WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |

«ІНТЕГРАЦІЇ ДАНИХ У ВІДКРИТИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ Спеціальність ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ „ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Берко Андрій Юліанович

УДК 004.62, 004.652

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ІНТЕГРАЦІЇ ДАНИХ У ВІДКРИТИХ

ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ

Спеціальність 01.05.03 – математичне та програмне забезпечення

обчислювальних машин і систем

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня

доктора технічних наук

Львів – 2011

Дисертацією є рукопис.

Роботу виконано у Національному університеті "Львівська політехніка" Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, м. Львів Науковий консультант: доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Пасічник Володимир Володимирович, Національний університет "Львівська політехніка", м. Львів, завідувач кафедри інформаційних систем та мереж.

Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки Томашевський Валентин Миколайович, Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ, професор кафедри автоматизованих систем обробки інформації та управління;

доктор технічних наук, професор Ткачук Микола В'ячеславович Нацiональний технiчний унiверситет "Харкiвський полiтехнiчний iнститут", м. Харків, професор кафедри автоматизованих систем управління;

доктор фізико-математичних наук, професор, Цегелик Григорій Григорович, Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів, завідувач кафедри математичного моделювання соціально-економічних процесів.

Захист відбудеться 10 червня 2011 р. о 13.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.05 у Національному університеті "Львівська політехніка" (79013, Львів-13, вул. С.Бандери, 12).

З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного університету "Львівська політехніка" (79013, Львів-13, вул. Професорська, 1) Автореферат розіслано "____" _____________ 2011 р.

Вчений секретар спеціалізованої вченої ради, доктор технічних наук, професор Р. А. Бунь

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Розроблення і запровадження відкритих інформаційних систем сьогодні є одним із стратегічних напрямів розвитку галузі інформаційних технологій в різноманітних сферах людської діяльності.

Характерною рисою таких систем є можливість взаємодії та обміну даними як між компонентами системи так і з зовнішніми об’єктами на основі стандартизованих протоколів та інтерфейсів. Зокрема, принципи і технології відкритих систем сьогодні активно застосовують у створенні таких вирішень як корпоративні системи управління виробництвом, планування бізнес-процесів, взаємодії з клієнтами (ERP, BPM, CRM); системи підтримки прийняття рішень та аналізу інформації (Business Intelligence); корпоративні сховища даних;

сервісно-орієнтовані системи та системи cloud computing; системи електронного бізнесу; системи комп'ютерного моніторингу; суспільні інформаційні ресурси (електронні бібліотеки, енциклопедії, галереї, музеї, розважальні, медіаресурси) тощо.

Фундамент відкритих інформаційних систем складають їх інформаційні ресурси – множина даних, які є об'єктом дій технологічних одиниць системи та засобом, що забезпечує реалізацію основних її функцій. Інформаційні ресурси сучасних відкритих систем мають низку особливостей, а саме:

великі та надвеликі обсяги;

різноманіття форм і способів подання даних;

формування шляхом комбінування даних з різноманітних джерел, які відрізняються формою подання даних, змістом, призначенням, власниками та іншими показниками;

висока динаміка оновлення даних;

велика кількість і різноманіття запитів користувачів інформаційних систем;

підвищені вимоги до якості даних та їх достовірності.

Це, в свою чергу, обумовлює необхідність вирішення низки проблем, пов’язаних із визначенням принципів, способів, методів, засобів і технологій формування таких ресурсів, які здатні забезпечити функціонування інформаційної системи та повноцінне виконання нею своїх завдань.

Найпоширенішими сьогодні способами формування узгодженого інформаційного ресурсу на основі різнорідних вхідних даних є гомогенізація, розподіл та інтеграція. Найбільш перспективним та популярним сьогодні підходом до опрацювання великих обсягів різнорідних даних вважають їх інтеграцію.

Проблематика інтеграції даних залишається актуальною впродовж достатньо тривалого часу. На кожному етапі розвитку галузі інформаційних систем та інформаційних технологій з'являлися нові підходи та способи вирішення цієї проблем. Важливим питанням продовжує залишатись повна, або часткова невідповідність між відомими сьогодні методами і засобами інтеграції даних та принципами побудови відкритих інформаційних систем.

. Практичний аспект проблеми інтеграції даних пов'язують з вирішенням проблем зростання фізичних та змістовних обсягів даних, створенням технологій і засобів інтеграції даних, розширенням сфер застосування інтеграції.

В цьому напрямі активно працюють провідні світові виробники засобів опрацювання даних, зокрема, такі як IBM, Oracle, Microsoft, SAP, Informatica, EMC, Talend Software та інші. Зокрема, у 2008 р. за ініціативою корпорацій IBM, Microsoft, EMC було започатковано проект створення стандарту інтероперабельних сервісів управління контентом Content Management Interoperability Services (CMIS) до якого, в подальшому, приєдналися компанії Alfresco, Open Text, Oracle і SAP. Метою цього проекту є розроблення стандартизованих засобів спільного опрацювання різнорідних інформаційних ресурсів у єдиному середовищі на базі сервісно-орієнтованих технологій.

