WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«частина Інформація і комп'ютер Апаратна частина комп'ютера.««^.^.^іііазй Програмне забезпечення Операційна система М5-Р05 Операційна система У/іпсіо^$ Іпїегпеї ; Т. З а р е ц ь к а А. ...»

-- [ Страница 1 ] --

1. Т. Зарецька А. М. Гуржій О. Ю. Соколов

частина

Інформація і комп'ютер

Апаратна частина комп'ютера

.««^.^.^іііазй

Програмне забезпечення

Операційна система М5-Р05

Операційна система У/іпсіо^$

Іпїегпеї

; Т. З а р е ц ь к а А. М. Г у р ж і й О.Ю.Соколов

ІНФОРМАТИКА

Підручник для 10—11 класів

загальноосвітніх навчальних закладів

У двох частинах

частина І

Затверджено Міністерством освіти і науки України

Видання друге, виправлене

київ

«Навчальна книга»

ББК 73 3-34 Затверджено Міністерством освіти і науки України (Лист№ 1/11-2727від 8.08.2002р.) Видано за рахунок державних коштів.

Продаж заборонено Зарецька І. Т.

3-34 Інформатика: Підручник для 10—11 кл. загальноосвіт. навч.

закладів /1. Т. Зарецька, А. М. Гуржій, О. Ю. Соколов. У 2-х част. — К: Навч. книга, 2006 — І8ВК 966-329-083-8 Ч. 1. — 391 с.: іл. І8ВМ 966-329-084-6.

Частина 1 підручника містить курс інформатики для старших класів загальноосвітніх навчальних закладів; відповідає чинній програмі. Розрахований на підготовку кваліфікованих користувачів, які знають будову й основні принципи роботи комп'ютера, володіють навичками його використання.

Для учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів, ліцеїв, гімназій, зокрема й фізико-математичного профілю.

Б Б К 73 © І. Т. Зарецька, А. М. Гуржій, О. Ю. Соколов, 2004 © І. Т. Зарецька, А. М. Гуржій, І8ВМ 966-329-083-8 О. Ю. Соколов, виправлене, 2006 І8ВМ 966-329-084-6(4.1) © ТОВ «Навчальна книга», 2006

ПЕРЕДМОВА

Друга половина XX ст. відзначилася бурхливим розвитком науки і техніки. Людство почало використовувати атомну енергію, освоювати Всесвіт, осягати таємниці мікрокосмосу. Було створено багато різних апаратів і машин, яких не могли вигадати навіть найсміливіші письменники-фантасти. Розвиток фундаментальних, прикладних і технічних наук спричинив необхідність виконання безлічі розрахунків та обчислень. Для цього винайшли обчислювальні машини — комп'ютери. З часом вони стали важливим інструментом у найрізноманітніших галузях знань, в усіх без винятку сучасних технологіях, ввійшли у повсякденне життя людини. Комп'ютер — незамінний інструмент під час обробки і перетворення інформації.

Постійно вдосконалюються інформаційні комп'ютерні технології — конкретні способи роботи з інформацією.

Необхідність найбільш раціонального та ефективного використання комп'ютерів стала причиною виникнення нової науки — інформатики.

Застосування положень і принципів інформатики допомагає оптимальним шляхом приймати правильні рішення й одержувати потрібні результати. Оволодіння інформатикою розвиває «дисципліну» мислення, виробляє системний підхід до розв'язування будь-якого завдання. Для сучасної людини знання інформатики поступово стає не менш важливим, ніж уміння рахувати, читати й писати.

Матеріал цього підручника розрахований на підготовку кваліфікованих користувачів, які знають будову комп'ютера, знайомі з основними принципами його роботи, володіють навичками його застосування для розв'язування завдань повсякденного життя.

Засвоївши основний курс, учні зможуть:

• «вести діалог» із комп'ютером;

оцінити характеристики конкретного комп'ютера і підібрати програмне забезпечення (ПЗ) для розв'язання поставленого завдання;

скористатися будь-яким текстовим і графічним редактором, опираючись на знання основних принципів їх роботи;

знайти і прочитати в Іпіегпеі потрібну інформацію, скористатися електронною поштою та іншими службами Іпіегпеі.

