WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«УДК 378.146 С. О. Подласов, В. П. Бригінець АНАЛІЗ ЯКОСТІ СИСТЕМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З КУРСУ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ Проведено апробацію системи тестових завдань з курсу загальної фізики. За ...»

ISSN 2076-586x. Вісник Черкаського університету. 2012. № 12 (225)

УДК 378.146 С. О. Подласов, В. П. Бригінець

АНАЛІЗ ЯКОСТІ СИСТЕМИ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

З КУРСУ ЗАГАЛЬНОЇ ФІЗИКИ

Проведено апробацію системи тестових завдань з курсу загальної фізики. За одержаними

даними проведено статистичний аналіз і здійснена корекція завдань тестів. Порівняння даних тестування та іспиту у традиційній формі дозволило зробити висновок про адекватність оцінювання знань студентів за допомогою тестів.

Ключові слова: тестування, статистичні параметри, тестові завдання.

Постановка проблеми. Сучасний етап розвитку вищої освіти в Україні характеризується перенесенням значного обсягу навчального матеріалу на самостійне опрацювання студентами. Це обґрунтовується тезою про те, що тільки ті знання, які набуті у самостійній пізнавальній діяльності, засвоюються міцно і на довго. Однією з необхідних умов реалізації такого підходу, отже і забезпечення якості освіти, є наявність системи регулярного і ґрунтовного поточного контролю результатів навчальної діяльності студентів. Такий контроль є важливим і для викладача, і для студента. Результати контролю дозволяють студенту усвідомити недоліки власної підготовки і завчасно ліквідувати їх, а викладачеві оцінити набуті студентами знання й уміння і при необхідності надати їм допомогу і скорегувати навчальну діяльність.

Проведення поточного контролю результатів навчальної діяльності у традиційних його формах вимагає багато часу і зусиль і викладачів, і студентів. На нашу думку, найбільш раціонально для цього контролю використовувати тестову форму, яка забезпечує його технологічність, оперативність, об’єктивність і гласність. Саме це визначає актуальність розробки і апробації системи тестових завдань.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ефективність тестових методик контролю була обґрунтована в роботах С. Архангельського, Н. Тализіної, Д.

Чернілєвського, Ю. Бабанського, В. Безпалька, Т. Ільїної та інших. Питання створення та практичного застосування тестів обговорювалися в роботах вітчизняних та зарубіжних вчених В. Аванесова, П. Атаманчука, Р. Гласера В. Ким, П. Клайна, А. Майорова, О.

Ляшенка, М. Остапчука, В. Сергієнка, В. Хлебнікова та багатьох інших.

Мета статті – здійснити аналіз якості системи тестових завдань з курсу загальної фізики.

Виклад основного матеріалу. Для поточного контролю навчальної діяльності студентів технічного університету з курсу загальної фізики нами розроблялася система тестових завдань. Оскільки головним завданням було визначення в якій степені досягнуті цілі навчання, ці тести слід відносити до критеріально орієнтованих. При їх підготовці необхідно, перш за все, скласти детальну специфікацію, за якою буде проводитися тестування та встановити критерій, за яким буде робитися висновок про засвоєння студентами навчального матеріалу.

Весь курс загальної фізики нами був поділений на розділи, розділи – на теми, підтеми та окремі пункти. Наприклад, у розділі «Механіка» була запланована перевірка засвоєння матеріалу з тем: Кінематика, Динаміка, Імпульс та закон його збереження, Робота та енергія, Динаміка твердого тіла, Елементи спеціальної теорії відносності, а також передбачалася можливість тестування за матеріалами всього розділу. У темі «Кінематика» були виділені підтеми: Кінематика точки і Кінематика твердого тіла.

Підтема «Кінематика точки» поділена на пункти: 1. Векторний спосіб опису руху; 2.

Координатний спосіб опису руху; 3. Природній спосіб опису руху; 4. Зв’язок між кінематичними величинами в різних системах відліку. Підтема «Кінематика твердого тіла»

Серія "Педагогічні науки"

складається з пунктів: 1. Рухи твердого тіла. Кінематика поступального руху; 2.

Обертальний рух твердого тіла; 3. Зв’язок між лінійними та кутовими величинами; 4.

Плоский рух твердого тіла. Миттєва вісь.

За окремими пунктами складалися завдання у тестовій формі, по можливості, трьох рівнів складності. Завдання першого рівня повинні перевіряти знання законів, закономірностей, постулатів, принципів, понять, означень, моделей, фактів. Завдання другого рівня – уміння студентів застосовувати знання на практиці в знайомих ситуація, або ж у подібних до них, а завдання третього рівня – уміння застосовувати знання в незнайомих ситуаціях, або ж використовувати знання з різних розділів курсу фізики.

