WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Ступінь обґрунтованості наукових положень‚ висновків та рекомендацій. В основу дослідження закладено принцип математичного моделювання удосконаленої розрахункової схеми суднового ...»

-- [ Страница 1 ] --

Ступінь обґрунтованості наукових положень‚ висновків та

рекомендацій.

В основу дослідження закладено принцип математичного моделювання

удосконаленої розрахункової схеми суднового дизельструктурної)

редукторного машинного агрегату у вигляді дискретно-континуальної системи

та описаної системою звичайних і хвильового диференціальних рівнянь,

отриманих за рівняннями Лагранжа ІІ-го роду. Для розрахунку несучої здатності

упорного підшипника ковзання, попередньо запропонована спрощена дискретна модель у вигляді системи звичайних дифрівнянь.

Розв’язування запропонованих моделей здійснено послідовним переходом методами Фур’є та комплексних амплітуд до системи звичайних алгебричних рівнянь з чисельним пошуком невідомих амплітудних коефіцієнтів при дійсній та уявній частинах методом Ньютона. Використання запропонованого підходу до розв’язку поставленої задачі є цілком обґрунтованим і виправданим з точки зору можливості отримання правдивого результату. Для чисельного аналізу використані апробовані та прийняті підходи у використанні реальних параметрів робочого машинного агрегату та визначені потрібних значень пружно-інерційних і дисипативних коефіцієнтів, що відображають фізику процесу та складових досліджуваної схеми.

Експериментальні дослідження виконані з використанням відповідної сертифікованої апаратури, стандартизованих давачів і базуються на ряді апробованих досліджень попередників.

Висока ступінь достовірності отриманих теоретичних і практичних результатів дало підстави зробити чіткі висновки та рекомендації щодо практичного використання запропонованих наукових положень.

Новизна наукових положень, висновків і рекомендацій.

Наукова новизна виконаної роботи полягає у подальшому розвитку методів розрахунку динамічно навантажених упорних підшипників ковзання машинних агрегатів. При цьому вперше:

- запропонована математична модель, що описує динамічні процеси в упорному підшипникові ковзання від дії осьових коливань і торцевих биттів гребного гвинта при перекосі корпусу підшипника;

- розроблена математична модель, що описує дискретно-континуальну систему суднового дизель-редукторного машинного агрегату з врахуванням зазначених експлуатаційних чинників;

- оцінено зміну несучої здатності динамічно навантаженого упорного підшипника ковзання врахуванням вимушених поздовжніх коливань гребного вала, торцевих биттів упорного гребеня та перекосів корпусів підшипників, на підставі чого запропоновано раціональні умови експлуатації упорного підшипника ковзання які суттєво підвищують ресурс машинного агрегату.

Практичне значення отриманих результатів.

Удосконалено розрахункові схеми упорного підшипника ковзання та суднового дизель-редукторного агрегату, що в комплексі враховують вплив експлуатаційних факторів на величини гідродинамічних реакцій подушок опорного вузла. Встановлено закономірності зазначеного впливу та раціональні пружні параметри підкладного кільця під опорними тілами качання подушок, за яких буде захищений мастильний шар від руйнування. Аналіз динамічних навантажень виконаний згідно рекомендацій РД ОСТ 5.4307-79.

Розроблено методику інженерного розрахунку, втілену у комп’ютерні алгоритми та обчислювальні програми, апробовано її практичними випробуваннями шляхом оцінки значення товщини мастильної плівки під точкою опори подушки, величини динамічного навантаження на подушку, температури мастильного шару. Результати досліджень узгоджуються похибкою не більше 17%.

Розроблені обчислювальні програми, за якими визначаються динамічні навантаження на подушки упорних вузлів, що дають можливість оцінити ступінь впливу значення конкретного експлуатаційного чинника на величину динамічного навантаження.

