WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«В результаті аналізу виявилось, що семантика семного комплексу 2. «Talent» збігається з першим, окрім випадків, які вказують на природні задатки в області мистецтва [Duden 1996, 1511]. ...»

-- [ Страница 1 ] --

В результаті аналізу виявилось, що семантика семного комплексу 2. «Talent» збігається

з першим, окрім випадків, які вказують на природні задатки в області мистецтва [Duden

1996, 1511]. В зазначеному контексті нараховано 28 ВВ:

«Durch den spielerischen Umgang mit den Instrumenten sollen musikalische Begabungen

frh gefrdert werden [Welt: 20.01.2008]»;

«Unter der Schirmherrschaft von Kultursenatorin Prof. Dr. Karin von Welck konnten auch

2007 elf Stipendiaten zwischen 15 und 21 Jahren zehn Wochen lang einen Kunstkurs besuchen und unter Anleitung einer etablierten Knstlerin ihre bildnerische Begabung weiter entwickeln [Welt: 07.02.2008]».

Аналіз матеріалу дослідження вказує на ще один семний комплекс, не зафіксований більшістю лексикографічних джерел «Person, die eine bestimmte Begabung besitzt» (4 ВВ):

«Nicht entdeckte Begabungen zu finden und zu frdern, das wollen die Initiatoren erreichen [Welt: 13.04.2008]».

Таким чином, викладений матеріал дає можливість зробити висновок, що з плином часу відбуваються зміни у семантичній структурі слів. Так, контекстуальна семантика іменників Verstand, Geist, Vernunft, Intelligenz, Begabung включає семні комплекси, ще не зафіксовані словниками. Натомість ми не виявили жодного прикладу семного комплексу «Denkvermgen» лексеми Intellekt. Крім цього, статистично незначущими виявились окремі комплекси сем іменників Intellekt – «Fhigkeit, durch Denken Erkenntnisse zu erhalFhigkeit, higkeit, higkeit,, ten» (2 ВВ) та Intelligenz «geistige Fhrungsschicht» (3ВВ).

1. Арнольд И.В. Лексикология современного английского языка: Учеб. для ин-тов и фак. иностр. яз. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 1986. – 295 с. ил. – На англ. яз. 2.

Кудрявцева Л.А. Моделирование динамики словарного состава. – К.: ИПЦ «Киевский унт», 2004. – 208 с. 3. Шмелев Д. Н. Современный русский язык. Лексика: Учебное пособие для студентов пед. ин-тов по специальности «Рус. яз. и литература». – М.: «Просвещение», 1977. – 335 с. 4.www.welt.de 5. Bnting K., Karatas R.: Deutsches Wrterbuch – Chur/Schweiz:

Isis Verlag AG, 1996. – 1472 S. 6. Duden. Deutsches Universalwrterbuch. – Mannheim / Wien / Zrich: Dudenverlag, 1996. – 1816 S. 7. Lingen. Neues deutsches Wrterbuch – Kln: Lingen Verlag, 2003. – 1055 S. 8. 8. Wahrig G. Wrterbuch der deutschen Gegenwartssprache. – Gtersloh: Bertelsmann Lexikon Verlag GmbH, 1994. – 1824 S.

Філатова О. О., асп., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка ноМінаЦіЇ ЖитлоВиХ БУдинкіВ В англійСькій МоВі:

ВідоБраЖення арХітектУрниХ СтиліВ, диЗайнУ і теХнологій В статті розглядаються основні механізми номінації житлових будинків – сучасних будівель, які характеризуються оригінальністю форм, матеріалів та призначень. Предметом дослідження виступають нові номінації житлових будинків в англійській мові.

Об’єктом дослідження є механізми номінації, основні чинники, які впливають на створення тієї чи іншої назви. Наукова новизна полягає у встановленні механізмів номінації житлових будинків в сучасній англійській мові. Теоретична значущість полягає в уточненні особливостей номінації на сучасному етапі розвитку англійської мови, встановленні особливостей взаємозв’язку між мисленням та мовою.

За своєю природою номінація – це таке ж фундаментальне та багатомірне мовне явище, як і комунікативна сфера мови. Основною метою людського спілкування є передача інформації про зовнішній світ. Існує постійна потреба в нових назвах, які будут відображати зміни в старих предметах та називати нові, оскільки матеріальні предмети, завдяки досягненням сучасної науки та техніки, постійно змінюються [11].

