WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Качановська Т. О., к.філол.н., Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка ЧАСТОТНІСТЬ УЖИВАННЯ ОДНОРІДНИХ РЯДІВ В ОРИГІНАЛАХ І ПЕРЕКЛАДАХ (на матеріалі французьких сонетів Ж. де ...»

-- [ Страница 1 ] --

– Frankfurt am Main : Peter Lang, 2006. – 326 S. 8. Wiesinger, Peter: Die deutsche Sprache

in sterreich. Eine Einfhrung // Das sterreichische Deutsch / hrsg. von Peter Wiesinger. –

Wien; Kln; Graz: Bhlau, 1988 (Schriften zur deutschen Sprache in sterreich; Bd 12.). – S.

225-245. 9. www.die presse.at

Качановська Т. О., к.філол.н.,

Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка

ЧАСТОТНІСТЬ УЖИВАННЯ ОДНОРІДНИХ РЯДІВ

В ОРИГІНАЛАХ І ПЕРЕКЛАДАХ

(на матеріалі французьких сонетів Ж. де Нерваля, Ш. Бодлера, С. Малларме, Ж.-М. де Ередіа та їх українських перекладів) У статті вивчаються тенденції, що спостерігаються при відтворенні українськими перекладачами однорідних рядів (тобто синтаксичних конструкцій, компонентами яких є однорідні члени речення), вжитих французькими сонетярами. Особливу увагу приділено аналізу кореляції між частотністю вживання однорідних рядів в оригіналах і перекладах.

Ключові слова: однорідні ряди, паралелізм, поетичний переклад, сонети.

В статье изучаются тенденции, наблюдаемые при воссоздании украинскими переводчиками однородных рядов (т.е. синтаксических конструкций, компонентами которых являются однородные члены предложения), употребленные авторами французских сонетов. Особое внимание уделяется корреляции между частотностью употребления однородных рядов в оригиналах и переводах.

Ключевые слова: однородные ряды, параллелизм, поэтический перевод, сонеты.

We study the tendencies observed on the rendering into Ukrainian of homogeneous series (i.e., of syntactic constructions consisting of homogeneous members in a sentence) used by French sonneteers. Especial attention is devoted to an analysis of the correlation between the frequency of the use of homogeneous series in originals and in their translations.

Key words: homogeneous series, parallelism, poetic translation, sonnets.