Отримані результати впроваджені та використані на ПАТ «Чорноморський суднобудівний завод» та філії «Миколаївський річковий порт»

АСК «Укррічфлот». Подані рекомендації для ефективної експлуатації головного упорного підшипника за амплітуд торцевих биттів упорного гребеня до 60 мкм і перекосах корпусів до 0,2 мм.

За результатами роботи здійснено техніко-економічне обґрунтування впровадження результатів дослідження шляхом розрахунку економічного ефекту – економії добових витрат за рахунок скорочення термінів вводу в експлуатацію під час проведення робіт з модернізації дизель-редукторних агрегатів, що склало 18,5 тис. грн.

Оцінка змісту дисертації в цілому.

У вступі висвітлено актуальність теми дисертації, її зв'язок з державними науковими темами, сформульовано мету та задачі досліджень, окреслено наукову новизну та практичне значення отриманих результатів.

У першому розділі розглянуто дві найбільш перспективні компонувальні схеми дизель-редукторних агрегатів, що використовуються у своїй структурі упорний гідродинамічний підшипник ковзання. Виконаний аналіз умов роботи упорних підшипників ковзання машинних агрегатів за яким встановлено, що одним із визначальних факторів, що гарантують надійність його роботи в режимі рідинного тертя є його несуча здатність, яка визначається максимальним навантаженням на мастильний шар. Критерієм задовільної роботи підшипника є значення осьового динамічного навантаження, що не перевищує 0,5 від статичного (згідно РД ОСТ 5.4307-79). На значення динамічних навантажень значно впливають вимушені осьові коливання валопроводу, торцеві биття упорного гребеня, викликані розцентруванням і розбалансуванням валів, а також перекоси корпусів підшипників, породжені технологічними похибками, силовими й температурними деформаціями. Встановлено, що врахування сумісної дії вищеназваних експлуатаційних чинників під час дослідження динамічної несучої здатності упорних підшипників ковзання є актуальною задачею, що покликана на підвищення ресурсу роботи упорних підшипників ковзання та машинних агрегатів в цілому.

Проведено огляд напрямів аналізу, методів дослідження та розрахунку упорних підшипників ковзання. Дано характеристику наявних методик дослідження та особливості врахування відповідних експлуатаційних і кінематичних факторів, а також відповідно відсутність досліджень, де враховується сукупність основних факторів, що найбільше впливають на несучу здатність упорного підшипника. На підставі цього сформовано мету та напрямки досліджень, спрямованих на врахування визначальних умов роботи найбільш навантаженого опорного вузла машинного та детальнішого вивчення динаміки його роботи.

У другому розділі здійснено постановку та вибір методики наукового дослідження проблемної задачі, що поєднує комплекс теоретикоекспериментальних методів. Наведено математичну модель дискретноконтинуальної системи гребний гвинт-валопровід-головний упорний підшипник, де вперше враховано сумісний вплив торцевих биттів робочої поверхні гребеня, перекоси корпуса підшипника і вимушені осьові коливання валопроводу.

На початковому етапі дослідження модель зведено до дискретної шляхом приведення розподіленої маси валопроводу до дискретної. Здійснено постановку задачі аналізу спрощеної динамічної системи з відповідним врахуванням пружно-дисипативних коефіцієнтів масляної плівки. Обґрунтовано використати для розв’язку зведеної дискретної моделі метод комплексних амплітуд із подальшим пошуком невідомих коефіцієнтів при амплітудах за методом Ньютона-Канторовича.

Виконано постановку експериментальних досліджень для встановлення впливу осьових вимушених коливань на товщину і температуру масляної плівки та визначення величини динамічного навантаження під точкою опори подушки підшипника.

Третій розділ присвячено побудові системі диференціальних рівнянь динамічного стану упорного підшипника Мітчелла з врахуванням торцевого биття та вимушених осьових упорного гребеня, зведеного дискретною масою.

