WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 |   ...   | 89 | 90 ||

«ПРОБЛЕМИ СЕМАНТИКИ СЛОВА, РЕЧЕННЯ ТА ТЕКСТУ Випуск 28 Збірник наукових праць Київ – 2012 Видавничий центр КНЛУ ББК81я П78 УДК 800 Відповідальний редактор – доктор філологічних наук, ...»

-- [ Страница 91 ] --

Острів як самотність є провідною ментальною схемою сприйняття дійсності для наративів А.Б. Касареса. Відчуття самотності є притаманним та природним як для більшості персонажів, так і для авторського світу письменника: “Cuando yo era chico, mi madre mе contaba cuentos de animales que se aventuraban fuera de madriguera y corran peligro. El tema de los refugios y de los peligros todava me atrae como si viera en l una imagen del destino del hombre” [15:44].

3. ДЗЕРКАЛО. Дзеркало – це характерний постмодерний символ, який інтертекстуально відсилає нас до художніх дискурсів Х. Л. Борхеса, Х. Кортасара та інших. Дзеркало – це предмет, який продукує образи, їх утримує та поглинає: “superficie que reproduce las imgenes, las contiene y las absorbe” [15: 144]. Як помножувач та поглинач образів, дзеркало серед своїх типологічних функцій має функцію відображати світ та самого себе. Дзеркало – двійник реальності, як символ мистецтва, яке відображає дійсність, як символ письменника. Майже всі персонажі А.Б. Касареса пишуть, але не є справжніми письменниками, тільки намагаються писати. Літературна творчість має доленосну функцію, та не завжди добре завершується.

На думку письменника, літературна діяльність – це інша реальність, гра – “la escritura es otra crcel”, “en el entrelneas del texto, est la nica realidad de que disponen o han dispuesto nunca, estos seres. Estn hechos de palabras, y no de carne o de alma, sin embargo esas palabras transmiten el ardimiento del amor, o el horror de estar encerrados, o la desesperanza de la soledad” [15:46]. Для А.Б. Касареса дзеркало – це щось вороже, страшне: “haba recordado que los cuartos de espejos eran infiernos de famosas torturas” [15:150], “una sala de museo est provista de un biombo de espejos, que tiene veinte hojas o ms” [15:101], функція якого полягає у тому щоб позбавити людину сну: “cmara subterrnea.

Bionbo de espejos: le o decar a Morel que sirven para experimentos de ptica y de sonido” [15:181], фраза яка має відкриту семантику. Ми можемо сприймати дзеркало як щось жахливе, або іронічно, як натяк на дитячі казки: “quisiera internarme en un espejo de tres cuerpos, donde ______________________________

© Чорна Н. В.

© Проблеми семантики слова, речення та тексту. – Вип. 28. – 2012.

las imgenes ntidamente se repiten. La sobrenatural como algo atractivo” [15:45]. Таке сприйняття дзеркала несе в собі алюзію на творчість Х.Л. Борхеса, для якого дзеркало було символом жорстокості та потойбічного світу.

Отже, латиноамериканські постмодерні оповідання представлені текстовими концептами – ГРА, ДЗЕРКАЛО, ДВІЙНИКИ, СОН, НЕСКІНЧЕННІСТЬ, ОСТРІВ, ВИПАДОК, БІБЛІОТЕКА. Текстові концепти іспаномовного художнього дискурсу постмодерну характеризуються концептуальними метафорами й композиційними структурами, які виявляються шляхом утворення ключового слова та подальшою його трансформацією з набором концептуальних ознак.

Лексичні засоби постмодерних текстових концептів відображають соціокультурні, історичні та етнокультурні цінності іспанської мови.

ЛІТЕРАТУРА

1. Бабушкин А. П. Типы концептов в лексико-фразеологической семантике языка / А.П. Бабушкин. – Воронеж : Изд-во Воронеж. ун-та, 1996. – 178 с. 2. Философский словарь / [под ред. И.Г. Фролова]. – [6-е изд.]. – М.: Политиздат, 1991. – 560 с. 3. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека / Нина Давидовна Арутюнова. – [2-е изд., испр.] – М. : Языки русской литературы, 1999. – 896 с. 4. Бурбело В. Б. Лингвистика художественного текста: [учеб.

