WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«фізики в основній школі ...»

-- [ Страница 1 ] --

Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова

МАРТИНЮК Михайло Тадейович

УДК 53(07)+372.853

Науково-методичні засади навчання фізики

в основній школі

13.00.02 - теорія і методика навчання фізики

Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора педагогічних наук

Київ - 1999

Дисертацією є рукопис

Робота виконана в Інституті педагогіки АПН України

Науковий консультант: доктор педагогічних наук, професор Бугайов Олександр Іванович,

Інститут педагогіки, завідувач лабораторії Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України Гончаренко Семен Устимович, Інститут педагогіки і психології професійної освіти, провідний науковий співробітник;

доктор педагогічних наук, доцент Павленко Анатолій Іванович, Запорізький обласний інститут удосконалення учителів, завідувач кафедри педагогіки, психології та методик навчання природничо-математичних дисциплін;

доктор фізико-математичних наук, професор Пінкевич Ігор Павлович, Київський університет імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри теоретичної фізики Провідна установа: Тернопільський державний педагогічний університет імені В.Гнатюка, кафедра фізики і методики викладання фізики, Міністерство освіти України, м. Тернопіль Захист відбудеться “8” червня 1999 року о 1600 год на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.03 в Національному педагогічному університеті імені М.П.Драгоманова (252601, Київ, вул.

Пирогова, 9) З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (252601, Київ, вул. Пирогова, 9) Автореферат розісланий “26” квітня 1999 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Коршак Є.В.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність дослідження. Сучасний етап становлення національної загальноосвітньої школи на зламі ІІ-ІІІ тисячоліть супроводжується глибоким переосмисленням вітчизняного та осягненням світового досвіду у формуванні цілей і змісту освіти та побудовою адекватних їм методичних систем навчання. На це націлює й Державна національна програма “Освіта: Україна ХХІ століття”. Відповідно до неї розроблена концепція загальноосвітньої школи. Розробляються концепції неперервної освіти з усіх навчальних предметів, у тому числі й фізики. Продовжується робота над Державним стандартом фізичної освіти. Запропоновано ряд проектів програм з фізики для шкіл різних ступенів (і профілів). Масова ж школа в основному продовжує працювати за програмою єдиного для 7-их - 11-их класів курсу фізики, яка по суті є дещо вдосконаленим варіантом загальнодержавної програми колишнього Союзу РСР (1967 р.), та відповідними їй підручниками, розробленими в період технократичного підходу у вивченні природничих наук. Діюча двоступінчата структура цього єдиного курсу сповна не відповідає структурі сучасної школи, а також цілям профільного навчання фізики в старшій школі. З іншого боку, багато учителів-ентузіастів, особливо в школах, де згуртувалися творчі сили, прагнуть працювати за власними або регіональними програмами. Одначе таким спробам нерідко бракує належного розуміння не лише загальноосвітніх цілей і завдань навчання фізики, але й обгрунтованих засобів досягнення кінцевих результатів загальної фізичної освіти.

Настійна необхідність наукового осмислення концептуальних положень сучасного змісту навчання фізики, його можливих структур та обгрунтування відповідної методики навчання є актуальною науковою і соціальною проблемою. Тим часом вирішення цієї проблеми посилюється суперечностями початкового періоду розбудови нової національної школи в складних умовах становлення України як незалежної, суверенної, демократичної держави з ринковою економікою. Найголовнішою серед них є суперечність між докорінно новими освітньо-виховними цілями, окресленими програмою “Освіта: Україна ХХІ століття”, з одного боку, а з другого, - реальними умовами функціонування загальноосвітньої школи в по суті традиційній соціально-освітній системі. Як наслідок, спостерігається зниження престижності освіти і освітянської праці, деяка інертність педагогічного мислення, різке зниження рівня реалізації вимог діючих програм з фізики в масовій школі і, відповідно, рівня результативності навчання фізики дітей шкільного віку. Причому, динаміка останнього набуває загрозливо стрімкого характеру. Так само стрімко зменшується число учнів з позитивною мотивацією навчання, починаючи вже з 8-9 класу. І це в умовах роботи за програмою і підручниками, які добре освоєні більшістю учителів.

