WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Смірнова К.Е., магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка ВідтВорення СтиліСтиЧниХ ЗаСоБіВ ВіЗУаліЗаЦіЇ перСонаЖіВ гаБріеля г.МаркеСа В УкраЇнСькиХ та ніМеЦькиХ перекладаХ ...»

-- [ Страница 1 ] --

тического дискурса: дис. к. филол. н.: 10.02.04 / О. В. Спиридовский; Воронеж. гос. ун-т.

– Воронеж, 2006. – 255 с. 28. Супрун А. Е. Текстовые реминисценции как языковое явление / А. Е. Супрун // Вопросы языкознания. – 1995. - № 6. - С. 17 - 29. 29. Терских М. В.

Реклама как интертекстуальный феномен : автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.01 /

М. В. Терских. — Омск, 2003. - 26 c. 30. Фатеева Н. А. Интертекст в мире текстов. Контрапункт интертекстуальности / Н. А. Фатеева. - М.: КомКнига, 2006. - 280 с. 31. Филинский А. А. Стратегия манипуляции в политическом дискурсе // Языковые подсистемы :

стабильность и динамика / А. А. Филинский. — Тверь, 2002. – C. 171 – 178. 32. Чудинов А. П. Политическая лингвистика/ А. П. Чудинов. – М.: Флинта: Наука, 2006. – 256с. 33.

Kristeva J. Bakhitne, le mot, le dialogue et la roman / J. Kristeva. // Critique P. – 1967. – № 23. – P. 438 – 467. 34. Україна Молода 17.10.2008. 35. Україна Молода 12.09.2008. 36. Україна Молода 15.11.2008. 37. http://www.washingtonpost.com/wpdyn/articles/A155182004Jun4.html

38. http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/12/03/AR2010120301345.

html 39. http://www.

huffingtonpost.com/robert-naiman/robin-hood-taxes-to-pay 40. http:// www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2010/12/04/AR2010120401980.html

41.http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/09/09/AR2010090904735.

html?hpid=opinionsbox1 42. http://www.huffingtonpost.com/cenk-uygur/another-john-mc caingaffe_b_114797.html 43. http://www.washingtonpost.com/wpdyn/content/article/2010/11/18/ AR2010111804879.html 44. http://voices.washingtonpost.com/politics/blognetwork/2010/11/ sadly_there_are_no_more_sherwo.html 45. http://voices.washingtonpost.com/politics/blognetwork/2010/12/economic_liberalism_now_in_cry.html. 46. http://voices.washingtonpost.

com/politics/blognetwork/2010/12/meyer_on_arnold_fail_obama_cir.html Смірнова К.Е., магістрант, Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка ВідтВорення СтиліСтиЧниХ ЗаСоБіВ ВіЗУаліЗаЦіЇ перСонаЖіВ гаБріеля г.МаркеСа В УкраЇнСькиХ та ніМеЦькиХ перекладаХ У статті висвітлено питання перекладу українською та німецькою мовою стилістичних засобів візуалізації персонажів у творах Габріеля Г. Маркеса: відтворення порівнянь, які формують основну характеристику літературних героїв.

Ключові слова: візуалізація, персонаж, стилістична фігура, порівняння, перекладацькі трансформації, відтворення.

В статье рассматривается вопрос перевода на украинский и немецкий язык стилистических средств визуализации персонажей в произведениях Габриеля Г.Маркеса, а именно воспроизведение сравнений, которые формируют характеристику литературных героев.

Ключевые слова: визуализация, персонаж, стилистическая фигура, сравнение, переводческиетрансформации, воспроизведение.

This article deals with the translation into Ukrainian and German of the stylistic means to visualize characters in Gabriel G.Mrquez’s novels, in particular with the problem of comparison reproduction, which forms literary heroes’ characteristics.

Key words: visualization, character, stylistic figure, comparison, translation transformations, reproduction.

У сучасному перекладознавстві все вагомішими стають дослідження, спрямовані на вивчення проблем художнього перекладу, а стилістичні засоби, в свою чергу, є невід’ємною складовою художнього твору та важливими чинниками формування довершеного літературного образу персонажів. Але оскільки неможливо проаналізувати всі стилістичні засоби, що використовуються для візуалізації персонажів через їх значну кількість, у цій статті буде розглядатися лише порівняння та його відтворення при перекладі з іспанської українською та німецькою мовою. актуальність та новизна дослідження визначається значною роллю та місцем такого важливого тропу, як порівняння, у структурі художнього твору та необхідністю його адекватного відтворення в перекладі.