пособие] / Валентина Брониславовна Бурбело, Елена Александровна Соломарская. – К.: УМК

ВО, 1980. – 215 с. 5. Воробьова О. П. Семантическое пространство художественного текста:

интерпретация мира или мир интерпретаций? / Ольга Петровна Воробьева // Категоризация мира: пространство и время: материалы научной конференции. – М.: Диалог МГУ, 1997. – С.39-40. 6. Кагановская О М. Текстові концепти художньої прози: Когнітивна та комунікативна динаміка (на матеріалі франц. романістики середини ХХ ст.). / Олена Марківна Кагановська. – К.: КНЛУ, 2003. – 292 с. 7. Кубрякова Е. С. Части речи с когнитивной точки зрения. / Елена Самойловна Кубрякова – М.: РАН, 1997. – 326 с. 8. Селіванова О. О. Сучасна лінгвістика: напрями та проблеми / Олена Олександрівна Селіванова. – К.: Полтава «Довкілля», 2009. – 711 с. 8. Ryan M.L. Possible Worlds, Artificial Intelligence and Narrative Theory. – Bloomington: Indianapolis, Indiana Univ. Press, 1991 - p. 168. 9. Turner M. The Literary Mind / M. Turner. – New York – Oxford : Oxford University Press, 1998. – 187 p.

10. Енциклопедія постмодернізму / За ред. Ч.Вінквіста та В. Тейлора; пер. з англ. В.Шовкун. – К.: Вид-во С.Павличко „Основи”, 2003. – 502 с.

ДЖЕРЕЛА ІЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРІАЛУ

11. Borges J. L. Ficciones / Jorge Luis Borges. – Madrid : Biblioteca Borges Alianza

Editorial, 1995. – 216 p. 12. Borges J. L. Historia de la eternidad / Jorge Luis Borges. – Madrid :

Biblioteca Borges Alianza Editorial, 2004. – 176 p. 13. Borges J. L. El Aleph / Jorge Luis Borges. – Madrid : Biblioteca Borges Alianza Editorial, 2004. – 201 p. 14. Cortzar J. Los relatos. Pasajes / Julio Cortzar – Madrid : Alianza Editorial, 2002. – 299 p. 15. Casares A. B. La invencin de Morel / Adolfo Bioy Casares. – Madrid : Trinidad Barrera, 2001. – 341 p.

–  –  –

КОНЦЕПТ WOMAN У СУЧАСНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

(понятійний компонент) У статті аналізуються особливості лінгвістичної репрезентації концепту woman на основі словникових визначень та фразеологічних виразів сучасної англійської мови.

Розглядаються різні трактування поняття концепт. Виділено ядерні, центральні та периферійні значення концепту woman у межах понятійної складової.

Ключові слова: когнітивна лінгвістика, концепт, концепт woman, лексикосемантичне поле.

В статье анализируются особенности лингвистической репрезентации концепта woman на основе словарных определений и фразеологических выражений современного английского языка. Рассматриваются различные трактовки понятия концепт. Выделено ядерные, центральные и периферийные значения концепта woman в рамках понятийной составляющей.

Ключевые слова: когнитивная лингвистика, концепт, концепт woman, лексикосемантическое поле.

The article analyzes the peculiarities of the linguistic representation of the concept woman based on dictionary definitions and phraseological units of the English language. Various interpretations of the notion of concept are viewed. The nuclear, central and peripheral meanings of the concept woman within its notional component are singled out.

Keywords: cognitive linguistics, concept, the concept woman, lexico-semantic field.

Сучасний стан лінгвістики можна охарактеризувати як антропоорієнтований. Через зміну наукових парадигм в центрі уваги мовознавців опиняється людина як носій мови, представник тої чи іншої культури. В рамках цієї наукової парадигми формується один із наукових напрямків – когнітивна лінгвістика, яка зайняла важливе місце у системі сучасного мовознавства. Її поява та динамічний розвиток є характерною рисою на початку ХХІ ст. В межах когнітивної лінгвістики бачимо нову стадію дослідження зв’язків між мовою та свідомістю людини. Таким чином, об’єктом дослідження цього відносно молодого напрямку мовознавства стала мовна особистість. Актуальність цього напрямку у сучасному мовознавстві зумовлена численною кількістю праць, присвячених питанням та положенням когнітивної лінгвістики.