Згідно з державною концепцією фізичної освіти (у розробці якої дисертант брав участь), її загальноосвітній рівень планується реалізовувати й через цілком завершений базовий курс фізики.

Цей підхід є принципово новим у теорії і практиці навчання в основній школі і тому потребує належного теоретико-експериментального обгрунтування.

Викладені вище обставини і зумовили вибір теми дисертаційного дослідження: “Науковометодичні засади навчання фізики в основній школі”. Це дослідження здійснено відповідно до основних напрямків досліджень, виконуваних АПН України з проблем розвитку педагогічної науки, та у зв'язку з виконанням держбюджетної теми “Основний зміст фізичної освіти в національній школі України” (номер держреєстрації 0194V029195, Український центр науково-технічної і економічної інформації, м.Київ, 1994 р.).

У даному дослідженні тісно переплітаються соціально-педагогічні, науково-методичні та практичні аспекти. Соціально-педагогічний аспект дослідження полягає в реалізації цілей розбудови національної школи України через оновлення змісту навчання, приведення його у відповідність з сучасними потребами особи і суспільства. Науково-методичний і практичний аспекти дослідження, - це обгрунтування поліструктурності методичної системи навчання фізики в основній школі і, зокрема, нового варіанту цієї системи, побудованої на базі інтегрованого курсу фізики з астрономією для 7-их - 9-их класів (на рівні навчального предмета, авторських програми і підручників для шкіл та методичних посібників для учителів).

Стан дослідження проблеми. У сучасній педагогічній науці є три основні теорії змісту і структури загальної середньої освіти. Визначальним чинником однієї з них (О.І.Бугайов, С.У.Гончаренко, В.В.Краєвський, І.Я.Лернер, О.І.Ляшенко, М.Н.Скаткін та інші) вважають пріоритетність цілей передачі соціального досвіду молодому поколінню. В другій, - психологічні цілі формування і розвитку учнів у процесі засвоєння спеціально відібраного соціального досвіду (В.П.Беспалько, В.С.Леднєв та інші). Цікавою є й третя педагогічна теорія змісту, в якій перевагу віддають позиції дитини у засвоєнні нею досвіду світової культури (В.І.Гінецинський, В.Я.Нечаєв, Г.П.Щедровицький). Це так звана теорія пріоритетності культурогенезу особистості при її соціалізації в навчальній діяльності. Аналогічні підходи до проектування змісту загальної освіти чітко простежуються і в зарубіжній педагогічній літературі: американській (Б.Блум і Дж.Керр), французькій (І.Maжаулт), англійській (Р.Морріс), німецькій (Г.Нойнер) тощо.

Найбільш повно педагогічна теорія проектування змісту загальної середньої освіти розвинута, на наш погляд, в працях В.В.Краєвського, І.Я.Лернера та їх послідовників. Ця теорія послідовно простежує процес формування моделі (проекту) змісту освіти на трьох рівнях: рівні загального теоретичного подання; рівні навчального предмета і рівні навчального матеріалу. Концепція цієї теорії передбачає й наступний етап - етап реалізації цього проекту в процесі навчання і коректування його фактичним засвоєнням навчального матеріалу учнями.

Як відомо, будь-яка теоретична концепція змісту освіти реалізується через основний нормативний документ - навчальний план школи. Традиційно, у вітчизняній теорії і практиці навчання визначальним є предметний принцип побудови навчальних планів школи. Такий (аналітичний) підхід успішно сприяє формуванню системи наукових знань і вмінь, але передбачає особливий статус комплексу міжпредметних зв’язків, необхідність введення узагальнюючих тем у зміст окремих предметів, а також спеціальних узагальнюючих курсів. Предметна структура навчального плану не є такою популярною у світовій педагогіці. Так, у загальноосвітніх школах США, Англії, Франції, Швеції, Японії та інших, - зміст загальної освіти формують навколо окремих суспільнокорисних справ (проектів) або галузей життя (комплексних тем). Такий (синтетичний) підхід хоч і не забезпечує учнів систематичними знаннями основ наук, але в більшій мірі сприяє цілям задоволення потреб і пізнавальних інтересів більшості дітей шкільного віку. Тому не випадково, що у багатьох країнах синтетичний підхід широко практикують не лише в початковій і основній, але й в старшій середній школі (гуманітарного профілю).