«Звичайному» користувачеві цих знань цілком достатньо для роботи за комп'ютером.

Застосування комп'ютерів для розв'язання спеціальних завдань, окрім основних знань та навичок, потребує поглибленого знання відповідних розділів інформатики і принципів роботи зі спеціальними видами ПЗ, вміння програмувати. Цей матеріал буде викладено в підручнику з інформатики для 11 класу.

Термінологія інформатики створювалася на основі англійської мови. Так сталося через те, що перші електронні обчислювальні машини було створено у Великобританії в роки Другої світової війни, а потім провідною країною з виробництва комп'ютерів стали США.

Багато англійських термінів та скорочень перейшли в нашу термінологію з інформатики. У тексті підручника такі терміни подано англійською мовою з перекладом.

Розділи, позначені символом «*», призначені для факультативного вивчення.

Завдяки великій кількості ілюстрацій підручник може бути використаний у школах з різним рівнем комп'ютерного оснащення.

Інформатика — надзвичайно потрібна та цікава наука. Сфера її практичного застосування дуже широка: нині важко уявити галузь діяльності людини, в якій би не використовувалися комп'ютери. І незалежно від того який трудовий шлях виберуть собі випускники школи XXI ст., знання інформатики, вміння працювати з комп'ютером — одна із запорук їхнього професійного успіху.

Розділ 1 ІНФОРМАЦІЯ І КОМП'ЮТЕР Що вивчає інформатика У поли кому енциклопедичному словнику подається таке означення поняття «інформатика».

Інформатика це галузь науки, що вивчає структуру і загальні властивості інформації, а також питання, пов'язані з її збиранням, зберіганням, пошуком, переробкою, перетворенням, поширенням та використанням у різних сферах діяльності.

11 ід різними сферами діяльності слід розуміти практично всі ниди ділової та творчої активності сучасної людини — від повсякденної роботи інженера-конструктора, журналіста, секретаря до наукоиих відкриттів та освоєння космічного простору. Принципами інформатики ми користуємося не тільки в наукових роботах, а й у щоденному вжитку. Будь-яка наука ставить перед собою завдання: зібрати інформацію, проаналізувати та вивчити її, щоб встановити зв'язки та закономірності, і на основі вивчення нової інформації — отримати результати досліджень. В основі всіх наукових досліджень має бути правильна організація інформації та її ефективне використання. У побуті людина постійно прагне здобути найрізноманітнішу інформацію: де знайти потрібні книжки, як отримати довідку про розклад руху транспорту, скільки коштують олівці та зошити, — цей список можна продовжувати до нескінченності.

Наукові положення та принципи інформатики значно полегшують роботу з інформацією, допомагають ефективніше користуватися нею, приймати правильні рішення, оптимальним шляхом добиватися потрібних результатів.

Надійним інструментом і незамінним помічником у житті і діяльності людини став комп'ютер (від англ. сотриіег — обчислювальний пристрій).

Основні напрями використання комп'ютерів:

• накопичування, зберігання та обробка великих обсягів інформації, швидкий пошук потрібних даних;

• виконання наукових, економічних та конструкторських розрахунків;

• діловодство (складання листів та оформлення документів);

• навчання, набуття професійних навичок;

• видавнича справа (підготовка до друку кольорових і чорнобілих часописів та газет, наукової та художньої літератури);

• побудова креслень, діаграм, створення малюнків і картин, мультфільмів та відеокліпів;

• спілкування людей, які перебувають в різних містах і країнах;

• імітація роботи людини-експерта з певної предметної галузі;

• ігри та розваги.

Незважаючи на різноманітність задач, що їх розв'язують за допомогою комп'ютера, принцип його застосування щоразу той самий:

інформаціяу що вводиться до комп'ютера, обробляється з метою отримання потрібних результатів.

Не випадково в США і Великій Британії навчальний курс інформатики має назву Сотриіег Зсіепсе — комп'ютерна наука.

Інформатика вивчає питання обробки інформації за допомогою комп'ютера.

1. Дайте визначення інформатики.