Адекватне вивчення номінативного аспекту мови потребує перш за все вивчення його змістовної сторони, взаємозв’язку мови з мисленням та дійсністю. Цей взаємозв’язок досліджували багато вчених, зокрема Г.В. Колшанський (тісний зв'язок акту номінації з когнітивізмом), О.С. Кубрякова (когнітивна складова номінації), Л.В. Лаєнко (теорія перцептивної складової у номінаціях), Ю.А. Зацний, Т.О. Пахомова (усвідомлення людиною змін матеріального світу як основи для номінації).

Оскільки назва має бути економічною та зручною у використанні, а кожний предмет володіє великою кількістю властивостей, які не можуть бути вміщенні в одне або навіть декілька слів, в акті номінації мають обиратися лише такі релевантні частини об’єктів, які характеризують найбільш яскраві властивості їх буття в часі та просторі. Якщо підбір ознаки відбувається стихійно, але без попереднього обміркованого плану, тоді поруч з ознаками помітними, такими, які володіють великою розрізнювальною силою, можуть бути обрані малопомітні ознаки, розрізнювальна сила яких доволі слабка [11, 167].

Створення нових предметів та реалій здебільшого залежить від прагнення людини до процвітання, комфортного та зручного життя. Але, говорячи про комфорт, ми маємо на увазі не лише внутрішній дизайн помешкання, який, звісно, є найбільш тісним простором перебування людини і тому має якомога краще відповідати потребам та настроям тих, хто в ньому проживає. Мова йде також про зовнішню привабливість будинку.

Раніше будинки розділялися лише за типами, а саме існували такі будинки, як індивідуальний, окремий будинок (detached house), будинок, що має суміжну стіну з іншим будинком (semidetached house), будинок рядової забудови (terraced house), одноповерховий будинок, котедж, бунгало (bungalow), житловий багатоквартирний будинок (block of flats / AmE apartment block).

Наприкінці ХХ та на початку ХХІ століттях з’являються різноманітні типи будівель, які відрізняються за формою, зовнішнім оздобленням, та призначенням, та матеріалом, з якого вони побудовані. Нові будинки поділяються на групи, кожна з яких вміщує багато варіантів та різновидів певного типу. Серед основних типів можна назвати наступні будинки: кам’яні (stone farmhouses), цегляні, залізобетонні (brick houses), дерев’яні (wood homes), бетонні (concrete homes), скляні (glass houses), компактні (compact homes), прибережні (coastal homes), пустельні (desert homes), гостьові (custom houses).

На сьогоднішній день великої популярності набувають так звані екологічні будинки, які створені з екологічно чистих матеріалів та обслуговуються виключно альтернативними джерелами енергії: green house of the future, plantware house, SMUD (Sacramento Municipal Utility District) house of the future, “zero carbon” house, eco-friendly house, eco-friendly mobile floating architecture, eco wooden house, new eco-prefab home, a recyclable house.

Для кожної епохи в житті людства, кожної країни є характерними власні тенденції, смаки, стиль одягу та архітектури. Доба або певний проміжок часу, для якого був характерний той чи інший тип будівель нерідко включається до назви. Саме завдяки цьому люди можуть краще орієнтуватися в часі спорудження будинку та одразу уявляти собі, якими характерними, типовими рисами має володіти цей будинок, наприклад: Greek Revival house, Renaissanse house (в основі номінації лежить приналежність до певної епохи); Victorian house, folk Victorian house, Tudor house, Queen Ann house, (в номінаціях представлені часи правління відповідних монархів, за яких був створений особливий стиль у будівництві); Georgial colonial house, Italianate house, French house, American fours quare house, German colonial house, Dutch colonial house, Canadian classic house, Spanish colonial house (зазначається країна, яка має свої власні технології та тенденції у сфері будівництва).

Надаючи ім’я певному предмету або явищу, номінатор часто використовує метод асоціації, адже та асоціація, яка змусить номінатора назвати будинок, так чи інакше буде викликати подібні асоціації у тих, хто цю назву використовуватиме. Це спростить зусилля та час, витрачені на декодування інформації, закладеної номінатором. Наприклад: A-frame house, n-house desing, M-house contemporary home, L-shaped house (подібність до певної літери латинського алфавіту); shotgun house, extraordinary dice house, domed house, curved-shell house, cube design house, barn shaped house, tunnel house, design of Trojan house, tree house, houses with modern butterfly roof, bridge house, cubic house, silo house, leaf house, the ring house, book nook, pixel house (подібність за формою до певного предмету). Слово «форма»

може бути також представлене у складі назви: shaped house design.