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Як ми вважаємо, досягнення цілей загальної природничонаукової грамотності більшості дітей шкільного віку можливе на основі поєднання аналітичного і синтетичного підходів. Вдалим вираженням єдиного синтетично-аналітичного підходу є базовий навчальний план школи, запропонований академіком АПН України С.У.Гончаренком й схвалений педагогічною громадськістю Украни. Цей навчальний план побудований за принципом “галузей знань”. Він є багатофункціональним, гнучким й сповна слугує стратегічним і тактичним цілям загальної середньої освіти в Україні.

Наступним, після навчального плану школи, етапом формування змісту освіти є обгрунтування функцій навчального предмету і його змісту. Навчальний предмет з точки зору його функцій, це один з найголовніших засобів реалізації змісту освіти, що поєднує у нерозривному цілому зміст, який підлягає засвоєнню, із засобами його засвоєння учнями, їх розвитком і вихованням. Звичайно, коли мова йде про навчальний предмет, що репрезентує окрему фундаментальну науку, то загальна структура навчального предмета є певним відображенням структури самої науки. Проте зв’язки навіть такого навчального предмета зі “своєю” наукою є нелінійними. Ієрархія цих зв’язків обумовлена ще й особливостями діяльності учнів, які ці основи засвоюють. Отже, коли йдеться про новий інтегрований курс, як навчальний предмет школи, то його функції, а тим більше його основний (змістовий) блок і блок засобів (процесуальний блок), що забезпечує присвоєння й відтворення цього змісту, - повинні бути докладно проаналізовані й чітко окреслені. Це спонукало нас до обгрунтування базового курсу фізики, інтегрованого з астрономією, спочатку на рівнях його теоретичного подання і як навчального предмету, в цілому. Згідно до уже виділеної вище концепції освіти, її зміст фіксується передусім за допомогою програми навчального предмета. Дидактичні нормативи побудови навчальних програм і відображення в них змісту навчання досить повно обгрунтовані в науково-педагогічній літературі (О.І.Бугайов, С.У.Гончаренко, О.І.Ляшенко, І.Я.Лернер, М.Н.Скаткін та інші). У даному дослідженні ми опираємося й на досвід застосування ідей Дж.Брунера, які позитивно вплинули на теорію і практику складання спіральних програм у багатьох країнах світу і отримали розвиток у роботах педагогів, котрі вважають основною метою освіти розумовий розвиток, формування творчого мислення. Розроблені в цих країнах (Англія, Німеччина, США, Японія і інші) варіанти методичних систем навчання фізики є дуже різноманітними навіть в окремо взятій країні і у своїй сукупності забезпечують демократичність національної системи освіти.

Теоретичне обгрунтування змісту базового курсу фізики та основ методики його навчання проводилося з урахуванням педагогічного досвіду, нагромадженого в теорії і практиці навчання фізики, а саме:

- досліджень історичного аспекту вивчення навчальних предметів. Це фундаментальні ідеї про ядро і оболонку змісту освіти (О.І.Маркушевич і В.О.Фабрикант) та тенденції його зміни (О.І.Бугайов, С.У.Гончаренко, Ю.І.Дік, Л.Я.Зоріна, В.Г.Разумовський, Л.І.Резніков, О.В.Сергєєв, М.М.Шахмаєв та інші);