2. Які роль і місце інформатики в сучасному житті ?

Назвіть основні напрями використання комп'ютерів.

Наведіть приклади.

4. Який принцип застосування комп'ютера при розв'язанні різних задач?

Що таке інформація і як вона передається В означенні поняття «інформатика» присутнє слово «інформація ».

Інформація — це дані та відомості, представлені в різних формах.

Інформація передається за допомогою повідомлень. Вони використовуються й у живій природі (наприклад, існує особлива «мова»


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


і иарии), і в техніці. Повідомлення можуть передаватися від людини до людини, від людини до, від до людини, а також між Між людьми повідомлення звичайно передаються в усній чи письмовій формі, а між пристроями — за допомогою сигналів.

Розглянемо приклади.

–  –  –

1. Що таке інформація? Як вона передається?

2. Назвіть розглянуті у прикладах способи передачі повідомлень.

3. Наведіть свої приклади інформаційних процесів. Які повідомлення в них використовуються?

Види інформації У прикладах, розглянутих вище, інформацію необхідно було десь зберігати. Місце для зберігання інформації звичайно називають носієм.

ІІл папері як носії інформації можна зберігати текст, чек на покупку, залізничний квиток, музику у вигляді нот. Водночас, текст або мули ку можна зберігати і на інших носіях: на аудіокасетах або на компакт-дисках.

Ви вже знаєте, що в інформаційних процесах інформація передасться за допомогою повідомлень. Повідомлення існують у різних формах і можу ч і» передивитися різними способами. Наприклад, одну п ту пі му інформацію, що перебуває у формі листа, можна переп и т і поштою; як усне повідомлення передати по телефону; у вигяді звукового запису відтворити з аудіокасети; у формі новин — почути по радіо чи телебаченню; у формі азбуки Морзе — передати :ні допомогою сигналів.

Таким чином, існує багато видів інформації. Зробити і дати єдину їх класифікацію дуже важко. Наприклад, за способом відображення можна виділити текстову і графічну інформацію; в інформаційних процесах є вхідна і вихідна інформація; за змістовністю і інформація може бути корисною або непотрібною; за точністю передачі і стинною або спотвореною.

("потворена інформація може з'являтися, коли на істинну інформацію в процесі передачі накладаються перешкоди або шум. Усі знають гру «зіпсований телефон», коли повідомлення, яке пошепки передається від одного гравця по колу, повертається до ведучого спотвореним.

Іншим прикладом може бути ситуація, коли повідомлення чергового на вокзалі неможливо розчути через шум поїзда, що рухається.

1. Наведіть приклади носіїв інформації.

2. Наведіть приклади різних видів інформації.

3. Вкажіть форми і способи передачі повідомлень у різних інформаційних процесах.

–  –  –

()тже, ЦП здійснює обробку інформації, а пам'ять її зберігає.

Інформація, що зберігається в пам'яті, складається з даних та способів їх обробки.

(-іюсіб обробки даних — це послідовність дій (команд), які має »/от іпіти Ції для отримання того чи іншого результату з початнших даних.

Щоб здійснювати обмін інформацією між людиною та комп'юром, загальну схему комп'ютера було доповнено так званими периферійними пристроями. Частина цих пристроїв використовується і щ ниедоння інформації в комп'ютер. Це — пристрої введення і н ф о р м а ц і ї. Друга частина служить для виведення обробленої комп ' ю т е р о м інформації. Ці пристрої називаються пристроями вивекчиім інформації.

Пприферійні пристрої це пристрої, призначені для обміну інформмцн їй мі^ людиною ні комп'ютером з метою розв'язання кпмкрпімої ІНДИЧІ Пристрої ішедення це г іристрої, призначені для введення ІМ(|)( )| )МІ іції м комп'ютер з метою її подальшої обробки.

Пристрої виведення це пристрої, призначені для виведення обробленої комп'ютером інформації з метою її подальшого використання.

Стандартний пристрій введення інформації в комп'ютер — ці» клавіатура, а виведення — монітор.

