WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«технічних наук, професор РАЕ) Науковий центр зв’язку та інформатизації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації НТУУ „КПІ”, Київ E-mail: kozubtsov РОЛЬ СТРУКТУРНИХ ...»

-- [ Страница 1 ] --

ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2013. № 54

УДК 378.048.2

І.М. КОЗУБЦОВ (кандидат технічних наук, професор РАЕ)

Науковий центр зв’язку та інформатизації Військового інституту

телекомунікацій та інформатизації НТУУ „КПІ”, Київ

E-mail: kozubtsov@mail.ru

РОЛЬ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ АВТОРЕФЕРАТУ НА

ДИСЕРТАЦІЮ PhD У ФОРМУВАННІ КВІНТЕСЕНЦІЇ ЗНАНЬ В

ДИНАМІЧНІЙ НАУКОВІЙ КАРТИНІ СВІТУ ЗНАНЬ

Досліджено роль структурних компонентів автореферату на дисертаційну роботу майбутнього доктора філософії. Встановлено прямий і важливий зв'язок автореферату на дисертацію з системою формування здобувачем фрагменту нових знань у фрактальній динамічній науковій картині світу знань. Визначено ключеві ролі структурних компонентів автореферату на дисертацію.

Ключові слова: аспірантура, дисертація, автореферат дисертації, наука, філософія освіти, освіта, наукова галузь, наукова спеціальність, динамічна наукова картина світу знань.

Постановка проблеми та зв’язок її з важливими науковими завданнями. Структура та основні вимоги до автореферату дисертації, якою користується наукове суспільство (аспіранти, ад’юнкти та докторанти), розроблено ще за часів ВАК СРСР з далекою перспективою. Одним з головних завдань автореферату дисертації є ознайомити наукове суспільство у формі квінтесенції з новими досягненнями і знаннями. На наш погляд в структурі скривається ключова роль синтезу цілісної динамічної наукової картини світу знань (ДНКСЗ), яку необхідно детально розглянути.

Квінтесенція аналізу останніх досліджень та публікацій за проблемою дослідження. До останніх досліджень, які відображали сутність піддослідного питання, є розгляд автореферату на дисертацію як засобу формування науково-педагогічним працівником системи нових знань в навчальному процесі [1, 2], що носить міждисциплінарний характер [3].

З.В. Партико в науковій статті [4] розглядає актуальну проблему: „ Що захищаємо: дисертацію вцілому чи лише положення для захисту”.

Не вирішеними питаннями є розгляд ролі структурних компонентів автореферату на дисертацію PhD у формуванні квінтесенції знань в ДНКСЗ.

Формулювання цілей статті. Метою статті є розгляд ролі структурних компонентів автореферату на дисертацію PhD у формуванні квінтесенції знань в динамічній науковій картині світу знань.

Результат дослідження. Розглянемо основні поняття дослідження.

Автореферат дисертації – стислий виклад кандидатської чи докторської дисертації, який виконується після її фактичного завершення. Виконується, як правило, накладом 100-150 примірників і розсилається відповідно до спеціальних списків розсилки у спеціалізовані наукові організації задля апробації та отримання відгуків на автореферат. Підготовка автореферату © Козубцов І.М., 2013 ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2013. № 54 дисертації є завершальним творчим етапом роботи перед захистом. Без автореферату дисертація не може бутидопущена до захисту. Приступати до написання автореферату можна лише тоді, коли роботу над дисертацією завершено й зроблено всі виправлення тексту. В іншому разі текст автореферату доведеться змінювати або навіть переписувати. Головною метою автореферату дисертації з погляду філософії науки (шифр спеціальності 09.00.09.) є квінтесенція синтезу цілісної НКСЗ на основі наукових результатів (публікацій та дисертації) здобувача в науковому суспільстві. Автореферат дисертації є фракталом наукового пізнання цілісної загальної ДНКСЗ. Ідеологія синтезованої єдності НКСЗ представлено на рис. 1.

–  –  –

Компонента „Зв’язок теми роботи із науковими програмами, планами, темами” детально описується в дисертації. Роль пункту полягає в поєднанні актуальності та необхідності даного дослідження для суспільства.

Складніше тим аспірантам (ад’юнктам), що працюють над ініціативними роботами пов’язати науковими програмами.