Наведено алгоритм розв’язку отриманої математичної моделі, зокрема встановлення величини динамічних реакцій масляних шарів методом комплексних амплітуд. На підставі цього здійснено числовий аналіз отриманих аналітичних залежностей та проведено оцінку впливу торцевих биттів і осьових вимушених коливань на гідродинамічні реакції чотирьох подушок підшипника.

Досліджено закономірності впливу зазначених експлуатаційних факторів та встановлено, що торцеві биття гребеня становлять вирішальний вплив на значення гідродинамічних реакцій та суттєво понижують несучу здатність підшипникового вузла.

На наступному етапі дослідження враховано в моделі перекоси корпуса підшипника, які суттєво впливають на характери зміни гідродинамічних реакцій між подушками. На підставі проведених досліджень зроблено висновок, що врахування трьох визначальних експлуатаційних факторів зменшують динамічну несучу здатність упорного підшипника на 50%. Також здійснено оцінку величини торцевого биття внаслідок розбалансування валів на динамічну несучу здатність упорного підшипника багатоступеневого відцентрового живильного насосу ПЕ 600-300-4.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У четвертому розділі подано удосконалену динамічну модель суднового дизель-редукторного агрегату, що враховує основні експлуатаційні чинники та розподілену масу валопроводу. Подано визначення інерційних і пружнодисипативних параметрів моделі.

Здійснено розв’язок системи диференціальних рівнянь у аналітичному виді згідно методів Фур’є та комплексних амплітуд. Проведено числовий аналіз отриманих залежностей для відповідної моделі суднового дизель-редукторного агрегату. Встановлено, що врахування континуальної моделі гребного гвинта привело до збільшення динамічного навантаження на подушки до 57%, а сумісне урахування вище названих ключових факторів приводить до збільшення динамічних навантажень до 67% від статичного зусилля, що є недопустимим для нормальної роботи підшипника та вимагає відповідно параметричних змін.

У п’ятому розділі виконано порівняння результатів теоретичних та експериментальних досліджень на предмет адекватності запропонованої динамічної схеми та її математичної моделі. Встановлено, що похибка результатів за значенням товщини мастильного шару не перевищує 17%.

Наведено методологію експериментальних досліджень, подано значення експлуатаційних і динамічних параметрів, умов роботи установки. Проведено експериментальні дослідження суднового валопроводу на предмет встановлення коефіцієнтів пружності та дисипації, побудови амплітудно-частотних характеристик осьових коливань за відповідними гармоніками, що вказало на розбіжність з теоретичними даними в межах 15%.

На підставі проведених теоретико-експериментальних досліджень запропонована узагальнена методика розрахунку динамічних навантажень на подушки упорного підшипника ковзання, що враховує основні інерційні, конструктивні та пружно-дисипативні параметри системи гребний гвинт – валопровід – упорний підшипник ковзання. На її основі проведено аналіз динамічних навантажень суднового дизель-редукторного агрегату «1288» за умовами роботи. Подано відповідні рекомендації щодо умов експлуатації, повірки та налагодження системи. Здійснено техніко-економічне обґрунтування необхідності впровадження запропонованої методики дослідження, що дає скорочення термінів ремонту та простою судна до 5-ти днів із значною економією ресурсів.

Сформовані висновки за результатами дисертаційної роботи у яких наведено рекомендації, отримані результати та кількісні показники, за якими підтверджуються основні теоретичні положення дисертації.

Стиль та подання матеріалу в дисертаційній роботі на належному науковому рівні. Дисертаційна робота за змістом компонована згідно вимог.

Опубліковані автором наукові праці повністю відображають зміст та матеріали роботи.

Основні зауваження до дисертації.

1. У першому розділі дисертаційної роботи виконаний якісний аналіз компонувальних схем та умов роботи упорних підшипників ковзання за яким встановлено, що наявність комплексних експлуатаційних факторів динамічного характеру (повздовжні коливання гребного вала, торцеві биття упорного гребеня та перекіс корпусів підшипників) спричиняють руйнування мастильного шару. При цьому, відсутність кількісної оцінки явища вібраційного руйнування мастильного шару та впливу вище зазначених факторів на ступінь його руйнування трактується відсутністю достовірного методу аналізу.