- теорії і практики різних структурних побудов шкільних курсів фізики (О.І.Бугайов, С.У.Гончаренко, Ю.І.Дік, К.Д.Краєвич, О.В.Пьоришкін, В.Г.Разумовський, Л.І.Резніков, Н.О.Родіна та інші) та астрономії (роботи Б.А.Воронцова-Вельямінова, І.А.Климишина, Е.П.Левітана, Е.К.Страута);

- обгрунтування принципів відбору і конструювання навчального матеріалу (В.А.Бетев, О.І.Бугайов, Б.Є.Будний, Н.К.Гладишева, С.У.Гончаренко, Е.Ю.Евенчик, В.Р.Ільченко, Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, Ю.І.Мальований, В.В.Мултановський, А.А.Пінський, О.В.Пьоришкін, В.Г.Разумовський, Н.О.Родіна, Л.В.Тарасов, С.Я.Шамаш, В.Х.Юськович та інші);

- урахування закономірностей формування наукових понять, знань, вмінь і навичок (О.І.Бугайов, Б.Є.Будний, П.О.Знаменський, Є.В.Коршак, О.І.Ляшенко, А.І.Павленко, М.Й.Розенберг, А.В.Усова та інші);

- виховання природничонаукового світогляду на основі методологічних знань і відповідного йому науково-теоретичного способу мислення (Г.Л.Голін, С.У.Гончаренко, Л.Я.Зоріна, В.Ф.Єфіменко, В.М.Мощанський, В.Г.Разумовський, О.В.Сергєєв, Б.С.Спаський та інші);

- вивчення прикладних питань шкільної фізики (А.Г.Глазунов, Б.М.Мірзахмедов, М.Й.Розенберг, Є.В.Коршак, Л.В.Тарасов та інші);

- всебічний розвиток особистості учня в процесі вивчення ним основ наук (С.У.Гончаренко, І.Я.Ланіна, В.Г.Разумовський і інші);

- диференціації навчання (О.І.Бугайов, С.У.Гончаренко, Д.Я.Костюкевич, В.О.Орлов, Н.С.Пуришева, О.В.Сергєєв, М.М.Шахмаєв і інші);

- міжпредметних зв’язків фізики з іншими природничонауковими дисциплінами та інтеграції курсів (А.Е.Гуревич, В.Р.Ільченко, Л.А.Закота, В.Г.Разумовський, О.В.Сергєєв, Л.В.Тарасов, В.Н.Федорова і інші);

- перевірки результативності вивчення фізики (О.І.Бугайов, С.У.Гончаренко, Д.Я.Костюкевич, О.І.Ляшенко, А.А.Пінський, В.Г.Разумовський, О.В.Сергєєв, З.В.Сичевська, Л.С.Хижнякова, В.Х.Юськович і інші).

Орієнтація і опора на результати цих та інших досліджень є теоретичною основою побудови пропонованої нами методичної системи навчання фізики (і астрономії) в основній школі.

Об’єктом дослідження обрано навчально-виховний процес з фізики в основній школі (загальноосвітній школі ІІ ступеня).

Предметом дослідження є методична система навчання фізики в основній школі.

Основною метою дослідження є побудова і теоретико-експериментальне обгрунтування методичної системи навчання фізики в основній школі, адекватної структурі школи і новим сучасним цілям загальної природничонаукової освіти.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
Похожие работы:

«Л. Е. Генденштейн, І. Ю. Ненашев ФІЗИКА ПІДРУЧНИК клас Рів ен ь стан дарту Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Харків «Гімназія» УДК 373.167.1:53 ББК 22.3я Г3 Видано за рахунок державних коштів Продаж заборонено Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ від 08.06.2010 № 544) Наукову експертизу проводив Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова Національної академії наук України Психолого-педагогічну експертизу проводив Інститут педагогіки Національної...»

