WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 |

«Лекція 5. Курс інформатики як навчальний предмет у початковій школі ПЛАН 1. Роль ІКТ в професійній діяльності вчителя. 2. Рекомендації UNESCO з вивчення інформатики в початковій школі. ...»

-- [ Страница 1 ] --

Лекція 5. Курс інформатики як навчальний предмет у початковій школі

ПЛАН

1. Роль ІКТ в професійній діяльності вчителя.

2. Рекомендації UNESCO з вивчення інформатики в початковій школі.

3. Особливості вивчення інформатики в 2-у класі.

4. Особливості вивчення курсу інформатики у 3-4 класах

РОЛЬ ІКТ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

В освіті України продовжується реформування спрямоване на оновлення її змісту, удосконалення технології навчання і виховання. Це процес перманентний, бо пов`язаний з прогресом суспільства, і кожний етап його розвитку ставить перед школою різних рівнів специфічні завдання.

Стержневою фігурою цих процесів у загальноосвітній школі залишається особа вчителя. Без підготовки нової генерації педагогічних кадрів, підвищення їх професійного та загальнокультурного рівня неможливо реалізувати кардинальні перетворення в галузі освіти. Особлива увага привертається до вчителя початкових класів, бо, за твердженням психологів, вік учня 1-4 класів є віком формування специфічних якостей особистості, пов`язаних з розумовим розвитком.

Фундамент, що закладається в початковій школі, дає або не дає можливості оволодівати новими знаннями на наступних ступенях освіти.

Для вищих педагогічних закладів вирішення завдання реформування освіти полягає в створенні моделі вчителя (визначення складових підготовки) і створення технології реалізації цієї моделі. Яким повинен бути вчитель і як підготувати такого вчителя? Таке формулювання завдань не є новим. Відколи існує педагогічна наука, вчені і практики намагалися звести в єдину систему вимоги до особистості вчителя і конкретно до вчителя початкових класів. Значну увагу цьому питанню приділяв видатний педагог К.Д.Ушинський. У своїй роботі "Проект учительской семинарии", розглядаючи підготовку вчителя народної школи (початкової ланки освіти для певних верст населення), він пише: "Он должен иметь познания не только в законе божьем, грамматике, арифметике, географии и истории, но и в естественных науках, медицине, сельском хозяйстве;

кроме того, уметь хорошо писать, рисовать, чертить, читать ясно и выразительно и, если возможно, даже петь". Крім вказаних знань, вчитель повинен бути носієм високої моралі та мати практичні навички викладання. Ось три кити, на яких, за Ушинським, базується поняття "хороший вчитель".

Більш детально це питання розкрив В.О.Сухомлинський:

"Що означає хороший учитель? Це насамперед людина, яка любить дітей, знаходить радість у спілкуванні з ними … Хороший вчитель – це, по-друге, людина, що добре знає науку, на основі якої побудований предмет… Хороший учитель знає набагато більше, ніж передбачає програма… Для вчителя початкових класів важлива не тільки всебічна освіта, а й особливий інтерес до якоїсь певної науки, галузі знань.

Хороший учитель – це, по-третє, людина, яка знає психологію і педагогіку, розуміє і відчуває, що без знання науки про виховання працювати з дітьми неможливо.

Хороший учитель – це, по-четверте, людина, яка досконало володіє вміннями в тій чи іншій трудовій діяльності, майстер своєї справи".

Обов`язковим компонентом підготовки сучасного педагога є оволодіння ним сучасними технологіями отримання і передачі учням нової інформації. 20-30 років тому і учень, і вчитель жили в досить повільному світі зі стабільними програмами, підручниками, державною системою забезпечення навчальними посібниками від розробок на весь курс планів уроків до таблиць, навчальних діафільмів, кінофільмів, навчального телебачення тощо. З однієї сторони це забезпечувало необхідний і, в середньому, досить високий рівень організації навчального процесу, а з іншого – не стимулювало творчості вчителя і самостійності в навчанні учня, пригнічувало їх ініціативу.