Мета статті – детально проаналізувати порівняння як засіб візуалізації персонажів творів Габріеля Г.Маркеса. об’єкт дослідження – переклади романів Маркеса «Кохання в час холери» та «Записник з моїми сумними курвами» українською та німецькою мовою, а предмет – лексико-стилістичні трансформації, що здійснюються в процесі перекладу оригіналу німецькою та українською мовою при відтворенні порівняння як засобу візуалізації персонажів. Матеріали дослідження можуть використовуватися як доповнення до курсу стилістики та занять з перекладу, на яких розглядається питання відтворення стилістичних засобів візуалізації персонажів, що й визначає теоретичну та практичну цінність статті.

У сучасному світі будь-який талановитий твір явно чи незримо, прямо чи опосередковано впливає на світову літературу через безліч внутрішніх чи зовнішніх чинників.

Те саме стосується й літературних перекладів, оскільки не тільки «експорт», але й «імпорт» літератури – це внесок у світову культуру [Зорівчак 2001, 129]. Важливим представником латиноамериканської культури є славнозвісний колумбійський прозаїк Габріель Г.Маркес, який вважається яскравим представником літературної течії – магічного реалізму. Метою письменника є поєднання реального та вигаданого, повсякденного та казкового [Омельченко 2009, 384].

Українські та німецькі переклади творів Габріеля Г.Маркеса відображають значну частину його літературного доробку. Він є одним з найбільш популярних іспаномовних письменників серед українських та німецьких читачів, літературознавців та перекладачів. У цій роботі, як вже зазначалося, увагу було зосереджено на романі «Кохання під час холери» та останньому творі письменника «Записник з моїми сумними курвами».

Український переклад останнього, зроблений Г.Грабовською, вийшов у 2005р., німецький варіант з’явився у 2004р. у перекладі Дагмара Плоетца. Роман «Кохання під час холери» був опублікований у 1985 році. Його переклад українською мовою виконав Віктор Шовкун, а німецькою – знов таки, Дагмар Плоетц.

Переходячи безпосередньо до теми дослідження, варто зазначити, що персонажі без сумніву повинні займати привілегійоване місце в теоретичних дослідженнях літературних творів, адже саме вони залишаються в пам’яті читачів як найяскравіші прояви нереальних світів, створених різними письменниками. Саме через героїв літературних творів читач поринає у вигаданий світ, і тому персонажі становлять основний антропоморфний елемент оповіді. Про важливість правильного розуміння ролі персонажу у творі говорив ще Аристотель у «Поетиці» [Cabo 2006, 249–254]. Проаналізувавши наукову літературу, яка торкається теми зображення героїв, та приклади тропів, які використовуються для візуалізації персонажів творів Габріеля Г.Маркеса, ми дійшли висновку про те, що стилістичні фігури, зокрема й порівняння, які використовуються для формування образів, можна розділити на наступні групи: 1) характер; 2) зовнішність; 3) стан; 4) візуалізація через дії та вчинки героїв; 5) непряма візуалізація.

Стиль художньої літератури є складним сплавом, у якому відображається все багатство національної мови, і він вирізняється вживанням великої кількості різноманітних стилістичних засобів [Пономарів 1992, 15]. У художній літературі слова часто вживаються в переносному значенні для характеристики будь-якого феномену за допомогою вторинних смислових значень, «актуалізації» його внутрішньої форми. Саме вони називаються тропами.

Порівняння – один з тропів – будується на зіставленні двох явищ, предметів, фактів для пояснення одного з них за допомогою іншого. Його стилістична роль полягає у виділенні певної особливості предмета чи явища, яка виступає дуже яскраво у того предмета, з котрим порівнюється якесь конкретне явище, предмет, особа тощо. Порівнюватись може все – живе і неживе, фізичне і психічне, конкретне і абстрактне [Пономарів 1992, 42]. Надзвичайно емоційно висловив свою думку про порівняння Дені Дідро: «Не слід вважати, що предмети неживі позбавлені характеру, метали і каміння володіють власним характером.» [цит. за Святовець 2003, 43]. На думку М.П. Брандес зображально-виразливий образ в цій фігурі виникає на основі перенесення прямого значення слова з однієї смислової сфери на слово, що означає предмет або особу, з іншої предметно-смислової сфери. Зв’язок між двома словами виникає на основі третього члена, який містить спільну якість двох порівнюваних величин, формально пов’язаних у нове ціле за допомогою сполучників порівняння wie, als, als ob, а також дієслів порівняльної семантики gleichen, hneln у німецькій мові [Брандес 1983, 140-141]. В іспанській мові порівняння зазвичай сполучається за допомогою сполучників como, como si, cual si та дієслів parecerse, semejarse тощо. В українській мові порівняння зазвичай вживаються із сполучниками як, наче, немов, мов, ніби та конструкціями бути схожим, походити на, бути подібним до.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У порівнянні розрізняють суб’єкт порівняння (те, що порівнюють), об’єкт порівняння (те, з чим порівнюють) і ознаку за якою один предмет порівнюється з іншим. Слова у порівнянні, взаємодіючи, вступають між собою у комплексні відношення, що виражаються в семантичних типах.