Когнітивна лінгвістика як самостійна область сучасної лінгвістичної науки виділилась із когнітивної науки. Відмінність

–  –  –

© Проблеми семантики слова, речення та тексту. – Вип. 28. – 2012.

когнітивної лінгвістики від інших когнітивних наук полягає в її матеріалі – вона досліджує свідомість на мовному матеріалі.

Ключовим поняттям когнітивної лінгвістики є концепт. В порівнянні з лексичним значенням слова, термін “концепт” є більш складною структурою тому, що включає в себе крім вербальної і невербальну інформацію. За останні роки поняття “концепт” стало все частіше та активніше використовуватися науковцями. Оскільки концепт носить міждисциплінарний характер, він викликає інтерес не лише лінгвістів, а й психологів, філософів, психолінгвістів.

В даній роботі ми описуємо концепт woman, який, на нашу думку, займає рівноцінне місце серед таких базових концептів як Бог, любов, життя, щастя, тощо. Концепт woman є одним з ключових та найцікавіших в будь-якій культурі.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Споконвічні питання про сутність чоловіка і жінки, відносини між ними не залишають байдужими сучасних дослідників, а, отже, дане дослідження є актуальним. Метою роботи є розкриття особливостей концепту woman у межах понятійної складової та у фразеологічних одиницях англійської мови. Предметом даного дослідження є лінгвістична репрезентація концепту woman у словникових статтях та за допомогою фразеологічних одиниць.

Об’єктом виступає концепт woman. Матеріалом для дослідження слугували словникові статті та фразеологічні вирази дев’яти сучасних британських та американських словників [6; 7; 8; 9; 10; 11;

12; 13; 14; 15]. Новизна роботи полягає у тому, що зазначений концепт не отримав всебічного висвітлення на різноплановому матеріалі, оскільки нечисленні праці у цьому напрямку зосереджені в основному на репрезентації концепту woman у художній літературі, в той час як пропонований аналіз торкається й місця концепту у фразеологічній картині світу сучасної англійської мови.

Вивченню концептів присвячена велика кількість наукових робіт. Питаннями, що пов’язані зі структурою концептів та об’єктивізацією концептів за допомогою мовних засобів займалися такі вчені як А.П. Бабушкін, С.Г.Воркачьов, В.І.Карасік, Д.С.Ліхачьов, І.А.Стернін, Ю.С. Степанов, Дж.Лакофф та багато інших. Великий внесок у лінгвістику зробили науковці, які займалися не лише теоретичними проблемами мовознавства, а й присвятили свої роботи опису конкретних концептів у різних мовах.

–  –  –

© Проблеми семантики слова, речення та тексту. – Вип. 28. – 2012.

В сучасній лінгвістиці проблема, пов’язана із визначенням структури концепту, досі залишається актуальною. Досліджуючи концепти, лінгвісти уникають одностороннього розуміння цього явища та тяжіють до його комплексного опису. Проте, на сьогоднішній день і досі залишаються спірними питання про структуру, типи, властивості концептів.

Мова являється одним із засобів доступу до свідомості людини, її концептосфери, до змісту і структури концептів як одиниць мислення. Через мову можна пізнати і експлікувати концептуальний зміст свідомості [1:7].

У своїй монографії “Когнітивна лінгвістика” З.Д.Попова та І.А.Стернін визначають концепт як дискретне ментальне утворення, яке є базовою одиницею мисленєвого коду людини, має відносно впорядковану внутрішню структуру, представляє собою результат пізнавальної (когнітивної) діяльності особистості і суспільства і несе комплексну, енциклопедичну інформацію про відображуваний предмет чи явище [2:34].

В.І.Карасік пропонує декілька визначень для концепту. Лінгвіст характеризує концепти як “ментальні утворення, які представляють собою збережені в пам’яті людини значні усвідомлені видові фрагменти досвіду” [3:59], “багатовимірне ментальне утворення, в складі якого виділяються образно-перцептивна, понятійна та ціннісна сторони” [3:91], “збережену в індивідуальній чи колективній пам’яті значущу інформацію, яка наділена певною цінністю” [3:107]. Отже, концепт визначається як одиниця мислення, свідомості чи пам’яті, яка відображає культуру народу. Можна сказати, що концепт – це одиниця мислення, яка є носієм різної інформації і може повністю або частково репрезентуватися в мові, відображаючи індивідуальне чи національне світосприйняття предметів і явищ засобами мови.