У прикладах з ігровим автоматом, магазином, продажем квитків иикористовувалися й інші периферійні пристрої: руль і сканер для ініодоння інформації (кут повороту і штрих-код); світлове табло каипого апарата і принтер для виведення інформації (вартість покупки і оформленого квитка).

На рис. 1 схематично зображено будову комп'ютера.

–  –  –

Як кодується інформація Щоб розуміти одне одного, люди придумували назви предметів та явищ — слова. Зі слів за певними правилами утворювалися речення. Так виникли мови спілкування. Одна й та сама інформація різними мовами звучить по-різному.

Мову можна розуміти як спосіб кодування інформації.

Шпіони для кодування інформації створювали свої мови — системи кодування, призначені для зберігання секретності і зменшення розміру повідомлень. Пригадайте оповідання Конан Дойля та його абетку «чоловічків, що танцюють».

Або, наприклад, спробуйте вимовити фразу, закодувавши її згідно з таким правилом: після кожної голосної літери вставляйте літеру «с» і повторюйте цю голосну (інформація — ісінфосормасацісіяся).

Щоб комп'ютер міг обробити інформацію, вона має бути представлена в закодованому вигляді, зрозумілому для комп'ютера.

Отже, необхідна «мова», за допомогою якої комп'ютер зміг 12 би «прочитати» й обробити будь-яку інформацію. Ця «мова» повинна мати таку властивість, щоб зміст представленої за її допомогою інформації можна було «зрозуміти» однозначно, тобто єдиним способом.

Фразеологічні звороти на зразок літати між небом і землею, сні тла голова, ковтати слину є прикладами неоднозначної мовної інформації.

«Між небом і землею» літають птахи, літаки, але літають між небом і землею і мрійники, люди, які наївно сирий мають дійсність.

'Ковтати слину» означає звичайну для живої істоти дію. Але коли людина дивиться на щось недосяжне, вона теж ковтає слину.

Словосполучення «світла голова»

може означати, що йдеться про блондини; або ж мова може йти про розумну людину.

Фраза «очі розбігаються» для комп'ютера взагалі є нісенітницею.

Із наведених прикладів бачимо, що інформація, яка вводиться () комп'ютера, повинна бути конкретною й однозначною.

Із давніх-давен люди користувалися шифрами. Найпростішими і найзручнішими є цифрові шифри. Наприклад, основними кольорами райдуги є червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий. їх можна пронумерувати в зазначеному порядку цифрами від 1 до 7.

Музичні твори записують за допомогою нот. Основними нотами музичного ряду є ноти до, ре, мі, фа, соль, ля, сі. їх також можна пронумерувати цифрами від 1 до 7.

Дні тижня нумерують тими самими цифрами.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
 
Похожие работы:

«Жмуд Оксана аспірант Національного педагогічного унівеситету імені М. П. Драгоманова КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ПРИ КОНТРОЛІ ЗНАНЬ З МЕТОДИКИ ІНФОРМАТИКИ У статті аналізується проблема компетентнісного підходу при створенні системи контролю знань з методики навчання інформатики. Автор аналізує роботи науковців щодо оцінки професійних компетентностей фахівців, розкриває сутність поняття «професійна компетентність вчителя інформатики». Ключові слова: компетентнісний підхід, професійна компетентність...»

«УДК 378.126 ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ В ХАРКІВСЬКІЙ ДЕРЖАВНІЙ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИ Василь Шейко, д-р іст. наук, проф., ректор ХДАК, член-кореспондент Академї мистецтв України, засл. діяч мистецтв України, дійсний член Міжнародної академії інформатизації при ООН. Микола Каністратенко, канд. іст. наук, проф., перший проректор ХДАК, засл. працівник культури України. Наталя Кушнаренко, д-р пед. наук., проф., проректор з наукової роботи ХДАК, засл. працівник культури...»