За ці роки ми зрозуміли, що, крім звіданих шляхів, у освіті є ще багато стежок, які теж приводять до успіху і при цьому стимулюють ініціативу та творчість вчителя і що головне - учня.

Змінилися вимоги до освіти. Сучасне і майбутні покоління потребують динамічної системи освіти, яка була б тісніше пов`язана з їхнім життям, з тими проблемами, які це життя у всезростаючому темпі ставить перед людиною.

Звичайно, використання інформаційних технологій не вирішить всіх питань як у освіті, так і в повсякденному житті. Але вони можуть допомогти вчителю найбільш ефективно використати навчальний час занять та час підготовки до уроку.

Комп`ютери стали невід`ємною частиною реальності. Їх використовують як на роботі, так і вдома в години дозвілля. Майбутня професійна діяльність більшості учнів буде пов`язана з використанням комп`ютерної техніки. Розв'язуючи певні завдання у трудовій діяльності та в особистому житті, всі вони неминуче зіткнуться з дедалі зростаючою різноманітністю складних пристроїв, що функціонують на основі ЕОМ. Учневі слід звикнути до того, що комп’ютер це звичайний пристрій, використання якого допомагає йому отримувати нові знання. А з точки зору освіти і вчителя, який не навчає інформатиці, – універсальний технічний засіб навчання і універсальний засіб для підготовки методичного забезпечення уроку.

За висловом А.С.Макаренка, ми не можемо говорити про ефективність застосування будьякого, найбільш науково обґрунтованого методу навчання або виховання без врахування тих умов, у яких він застосовується. Тому використання обчислювальної техніки в навчальному процесі повинно бути логічно і методично обґрунтовано. А оскільки головною дієвою особою на уроці залишається (і мабуть ще довго буде залишатися) вчитель то йому і вирішувати яку роль повинна відігравати ЕОМ у справі допомоги учням у оволодінні знаннями на конкретному уроці.

Необхідно провести оновлення системи підготовки з інформаційних технологій у вищих педагогічних навчальних закладах, зробивши її орієнтованою на практичне використання комп’ютерних систем у навчальному процесі школи відповідно до фаху майбутнього вчителя. У силу універсальності вчителя початкової школи його підготовка з інформаційних технологій має особливе значення.

По-перше, він повинен проводити заняття з учнями початкової школи з формування первинних навичок роботи з тими засобами інформаційно-комунікаційних засобів, які наявні в сучасній школі. Проведення подібного навчання вчителем інформатики старшої школи мало ефективне в силу відсутності у нього необхідних знань з особливостей розвитку дітей даного віку та особливостей організації навчального процесу в 1-4 класах.

По-друге, відсутність знань і вмінь застосування комп’ютерної техніки не дозволить учителю початкових класів систематично і ефективно використовувати її для навчання учнів.

По-третє, подібна підготовка дозволяє вчителю розширити власний методичний багаж, ознайомитись через Internet з досягненнями інших вчителів або з існуючою нормативно-правовою базою, зменшує інформаційну ізоляцію шкіл і конкретних вчителів.

По-четверте, значно зменшує час підготовки до уроків, який відводиться на нетворчі операції

– копіювання завдань, перемальовування схем тощо.

Розглянемо складові терміну "інформаційно-комунікаційні технології навчання".

Технологія (від грец., що походить від грец. ; грец. — майстерність, техніка; грец. — (тут) передавати) — наука про способи (набір і послідовність операцій) розв'язання задач людства за допомогою (шляхом застосування) технічних засобів (знарядь праці) [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. За тлумачним словником [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 1448] "технологія – сукупність способів обробки чи переробки матеріалів, інформації, виготовлення виробів, проведення різних виробничих операцій, надання послуг тощо."

Відповідно "інформаційні технології" – це технології, що тією чи іншою мірою реалізують інформаційні процеси: збирання, накопичення, зберігання, передавання, опрацювання та представлення (відображення) інформації. За словником, "інформаційна технологія – сукупність інформаційних процесів з використанням засобів обчислювальної техніки, що забезпечують швидкий пошук інформації, доступ до джерел інформації". Дуже схоже визначення дає і англоукраїнський тлумачний словник з обчислювальної техніки, Інтернету і програмування. Жалдак М.І.