Відповідно до цього, у першому розділі відсутній аналіз прикладних методів, за якими традиційно здійснюється опис динамічних процесів у досліджуваних системах.

2. Не достатньо обґрунтованою є постановка проблеми недосконалості існуючих методів аналізу дискретно-континуальних систем та яким чином урахування нових експлуатаційних умов і факторів впливає на сутність та необхідність розробки вдосконаленого методу розрахунку.

3. У розділі 4 подано трактування нового методу розв’язку системи «гібридних» диференціальних рівнянь, що описують динамічні процеси в новій розрахунковій схемі суднового дизель-редукторного машинного агрегату. Посуті, розв’язування здійснено шляхом поетапного зведення системи дифрівнянь методами Фур’є та комплексних амплітуд до системи лінійних алгебричних рівнянь, розв’язаних методом Ньютона з пошуком невідомих амплітудних коефіцієнтів. Таким чином, врахування нових експлуатаційних факторів відбивається на математичній моделі, а не на методі розрахунку, що попередньо авторові невідомо.

4. Не вказано, якими є значення частот та форм власних коливань для запропонованої схеми, та відповідно якими є значення відповідних резонансних налагоджень, що гарантують не попадання в резонансні зони та перевищення відповідно динамічних навантажень.

5. Не існує інформації щодо можливості появи в системі крутильних та згинальних коливань валопроводу, оскільки така ймовірність існує за рахунок торцевого биття і перекосів корпусів підшипників.

6. На с.69 та с.99 подано висновки щодо впливу комплексних експлуатаційних факторів на значення динамічних навантажень на опорні (підшипникові) вузли досліджуваних систем та рекомендації щодо необхідності урахування їх на стадії проектування під час розрахунку динамічної несучої здатності упорних вузлів машинних агрегатів. При цьому відкритим залишається питання вибору параметрів.

7. Відсутня постановка задачі синтезу конструктивних, пружнонерційних і силових параметрів, що лежать в основі досліджуваної системи, на підставі якої можна отримати розрахункові формули (для лінійної моделі), що задовольняють умови роботи і враховують відповідні, запропоновані дослідником експлуатаційні чинники.

8. У роботі не проведено розрахунку міцності та довговічності найбільш відповідальних елементів за отриманими в результаті досліджень залежностей діючих навантажень.

9. Результати експериментальних досліджень, подані у вигляді графічних залежностей електричних сигналів давачів варто було б доповнити трансформованими залежностями для ключових динамічних навантажень на елементи системи.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 62(075.3) Сучасний підручник для навчання технологій учнів загальноосвітньої школи А. М. Тарара, кандидат фізико-математичних наук, доцент, І. А. Сушко, Інститут педагогіки НАПН України e-mail: lab301@ukr.net Характерною особливістю початку Постановка проблеми. ХХІ століття є значне збільшення обсягу суспільного виробництва, поява нових видів техніки й сучасних матеріалой енергозберігаючих наукомістких технологій. Запровадження у виробництво нової техніки й технологій, становлення й...»

«В и х. № 0 1 0 0 1 в і д 2 8. 0 2. 1 1 ПЕРШЕ ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 11-а Міжнародна міждисциплінарна науково-практична школа-конференція СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ НАУКИ ТА ОСВІТИ ВЕ ЛИ К А Я ЛТ А, с. м. т. Г ас пр а, (Ав т о но м н а Р е сп уб л ік а К р и м), 29 к в і т н я – 9 тр ав н я 20 1 1 р. Українська Асоціація Жінки в науці та освіті, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харківський національний технічний університет «ХПІ» виступають ініціаторами 11-ї Міжнародної...»