Відтворення багатокомпонентних образів може являти неабиякі труднощі для перекладача, адже вони зустрічають більший, аніж однокомпонентні образи, спротив поетичної форми, що зумовлює їхні кількісні і якісні трансформації у перекладі [Чередниченко, Бех 1980: 21]. Одними з різновидів багатокомпонентних образів є однорідні ряди, широковживані у французьких сонетах, взагалі багатих на різного роду паралелізми [Gendre 1996: 115]. Інтерес сонетярів до таких конструкцій зумовлюється їхньою здатністю виконувати найрізноманітніші стилістичні функції (короткий перелік цих функцій, а також робіт, присвячених цьому питанню, подано у [Качановська 2004: 121]). З іншого боку, завдяки широким стилістичним можливостям однорідних рядів вони нерідко виступають як формально дивергентні відповідники різних елементів і конструкцій оригіналу в перекладі. У перекладознавчому аспекті явище однорідності досліджувалось, зокрема, Л. Зіневич, В. Сачин, А. Мешонніком, а також у роботах автора [Качановська 2004, 2006, 2007, 2009а, 2009б]. Встановлено, що корифеї української перекладацької школи М. Зеров [Зіневич 2002: 7], [Качановська 2004, 2006, 2007, 2009б-в] і М. Лукаш [Савчин 2000: 369-371] часто й вельми успішно вживають у своїх перекладах однорідні ряди, зокрема ті, що складаються з загальномовних чи контекстуальних синонімів. Доведено, що довільне введення однорідних рядів у переклад може призводити до затемнення чи збіднення авторської думки [Meschonnic 1999: 367-368], а також до небажаного уповільнення розповіді [Коптілов 2003: 38]. Досліджено найтиповіші перекладацькі відповідники однорідних рядів у сонетах французького поета-парнасця Ж.-М. де Ередіа [Качановська 2007], структурні варіанти однорідних рядів в оригіналах і перекладах [Качановська 2010], специфіку вживання у перекладі однорідних рядів, що не мають формально конвергентних відповідників в оригіналі [Качановська 2004], а також вплив комунікативних інтенцій та ідіолекту перекладача на особливості відтворення інформації, що в оригіналі передається за допомогою однорідних рядів [Качановська 2009б, 2009в]. Однак співвідношення між частотністю вживання однорідних рядів в оригіналах і перекладах вивчено ще недостатньо. Предметом розгляду цієї статті є однорідні ряди в сонетах Ж. де Нерваля, Ш. Бодлера, С. Малларме та Ж.-М. де Ередіа (всього 210 сонетів) та їх перекладах, запропонованих М. Зеровим, О. Зуєвським, Є. Кононенко, М. Москаленком, Д. Павличком, Д. Паламарчуком, І. Петровцієм, М. Стріхою, С. Гординським та ін. Метою дослідження є аналіз впливу ідіолекту автора і його перекладача на показники вживаності однорідних рядів в оригіналах і перекладах. У нашій роботі використовується суцільна нумерація прикладів; штрих (’) після номера прикладу позначає запропонований іншим перекладачем варіант перекладу вже цитованого під цим номером уривка.

Аналіз фактичного матеріалу показує, що в досліджуваному корпусі першотворів містяться понад 730 однорідних рядів, тобто в середньому на один сонет припадає 3,3 однорідних ряди. Як випливає з нижченаведеної Табл. 1, найвища частотність уживання однорідних рядів спостерігається в сонетах Бодлера, друге місце за цим показником посідають сонети Ередіа, третє – сонети Нерваля, а четверте й останнє – сонети Малларме:

–  –  –

1 1 9 4 13,33% 2 2 12 11 5 14,29% 18 20,00%

–  –  –

Аналіз даних, наведених у Табл. 2, дозволяє стверджувати, що в досліджуваному корпусі оригіналів домінують сонети з відносно невеликою кількістю однорідних рядів (15 на сонет). Це зумовлено обмеженістю текстового обсягу сонета, визначеною законами жанру, а також тим, що досліджувані сонети упорядковані в збірки: перенасичення значної кількості текстів однорідними рядами може зробити виклад занадто монотонним та надокучливим через нав’язливі повтори однотипних синтаксичних конструкцій, що є небажаним з огляду на канонічні вимоги до сонета. З іншого боку, розбіжності, виявлені між показниками кількості однорідних рядів в сонеті, тісно пов’язані з особливостями творчої стратегії кожного з цих французьких авторів.

Зокрема, однорідні ряди є високочастотним елементом (в середньому 3,9 на 1 сонет) у сонетах представника парнасизму Ередіа з його зорієнтованою на дескриптивність, живописання об’єктивного світу поезією [Наливайко 2001, c. 253]. Автор книги “Трофев” широко використовує однорідні ряди у рамках описів тих чи тих об’єктів чи подій, а позаяк в його сонетах взагалі багато описових епізодів, це безпосередньо впливає на частотність вживання однорідних рядів: {1} Que ne suis-je un Pnate ou mme simple Lare // Domestique, repeint, repu, toujours hilare, // GorG de miel, de fruits ou ceint des fleurs d’avril! [Heredia 1990, c. 56] Коли ж то був би я Пенатом, а чи Ларом, // Всякчас вшанований тоді коштовним даром, // Стояв би вдома я у зелах запашних! [Ередіа 2001, c. 231] (у М. Стріхи). Так, у цитованій фразі з п’ятого сонета Ередіа із циклу “Hortorum Deus” містяться 3 однорідних ряди (2 іменникових і 1 прикметниковий), тоді як у її перекладі міститься лише один (іменниковий) однорідний ряд. Всього ж у цитованому сонеті Ередіа містяться 5 однорідних рядів, а в його перекладі, здійсненому М. Стріхою, – 3 однорідних ряди.