звертає увагу на соціальну роль інформаційних технологій і визначає їх як сукупність методів і технічних засобів збирання, організації, зберігання, опрацювання, передачі й подання інформації, що розширює знання людей і розвиває їхні можливості щодо управління технічними і соціальними проблемами.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


За визначенням Смірнова О.В. нова інформаційна технологія (НІТ) це технологія опрацювання, передавання, розповсюдження і представлення інформації за допомогою ЕОМ, створення обчислювальних і програмних засобів, а Гомуліна Н.М. визначає нові інформаційні технології в освіті як освітні технології з використанням комп’ютерів.

Інтернет-енциклопедія Вікіпедія визначає ІТ як технології, пов'язані зі створенням, зберіганням, передаванням, опрацюванням і управлінням інформацією або як сукупність методів, виробничих процесів та програмно-технічних засобів, об’єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує виконання інформаційних процесів з метою підвищення їхньої надійності та оперативності і зниження трудомісткості ходу використання інформаційного ресурсу. Інше Інтернет видання визначає інформаційні технології як сукупність методів і пристроїв, які використовуються людьми для опрацювання інформації і включають всю обчислювальну техніку, техніку зв’язку і, частково, - побутову електроніку, телебачення і радіомовлення.

В останні кілька десятиліть у педагогічній науці активно використовується термін «педагогічна технологія». Савченко О.Я. визначає педагогічну технологію як науково обґрунтовану педагогічну (дидактичну) систему, яка гарантує досягнення певної навчальної мети через чітко визначену послідовність дій, спроектованих на розв’язання проміжних цілей і наперед визначений кінцевий результат. Пєхота О.М. підкреслює, що педагогічна технологія включає в себе дві групи питань, перша з яких пов’язана із застосуванням технічних засобів у навчальному процесі, друга – з його організацією.

Слово "комунікаційні" терміну «інформаційно-комунікаційні технології» підкреслює підвищення в останні роки ролі комп’ютерних мереж у забезпеченні реалізації інформаційних процесів. За визначенням Морзе Н.В. "Інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) — інформаційні технології на базі персональних комп'ютерів, комп'ютерних мереж і засобів зв'язку, для яких характерна наявність доброзичливого середовища роботи користувача". А слово "навчання" вказує на галузь застосування – освіта.

Отже, інформаційно-комунікаційні технології навчання (ІКТН) – це сукупність методів і технічних засобів застосуванняї інформаційних технологій на основі комп'ютерних мереж і засобів зв'язку для забезпечення ефективного процесу навчання.

Методика застосування інформаційно-комунікаційних технологій навчання як наука досліджує навчально-виховний процес з метою встановлення фактів, визначення зв’язків і закономірностей, прогнозування наслідків використання ІКТ у освіті, що дозволить покращити ефективність навчально-виховного процесу.

До головних завдань, які необхідно вирішити при комплексному використанні інформаційнокомунікаційних технологій у початковій школі слід віднести:

- проведення комплексних психологічних і санітарно-гігієнічних досліджень впливу сучасних інформаційних технологій на процес розвитку і навчання молодших школярів;

- розробка методики формування комп’ютерної грамотності учнів;

- розробка методик використання ІКТ при реалізації навчальних і виховних задач з навчальних предметів початкової школи;

- підготовка педагогічних кадрів, формування відповідних знань, умінь і навичок використання ІКТ у вчителів початкової школи;

- створення сучасних педагогічних програмних засобів підтримки як пропедевтичних курсів з інформатики, так і викладання навчальних предметів початкової школи;

- забезпечення доступу учнів і вчителів початкової школи до сучасного комп’ютерного обладнання, сучасних технічних засобів навчання.