Козубцов І.М., 2013

Філософія

Компоненти „Об’єкт дослідження” та „Предмет дослідження” є концептуальними пунктами дисертації, які визначають місце дисертаційного дослідження в НКСЗ. Встановлено, що більшість аспірантів (ад’юнктів) не розуміють ролі цих пунктів, а тому трактують їх як процес що породжує наукову проблему і є суперечними з поняттям пізнання навколишнього світу. Ця розбіжність підтверджується сутністю філософського понятті категорії новизни дисертаційної роботи. Новизна роботи і проблема роботи є різними категоріями. Будь-яке рішення з погляду пізнання навколишнього світу можна розглядати як новим.

З погляду вимог до дисертаційної роботи має формуватися проблема, а не пізнання. Це на практиці суперечить поняттю новизни.

Роль „Наукова новизна отриманих результатів” заслуговує окремого і детального освітлення в окремій науковій статті. Цікавим риторичним питанням „Що захищаємо: дисертації в цілому чи лише положення для захисту” розглядає доктор філологічних наук, професор Зіновій Васильович Партико в науковій статті [4]. Іншу точку зору має Михайло Олександрович Розов – доктор філософських наук, професор, провідний науковий співробітник Інституту філософії РАН, спеціаліст у галузі епістемології та філософії науки у статті [5] стверджує: наука заснована на усвідомленні нашого незнання. Розов вводить принцип Гійома.

По суті, він стверджує: наука основана на осмислені нашого незнання.

Без сумніву виникають логічні питання: „А як зафіксувати те, що ще не стало надбанням знання”. Оскільки нові знання є новими, то про них нічого не можна сказати. І є абсурдним заперечення вчених з низькою мораллю і етикою про відсутність новизни в дисертації.

Розов акцентує що: незнання визначається рівнем розвитку науки і культури, знання і методів його отримання. Його сферу можна зафіксувати – і треба відрізняти від сфери невідання. Останнє – це те, про що ми дійсно не можемо сказати нічого конкретного. Він це пояснює наступним чином. У даному контексті нас цікавлять не межі ерудиції окремої людини, а межі пізнання, задані рівнем розвитку науки і культури. На цьому рівні ми здатні сформулювати певну кількість питань, завдань, проблем – це і утворює сферу незнання. Все, що не зрозуміле для нас – не є незнанням, це сфера нашого невідання. Образно виражаючись, невідання – це те, що визначене для Бога, але не для нас. Так, Демокрит не знав точних розмірів своїх атомів, але міг, в принципі, сформувати питання пошуку незнання. Проте він невідав про спин електрона або про принцип Паулі. Отже, питання дослідження новизни дисертаційного дослідження є актуальним.

Роль компоненти „Теоретичне значення дослідження” полягає в розкритті перспективних напрямів подальших досліджень. Отриманий дисертантом результат носить теоретичний характер без практичного впровадженням, який описується в „Практичне значення одержаних результатів”. Практичне впровадження, на наш погляд, не має бути першочерговою перепоною у відмові дисертанту в прийнятті роботи до Роль структурних компонентів автореферату на дисертацію phd у формуванні квінтесенції знань в динамічній науковій картині світу знань 157 ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2013. № 54 захисту спеціалізованою вченою радою. Світова історія науки має переконливі факти, коли результат теоретичного значення впроваджувався в практику більш, ніж через століття. В такому випадку сам дисертант не міг пересвідчитися в значимості його роботи. Власне, держава має стати головним інвестором впровадження результатів дисертаційних досліджень в практику.

Компонента „Особистий внесок дисертанта” розкриває наочно сутність внеску дисертанта у розвиток філософії науки, що є науковою спеціальністю (шифр 09.00.09). Відповідно до прийнятої НКСЗ внесок дисертанта є процесом, що змінює її. Як наслідок статична НКСЗ перетворюється на динамічну.

Роль „Апробації і впровадження результатів дослідження” полягає в розширенні цільової аудиторії науковців, які займаються або в перспективі будуть займатися дослідженнями в даному напрямі. Апробація у вигляді обговорення на наукових конгресних заходах сприяє вибору єдиного філософського термінологічного апарату, зрозумілого всім.

Опис в компоненті „Публікації” є стратегічним пунктом в авторефераті. Мета його синтезувати цілісну картину оприлюднених наукових праць здобувачеві за тематикою дисертаційного дослідження.