Малларме, навпаки, відмовляється від настанови на дескриптивну чи наративну поезію, від суто орнаментальних, декоративних ефектів [Beaumarchais 1987, c. 949]. Він часто балансує на грані мовних норм, намагаючись з “багатьох вокабул вибудувати нове, цілісне, не властиве звичайній мові слово, в якому є щось від заклинання” [Beaumarchais 1987, c. 949]. У зв’язку з цим його сонети відзначаються ускладненістю синтаксису і містять значно менше синтаксичних паралелізмів взагалі і однорідних рядів зокрема, аніж досліджувані сонети решти авторів (в середньому на один сонет у Малларме припадає два однорідних ряди): {2} Au seul souci de voyager // Outre une Inde splendide et trouble // — Ce salut soit le messager // Du temps, cap que ta poupe double [Малларме 2001, c. 124] У далеч прагне мандрівець // Аж поза Індій дивиною // Вітання — часу посланець // Як мис у тебе за кормою [Малларме 2001, c. 125] (у М. Москаленка); {3} Un inutile gisement // Nuit, dsespoir et pierrerie До марних покладів — таких // Як розпач ніч і самоцвіти [Малларме 2001, c. 125] [Малларме 2001, c. 124]. Так, приклади {2} і {3} взято з сонета “Au seul souci de voyager…”. Всього (у М. Москаленка) у цьому сонеті Малларме містяться 2 однорідних ряди. В його перекладі, здійсненому М. Москаленком, також 2 однорідних ряди (один з яких є перекладацькою допискою: {4} Comme sur quelque vergue bas // Plongeante avec la caravelle [Малларме 2001, c. 124] Немов на реях та бортах // Потрощеної каравели [Малларме 2001, c. 125] (у М. Москаленка)).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Досліджувані сонети Бодлера є складовою частиною збірки “Квіти Зла”. Організуючим принципом сюжету й композиції всієї цієї збірки і окремих поезій, системи образів і відбору деталей виступають контраст і антитеза, а семантико-образною віссю збірки є романтичне протиставлення дійсності й ідеалу [Наливайко 2001, c. 253]. Ці зіставлення й протиставлення стають особливо ефектними та виразними завдяки насиченню бодлерівських сонетів різного роду синтаксичними паралелізмами, зокрема однорідними рядами:

En haut, en bas, partout, la profondeur, la Grve, {5} le silence, l’espace affreux et captivant [Baudelaire 1993, c. 142] Повсюдно: зверху, знизу — чорнота, І тиша, й простІр звабливо-жахливі [Бодлер 1994, c. 115] (у І. Петровція);

Lorsque tu dormiras, ma belle tnbreuse, {6} Au fond d’un monument construit en marbre noir, Et lorsque tu n’auras pour alcve et manoir Qu’un caveau pluvieux et Qu’une fosse creuse [Baudelaire 1993, c. 34] Моя нахмурена красуне, повна знуди, Як ти під мармуром лежатимеш в землі, І яма дощова, де простінки гнилі, Твоєю спальнею й твоїм палацом буде [Бодлер 1999, c. 50] (у Д. Павличка).

Так, у цитованій фразі з сонета Бодлера “Le Gouffre” (приклад {5}) містяться 3 однорідних ряди (1 іменниковий, 1 прикметниковий і 1 прислівниковий), тоді як у її перекладі містяться лише 2 однорідних ряди: іменниковий і прислівниковий. Всього ж у цитованому сонеті Бодлера містяться 7 однорідних рядів, а в перекладі І. Петровція – 6 однорідних рядів.