Завдання цих рівнів оцінювалися 1, 2 і 3 бали відповідно і вважалося, що засвоєння навчального матеріалу можна вважати задовільним, якщо студент набирає не менше 60 % від максимально можливої кількості балів за тест.

Однією з умов об’єктивності результатів тестування є однаковість умов його проведення для всіх студентів, зокрема, однаковою повинна бути степінь «новизни»

завдань і рівень їхньої складності. Це можна реалізувати, коли всі студенти одночасно виконують однакові завдання. Якщо ж одні й ті самі завдання використовувати неодночасно, то однаковість умов порушується, оскільки зміст завдань і правильні відповіді доволі швидко стають відомими всім студентам. Тому при неодночасному і неодноразовому використанні тестових завдань, а також при дистанційному контролі, для запобігання можливій нерівноцінності умов тестування треба: а) скласти достатньо велику кількість завдань приблизно однакового рівня складності, з яких випадковим чином вибирати завдання при компонуванні тесту для кожного студента; б) використовувати випадковий порядок пред’явлення дистракторів у завданнях закритого типу (з вибором відповіді з числа запропонованих), та змінювати місцями задані та шукані величини, а також варіювати вихідні числові величини у завданнях з відкритою формою відповіді; в) обмежувати час виконання тесту.

Треба зауважити, що рівень трудності (легкості) завдань є поняттям суб’єктивним і для його визначення, а також для встановлення здатності тестових завдань диференціювати студентів за рівнем засвоєння знань, необхідно проводити апробацію тестів і статистичну обробку одержаних даних. Завдання, які не пройшли статистичну обробку, на думку В. С. Аванесова [1], не можна вважати тестовими, тому він називає їх «завданнями у тестовій формі», а М. Б. Челишкова [1] – псевдотестами. Апробація також дозволяє виявити та скорегувати завдання, які містять недоліки (випадкові неточності або помилки). Складені нами тестові завдання після експертної оцінки були розміщені на сайті Українського інституту інформаційних технологій в освіті (UIITE.ORG) і доступні студентам в мережі Інтернет. Для зберігання, компілювання та пред’явлення студентом тестових завдань, а також зберігання результатів тестування і їх первинної статистичної обробки на цьому сайті використовується програма підтримки навчального процесу Moodle.

При налаштуванні тестів ми задавали компілювання завдань у тест індивідуально для кожного студента шляхом автоматичного випадкового вибору завдань з наявної бази.

У завданнях з вибором відповіді з числа запропонованих дистрактори пред’являються студенту у випадковому порядку, який також генерується системою.

Апробація складених тестових завдань проводилося протягом двох років на виборці студентів першого курсу теплоенергетичного та хіміко-технологічного факультетів НТУУ «КПІ». Результати апробації автоматично аналізуються засобами системи Moodle, яка для кожного завдання визначає: індекс легкості, середнє квадратичне відхилення, індекс диференціації (дискримінації) та коефіцієнт диференціації (дискримінації) – відношення вибіркового середнього балів за виконання даного завдання до максимально можливої кількості балів, які студенти могли одержати за дане завдання.

ISSN 2076-586x. Вісник Черкаського університету. 2012. № 12 (225)

–  –  –

Індекс легкості – це відношення вибіркового середнього балів за виконання даного завдання до максимально можливої кількості балів, які студенти могли одержати за дане завдання. Фактично, цей параметр пропорційний кількості студентів, які успішно виконали дане завдання. Якість кожного завдання, тобто його здатність відокремлювати студентів з високим навчальними досягненнями від студентів з низькими досягненнями, оцінюється трьома іншими параметрами.

Дисперсія (варіація) результатів тестових завдань характеризує розкид балів, одержаних усіма студентами при відповіді на певне завдання тесту. Якщо майже всі студенти дають однакову відповідь, дисперсія є малою, а це означає, що дане завдання не здатне відокремлювати студентів з різним рівнем підготовки і його треба видаляти з бази даних. Коефіцієнт диференціації (дискримінації) являє собою коефіцієнт кореляції множини відповідей студентів при виконанні конкретного завдання і результатами, одержаними цими ж студентами за весь тест в цілому. Цей показник може приймати значення віПохожие работы:

«УЖГОРОДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОПИК ТЕТЯНА ЮРІЇВНА Індекс УДК 539.186; 539.188 Розсіювання електронів низьких енергій поверхнею твердих тіл 01.04.04 фізична електроніка АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Ужгород -1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті електронної фізики Національної Академії наук України. Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор ШПЕНИК Отто Бартоломійович Інститут електронної фізики...»

«МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ із застосування засобу Біо-ДС з метою передстерилізаційного очищення, дезінфекції та стерилізації 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Повна назва засобу – дезінфекційний засіб Біо-ДС. 1.1. Фірма виробник ТОВ АЛЬЯНС ГРУПП (Україна). 1.2. Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, мас. %: пероксид водню 60,0 % 1.3.– 21,8; полігексаметиленгуанідин гідрохлорид – 2,0 (діючі речовини); допоміжні речовини; вода до 100,0. Форма випуску і фізико-хімічні властивості засобу. Засіб Біо-ДС...»

«Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» Мішкольцький університет (Угорщина) Магдебурзький університет (Німеччина) Петрошанський університет (Румунія) Познанська політехніка (Польща) Софійський університет (Болгарія) ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ’Я Наукове видання Тези доповідей ХXІI МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ У чотирьох частинах Ч. ІІІ Харків 2014 ББК 73 І 57 УДК 002 Голова...»

«УДК 53(09)Т52 ОВЧАРЕНКО Юлія Сергіївна, аспірант Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» (НТУ «ХПІ»), кафедри історії науки і техніки (м. Харків) СПІВПРАЦЯ ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ НИЗЬКИХ ТЕМПЕРАТУР ІМ. Б. І. ВЄРКІНА НАНУ З ПІДПРИЕМСТВАМИ УКРАЇНИ У 70-х рр. XX ст. У статті досліджено співпрацю ФТІНТ з підприємствами, науководослідними установами і навчальними закладами країни у 80-ті роки. Виявлено роль вчених фізико-технічного інституту у розвитку...»

«Житомирський державний університет імені Івана Франка ПРОФЕСІЙНА ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА: ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА МЕТОДИКИ Монографія Житомир Вид-во ЖДУ ім. І. Франка УДК 378.14.032 ББК 74.03 П84 Рекомендовано до друку вченою радою Житомирського державного університету імені Івана Франка від 27 листопада 2009 року, протокол № 5 РЕЦЕНЗЕНТИ: Гуревич Р. С. – доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту математики, фізики і технологічної освіти Вінницького державного педагогічного...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Б.І.Яворський МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ Частина 1 Рекомендовано Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України як навчальний посібник з дисципліни “Основи радіоелектроніки” Тернопіль-2011 УДК 621.396 Яворський Б.І. Математичні основи радіоелектроніки. Частина І. Навчальний посібник — Тернопіль: ТНТУ, 2008. — 182 c. У першій частині посібника наведено...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА Оберемок Володимир Володимирович УДК 578.52 + 575.17 ДНК-МАРКЕРИ У ВИВЧЕННІ ВЗАЄМОВІДНОСИН МІЖ ВІРУСОМ ЯДЕРНОГО ПОЛІЕДРОЗУ ТА ЙОГО ХАЗЯЇНОМ НЕПАРНИМ ШОВКОПРЯДОМ 03.00.06 – вірусологія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук Київ – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі екології та раціонального природокористування Таврійського національного університету ім. В.І. Вернадського...»

«Міністерство культури України Одеська національна наукова бібліотека ім. М. Горького Календар знаменних і пам’ятних дат Одеси на 2013 рік Упорядник О. П. Делі Редактор Є. П. Андрющенко Одеса Січень 6 січня 115 років від дня народження Володимира Миколайовича Сосюри (1898поета, лауреата Державної премії УРСР ім. Т. Г. Шевченка. 1920 р. приїхав до Одеси, служив деполіткурсантом 41-ї стрілецької дивізії. Тут знайомиться та співпрацює з Ю. Олешею, Е. Багрицьким та К. Гордієнком. Літературне...»

«Департамент освіти і науки Кіровоградської облдержадміністрації Кіровоградський обласний навчально-виховний комплекс (гімназія-інтернат-школа мистецтв) Мала академія наук учнівської молоді Методичний вісник №7 Матеріали про підсумки роботи Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді за 2013/2014 навчальний рік Кіровоград 201 ББК 74.200.585.0(4укр-4кір) УДК 371.388+373.6(477.65) М Методичний вісник №7: Матеріали про підсумки роботи Кіровоградської Малої академії наук учнівської молоді...»

«Садовий Микола доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка Подопригора Наталія кандидат педагогічних наук, доцент, докторант Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка; Трифонова Олена кандидат педагогічних наук, старший викладач Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка ВИВЧЕННЯ СИМЕТРІЙ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»