Концептуальна ідея публікацій представлено у вигляді рис. 1, що наочно зображає зв’язки опублікованих результатів дисертаційного дослідження.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Рисунок наочно відображає повноту картини наукових публікацій, що, безсумнівно, сприятиме рецензентам та науковому суспільству повністю уявити цілісність синтезу НКСЗ. Одночасно ця картина унеможливлює негативне соціальне явище як плагіат та заплутування шляхів відшукання той чи іншої наукової публікації. Даний підхід є актуальним при синтезу ДНКСЗ. Автор дисертаційного дослідження особисто пересвідчився в існуванні множини непередбачених перешкод. Однією з них є запізнення виходу наукових журналі, існування невизначених для здобувача черг публікації, які соціально і економічно призводить до зривів встановлених термінів підготовки здобувачем дисертаційної роботи та захист. Цілком логічний зрив відбувається при запізненні виходу запланованого видання, за умови що в наступній науковій статті є посилання на попередню.

Парадоксальним виявляються сучасні вимоги ДАК України в світлі відкритого доступу до наукової інформації світу [6] діючому ДСТУ [7], який визначає порядок посилання на наукові праці, які знаходяться в редакційновидавничому процесі. Так, наприклад, автор статті „Національні особливості та перспективні принципи удосконалення систем підготовки і атестації вчених в контексті Болонського процесу” ще в 2011 році подав до редакції статтю, яка отримала позитивне рішення рецензентів щодо друку у фаховому виданні. Однак вона ще й досі не надрукована. Іншими вимогами визначено, що наукові статті, прийняті до друку в іншому видавництві, відхиляються. Зазначена наукова стаття є однією з концептуальних, на якій ґрунтувалося дисертаційне дослідження [8]. З метою подальшого не допускання зривів встановлених термінів дисертаційного дослідження автор Козубцов І.М., 2013

Філософія

обрав стратегію оприлюднення всіх наукових статей на наукових конференціях, як було зроблено і, наприклад [9]. Така стратегія забезпечила підвищення соціально-економічного ефекту швидкого оприлюднення наукових праць шляхом ознайомлення з ними через відкритий доступ Інтернета науковому суспільству. Вільний доступ сприяє одночасно збереженню наукового результату шляхом збільшення надмірності.

Надмірність досягається шляхом дублювання наукового результату на інших сторінках Інтернет-видань, наприклад [10]. Індексом копіювання можна характеризувати його як науково визнаним і актуальним суспільству.

„Структура та обсяг дисертації” сприяє формуванню наочного уявлення про структуру та взаємозв’язки в дисертації. Продемонструємо на прикладі дисертаційного дослідження [8], структурно представимо її на наступному фрагменті рис. 2.

Аналіз С интез

–  –  –

Рис. 2. Структура дисертаційної (автореферату дисертації) роботи Дисертант удосконалює „теорію і методику професійної освіти” (шифр спеціальності 13.00.04) аспірантів, яка коректує „філософію освіти” (шифр спеціальності 09.00.10). Отже, наукова спеціальність „теорія і методика професійної освіти” має складний закономірний зв'язок, який ховався від людського погляду. Завдяки використання алегоричної міждисциплінарної призми [11] нам вдалося отримати згаданий новий науковий позитивний соціальний ефект.

Відкидання будь-якої з складових приводить до згаданого раніше ефекту руйнування працездатності системи вцілому. В даному випадку очевидно-логічним шляхом приходимо до висновку, що дисертаційне дослідження [6] перестає існувати в тому вигляді, яке було заплановано автором. Отриманий парадоксальний ефект приводить до неможливості захисту дисертаційної роботи, оскільки вона не відповідає вимогам класифікаційної ознаки наукової спеціальності Складний [12].

Роль структурних компонентів автореферату на дисертацію phd у формуванні квінтесенції знань в динамічній науковій картині світу знань 159 ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2013. № 54 міждисциплінарний характер, який неможливо однозначно віднести до класифікації згідно Переліку [8], в результаті породжує другу проблему необхідності удосконалення системи класифікації ознак наукового результату, що носить міждисциплінарний характер.

Розглянемо особливість написання розділу” „Основного автореферату дисертації. Результатом сформованості найвищої науковопедагогічної майстерності здобувача є власне показник написання даного розділу. Здобувач має у формі квінтесенції описати всі розділи дисертації.

Оцінка якості написання даного розділу, як і всього автореферату, є комплексною суб’єктивною і складається з майстерностей аспіранта (ад’юнкта, докторанта) і наукового керівника (консультанта). Ідея комплексної оцінки зафіксована в роботі [13]. Суб’єктивну оцінку перетворити в об’єктивну на даний час немає можливості окрім по сукупності фрагментарних елементів.