«Заявка заповнюється на кожну доповідь окремо, разбірливо, НАЦІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР АЕРОКОСМІЧНОЇ ОСВІТИ І. НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ МОЛОДІ ім. О.М. МАКАРОВА друкованими літерами, без скорочень, українською або НАПРЯМКИ КОНФЕРЕНЦІЇ російською мовою. Всі поля обов’язкові для заповнення. XVII МІЖНАРОДНА МОЛОДІЖНА 1. Акустичні хвилі, шумові ефекти та вібрація. НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 2. Гідроаерогазодинаміка і тепломасоперенесення ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ в системах літальних апаратів. «ЛЮДИНА І...»

«КЛЮЧАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІ СТУПЕНІВ МУКАЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО Заступник директора школи Директор школи з навчально-виховної роботи _ ПІБ ПІБ КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ 8 клас Фізична географія України на 2014-2015 навчальний рік Розглянуто на засіданні методичного об’єднання вчителів природничо – математичного циклу протокол № 1 від 29.08.2014р. Вчитель: Голянич Надія Іванівна Вчитель Голянич Н.І. -1Навчально-методичне забезпечення...»

«Академія педагогічних наук України Державна науково-педагогічна бібліотека України Семен Устимович Гончаренко До 75-річчя від дня народження Каталог виставки Випуск 15 Київ 2003 Укладач та відповідальна за випуск Л.О. Пономаренко, завідувач відділу ДНПБ України Комп’ютерний набір, верстка і дизайн Т.С.Бережна Зміст Вступ Вчений високої думки, академік, педагог: Життєвий і творчий шлях Семена Устимовича Гончаренка ТВОРИ С. У. ГОНЧАРЕНКА Дисертації Педагогічні концепції, стандарти Теоретичні...»

«Міністерство освіти і науки України ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” ЕВРИКА – ХIV ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ Івано-Франківськ Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника ББК 70.516 М34 Рекомендовано до друку вченою радою ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” Редакційна рада: Цепенда І.Є. – голова, ректор ДВНЗ “Прикарпатський університет імені Василя Стефаника”, доктор політичних наук, професор;...»

«Міністерство освіти і науки України ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” ЕВРИКА – ХV ЗБІРНИК СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ Івано-Франківськ ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” ББК 70.516 М34 Рекомендовано до друку вченою радою Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Редакційна рада: Цепенда І.Є. – голова, ректор ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника”, доктор політичних наук,...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені М.П. ДРАГОМАНОВА ЧЕРНЯВСЬКИЙ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ УДК 373.5.016:53:159.955 (043) РОЗВИТОК МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ ЗА МОДУЛЬНОЮ ТЕХНОЛОГІЄЮ (НА МАТЕРІАЛІ ЕЛЕКТРОДИНАМІКИ) 13.00.02 – теорія і методика навчання фізики Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Київ – 2007 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова, Міністерство освіти і науки...»

«Міністерство освіти і науки України Одеський обласний гуманітарний центр позашкольної освіти та виховання ЗРАЗКИ ОФОРМЛЕННЯ УЧНІВСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ З ФІЗИКИ (в рамках Малої академії наук України) Методичні вказівки Одеса – 200 Рекомендовано до друку Педагогічною радою Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання. Протокол № від 2008 р. Укладач: Олєйнік В. П., канд. фіз.мат. наук, доцент кафедри теоретичної фізики Одеського національного університету ім. І. І....»

«УДК 615.327.07:663.64](477.87) № держреєстрації 0110U003823 Інв. № Міністерство охорони здоров’я України Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології (Укр НДІ МР та К) 65014, м. Одеса, пров. Лермонтовський, 6 тел. (048) 722-35-68 ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Укр НДІ МР та К д.мед.н., проф. К.Д.Бабов “”2011 р. ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТЕРМІНУ ПРИДАТНОСТІ ДО СПОЖИВАННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ ВОДИ «ПІСТИНСЬКА ДЖЕРЕЛЬНА» (НЕГАЗОВАНОЇ), РОЗЛИТОЇ В...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»