Теоретичний аспект проблеми передбачає розроблення загальної методології інтеграції даних, створення нових концепції опрацювання даних в інформаційних системах та розвиток теоретичних засад інтеграції інформаційних ресурсів. Над розробкою методологічних основ інтеграції даних працюють такі міжнародні організації як Міжнародний консорціум з інтеграції (Integration Consorcium), Інститут сховищ даних (The Datawarehouse Institute), Консорціум з веб-технологій (W3 Consorcium), Організація з розробки стандартів структурованих інформації OASIS (Organization for the Advancement of Structured Information Standards) та інші.

Основні теоретичні засади інтеграції даних розроблено, зокрема, у роботах К. Дейта та Х. Дарвена, якими запропоновано розвиток реляційної моделі в напрямі опрацювання неелементарних даних; Л.А. Калініченка, який запропонував концепцію та методику інтеграції неоднорідних баз даних і в подальшому розвинув її в мовних та інструментальних засобах інтеграції; М.

Р. Когаловського, у роботах присвячених створенню консолідованих інформаційних ресурсів колективного доступу; Д. Ланде, яким досліджено та розвинуто концепцію інтеграції інформаційних потоків; Д. Майєра та А. Хелеві (David Maier, Alon Halevy), якими сформульовано концепцію та принципи побудови і застосування просторів даних; М. Ленцеріні (Maurizio Lenzerini), який є автором загальної формальної моделі інтеграції даних; Б. Інмона (Bill Inmon) та Р. Кімбала (Ralph Kimball), якими розроблено принципи створення та застосування сховищ даних та концепцію сховищ даних другого покоління; К.

Дітріха (K. Dittrich ), якому належать роботи щодо аналізу та узагальнення методів і засобів інтеграції даних та інших відомих вітчизняних і зарубіжних науковців та фахівців. Ці факти свідчать про актуальність проблематики інтеграції даних як предмету наукових досліджень та практичних розробок в напрямі створення систем і технологій опрацювання даних.

Аналіз основних підходів, методів та засобів інтеграції даних показує їх повну чи часткову неузгодженість із базовими принципами побудови відкритих інформаційних систем. Як правило, засоби інтеграції даних є вузько спеціалізованими, залежними від платформи та пов’язаних з ними технологій.

Стандартизовані технології, в більшості випадків, не забезпечують належного рівня якості результатів їх повноти та узгодження.

Отже, існує проблема розширення функціональних можливостей відкритих інформаційних систем за рахунок розроблення і запровадження уніфікованих методів побудови інформаційних ресурсів шляхом інтеграції різнорідних даних. Проблема є наслідком суперечності такого характеру: з одного боку – потреба формування інформаційних ресурсів відкритих систем, які задовольняють вимогам до системи та потребам користувачів на засадах поєднання різнорідних вхідних даних, з іншого – низка методів і засобів інтеграції різнорідних даних, які реалізують лише спеціальними засобами або не забезпечують належного рівня якості результатів, що не дає змоги використати їх в складі відкритих інформаційних систем.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


У дисертаційній роботі подано вирішення цієї проблеми у вигляді теоретично обґрунтованої концепції, уніфікованих методів та стандартизованих засобів формування інформаційних ресурсів шляхом інтеграції різнорідних вхідних даних, що базуються на принципах відкритих систем.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Дисертаційну роботу виконано в межах наукового напряму "Нові комп'ютерні засоби та технології інформатизації суспільства" визначеного пріоритетним у переліку актуальних проблем Міністерством освіти і науки України, концепції програми інформатизації НАН України, визначеної пріоритетним напрямом, згідно розпорядження № 146 від 27.02.2004 р. та за тематикою наукових досліджень кафедри інформаційних систем і мереж Національного університету "Львівська політехніка", зокрема, такими держбюджетними темами.

Держбюджетна тема "Математичне моделювання та програмна реалізація системи перекладу з жестової мови" (ДБ/Дактиль, номер державного реєстру 0107U001116). Дисертантом розроблено метод опрацювання неповних і неточних даних на основі онтологій, для зменшення рівня невизначеності інформаційних масивів.

Держбюджетна тема "Моделі та методи побудови інтелектуальних систем бізнес-аналітики на основі інтегрованих інформаційних ресурсів" (ДБ/Бізнес, номер державного реєстру 0110U001102). Дисертантом розроблено моделі, методи і засоби інтеграції різнорідних даних у відкритих системах бізнесаналітики, структурно семантичний метод подання результатів виконання запитів до системи, методику оцінювання якості даних.