«МАШИНОПРИЛАДОБУДУВАННЯ ТА ТРАНСПОРТ 53 УДК 656:004.75 В.О. Алексієв, професор, д-р техн. наук Харківський національний автомобільно-дорожній університет вул. Петровського 25, м. Харків, Україна, 61002 o.p.alex@ mail.ru А.А. Видмиш, доцент, канд. техн. наук Вінницький національний технічний університет Хмельницьке шосе 95, м. Вінниця, Україна, 21021 vaa@ineem.vntu.edu.ua АВТОМОБІЛЬНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИЙ ЦЕНТР Розглядається створення та оцінка основних властивостей внутрішньої телематики...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ Барковська Олеся Юріївна УДК 681.5; 004.272.26; 004.75; 004.89; 004.42 Методи та ярусно-паралельні моделі прискореної обробки напівтонових зображень 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Харківському національному університеті радіоелектроніки,...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2013. № 54 УДК 378.048.2 І.М. КОЗУБЦОВ (кандидат технічних наук, професор РАЕ) Науковий центр зв’язку та інформатизації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації НТУУ „КПІ”, Київ E-mail: kozubtsov@mail.ru РОЛЬ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ АВТОРЕФЕРАТУ НА ДИСЕРТАЦІЮ PhD У ФОРМУВАННІ КВІНТЕСЕНЦІЇ ЗНАНЬ В ДИНАМІЧНІЙ НАУКОВІЙ КАРТИНІ СВІТУ ЗНАНЬ Досліджено роль структурних компонентів автореферату на дисертаційну роботу майбутнього доктора...»

«МІНІСТЕРСТВО ТРАНСПОРТУ ТА ЗВ’ЯЗКУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ЗВ’ЯЗКУ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ЗВ'ЯЗКУ ім. О.С.ПОПОВА Кафедра комутаційних систем А.Г. Ложковський, В.І. Печерський МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторної роботи № 3.3.3 “БЛОК ПРОСТОРОВОЇ КОМУТАЦІЇ” «Системи комутації електрозв’язку» модуль 3.3 –Комутаційні технології Для студентів бакалаврської підготовки за напрямом „Tелекомунiкацiї” Одеса 200 1.1.1.1. УДК 621. 396 План НМВ 2005/2006...»

«Дидактика, методика і технології навчання УДК 373.007 Лариса Данильчук СУТНІСТЬ І ЗМІСТ ПОНЯТТЯ “ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ” Сучасне суспільство зазнає швидких фундаментальних змін в усіх сферах діяльності, які, в першу, чергу торкаються нових шляхів створення, збереження, передачі та використання інформації. Інформатизація суспільства та комп’ютеризація всіх сфер людської діяльності стали провідними тенденціями світового розвитку. Інформаційно-комунікаційні технології все більше...»

«Міністерство транспорту й зв'язку України Державний департамент із питань зв'язку й інформатизації Одеська національна академія зв'язку ім. А.С. Попова Кафедра безпеки виробничих процесів і електроживлення систем зв'язку ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ СИСТЕМ ЗВЯЗКУ Модуль № 2 ПРИСТРОЇ І СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ для студентів Частина 2 ДЖЕРЕЛА БЕЗПЕРЕБІЙНОГО ЖИВЛЕННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ І КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ Напрям підготовки: телекомунікації Спеціальність: 7.092.401 Одеса 2007 УДК 621.311.6 План НМВ 2007/2008...»

«Державний комітет зв'язку та інформатизації України Українська державна академія зв'язку ім. О.С. Попова Кафедра мереж зв'язку ЭЛЕМЕНТИ СИНТЕЗУ Й АНАЛІЗУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ Методичні вказівки і комплексне завдання для студентів усіх форм навчання з дисципліни “Мережі зв’язку” (Спеціальність “Телекомунікації”) ЗАТВЕРДЖЕНО радою факультету “Інформаційні мережі” Протокол № від 24.12.99 р. Одеса 2000 УДК 621.391 План НМВ 1999/2000 навч. року Рецензенти: Г.С. Гайворонська О.О. Вараксін...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні Матеріали щодо забезпечення саМостійної роботи студентів з дисципліни “internet ta intranet-технології” (для бакалаврів) Київ 200 Підготовлено доцентом кафедри інформатики та інформаційних технологій В.М.Ахрамовичем Затверджено на засіданні кафедри інформатики та інформаційних технологій (протокол № 13 від 30.08.07) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом ахрамович в. М. Методичні матеріали щодо забезпечення...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»