WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«В роботі приведені результати дослідження фізико-хімічних властивостей зразків хітозанових плівок отриманих при використанні сухого способу формування до та після їх модифікації ...»

SWorld – 17-28 June 2014

http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/june-2014

MODERN PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION IN SCIENCE, TRANSPORT, PRODUCTION AND EDUCATION‘ 2014

Стаття /Хімія – Органічна та неорганічна хімія

УДК 544.023

Солодовнік Т.В., Єгорова О.В.,Сафонова О.Ф.

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИКО-ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ

ХІТОЗАНОВИХ ПЛІВОК Черкаський державний технологічний університет, Черкаси, Україна T.V.Solodovnik, O.V.Egorova, O.F. Safonova

INVESTIGATION OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF

CHITOSAN FILMS

Cherkassy State Technological University, Cherkassy, Ukraine В роботі приведені результати дослідження фізико-хімічних властивостей зразків хітозанових плівок отриманих при використанні сухого способу формування до та після їх модифікації (переведення із сольової в основну форму з подальшою термообробкою).

Ключові слова: хітозанові плівки, модифікація, міцелій, гриб Aspergillus Niger.

The paper presents results of a study of physical and chemical properties of the chitosan films the samples obtained using the dry method of formation before and after modification (transfer of the salt into the alkali form and the thermal treatment).

Keywords: chitosan films, modified, mycelium, fungus Aspergillus Niger.

Вступ В даний час природний полісахарид хітозан та сополімери на його основі, завдяки широкому спектру своїх корисних властивостей, знаходять все більш широке застосування в найрізноманітніших областях промисловості. Хітозан нетоксичний, біосумісний та легко біодеградує в навколишньому середовищі.

Цей полісахарид має цінні біологічні властивості: гіполіпідемічні, гемостатичні, регенеруючі та ранозагоювальні. Звідси випливають основні напрямки його застосування в медицині та біотехнологіях: як регулятора ліпідного обміну [1] та як гемостатичного і ранозагоювального засобу. Окрім вказаних вище галузей, хітозанові мембрани використовуються як сорбент при вирішенні екологічних проблем, а також у якості флокулянту при очищенні води. Можливість використання полімерних плівок в якості іонно-обмінних забезпечують їх стійкість в лужних та кислих середовищах [2-4].

Практично необмежені і поновлювані сировинні ресурси, з яких отримується хітозан. Полімерна природа та висока хімічна активність хітозану визначають перспективи застосування плівок на його основі в технології очистки стічних вод. В зв’язку з цим актуальним є дослідження фізикохімічних властивостей плівкових і композиційних матеріалів на основі хітозану. Мета даної роботи полягає у визначенні вмісту зв’язаної кислоти та аміногруп в хітозанових плівках.

Матеріали та методи дослідження. Відомо, що з кислих розчинів хітозану можна досить легко формувати плівки, особливо при використанні сухого способу формування. З метою покрашення властивостей плівок пропонується їх модифікація (переведення з сольової в основну форму з подальшою термообробкою). Для виготовлення плівок сухим способом використовували хітозан, отриманий з відходів міцеліальної біомаси гриба Aspergillus Niger [5]. Формувальні розчини готували на основі 2% розчину хітозану в 2% водному розчині ацетатної кислоти при перемішуванні на магнітній мішалці впродовж 15 хвилин.

Для визначення вмісту зв’язаної кислоти та аміногруп в хітозанових плівках використовували методи потенціометричного титрування з використанням комбінованого скляного електроду. Вимірювання рН проводили з точністю ± 0,01. Перед початком роботи електрод перевіряли за стандартними буферами рН 1,1; 4,01, 6,86 і 9,18. Для визначення зв’язаної кислоти в плівці Сформі брали наважку масою приблизно 0,1 г, з точністю до 0,0001, яку заливали 10 см3 0,1М розчину NaОН і витримували годину при постійному перемішуванні. Після цього відбирали аліквоту об’ємом 5 см3 і титрували 0,1 М розчином НСl при постійному перемішуванні на магнітній мішалці при температурі 18-20 °С. Визначивши за кривою титрування об’єм розчину НСl, який пішов на титрування надлишку NaОН, розраховували вміст кислоти в хітозановiй плівці за формулою:

V C K M 100 V =, (1) m де V – об'єм НСl, який пішов на титрування, дм3;

С – молярна концентрація НСl, моль/дм3;

К – поправочний коефіцієнт;

М – молекулярна маса молекули кислоти, г/моль.