При перекладі порівнянь можуть виникати певні складнощі. Перш за все це стосується відмінностей у роді та числі іменників в іспанській, німецькій та українській мовах, обраних для дослідження в цій роботі. Друга складність полягає у тому, що цей троп має дуже сильний зв’язок із культурою певного народу, а точніше з його сприйняттям навколишнього середовища, картинами світу. Один предмет може мати цілком протилежні характеристики і викликати протилежні асоціації у представників різних культур та народів. Українською мовою кажуть: хитрий як лисиця, іспанською

– estpido como zorro (дурний як лис), німецькою – schlau wie ein Fuchs (хитрий як лис).

Більш того для вираження однакових ознак чи характеристик використовуються різні суб’єкти порівняння: дурний як сосновий пень (як довбня, як колода, як кіл у плоті, як чіп), tonto como una piedra (дурний як камінь), tonto como un burro (дурний як осел), dumm wie Bohnenstroh (дурний як бобова солома), dumm wie Brot (дурний як хліб). Для адекватного перекладу варто чітко зрозуміти ознаку, за якою порівнюються два предмети чи об’єкти та знайти відповідник у мові перекладу або зробити дослівний переклад, для того щоб читач зрозумів, що хотів сказати автор. При відтворенні порівняння потрібно також робити розподіл на авторські та усталені порівняння, що наближаються до фразеологізмів. Для першого типу порівнянь, потребується адекватне, здебільшого дослівне відтворення. Якщо ж порівняння є усталеним виразом, перекладач має відшукати еквівалент у мові перекладу або використовувати ті способи перекладу, які застосовуються для відтворення фразеологізмів. Проаналізуємо деякі порівняння з романів Маркеса та їх переклад українською та німецькою мовами.

1. Характер:

... ella siempre ms resabida que cualquier hombre [Mrquez 2004, 5]. - …sie wie stets schlagfertiger als jeder Mann [Mrquez 2006, 10]. - …вона завжди розпусніша за будь-якого з чоловіків [Маркес 2005, 4]. – При перекладі українською та німецькою мовою жодних значних трансформацій оригіналу не здійснено. В українському варіанті змінено число іменника (cualquier hombre - будь-якого з чоловіків). Але ознака, за якою відбувається порівняння, відмінна в німецькому перекладі: ms resabida – schlagfertiger (меткий, спритний, винахідливий), тобто перекладач вдався до синонімічної заміни. Стилістична фігура порівняння вдало відтворено в обох варіантах.

2. Зовнішність:Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«Г.М. Доброльожа. Образна парадигма фразеологізмів з компонентом собака УДК.413.18 Г.М. Доброльожа, кандидат філологічних наук, старший викладач (Житомирський педуніверситет) ОБРАЗНА ПАРАДИГМА ФРАЗЕОЛОГІЗМІВ З КОМПОНЕНТОМ СОБАКА Вивчати фразеологічну спадщину рідного краю можна і за підручником. Однак значно цікавіший шлях це конкретна образна характеристика фразеологічного персонажа – собаки. Коли в людській господі з’явився собака – не відомо, однак найімовірніше – це 17 тисячоліть тому...»

«РОЗДІЛ V. Когнітивна лінгвістика: теоретичні засади дослідження. 5, 2009 УДК 81’276.6:636=111 С. А. Вискушенко – аспірант кафедри англійської філології та перекладу імені Д. І. Квеселевича Навчальнонаукового інституту іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка Категорія дії в часі та просторі й засоби її вираження в англійській фаховій мові тваринництва Роботу виконано на кафедрі англійської філології та перекладу ННІІФ ЖДУ ім. І. Франка Стаття присвячена...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ ФІЛОЛОГІЇ Програма вступного випробування для філологічних спеціальностей ОКР «Магістр» з іноземної мови (другої) Автор: к.філол.н., доц. І.В.Ситдикова Затверджено Вченою радою Інституту філології (Протокол № 6 від 28 січня 2014 р.) Київ – 2014 Програма розрахована на вступників до Інституту філології на ОКР «МАГІСТР», які мають диплом ОКР «БАКАЛАВР» з відповідного напряму...»