Різне трактування терміну концепт пов’язане з його складною структурою. Концепт є двостороннім: він має семантичне наповнення та мовне вираження. Мова є лише одним із способів формування концептів у свідомості людини. Для ефективного формування концепту необхідний також чуттєвий досвід, наочність, предметна діяльність з тим чи іншим предметом чи явищем. Отже, повноцінний концепт формується лише в поєднанні різних видів сприйняття в свідомості людини. На думку Д.С. Ліхачьова, “концепт тим багатший, чим багатший національний, становий, класовий, ______________________________

© Штангрет Г. З.

© Проблеми семантики слова, речення та тексту. – Вип. 28. – 2012.

професійний, сімейний та особистий досвід людини, яка користується концептом. У сукупності ті потенції, що відкриваються в словниковому запасі окремої людини, як і будь-якої мови в цілому, ми можемо називати концептосферами” [4:282]. Концепти є складовими одиницями концептосфери. Тобто, концептосфера утворена всіма потенціями концептів носіїв мови. Чим багатша культура нації, її фольклор, література, наука, образотворче мистецтво, історичний досвід, релігія, тим багатша концептосфера мови [5:5].

У сучасному мовознавстві простежується тенденція до опису концептів у термінах поля. Лексико-семантичне поле утворюється множиною значень, які мають хоча б один спільний семантичний компонент, а також семантичні та інші похідні слова інших частин мови. Поле може об’єднувати в своєму складі різні мовні засоби, що належать до різних граматичних форм чи рівнів мови. Отже, під терміном семантичне поле ми розуміємо кількість мовних одиниць, об’єднаних спільним значенням. Загальне значення є найбільш абстрактне, має найменшу кількість семантичних ознак і є присутнє у всіх значеннях досліджуваного слова як їх спільний зміст. Лексичні одиниці входять у семантичне поле на основі спільної семи чи архисеми.

Багато лінгвістів говорять про польову модель концепту, де когнітивні ознаки, представлені у словникових визначеннях концепту, становлять його ядро, а контекстуальні репрезентації поняття формують його периферію.

Більш детальний опис польової структури концепту включає ядро (назва концепту), центр (оточений етимологічною пам’яттю слова, яка репрезентує концепт в мові за допомогою визначень слова, які показують пряме і переносне значення концепту, а також типових асоціативних реакцій, які складають основний емоційний шар концепту) і периферію (виражену в конотативних та метафоричних значеннях концепту, в індивідуальних асоціаціях, які формуються у свідомості особистостей).

Писати про жінку складно, але водночас дуже цікаво. Жінка – це одвічна загадка природи, на яку важко знайти відповідь, це як подорож у невідоме. Роль жінки надзвичайно важлива чи то у суспільстві, чи у сімейному колі, адже вона охоплює всі найменші дрібниці та найтонші нюанси.

______________________________

© Штангрет Г. З.

© Проблеми семантики слова, речення та тексту. – Вип. 28. – 2012.

В англійській мові семантичне поле лексеми woman містить різноманітні значення. Аналіз лексичного значення слова woman на основі словникових дефініцій дав можливість визначити такі ядерні значення в межах понятійної складової даного концепту: 1. доросла особа жіночої статі на відміну від чоловіка чи дівчини, чи обох (an adult female person as opposite to a man or girl or both). На лексичному рівні це значення репрезентується такими лексемами: woman, female, female person, lady, old woman. 2. особа жіночої статі на відміну від чоловіка (the female human being distinguished from man): young woman, girl, little girl, she, her. Лексичні репрезентанти woman, female, lady позначають те значення концепту woman, яке вказує на її приналежність до тих осіб, які є біологічно жінками і спроможні народжувати нащадків. У науковому чи статистичному вживанні female є нейтральним терміном відмінним від male і може застосовуватися до рослин чи тварин: 50 females to every 45 males.