Для визначення вмісту аміногруп в хітозанових плівках брали наважку плівки в О-формі масою приблизно 0,1 г, з точністю до 0,0001, яку заливали 5 см3 0,1М НС1 і витримували 1 годину при постійному перемішуванні на магнітній мішалці. Потім додавали 5 см3 дистильованої води і титрували.

Титрування проводили 0,1 М розчином NaОН при постійному перемішуванні на магнітній мішалці при температурі 18-20°С.За кривою титрування визначали вміст амінного азоту за формулою:

–  –  –

Хімічну структуру хітозанових плівок в С- та О-формі, до та після термомодифікації досліджували методом ІЧ-спектроскопії. Для спектральних досліджень зразки таблетували шляхом пресування високодисперсного порошку комплексів, напиленого на поверхню полірованого плоско паралельного пуансону. Товщина таблеток варіювалася від 0,8 до 10 мг/см2, що дозволяло отримувати спектри хорошої якості у всьому спектральному діапазоні. Таблетки пресували під тиском 15 мПа. ІЧ спектри отримували в області 400 – 4000 см-1 та реєстрували за допомогою спектрофотометра «Specord IR-75». Розшифровку спектрів проводили в програмі MicroCAL Origin v.6.10.

Результати та їх обговорення. Криві, отримані в ході потенціометричного титрування, зображені на рисунках 1-2. Розрахункові дані потенціометричного титрування наведені в таблиці 1, з яких видно, що із збільшенням температури сушіння вміст кислоти у свіжосформованих плівках зменшується. Майже незмінний ступінь заміщення по амідним і аміногрупам в плівках говорить про те, що в ході їх затвердіння, в тому числі і під час термообробки, процес амінування практично не відбувається. Варто зазначити, що вміст залишкової кислоти для плівок в О-формі після термообробки встановити не вдалося, що можна пояснити або повним видаленням залишкової ацетатної кислоти, або надто малою її часткою.

Рис. 1. Криві потенціометричного титрування розчину хітозану, отриманого при розчиненні хітозанової плівки у С-формі до (а) та після термообробки (б) Рис. 2. Крива потенціометричного титрування розчину хітозану, отриманого при розчиненні хітозанової плівки у О-формі до термообробки

–  –  –

20 72 36,1 7,3 82 90 89,1 18,0 5,08 64 28 69,6 50 20 25,0 7,8 92 103 100 14,8 3,97 57 35 61,9 75 10 18,9 7,8 93 103 100 10,95 4,3 59 33 64,1

–  –  –

За ІЧ-спекрами ацетатних плівок хітозану видно, що при збільшенні часу прогріву відбувається зниження інтенсивності широкої смуги поглинання карбоксилат іонів (1565-1580 см-1), яка перекриває смугу поглинання аміногруп NH2 (1569 см-1). Спостерігається зростання смуги амід І (1658 см-1) та утворення «плеча» смуги амід ІІ (1556 см-1). Переведення плівок з С-форми в Оформу підтверджується появою інтенсивної смуги поглинання в ІЧ-спектрі при довжині хвилі 1596 см-1, що характерна для аміногруп. При прогріванні плівок в О-формі спостерігається накопичення амідних груп. Зі зростанням температури спостерігається зменшення інтенсивності піка деформаційних коливань аміногруп (1596 см-1) та збільшення інтенсивності смуг амід І (1680 см-1) та амід ІІ (1544 см-1) в області валентних коливань гідроксильних і аміногруп (2930-3500 см-1) при прогріванні відбувається перерозподілення інтенсивності поглинання зі зміщенням максимуму в область менших довжин хвиль (рисунки 3-6).

0,35

–  –  –

Рис.3. ІЧ-спектри хітозанової плівки у С-формі до термообробки.