У цитованій фразі з сонета Бодлера “Remords posthume” (приклад {6}) містяться 2 іменникових однорідних ряди, тоді як у її перекладі міститься лише 1 (іменниковий) однорідний ряд. Всього ж у цитованому сонеті Бодлера містяться 5 однорідних рядів, а в перекладі Д. Павличка – 3 однорідних ряди.

В середньому ж у Бодлера на 1 сонет припадають 4 однорідні ряди, це більше, ніж у решти авторів.

У досліджуваних сонетах Нерваля нерідко відсутні чи затушовані логічні зв’язки і часово-просторові відношення між зображуваними об’єктами та подіями. Це допомагає поету створити модель світу, в якому реальне та уявне химерним способом переплітаються, а також з більшою гостротою відобразити вагання, що охоплюють наратора, віддзеркалити його труднощі з виокремленням адекватної “картини світу” з багатьох можливих, а також драматизм шукань ліричного героя, що прагне віднайти власне Я, своє коріння і втрачене щастя. На синтаксичному рівні цій меті слугують різноманітні паралелізми, а також конструкції з безсполучниковим чи розділовим зв’язком, зокрема, в рамках однорідних рядів, напр.: {7} Suis-je Amour ou Phbus?... Lusignan ou Biron? [Nerval 1993, Хто я? Амур чи Феб? Я Лузіньян? Бірон? [Нерваль 1993, c. 107] (у Є. Кононенко). Так, у цитоваc. 645] ному пасажі з сонета Нерваля “El Desdichado” міститься 1 парцельований іменниковий однорідний ряд, тоді як у його перекладі містяться 2 іменникових однорідних ряди, один з яких є парцельованим. Всього ж у цитованому сонеті Нерваля міститься 4 однорідних ряди, а у перекладі Є. Кононенко їх дещо більше 6. В середньому на 1 сонет у Нерваля припадає 3,3 однорідних рядів.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«системних зв’язків у лексичному складі мови. Створена у межах цього дослідження модель типологічного опису семантики соматизмів може бути екстрапольована на дослідження інших тематичних груп лексики. У найближчій перспективі дослідження вбачається проведення зіставного вивчення структурно-семантичних особливостей меронімів на матеріалі німецької та англійської мов.1. Материнська О. В. Типологія найменувань частин тіла : Монографія / О. В. Материнська. – Донецьк: ДонНУ, 2009. – 295 с. –...»

«УДК 35:061.1 О. Ю. Оржель, кандидат філологічних наук, доцент, докторант кафедри європейської інтеграції Національної академії державного управління при Президентові України ДЖЕРЕЛА ФОРМУВАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОСТОРУ У статті розкрито зміст поняття “європейський адміністративний простір”, визначено джерела його формування. Ключові слова. Європейський адміністративний простір, європейське врядування, європейські принципи адміністративного права, інституційний розвиток. The...»

«3. Земская Е.А. Русская разговорная речь/Е.А. Земская. – М.:Наука, 1973. – 484с. 4. Краснова О. Синтаксичні особливості речень у молодіжному дискурсі (на матеріалі англомовних Інтернет-статей)/О. Краснова//Наукові записки. Серія: філологічні науки. – 2009.– Випуск 81(2). – С. 95 – 98. 5. Матвєєва С.А. Сайт як жанр Інтернет-комунікації (на матеріалі персональних сайтів учених): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 10.02.15 / С.А. Матвєєва. – Донецьк, 2006. – 20 с. 6....»

«Universit de Turku, 2007. – Vol.1. – P. 16–44. 12. Foucault M. Polmique, politique et problmatisations: Entretien avec P. Rabinow, mai 1984 / Michel Foucault. – Режим доступу: http://1libertaire.free.fr/MFoucault262.html 13. Gaxie D. Dnie de ralit et dogmatisme de la doxa / Daniel Gaxie // Revue franaise de science politique. – 1994. – № 5. – P. 894–912. 14. L’analyse de discours: [sous la dir. de R.Ringoot et Ph.Robert-Demontrond]. – Editions Apoge, 2004. – 222 p. 15. Polmique autour de la...»