Лексична репрезентація концепту woman в англійській мові показує, що центр концепту можна змоделювати основними пластами (мікрополями), які виділені на основі тематично схожих значень у кожному із пластів:

1. Відносини з особами протилежної статі: а)інша жінка (a female other than his wife with whom a married man has a continuing sexual

relationship). Цей шар репрезентується в мові наступними лексемами:

other woman, mistress, lover. б)романтичний партнер жіночої статі (a female romantic companion). Дане значення отримує свою репрезентацію через такі мовні засоби: female lover, sexual partner, sweetheart, mistress, lover, girlfriend, bride, engaged woman, fiance. в) партнер жіночої статі у подружжі (the female partner in a marriage).

Значення цього шару отримує своє відображення у лексемі wife.

2. Жінка, що належить до певної категорії: а)за народженням чи проживанням (by birth or by residence): Englishwoman, Yorkshirewoman; б)за інтересами (by interests): horsewoman, outdoorswoman, gambling woman, gardening woman, dog woman; в)за членством (by membership): Congresswoman, Chairwoman; г)за професією (by occupation): saleswoman, businesswoman; д)за національністю (by nationality): Frenchwoman.

3. Жінка, що прислуговує чи особиста обслуговуюча особа (a woman who is a servant or personal attendant). Це мікрополе репрезентується

–  –  –

© Проблеми семантики слова, речення та тексту. – Вип. 28. – 2012.

такими мовними засобами як female worker, cleaner, daily help, housekeeper, lady’s maid.

4. Жінка у сімейному колі. Дане значення концету woman передається наступними лексемами: spouse, live-in lover, ex-wife, widow, housewife, mother, maternity, motherhood, daughter, sister, aunt, auntie, niece, godmother, goddaughter, grandmother, granddaughter, mummy, mum, mom, mater.

5. Жінки загалом (female human beings in general, womankind, women considered as a group).

Всі ці мікрополя не мають строгої організації, вони можуть контактувати між собою тому, що концепт постійно функціонує і актуалізується в різних аспектах. Концепт woman поєднується з іншими концептами у процесі реалізації ментальної діяльності.

Якщо включити у наше дослідження лексичні одиниці, які мають у своїй семантичній структурі компонент, що повністю чи частково актуалізує загальне значення концепту woman, ми отримаємо більш складну структуру лексико-семантичного поля засобів, що реалізують даний концепт в англійській мові. Наступні значення складатимуть периферію концепту woman:

1. зневажливий спосіб звертання до жінки наказовим, злим тоном: Be quiet, woman!, Do you realize, woman, the scandal and publicity that will be involved? Таке вживання вважається образливим.

2. Похідні слова, в складі яких присутня лексема woman та їх синоніми: womanhood, womanish, womanism, womanist, womanize, womanizer, womankind (second sex, female sex, fair sex, gentle sex, weaker sex), womanlike, womanliness, womanly.

Тепер розглянемо фразеологізми з лексемою woman, які знаходяться на периферії концепту. Аналіз фразеологічних одиниць з лексемою woman свідчить про різне семантичне наповнення зазначеного елемента, тобто наступний шар концепту woman вербалізується у таких фразеологічних одиницях мови як ідіоми, прислів’я, приказки. Всі елементи, що належать до цього шару є емоційно забарвленими і відносяться до периферії досліджуваного концепту, оскільки відображають його суб’єктивне сприйняття.

Фразеологічно зв’язані значення лексеми woman в складі ідіоматичних виразів, прислів’їв та приказок можуть бути представлені наступними семантичними групами: 1. Обов’язки жінки. Прислів’я a woman’s work is never done характеризує жінку як ______________________________

© Штангрет Г. З.

© Проблеми семантики слова, речення та тексту. – Вип. 28. – 2012.

працьовиту особу, у якої завжди багато роботи по господарству.

Відсутність господині в домі дається взнаки: house goes mad when women gad. З давніх давен вважалося, що жінка є символом домашнього затишку, оберегом сімейного щастя. Проте прислів’я a woman’s place is in the home не завжди схвально сприймається сучасними жінками, оскільки останнім часом в суспільстві спостерігається тенденція до того, що жінки часто займають керівні посади, тобто кар’єра для них на першому місці (career woman). 2.