Спостерігаються інтенсивні смуги поглинання в області 1495 до 1700 з максимумами 1495 см-1 (Амід ІІ), 1550 см-1 (Амід ІІ), 1630 см-1 (Амід І).

0,4

–  –  –

Рис.6. ІЧ-спектри хітозанової плівки у О-формі після термообробки.

Спостерігаються невеликі смуги поглинання в області 1495 до 1700 з максимумами 1495 см-1, 1550 см-1 ; в області 2000 до 3000 з максимумами 2450 см-1, 2980 см-1.

Таким чином, дослідження плівок ІЧ-спектроскопічним методом підтверджує, що при термообробці хітозанових плівок відбувається процес амідування, який, в свою чергу, сприяє помітному упорядкуванню структури та зменшенню розчинності плівок.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Висновок. Отже, виготовлення та фізико-хімічні дослідження властивостей плівок на основі хітозану є перспективним напрямком розвитку даної технології, з метою подальшого використання цих матеріалів в технології очистки стічних вод.

Література:

Арзамасцев О.С. Особенности процессов экстрагирования при 1.

извлечении биополимера хитина из панциря ракообразных /В.Ф. Абдуллин, С.Е. Артеменко, О.С. Арзамасцев //Химические волокна.-2008.- № 6. - C. 21-24.

2. Арзамасцев О.С. Интенсификация процесса получения пленок хитозана /О.С. Арзамасцев, С.Е. Артеменко, В.Ф. Абдуллин //Вестник Саратовского государственного технического университета.-2011.- № 4 (60). - Вып. 2. C.112 – 114.

3. Арзамасцев О.С. Исследование взаимосвязи структурных и механических свойств дисперсно-наполненных полимерных композиционных материалов /И.А. Ильиных, И.Н. Бурмистров, О.С. Арзамасцев //Вестник Саратовского государственного технического университета. -2012. - № 4 (68). Вып. 1. -С. 62 -66.

4. Арзамасцев О.С. Технология биополимера хитозана из панциря ракообразных: поиск партнера и опыт внедрения /В.Ф. Абдуллин, О.С.

Арзамасцев, С.Ю. Уткина //Отечественные предприятия и инноватика :сб. науч.

тр. по материалам Всерос. науч. – практ. конф. - Саратов: Сарат. гос. техн. ун

- т, 2009.-С. 3 - 4.Похожие работы:

«ISSN 2076-2429 (print) Праці Одеського політехнічного університету, 2014. Вип. 1(43) ISSN 2223-3814 (on line) М.І. Воробйова, магистр, УДК 669.213.6 О.А. Півоваров, д-р техн. наук, проф.,Укр. держ. хім.-технолог. ун-т, м. Дніпропетровськ, В.І. Воробйова, магистр, Нац. техн. ун-т України “КПІ”, м. Київ ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ АНАЛІЗ ХІМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ ПРИ РОЗЧИНЕННІ ЗОЛОТА В ЦІАНІДНИХ РОЗЧИНАХ, ВИГОТОВЛЕНИХ НА ОСНОВІ ПЛАЗМОХІМІЧНО ОБРОБЛЕНОЇ ВОДИ Вступ. Сучасний світовий стан золотовидобувної...»

«НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА «ОСНОВИ БІОХІМІЇ» ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Вступна характеристика предмету: біохімія — одна з провідних наук сучасності. Вона відкриває широкі можливості регулювання життєвими процесами живих організмів. Головною метою біохімії є дослідження хімічного складу живих організмів та хімічні процеси, які проходять у живих організмах і є основою їхньої життєдіяльності. Навчальна програма «Основи біохімії» розрахована на учнів 9—11 класів загальноосвітніх, позашкільних навчальних...»

«КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА На правах рукопису УДК 621.315.592 КНОРОЗОК Леонід Михайлович ДЕФОРМАЦІЙНІ ЗМІНИ КРИСТАЛІЧНОЇ ГРАТКИ І ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПЕКТРУ ЕЛЕКТРОННОЇ ПІДСИСТЕМИ АНТИМОНІДУ ІНДІЮ ПРИ ПОДВІЙНОМУ ЛЕГУВАННІ 01.04.10 — фізика напівпровідників та діелектриків Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук Київ — 1999 Дисертацією є рукопис. Робота виконана на кафедрі напівпровідникової електороніки радіофізичного факультету...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ Т.В. Волкова, Н.О. Величко, І.В. Гириловська, Д.О. Закатнов, Л.А. Майборода, Л.В. Нестерова, І.М. Савченко, В.В. Ягупов ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ СИСТЕМАМИ Методичний посібник Київ – 2012 УДК 377:005 (072) ББК 74.04 І 74 Рекомендовано до друку рішенням Вченої ради Інституту професійно-технічної освіти НАПН України (Протокол № 3 від 26 березня 2012 року) Рецензенти: Свистун В. І. – доктор...»

«Поширення передового педагогічного досвіду вчителями-методистами м.Мелітополя Навч. Тема досвіду ПІБ особи Рівень Форма поширення заклад Компетентнісно орієнтований підхід до викладання Вагіс Олег Шкільний Виступ на засіданні ШМО фізики у класах Вікторович природничого профілю Розвиток творчої самостійності учнів ЗОШ завдяки Синепольська Презентація на засіданні М/О вчителів української мови №1 застосуванню Шкільний Тамара та літератури пошукових завдань Опанасівна випереджального характеру...»

«Київський національний університет імені Тараса Шевченка С.Є.Шнюков, А.П.Гожик ОСНОВИ ГЕОХІМІЇ Навчальний посібник Київ – 20 ЗМІСТ 1. Вступ. Поняття про сучасну геохімію 1.1. Загальний зміст, об’єкт, предмет та головні завдання геохімії як науки. 1.2. Історія виникнення та розвитку геохімії як наукової дисципліни.1.3. Сучасне положення геохімії серед природничих наук, її взаємодія з мінералогією, петрологією, геофізикою та іншими науками про Землю. 1.4. Сучасні завдання та розділи геохімії, їх...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ЯЦИШИН БОГДАН ПЕТРОВИЧ УДК 539.213: 538.22+ 539.216 ФІЗИКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ КРИТЕРІЇ МОДИФІКАЦІЇ НАНОРОЗМІРНИХ ПЛІВОК СИСТЕМ {Sc, La, Y, Hf}-{Fe, Co, Ni}-Ge ДЛЯ СЕНСОРНИХ ПРИСТРОЇВ Спеціальність 01.04.07 – фізика твердого тіла Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук Львів-2010 Дисертацією є рукопис Робота виконана у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника Міністерства освіти і науки...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ, НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя Б.І.Яворський МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ Частина 1 Рекомендовано Міністерством освіти, науки, молоді та спорту України як навчальний посібник з дисципліни “Основи радіоелектроніки” Тернопіль-2011 УДК 621.396 Яворський Б.І. Математичні основи радіоелектроніки. Частина І. Навчальний посібник — Тернопіль: ТНТУ, 2008. — 182 c. У першій частині посібника наведено...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.І. МЕЧНИКОВА Кафедра теплофізики Фізика теплопровідності та експериментальні методи визначення коефіцієнту теплопровідності речовин Одеса УДК 536.075 В методичному посібнику розглянуті основні задачі стаціонарної теплопровідності та основні методи визначення коефіцієнту теплопровідності. Посібник містить короткі теоретичні відомості про теплопровідність тіл різного агрегатного стану. Рекомендується...»

«О.І.Трембіцька1 УДК 631.153.3:631.582:631.8 Житомирський національний агроекологічний університет Рецензент – член редколегії «Вісник ЖНАЕУ», д.с.-г.н. А.І. Гузій. БІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ГРУНТУ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД СИСТЕМ ДОБРИВ В КОРОТКОРОТАЦІЙНІЙ СІВОЗМІНІ В статті приведені результати визначення динаміки виділення вуглекислого газу (СО2), розкладу клітковини та кількості дощових черв’яків у грунті, які є показниками біологічної активності грунту при застосуванні різних органо–мінеральних добрив в...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»