«явище синестезії («мовчазні очі», «заховалося тепло людської руки», «пляма суму і одчаю», «шовковий простір блакитного моря»). У оповіданні «Хвала життю» так само, як і в «Сні», архітектурні образи стають компонентом композиції і виявляють себе як на рівні тематики, так і на рівні просторової організації у творі. Обидва твори отримують здатність впливати на зорові на тактильні відчуття читача, як це характерно для пластичних мистецтв. Відтак, взаємодію літератури та архітектурних прийомів маємо...»

«Вісник Житомирського державного університету. Випуск 59. Філологічні науки УДК 82.09 С. Ф. Соколовська, кандидат філологічних наук, доцент (Житомирський державний університет імені Івана Франка) ФУНКЦІЇ ХУДОЖНЬОЇ ДЕТАЛІ У СТРУКТУРІ ДРАМАТИЧНОГО ТВОРУ Стаття присвячена вивченню художньої деталі як компонента образної системи у драмі Б. Брехта Добра людина із Сичуані. Проаналізовано способи вербальної організації художнього простору у драматичному творі, розглянуто аспекти, важливі для розуміння...»

«ВІСНИК МАРІУПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ: ФІЛОЛОГІЯ, 2010, №2 (4) ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ СОДЕРЖАНИЯ УКРАИНОЯЗЫЧНЫХ ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИХ СТАТЕЙ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК Васильева Эльза Вячеславовна Данная статья посвящена проблеме передачи содержания украиноязычных публицистических (газетных) статей средствами английского языка с использованием различных переводческих трансформаций. Автор рассматривает особенности публицистического стиля и рубрики новостей как подвиду газетной статьи, а также...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н. КАРАЗІНА ЮШИНА ТЕТЯНА СТАНІСЛАВІВНА УДК 811.111.2'42:81'371(043.3) СТРУКТУРНО-ПРЕСУПОЗИЦІЙНІ ВИСЛОВЛЕННЯ В АНГЛОМОВНОМУ ДИСКУРСІ: СЕМАНТИКА І ПРАГМАТИКА Спеціальність 10.02.04 германські мови АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук Харків – 2014 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі німецької філології та перекладу Харківського національного університету імені...»

«ПАРАДИГМА ПІЗНАННЯ: ГУМАНІТАРНІ ПИТАННЯ № 4 (7), 2015 УДК 80:22 А16 СОТЕРІОЛОГІЧНА КОНЦЕПЦІЯ «ПРОПОВІДНИКА» («КНИГИ ЕККЛЕЗІЯСТОВОЇ») доктор філологічних наук, професор, академік АН ВО України Абрамович С. Д. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, Україна, Чернівці Предметом дослідження у статті є проблема сотеріологічного змісту біблійної книги Проповідника. За мету покладається аналіз структури часу в цьому творі, яка й досі часто сприймається як циклічна....»

«С.Ф. Соколовська, Н.М. Коваль, Г.О. Чехмакіна. Структура й семантика аналітичних субстантивних груп у німецькій мові УДК 821.112.2-2.09 С.Ф. Соколовська, кандидат філологічних наук, старший викладач; Н.М. Коваль, магістрант; Г.О. Чехмакіна, магістрант (Житомирський державний університет) СТРУКТУРА Й СЕМАНТИКА АНАЛІТИЧНИХ СУБСТАНТИВНИХ ГРУП У НІМЕЦЬКІЙ МОВІ Стаття присвячена розгляду особливостей аналітичних субстантивних груп у німецькій мові. Автори аналізують ці словосполучення з погляду їх...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»