«Міністерство освіти й науки України Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка Заочна фізико-математична школа Л.В.Ізюмченко, Л.І.Лутченко, В.В.Нічишина, Р.Я.Ріжняк Вирази та тотожні перетворення Серія: Навчальні матеріали для учнів заочної фізико-математичної школи Кіровоград – 2008 УДК ББК Л.В.Ізюмченко, Л.І.Лутченко, В.В.Нічишина, Р.Я.Ріжняк Вирази та тотожні перетворення: Методичний посібник для виконання контрольних робіт учнями 10-11 класів / Серія:...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України  Кіровоградський державний педагогічний університет   імені Володимира Винниченка        Авраменко О.В., Павличенко Г.Ю., Паращук С.Д.    Статистичні методи   в освітніх вимірюваннях    Частина І.   Класична теорія тестування      This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the...»

«ДЕРЖАВНА САНІТАРНО – ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ щодо застосування засобу «Антихлор» з метою дезінфекції, передстерилізаційного очищення та стерилізації виробів медичного призначення Київ2013 р. Організація – розробник: ДУ « Інститут медицини праці НАМН України». Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоровя та інших організацій, які виконують роботи з проведення дезінфекції. Місцевим органам охорони здоровя дозволяється тиражування цих методичних вказівок в...»

«Міністерство освіти і науки України Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника НАУКОВА БІБЛІОТЕКА КАТАЛОГ докторських та кандидатських дисертацій (2005 – 2009) Івано-Франківськ -2009Відповідальний за випуск – заступник директора Наукової бібліотеки С. В. Олейник Укладач – завідувач наукового відділу Наукової бібліотеки І. М. Арабчук Рецензент – провідний бібліотекар Наукової бібліотеки І. Ю. Шимків Комп’ютерна верстка – бібліотекар І. Л. Кріцак Алфавітний покажчик...»

«Управління освіти Миколаївської міської ради Науково – методичний центр Методичний порадник Миколаїв С.М. Манзарук, методист науково-методичного Укладач: центру управління освіти Миколаївської міської ради О.А.Колінко, заступник директора науковоРецензент: методичного центру управління освіти Миколаївської міської ради Відповідальний за випуск: О.О. Удовиченко, директор науково – методичного центру Затверджено науково-методичною радою Миколаївського науково-методичного центру, протокол від...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАТВЕРДЖУЮ Ректор_С.В. Іванов _2012р. ОСНОВИ ФІЗИКО-ХІМІЧНОГО КОНТРОЛЮ СИРОВИНИ І ПРОДУКТІВ ГАЛУЗІ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни і виконання контрольних робіт напряму 6.051701 „Харчові технології та інженерія” денної, заочної та заочної скороченої форм навчання Реєстраційний номер СХВАЛЕНО Електронних методичних на засіданні кафедри технології рекомендацій у НМВ хлібопекарських та...»

«УЖГОРОДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОПИК ТЕТЯНА ЮРІЇВНА Індекс УДК 539.186; 539.188 Розсіювання електронів низьких енергій поверхнею твердих тіл 01.04.04 фізична електроніка АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Ужгород -1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті електронної фізики Національної Академії наук України. Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор ШПЕНИК Отто Бартоломійович Інститут електронної фізики...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ «Київський політехнічний інститут» ОБРОБКА ПОВЕРХОНЬ З ПОКРИТТЯМ МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт для студентів за напрямом підготовки 6.050504 «Зварювання» Затверджено Вченою радою ЗФ, НТУУ «КПІ» Київ 2013 Обробка поверхонь з покриттям: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів за напрямом підготовки 6.050504 «Зварювання»/ Укладачі: В. І. Копилов, А.В. Чорний, Київ: 2013. –...»

«Володимир Сиротюк Володимир Баштовий Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів Рівень стандарту Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Харків «Сиция» 2011 ББК 22.3я721 С 40 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Наказ від 1 6. 0 3. 2 0 1 1 р. № 2 3 5 ) Н а у к о в у е к с п е р т и з у підручника п р о в о д и в Інститут теоретичної фізики і м. М. М. Б о г о л ю б о в а Національної академії наук України П с и х о л о г о п е д а г о г і ч н у е к...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»