Проблемам використання інформаційно-комунікаційних технологій у освіті присвячені праці Б.С. Гершунского, І.Б. Горбунової, М.І. Жалдака, Н.В. Морзе, С.В. Панюковой, С. Пайперта, І.В. Роберт, О.В. Смірнова та інших. Психолого-педагогічні та організаційні засади використання інформаційнокомунікаційних технологій висвітлені в наукових дослідженнях С.І. Архангельського, О.В. Горячева, Т.Н. Корольової, Є.І. Машбіца, Ю.А. Первіна, Л.Б. Переверзєва, Й.Я. Ривкінда і Є.Д. Маргуліса, Н.Ф. Тализіної, Б. Хантер, А.В. Хуторського та інших.

РЕКОМЕНДАЦІЇ UNESCO З ВИВЧЕННЯ ІНФОРМАТИКИ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

У 1997 році Інститут UNESCO з інформаційних технологій у освіті (IITE) спільно з Міжнародною федерацією з опрацювання інформації (IFIP) та Інститутом нових технологій у освіті (INT) розробили рекомендації з вивчення інформатики в початковій школі. Документ призначений для тих, хто вже використовує інформаційні технології в освіті, і тих, хто тільки збирається це зробити. У ньому розглядаються проблеми, досягнення і перспективи використання інформаційних і комунікаційних технологій у початковій освіті. Зупинимось на основних положеннях цього документа.

Серед основних факторів, що впливають на якість життя, не тільки визначає рівень життя, а й інколи виживання людини, є здатність приймати стратегічні рішення в ситуації невизначеності, тобто здатність знайти інформацію потрібну для правильної оцінки ситуації, вміти її опрацювати, прийняти рішення і довести це рішення до виконавців. Реалізувати це з швидкістю, необхідною в сучасному суспільстві можливо лише за допомогою ІКТ.

Іншим важливим положенням цього документу, яке включається в останні роки у всі важливі документи UNESCO, є закріплення за ІКТ ролі технології, яка повинна знівелювати різницю в соціальному і економічному положенні різних верств населення і країн з різним рівнем розвитку економіки. Так ІКТ слід використовувати для того щоб:

надати можливості успіху для кожного, щоб не збільшувати різницю у можливостях отримати якісну освіту між найбіднішим і найбагатшим;

підтримувати моделі ефективного розвитку;

у розповсюдженні інформації і культури одні країни не превалювали над іншими, для зниження монополії мас-медіа; щоб забезпечити адекватну участь усіх країн і індивідуумів у будівлі і використанні інформаційного простору.

Швидке розповсюдження ІКТ опонує культурному імперіалізму, ідеологічному тоталітаризму і інформаційній монополії. Воно також сприяє зняттю лінгвістичних бар’єрів.Pages:   || 2 | 3 | 4 |
 
Похожие работы:

«РЯТІВНИК І. В. Табарчук, О. В. Кучук Інформатика у визначеннях, таблицях і схемах 9-11 класи • Інформація та інформатика • Апаратне та програмне забезпечення комп'ютера • Інформаційні технології • Основи алгоритмізації та програмування • Комп'ютерні мережі ВИДАВНИЦТВО РАНОК УДК [0 0 4 :3 7 1.3 ](0 8 3.5 /0 8 4.3 ) ББК 74.263.2я72 Т 12 Серія «Р ятівн ик» Заснована в 1998 p. Табарчук І. В. Т 12 Інформатика у визначеннях, таблицях і схемах. 9 -1 1 класи / І. В. Табарчук, О. В. К учук.— X.:...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ВІСНИК НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Видається з 1964 р. № 689 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ ТА МЕРЕЖІ Відповідальний редактор – проф., д-р техн. наук В.В. Пасічник Львів Видавництво Львівської політехніки УДК 004 Статті, вміщені у Віснику, підготовлено за результатами закінчених науково-дослідних робіт з теоретичних основ інформатики, систем баз даних та знань, інформаційного моделювання,...»