Основою для найменування може бути не тільки чітке уявлення об’єкту, що підлягає найменуванню, але і почуття, емоціональний стан, що об’єкт номінації викликає у суб’єкта, наприклад: funny design house, unique design house, few iconic house, cool house, best new private home, extraordinary house with two wings, hygge house, design shutter house, style design house, amazing stacked house, amazing concrete house, interesting home, intriguing concrete design, beautiful country house, whimsical house, “Wow” factor at modern badgers view farm house.

Сучасні будинки якісно відрізняються від тих, що були створені раніше. Навіть 20 років – це великий строк для розвитку нових тенденцій в будівництві. Саме тому в номінаціях часто можуть бути використані слова, які позначають „сучасність” будинку, наприклад: simple design modern house, ultra modern design house, contemporary house design, modern house, modern brick home, modern houseboat design, modern country house suitable for any landscape, ultra modern loft idea a womb-like architecture. Також інформація про нові технології, що використовуються під час будівництва може бути закладена в назві, яка відноситиме будинок до майбутнього, оскільки ми завжди уявляємо його якісно новим та кращим: the house of the future, futuristic house.

Сьогодні будинок визначається не лише новими технологіями, які використовуються для його створення, але і новими предметами щоденного вжитку, які відображають надзвичайно стрімкий розвиток науки. Такі властивості внутрішнього інтер’єру будинків також входять до їх назв, наприклад: smart homes, high-tech home, electronic house, “understanding how” home, LED (light-emitting diode) house, hi-tech dream home.

Місце розташування будинків також є важливим для його назви. Саме тому з’являються наступні імена для позначення відповідних будинків, як наприклад beach house, desert home of the future, seaside home, urban home, underground house.

Розвиток науки та техніки є надзвичайно важливим для будівельної галузі. У ХХ та ХХІ столітті наука зробила можливим використання багатьох матеріалів, а найважливіше

– поєднувати різні матеріали під час будівництва; деякі цінні породи дерев стали більш доступними. Це також відображається і у назвах будинків, наприклад: stone exterior house with natural wood interiors, concrete + metal + glass house, plastic house, luxury glass home, mahogany home, country house a modern wood with metal panels construction, glass-andmirror villa, modern cedar house, organic wooden house, balsa wood house, timber house, concrete house with folded wood walls.

Сучасне століття характеризується швидкою та інтенсивною урбанізацією. Як наслідок, кількість населення в містах нестримно зростає, що призводить до прагнення людей створювати невеликі компактні будинки та такі, які можуть легко змінювати свою форму.

Прикладами таких будинків можуть стати наступні номінації: compact house design, small concrete house, movable home. Швидкий темп життя в місті також призводить до того, що люди намагаються якомога частіше виїжджати за місто та відпочивати на природі.

Будинки, в яких люди відпочивають, а не проживають постійно, мають наступні назви:

unusual summer house, vacation house, ranch style homes. На дахах таких будинків, задля економії місця, нерідко знаходять своє місце басейни або поля для гольфу: house with a pool in the sky, rooftop golf course house.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«перекладацьких прийомів, їх вдале поєднання та баланс передають тональність твору та дають змогу відтворити діалект як важливу жанрово-стилістичну особливість комедії Колотнеча в Кьоджі Карло Гольдоні.1. Великий тлумачний словник української мови / Упоряд. Т. В. Ковальова. – Х: Фоліо, 2005. – 767 с. 2. Гольдоні К. Комедії = Commedie / Карло Гольдоні; Ін-т літератури ім. Т.Г. Шевченка НАНУ; пер. з італ. І. Стешенко; передмова Чезаре Де Мікеліса. – Х: Фоліо, 2008. – 346 с. 3. Зорівчак Р.П. Реалія...»

«УДК 811.161.2.801. 653 Б.Р. Пристай, кандидат філологічних наук, доцент (Дрогобицький педуніверситет) НАГОЛОШЕННЯ У ГОВОРАХ І АКЦЕНТНА ВАРІАНТНІСТЬ У статті йдеться про акцентологічні особливості та систему наголошення в українській мові (на діалектному матеріалі). Акцентологічні особливості тих чи інших говірок, система наголошення у деяких говорах були предметом дослідження Чучки П.П., Омельяненка І.Ф., Очеретного А.Д., Пури О.Я., Клепікової Г.П., Онишкевича М.О. Такі студії надзвичайно...»