Зовнішність. Оскільки жінки велику увагу приділяють своєму зовнішньому вигляду, значна кількість фразем в англійській мові передає її фізичну привабливість: be a fine figure of a woman, a bit of jam, perfect picture, a work of art, a man is as old as he feels, and a woman as old as she looks. Жінку часто порівнюють з тваринами (chick, bird, fox). 3. Жіноча поведінка, характер, сутність описуються такими позитивними якостями: працьовита (a woman’s work is never done), відповідальна (somebody’s right-hand woman, a woman of her word), багата (a woman of means), досвідчена (a woman of the world), сильна характером (you can’t keep a good woman down), самодостатня (be your own woman). Існує ряд характеристик, які показують жінок з негативної сторони: балакучість (woman’s hair is long, her tongue is longer; a woman’s tongue wags like a lamb’s tail; women are great talkers; a woman’s sword is her tongue, and she does not let it rust), розпусність (a woman of ill repute, a fallen woman), корисливість (a kept woman), примхливість (women are as wavering as the wind), імпульсивність (a woman either loves or hates in extremes), поспіх (like a woman possessed), нещирість (women naturally deceive, weep and spin), ординарність (a woman in the street). Фразеологізм woman’s reason та прислів’я take the first advice of a woman and not the second показують зневажливе відношення до інтелектуальних здібностей жінки. 4. Відносини з особами протилежної статі (man is the head, but woman turns it; men make houses, women make homes; men get wealth and women keep it). Оскільки лексема wife досить часто вживається в контексті подружніх відносин, то в цю семантичну групу можна включити такі вирази: he that has a wife has a master; an obedient wife commands her husband; a man without a wife is but half a man; a cheerful wife is the joy of life; a good wife and health is a man’s best wealth; a good wife makes a good husband. Такі фразеологічні одиниці як woman of pleasure, a scarlet woman, lady of easy virtue, the thinking woman’s ______________________________

© Штангрет Г. З.

© Проблеми семантики слова, речення та тексту. – Вип. 28. – 2012.

crumpet, skirt, bit of skirt, doll, dolly bird, fine fryer, a real honey змальовують жінку як сексуальний об’єкт.

Значну увагу слід приділити приказкам про жінку як джерело зла, гніву. Це стереотипне уявлення про жінок тягнеться ще з минулих часів, коли провина первородного гріха пала саме на жінку:

women are the snares of Satan; women are the devil’s nets; no war without a woman; women are like wasps in their anger. Крім того, роль жінки у суспільстві ще донедавна вважалася незначною, тому прислів’я women in state affairs are like monkeys in glass-shops швидше за все було створене чоловіками, які часто недооцінюють жінок.

Таким чином, зібравши та проаналізувавши значення лексеми woman та її вживання в складі ідіоматичних виразів, можна зробити висновок, що негативні характеристики досліджуваного концепту переважають. Незважаючи на це, концепт woman залишається одним з найцікавіших та найколоритніших для дослідження.

Перспективним є дослідження концепту man та його співвідношення з концептом woman в рамках понятійної складової та у фразеологічній мовній картині світу.

ЛІТЕРАТУРА

1.Попова З.Д., Стернин И. А. Основные черты семантико-когнитивного подхода к языку// Антология концептов. Под ред. В.И. Карасика, И.А. Стернина. – Том 1. – Волгоград: Парадигма, 2005. – 352 с. 2.Попова З. Д., Стернин И. А. Когнитивная лингвистика. – М.: АСТ: Восток-Запад, 2007. – 314 с. 3.Карасик В. И. Языковой круг:

личность, концепты, дискурс. – Волгоград: Перемена, 2002. – 477 с. 4.Лихачев Д. С.

Концептосфера русского языка// Русская словесность. От теории словесности к структуре текста: Антология. - М., 1997. – С. 280-287. 5.Лихачев Д. С. Концептосфера русского языка// Изв.РАН-СЛЯ – 1993, № 1. – С. 3-9.

СЛОВНИКИ

6.Англо-український фразеологічний словник / Склав К.Т. Баранцев. – К.: Радянська школа, 1969. 7.Bloomsbury Thesaurus / Ed. by Fran Alexander. – Bloomsbury Publishing plc,

1997. 8.Cambridge International Dictionary of English. – Cambridge University Press, 1995.

