результатов, что делает возможным их использование в дальнейших исследованиях данного вопроса.

Ключевые слова: метафора, поэтическое Я, пропозиція, текст.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА ЮШИНА ТЕТЯНА СТАНІСЛАВІВНА УДК 811.111.2'42:81'371(043.3) СТРУКТУРНО-ПРЕСУПОЗИЦІЙНІ ВИСЛОВЛЕННЯ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ: СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА Спеціальність 10.02.04 германські мови АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Харків – 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі німецької філології та перекладу Харківського національного університету імені...»

«І.А. Бехта. Структурно-семантичні кореляції постмодерністського тексту УДК 81'42 І.А. Бехта, кандидат філологічних наук, докторант (Львівський національний університет) СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ КОРЕЛЯЦІЇ ПОСТМОДЕРНІСТСЬКОГО ТЕКСТУ У статті розглянуто самантичні кореляції літературно-художнього твору у структурі лексичного фрейму. Обчислено і подано типові лексеми англомовного посмтодерністського тексту, як складові конкретного художнього коду. Художній текст складається із текстових знаків, які...»

«РЕЦЕНЗІЇ. ОГЛЯДИ. АНОТАЦІЇ Маринчик С. Сузір’я талантів. – Ніжин:Аспект-Поліграф, 2013 Нещодавно в ніжинському видавництві «Аспект-Поліграф» світ побачила книжка відомого українського письменника Станіслава Маринчика «Сузір’я талантів» (літературні портрети земляків), видання 2-ге, доповнене. Чимало вихідців з Ічнянщини зробили помітний внесок у скарбницю духовності не тільки української нації, а навіть світового мистецтва та науки. Зокрема скульптори Іван Мартос і Пармен Забіла, письменник...»

«1. Бахтин М. М. Формы времени и хронотопа в романе. Очерки по истоической поэтике // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – М.,1976. 2. Большой психологический словарь. / [Сост. Мещеряков Б., Зинченко В]. – М., 2002. 3. Віра Вовк. Поезії. – К., 2000. 4. Коцюбинська М. Метаморфози Віри Вовк// Віра Вовк. Поезії. – К., 2000.5. Лотман Ю.М. О мифологическом коде сюжетных текстов//Сборник статей по вторичным моделирующим системам. – Тарту, 1973. С.86. 6. Поети «Нью-Йоркської групи». Антологія...»

«Усі вони усуваються редагуванням, оскільки редактор може помітити ці неадекватності. Найскладнішим для редагування є такий тип малопомітних зсувів, які порушують стиль автора оригіналу, не позначаючись на ідеї твору.1. Коптілов В.В. Актуальні теоретичні питання українського художнього перекладу Автореф. дис. докт. філол. наук. – К., 1987. – 40 с. 2. Кортасар, Хуліо Продовженість парків / пер. з ісп. Ю. Покальчука // Всесвіт. – 2008. – № 3-4, – С. 106-107. 3. Мишустина А.А. Структурные...»

«Серія «Професійний довідник» Заснована 2011 року Книга скачана с сайта http://e kniga.in.ua Издательская группа «Основа» — «Электронные книги» Харків «Видавнича група “Основа”» УДК 37.016 ББК 74.26 К88 Серія «Професійний довідник» Заснована 2011 року Куцінко О. Г.К88 Професійний довідник учителя літератури. — Х. : Вид. група «Основа», 2012. — 381, [3] с. : табл. — (Серія «Професійний довідник»). ISBN 978-617-00-1163-3. Найповніший довідник учителя української, світової та російської літератури...»

«Творення нового світу стає справою двох закоханих, їхня близькість не потребує яскравого світла, тому сонце сховається в морі. Удаючись до такого делікатного жесту, автор мимоволі перемикає солярну енергію в тіла й душі наречених, інспіруючи їхню творчу силу, що забезпечує продовження життя. Разом з тим сонце означає чоловіче начало, без якого неможливе існування жіночого, символізованого морем, тобто безмежною водою як першоосновою всього сущого. Входження сонця в море має еротичний підтекст....»

«ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ФІЛОЛОГІЯ, 2012, ВИП. 7 Виділяють також групу складносурядних речень з умовними другорядними реченнями, які вводяться за допомогою сполучника «якщо» і стоять перед головним реченням: Wer alles tun will, tut nichts recht. (Якщо за двома зайцями поженешся – жодного не спіймаєш). Результати нашого дослідження виявили деякі тенденції розвитку прислів’їв. Поперше, вони підлягають скороченню, по-друге, набувають структури простого розповідного...»

«XT Б Б К 8 1.2 У К Р — 922 У45 Реком ендовано М ін іст ер ст в ом освіт и і науки У країни (Рішення Колегії Міністерства освіти і науки України від 29.01.2009р.; Протокол № 1/1— 19; Наказ Міністерства освіти і науки України № 56 від 02.02.2009р.) ВИДАНО З А РАХУНОК ДЕРЖ АВНИХ КО Ш ТІВ. ПРОДАЖ ЗАБОРО НЕН О Відповідальні за підготовку підручника до видання: К. В. Т а ра нікТ к а ч у к — головний спеціаліст М О Н України; Н. І. Ш и н к а р у к — зав. сектора Інституту інноваційних технологій...»

«Universit de Turku, 2007. – Vol.1. – P. 16–44. 12. Foucault M. Polmique, politique et problmatisations: Entretien avec P. Rabinow, mai 1984 / Michel Foucault. – Режим доступу: http://1libertaire.free.fr/MFoucault262.html 13. Gaxie D. Dnie de ralit et dogmatisme de la doxa / Daniel Gaxie // Revue franaise de science politique. – 1994. – № 5. – P. 894–912. 14. L’analyse de discours: [sous la dir. de R.Ringoot et Ph.Robert-Demontrond]. – Editions Apoge, 2004. – 222 p. 15. Polmique autour de la...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»