«УДК 378.140 Г.О. Кондратюк, вчитель вищої категорії (ліцей № 25 ім. М.О. Щорса, м. Житомир) РОЛЬ ТА МІСЦЕ УРОКІВ ГЕОМЕТРІЇ В ПОЧАТКОВІЙ ДИЗАЙН-ОСВІТІ ШКОЛЯРІВ У статті розглядаються роль та місце геометричних знань у початковій дизайн-освіті школярів. Подано практичний досвід організації початкової дизайн-освіти на уроках геометрії в 7-9 класах. Учнями розроблялися дизайн-проекти, які були пов’язані з використанням на практиці золотого перерізу. Це дає змогу учням старших класів пов’язувати...»

«Український Науковий Інститут Книгознавства, н.-д. установа, заснована 1922 в Києві на базі Гол. Книжкової палати (створена 1919). У.Н.І.К. вивчав питання бібліології, бібліографії, історії друку і готував бібліографічні показники за матеріалами друку УССР. Мав 4 секції: історії, соціології й економіки книги, мистецтва і техніки книги та бібліографії. Інститут у 1924 видав «Загальний огляд стародруків київських бібліотек», автор книги Барвінок Володимир Іванович.У 1923 — 30 видавав журн....»

«1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 1.1. Державний вищий навчальний заклад «Донецький національний технічний університет» (надалі – Університет) створений на базі гірничого технікуму, що був заснований у 1921 р., і є правонаступником Донецького політехнічного інституту. Статус національного наданий Указом Президента України від 7 серпня 2001 року № 591/2001. Є правонаступником Державного університету інформатики та штучного інтелекту відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 6 квітня 2011 року...»

«ISSN 1813-6796 ВІСНИК КНУТД 2013 №4 Матеріалознавство, легка та текстильна промисловість УДК 658.512.23; 687.1 О.В. МАТЮК, О.В. КАРДАШ Національний авіаційний університет КВАЛІМЕТРИЧНА ОЦІНКА ВИШИВАЛЬНИХ СТРОЧОК В ДИЗАЙНОБ’ЄКТАХ ПРОМИСЛОВИХ ВИРОБІВ Виконано аналіз умов виконання вишивки на дизайн-об’єктах промислових виробів. Охарактеризовано недолік машинної вишивки – стягування матеріалу нитками стібка. Розглянуто умови його усунення за рахунок стабілізаторів. Проведено експериментальні...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені Г.С. СКОВОРОДИ Житєньова Наталя Василівна УДК [371.31: 5]: 004 ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ 7-9 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ПРЕДМЕТІВ ПРИРОДНИЧОМАТЕМАТИЧНОГО ЦИКЛУ ЗА КОМП’ЮТЕРНОЇ ПІДТРИМКИ 13.00.09 – теорія навчання Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук Харків – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди...»

«Лабораторна робота № 1 Тема: Робочий стіл та головне меню ОС Microsoft Windows’ХР. Мета: Набути уміння роботи з пристроєм миша, вікнами Windows’ХР; запуску програм та додатків, настройки середовища Windows за допомогою панелі керування та використання команд головного меню. Обладнання: ОС Windows’ХР; встановлені у групі програм Стандартные додатки: текстовий і графічний редактори WordPad і Paint, диск із новими шрифтами.Література: 1. Інформатика : 9 кл. : підруч. для загальноосвіт. навч. закл....»

«КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КІРОВОГРАДСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО» КАФЕДРА ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ Проектування сучасного уроку та його ІТ-контенту ВИПУСК Друкується за рішенням науково-методичної ради комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського» Кіровоград ББК 74.00 Г 61 Проектування сучасного уроку та його ІТ-контенту. Випуск 3 : метод. посіб. / за наук....»

«Національний лісотехнічний університет України Артеменко О.И. Математическое моделирование рекреационной привлекательности территории с использованием иерархической системы нечеткой логики Предложена модель расчета сезонного потенциала рекреационной привлекательности территории. Основой модели является иерархическая система нечеткой логики. При определении потенциала рекреационной привлекательности учтено влияние существующей туристической и транспортной инфраструктуры. Апробация модели...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»