«Інститут філології відсвяткував міжнародний день перекладача 30 вересня 2011 року кафедра теорії та практики перекладу з англійської мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка провела презентацію перекладознавчих новинок до святкування Міжнародного дня перекладача. На зустрічі-презентації були присутні студенти старших курсів спеціальності «переклад». Уже стало доброю традицією святкування Дня перекладача в Київському національному університеті імені...»

«ратури, І. Корунець зичить любові до своєї справи та мати хоч на макове зерно таланту (за І. Франком) [з архіву автора].1. Вінні та його друз і/ [гол. ред.: К. Демя'нчук, ред.: М. Сапко, З англійської переказав В. Радчук]. – 2007-2012. – № 1-60. 2. Італійські казки / Пер. з італ. І. Корунця; Іл. Ю. Радіч-Демидьонок. – К.: Країна мрій, 2009. – 272 с. 3. Купер Дж. Ф. Слідопит, або Суходільне море / Джеймс Фенімор Купер. Пер. з англ. І. Корунець; Іл. Г. Брок. – К.: Веселка, 1972. – 790 с. 4. Тріз...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА СВІ-Й-ТАНОК Студентський літературний альманах Випуск шостий УДК 821.161.2.ББК 83.3(Укр.)1 С4 Рекомендовано до друку вченою радою Інституту філології (протокол №4 від 15 листопада 2010 року) С42 СВІ-Й-ТАНОК : Студентський літературний альманах. — Вип.6. — К., 2011. — 203 с. До альманаху ввійшли поетичні та прозові твори, драматургія, критика й есеїстика насамперед студентів та випускників спеціалізації «Літературна творчість» Інституту...»

«ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ФІЛОЛОГІЯ, 2012, ВИП. 6 ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО УДК 821.161.2 Т. І. Вірченко СТИЛЬОВІ ТИПОЛОГІЇ ХУДОЖНІХ КОНФЛІКТІВ УКРАЇНСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ 1990 – 2010 РОКІВ Стиль відбивається на кожному компоненті твору художньої літератури, що зумовлює увагу до художнього конфлікту п’єси. У статті проаналізовані барокові, романтичні та реалістичні стильові елементи художніх конфліктів сучасної української драматургії. З’ясовано, що стильові типи конфліктів не...»

«Volodymyr Hnatyuk National Pedagogic University of Ternopil’ Center of Narrative and Anthropological Studies Department of Literary Theory and Comparative Literature ISSN 2307-1222 STUDIA METHODOLOGICA No 36 Founded in 1993 Ternopil’ All rights reserved STUDIA No part of this journal may be reprinted or reproduced without permission in writing from METHODOLOGICA the publisher, TNPU, Ukraine SM, No. 36, 2014 ISSN 2307-1222 BBК 87.256: 60+87.256: 81 S 88 EDITOR-IN-CHIEF EDITOR-IN-CHIEF Prof. Dr....»

«Table of Contents Зміст Про автора. Подяки. Вступ Розділ перший. Рамки орієнталізму Розділ другий. Орієнталістське структурування та реструктурування Розділ третій. Орієнталізм сьогодні Післямова Примітки Алфавітний покажчик Едвард В. САЇД ОРІЄНТАЛІЗМ Київ — 2001 Увага! Електронний текст приведено у відповідність до сучасного українського правопису. ЗМІСТ Про автора................ 7 Подяки................ 8 Вступ................ 11...»

«4.1. Зразок оформлення Фонограми інтерв’ю Касета №697 сторона А Отець Роман Чайковський народився 2 липня 1905 р. в с. Черемилові, Гусятинського району. Батько – Василь, священик. Мати– Ольга, з дому Свєнціцьких, сестра Іларіона Свєнціцького. Закінчив гімназію у Станіславові. Вступив у Львівську духовну гімназію. Прийняв його на навчання митрополит Андрей. Після двох років навчання виступив із семінарії через те, що преосвященний Миколай Чарнецький представив йому обов’язки священика, а він...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»