9.Cobuilt English Dictionary for Advanced Learners. – Harper Collins Publisher, 2001. 10.The New Shorter Oxford English Dictionary: In two volumes / Ed. by Lesley Brown. – Clarendon Press.Oxford, 1993. 11.The Oxford Dictionary of English Proverbs. Third edition. Ed. by F.P.Wilson with an Introduction by Joanna Wilson. – Oxford University Press, 1970. 12.The Oxford paperback Thesaurus. – Oxford University Press, 1994. 13.The Penguin Dictionary of proverbs / Ed. by Rosalind Fergusson. – New York: Penguin Books USA Inc., 1983. 14.Roget’s Thesaurus of English words and phrases / Ed. by George Davidson. – Longman Group UK Limited, 2003. 15.http://idioms.thefreedictionary.com/woman.

–  –  –

© Проблеми семантики слова, речення та тексту. – Вип. 28. – 2012.

Shtanhret H. Z. Concept Woman in Modern English (the notional component) …………………………………………………………....... 428 Zmist ……………………………………………………………… 436 Contents …………………………………………………………... 440

–  –  –Pages:     | 1 |   ...   | 89 | 90 ||
Похожие работы:

«3. Земская Е.А. Русская разговорная речь/Е.А. Земская. – М.:Наука, 1973. – 484с. 4. Краснова О. Синтаксичні особливості речень у молодіжному дискурсі (на матеріалі англомовних Інтернет-статей)/О. Краснова//Наукові записки. Серія: філологічні науки. – 2009.– Випуск 81(2). – С. 95 – 98. 5. Матвєєва С.А. Сайт як жанр Інтернет-комунікації (на матеріалі персональних сайтів учених): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 10.02.15 / С.А. Матвєєва. – Донецьк, 2006. – 20 с. 6....»

«В.В. Дяченко. Розвиток та характер синонімії зв’язаних кореневих компонентів інтернаціонального характеру в російській мові УДК 811.161.1’ 373.421’36 В.В. Дяченко, кандидат філологічних наук, в.о.доцента (Житомирський державний університет) РОЗВИТОК ТА ХАРАКТЕР СИНОНІМІЇ ЗВ’ЯЗАНИХ КОРЕНЕВИХ КОМПОНЕНТІВ ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ В РОСІЙСЬКІЙ МОВІ У статті розглянуто характер і типи синонімії зв’язаних кореневих компонентів інтернаціонального характеру в російській мові Проблеми словотворчої...»

«ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ФІЛОЛОГІЯ, 2010, №2 (4) ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ СОДЕРЖАНИЯ УКРАИНОЯЗЫЧНЫХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Васильева Эльза Вячеславовна Данная статья посвящена проблеме передачи содержания украиноязычных публицистических (газетных) статей средствами английского языка с использованием различных переводческих трансформаций. Автор рассматривает особенности публицистического стиля и рубрики новостей как подвиду газетной статьи, а также...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ Програма вступного випробування для філологічних спеціальностей ОКР «Магістр» з іноземної мови (другої) Автор: к.філол.н., доц. І.В.Ситдикова Затверджено Вченою радою Інституту філології (Протокол № 6 від 28 січня 2014 р.) Київ – 2014 Програма розрахована на вступників до Інституту філології на ОКР «МАГІСТР», які мають диплом ОКР «БАКАЛАВР» з відповідного напряму...»

«Г.М. Доброльожа. Образна парадигма фразеологізмів з компонентом собака УДК.413.18 Г.М. Доброльожа, кандидат філологічних наук, старший викладач (Житомирський педуніверситет) ОБРАЗНА ПАРАДИГМА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ СОБАКА Вивчати фразеологічну спадщину рідного краю можна і за підручником. Однак значно цікавіший шлях це конкретна образна характеристика фразеологічного персонажа – собаки. Коли в людській господі з’явився собака – не відомо, однак найімовірніше – це 17 тисячоліть тому...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА РЯБИХ ЛЮДМИЛА МИХАЙЛІВНА УДК 811.111’42 ЛЕКЦІЯ ЯК ЖАНР АМЕРИКАНСЬКОГО АКАДЕМІЧНОГО ДИСКУРСУ Спеціальність 10.02.04 – германські мови АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Харків – 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі теорії та практики перекладу англійської мови Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти і...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»