«системних зв’язків у лексичному складі мови. Створена у межах цього дослідження модель типологічного опису семантики соматизмів може бути екстрапольована на дослідження інших тематичних груп лексики. У найближчій перспективі дослідження вбачається проведення зіставного вивчення структурно-семантичних особливостей меронімів на матеріалі німецької та англійської мов.1. Материнська О. В. Типологія найменувань частин тіла : Монографія / О. В. Материнська. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – 295 с. –...»

«Спільні риси українського перекладу Біблії 1903 року УДК 811.161.2'255:27-23+821.161.2Фра1/7.08 © Т. В. Мороз СПІЛЬНІ РИСИ УКРАЇНСЬКОГО ПЕРЕКЛАДУ БІБЛІЇ 1903 РОКУ ТА МОВИ ТВОРІВ ІВАНА ФРАНКА: ЛЕКСИКА ВИСОКОГО СТИЛЮ Виявлено спільні риси у використанні лексики високого стилю в мові творів І. Франка та в українських перекладах Біблії 1903 року, з’ясовано джерела використання церковнослов’янізмів та лексики староукраїнської мовної спадщини, а також проведено паралель між письменниками щодо...»

«Теорія і практика викладання української Theory and Practice of Teaching Ukrainian мови як іноземної. 2010. Вип. 5. С. 22–28 as a Foreign Language. 2010. No 5. P. 22– УДК 811.161.2’243’38’42(079.1) НАУКОВИЙ СТИЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ: ВИДИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ІНОЗЕМЦІВ Тетяна ЛАГУТА Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, кафедра української та російської мов як іноземних, Майдан Свободи, 4, 6177 Харків, Україна тел.:(057)707 51 03 Розглянуто види тестових завдань для іноземців,...»

«4.1. Зразок оформлення Фонограми інтерв’ю Касета №697 сторона А Отець Роман Чайковський народився 2 липня 1905 р. в с. Черемилові, Гусятинського району. Батько – Василь, священик. Мати– Ольга, з дому Свєнціцьких, сестра Іларіона Свєнціцького. Закінчив гімназію у Станіславові. Вступив у Львівську духовну гімназію. Прийняв його на навчання митрополит Андрей. Після двох років навчання виступив із семінарії через те, що преосвященний Миколай Чарнецький представив йому обов’язки священика, а він...»

«дискурса: дис. к. филол. н.: 10.02.04 / О. В. Спиридовский; Воронеж. гос. ун-т. – Воронеж, 2006. – 255 с. 27. Супрун А. Е. Текстовые реминисценции как языковое явление / А.Е. Супрун // Вопросы языкознания. – 1995. – № 6. – С. 17-29. 28. Терских М. В. Реклама как интертекстуальный феномен: автореф. дис.. канд. филол. наук: 10.02.01 / М.В. Терских. – Омск, 2003. – 26 c. 29. Фатеева Н.А. Интертекст в мире текстов. Контрапункт интертекстуальности / Н.А. Фатеева. – М.: КомКнига, 2006. – 280 с. 30....»

«УДК 81’25:82-6 ПРО ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЕПІСТОЛЯРНОЇ СПАДЩИНИ ПРОФЕСОРА ІВАНА ДЕНИСЮКА С.С. Кіраль, доктор філологічних наук* Докладно вивчено цікаві факти зі щедрої неопублікованої епістолярної спадщини Почесного професора Львівського національного університету імені Івана Франка І.О.Денисюка (12.12.1924–10.10.2009), які висвітлюють малознані широкому загалові окремі аспекти його діяльності як видатного літературознавця, перекладача, зрештою, висвітлюють його високі й шляхетні людські якості....»

«УДК 35:061.1 О. Ю. Оржель, кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри європейської інтеграції Національної академії державного управління при Президентові України ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОСТОРУ У статті розкрито зміст поняття “європейський адміністративний простір”, визначено джерела його формування. Ключові слова. Європейський адміністративний простір, європейське врядування, європейські принципи адміністративного права, інституційний розвиток. The...»

«Юрій Яновський Весна предоставлено правообладателями http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=5807010 Юрій Яновський «ЧОТИРИ ШАБЛІ». Оповідання. Есеї. Романи. Серія «Шкільна бібліотека української та світової літератури»: Фоліо; Харків; 2012 ISBN 978-966-03-5618-4 Аннотация «.Трьох дівчат вважали в університеті за нерозлучних подруг, хоч і вчилися вони на різних факультетах. Віку були не зовсім похилого – близько шести десятків літ, коли брати загальну суму їхніх років. Звали їх Воля, Рада й...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»