Мета і завдання досліджень. Метою роботи є розширення функціональних можливостей відкритих інформаційних систем за рахунок застосування уніфікованих методів інтеграції даних та імплементації до складу систем стандартизованих засобів побудови узгоджених якісних інформаційних ресурсів шляхом інтеграції даних. Метою дисертаційної роботи визначено необхідність виконання таких завдань:

аналіз специфіки та закономірностей, що мають місце у побудові інформаційних ресурсів відкритих інформаційних систем для визначення та узагальнення підходів до розв'язання типових задач, які виникають у таких процесах;

розвиток теоретичних засад інтеграції даних у відкритих інформаційних системах з метою вироблення узагальненого теоретичного обґрунтування, шляхів вирішення проблеми інтеграції даних у відкритих системах;

розроблення узагальненої моделі інтеграції даних, яка враховує специфіку формування інформаційних ресурсів відкритих систем;

розроблення уніфікованого методу інтеграції даних, що ґрунтується на принципах незалежності від предмету і середовища опрацювання даних;

розроблення методу зовнішнього подання результатів інтеграції даних, з метою уніфікації та узгодження способів зображення різнорідних даних;

розроблення методу управління якістю даних у процесах інтеграції для визначення міри відповідності результатів інтеграції до встановлених вимог;

розроблення стандартизованих засобів інтеграції даних які забезпечують розв’язання задач створення і опрацювання інформаційних ресурсів за принципами відкритих систем.

Об'єктом дослідження є процеси побудови і застосування інформаційних ресурсів відкритих систем.

Предметом досліджень дисертаційної роботи є уніфіковані методи та стандартизовані засоби інтеграції даних.

Методи досліджень. Для вирішення проблеми аналізу та класифікації інформаційних ресурсів відкритих систем використано загальну теорію систем, системний аналіз, методи кластерного аналізу. Для побудови моделей процесів інтеграції даних у відкритих інформаційних системах застосовано теорію формальних систем, математичну логіку, логіку предикатів.

Для розроблення методів багаторівневої інтеграції даних використано теорію баз даних, теорію відношень, теорію графів, теоретичний апарат семантичних мереж, теорію онтологій. Для розроблення методу опрацювання неповних і неточних даних у процесах інтеграції застосовано новітні концепції опрацювання невизначеностей у базах даних, теоретичний апарат комп’ютерного опрацювання знань. У розробленні структурно-семантичного методу подання результатів інтеграції використано теорію предикатів, апарат фактів, концепцію "справжньої реляційної моделі" К. Дейта. Для розроблення методу комплексного оцінювання результатів інтеграції даних застосовано методику стандарту ISO 9126, методи експертного оцінювання, логіку антонімів та метод опозиційних шкал. При побудові засобів інтеграції даних було використано методи сервісноорієнтованих архітектур, методологію інтероперабельного управління даними CMIS, теорію формальних мов.

Наукова новизна одержаних результатів. Наукова новизна одержаних результатів полягає у науковому обґрунтуванні та вирішенні проблеми розроблення уніфікованих методів побудови інформаційних ресурсів відкритих систем шляхом інтеграції різнорідних даних. При цьому одержано такі нові наукові результати:

вперше розроблено багатосторонню класифікацію інформаційних ресурсів відкритих систем, відмінну від відомих використанням синтаксичних, структурних, семантичних та прагматичних властивостей даних, шляхом аналізу особливостей та закономірностей побудови і використання цих ресурсів, що дало можливість сформулювати загальні архітектурні принципи формування таких ресурсів та побудувати їх узагальнену структуру;

отримали подальший розвиток теоретичні засади інтеграції даних, на основі розроблення узагальненої моделі процесу інтеграції даних, які відрізняються від відомих поданням даних як формальної системи, що дало змогу уніфікувати та стандартизувати формальний опис різних способів та підходів до інтеграції;

вперше розроблено метод багаторівневої інтеграції даних, який відрізняється від існуючих універсальністю і загальністю, шляхом розподілу процесів інтеграції синтаксису, структури та семантики даних, що дало змогу застосувати для їх інтеграції уніфіковані та стандартизовані підходи, які не залежать від змісту даних та технологій реалізації;Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 7 |
Похожие работы:

«Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького Наукова бібліотека Інформаційний бюлетень Випуск 28 (січень–лютий 2014 р.) Черкаси – 2014 ББК 78.584 К 53 Книжкова скарбниця : інформаційний бюлетень. Вип. 28 (січеньлютий 2014 р.). – Черкаси : Вид-во ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2014. – 78 с.Укладач: Демченко Н. В., зав. інформаційно-бібліографічного відділу Схвалено до друку методичною радою наукової бібліотеки (протокол № 2 від 3 квітня 2014 р.) Перелік умовних позначень А2 –...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ФІЗИКИ НАПІВПРОВІДНИКІВ ім. В.Є. ЛАШКАРЬОВА УДК: 539.213; 539.23+621.793.79; 539.26 Слободян Микола Васильович ВПЛИВ ТРИВИМІРНОГО ВПОРЯДКУВАННЯ ТА ДЕФОРМАЦІЙ НА ДИФРАКЦІЮ Х-ПРОМЕНІВ В РЕАЛЬНИХ БАГАТОШАРОВИХ СТРУКТУРАХ 01.04.07 – фізика твердого тіла АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис Робота виконана в Інституті фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова Національної...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ ЛУГАНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ О. С. Воронкін, П. С. Солодовник ВИЩА МАТЕМАТИКА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ для самостійної роботи студентів спеціалізації “Звукорежисура” освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр” усіх форм навчання ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні кафедри музичного мистецтва естради (протокол № 5 від 08.01.2013р.) ЗАТВЕРДЖЕНО на засіданні навчально-методичної комісії...»

«Біомедичні вимірювання і технології [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.safefoods.narod.ru/files/analit_metodi.pdf 22. Алексеева Т. А. Спектрофлуориметрические методы анализа ароматических углеводородов в природных и техногснных средах / Т. А. Алексеева, Т. А. Теплицкая : – Л., 1981, с. 215 23. Рюрик К. Эколого-физиологические исследования фотосинтеза и водного режима растений в полевых условиях. Труды всесоюзного совещания / К. Рюрик; Иркутск. – 1983. – 167 с. 24. Feng J., Vince...»

«“ЗАТВЕРДЖУЮ” Ректор Житомирського державного університету імені Івана Франка проф. Саух П.Ю._ 3 лютого 2014 р. Програма вступного іспиту з хімії на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст (денна форма навчання) ПОЯСНЮВ АЛЬ НА ЗАПИСКА Програма вступного екзамену з хімії при вступі на освітньо -кваліфікаційний р івень спеціаліст включає розділи таких хімічних дисциплін як загальна та неорганічна хімія, органічна хімія та ш кільний курс хімії та методи ка його викладання. Об’єм і зміст...»

«C.П. Ситник М.А. Гентуш Фізика Зошит для контрольних робіт 11 клас ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА — БОГДАН ББК 22.3я721 74.262.22 С41 Рецензенти: методист відділу освіти Сокальської райдержадміністрації Львівської області Базюк М.М. вчитель фізики вищої категорії Сокальського НВК «Спеціалізована школа І–ІІІ ступенів №3 — колегіум» Павлюк В.Б. Ситник С.П., Гентуш М.А. С41 Фізика. Зошит для контрольних робіт. 11 кл. — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2012. — 136 с. ISBN 978-966-10-2557-7 Посібник...»

«Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України Українська інженерно-педагогічна академія Наукова бібліотека ЛИТВИН ОЛЕГ МИКОЛАЙОВИЧ Біобібліографічний покажчик До 70-річчя з дня народження Харків УІПА УДК 378(01) ББК 74.58я1 Рекомендовано Науково-методичною Радою Української інженерно-педагогічної академії (протокол № 2 від 27.09.2012 р.) Литвин Олег Миколайович [Текст] : біобібліогр. покажч. : До 70річчя з дня народж. / Укр. інж.-пед. акад. / уклад.: О. І. Єрьоміна, С. В. Карпенко ;...»

«Про умови створення і функціонування шкільного підручника математики Чукаріна І.В. Студентка 5 курсу групи 5М-1 фізико-математичного факультету СДПУ Про умови створення і функціонування шкільного підручника математики Анотація: у статті розглядаються питання, пов’язані з умовами створення і функціонування шкільного підручника математики. Ключові слова: підручник, підручникотворення. На сучасному етапі розвитку української національної школи оновлення й удосконалення змісту навчання передбачає...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Сумський державний університет 3495 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до оформлення комплексного курсового проекту зі спеціальності 7(8).05080201 – електронні прилади та пристрої для студентів денної форми навчання Суми Сумський державний університет Методичні вказівки до оформлення комплексного курсового проекту зі спеціальності / укладач О. П. Ткач. Суми : Сумський державний університет, 2013. 21 с. Кафедра прикладної фізики ЗМІСТ C. 1. Місце...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” РЯБЦЕВА АННА ОЛЕКСАНДРІВНА УДК 547.64; 66.095.26-922.3; 544.77.051.62 Синтез полімерних носіїв ліків з поліетиленгліколевими та поліелектролітними бічними ланцюгами на основі епоксидовмісних поліпероксидів 02.00.06 – хімія високомолекулярних сполук АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата хімічних наук Львів – 2013 Дисертацією є рукопиc Робота виконана у Національному університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»