Висновки з даного дослідження. Таким чином, розглянута структура та роль компонентів автореферату на дисертаційну роботу з погляду синтезу цілісної НКСЗ дозволила встановити: історично складені компоненти автореферату дисертації не в повній мірі формують цілісну НКСЗ внаслідок нерозуміння аспірантами (ад’юнктами) їх сутності; встановлено прямий зв’язок „філософії науки” (шифр спеціальності 09.00.09) з всіма науковими галузями. В дисертаційному дослідженні це є аналізом; рішення ряду дисертаційних парадоксів авторами запропоновано в роботі [14].

Таким чином, пропонується автореферат дисертації вважати кваліфікаційною працею малим за об’ємом до 1 авторського аркуша. За ним наукове суспільство оцінює актуальність теми, теоретичну, практичну наукову цінність отриманих результатів, та сформованість здобувача за показником міждисциплінарної науково-педагогічної компетентності.

Наукова новизна. Вперше визначено основні структурні компоненти автореферату дисертації, які безпосередньо впливають на формування цілісної НКСЗ. Представлений наочно синтез структури автореферату дисертації сприяє науковому суспільству створити просторову вербальнофізичну НКСЗ. Цим самим створюється аспірантами (ад’юнктами) позитивний соціально-економічний ефект. Запропоноване наочне представлення сприяє спрощенню і прискоренню пошуку оприлюдненого наукового результату суспільством.

Прогноз перспективних напрямів дисертаційних досліджень.

Таким напрямом є розгляд структурних компонентів наукової статі та її ролі у формуванні системи знань в динамічній науковій картині світу знань.

Список використаних джерелPages:   || 2 | 3 |
 
Похожие работы:

«УДК 808.3-56:800.86 СТРУКТУРНІ ТИПИ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТІВ Колесникова Н.В., магістр Запорізький державний університет Значення мови в нашому житті неможливо переоцінити. Вона є і засобом спілкування, пізнання навколишньої дійсності, і способом передачі думок, почуттів т.ін. Проте лише за певних умов словесний вплив може стати засобом переконання. Так, вчені-психологи вважають, що словесний вплив має подвійний характер специфічний та неспецифічний. Специфічний характер полягає в тому, щоб навіяти...»

«УДК 343.98 О. В. Орлов, д.держ.упр., доц., завідувач кафедри інформаційних технологій і систем управління ХарРІ НАДУ, м. Харків ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ПІДГОТОВКОЮ ФАХІВЦІВ У СФЕРІ КІБЕРБЕЗПЕКИ Показана необхідність підвищення уваги держави до підготовки фахівців у галузі боротьби з кіберзлочинністю. Проаналізовані методи боротьби зі зловживаннями в комп’ютерних мережах. Надані пропозиції щодо підготовки фахівців по боротьбі з кіберзлочинністю. Ключові слова: кіберзлочин, кібербезпека, комп’ютерна...»

«МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ім. М.І.ПИРОГОВА КАФЕДРА МЕДИЧНОЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ ФІЗИКИ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ в СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я.ОБРОБКА ТА АНАЛІЗ МЕДИЧНИХ ДАНИХ Збірник методичних рекомендацій до практичних занять з медичної інформатики (модуль №1) для студентів ІІ-го курсу медичного факультету Під редакцією проф. 1. 1. Хаїмзона Видання друге, перероблене та доповнене Вінниця, 2011 Затверджено на засіданні Центральної...»

«Правила оформлення магістерських дисертацій, пояснювальних записок до дипломних проектів (відповідно до ДСТУ 3008-95) Магістерська дисертація або пояснювальна записка до дипломного проекту (далі по тексту – звіт) має бути оформлена у відповідності до ДСТУ 3008-95 Звіт умовно поділяють на: вступну частину;основну частину;додатки.Вступна частина містить такі структурні елементи: титульний аркуш; реферат; зміст; перелік умовних позначень, символів, одиниць, скорочень і термінів; Основна частина...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Харківський національний університет радіоелектроніки ДАЮБ ЯСЕР УДК 004.5; 004.7; 004.8; 007.85 МЕТОДИ ТА МОДЕЛІ ОПТИМІЗАЦІЇ ПЕРЕМІЩЕННЯ ВАНТАЖІВ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Харків – 2011 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Харківському національному університеті радіоелектроніки, Міністерство освіти і науки,...»

«Системи збереження і масового розповсюдження даних УДК 025.4; 004.738.5:02; 004.78:025.4.03 І. В. Лобузін Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського Проспект 40-річчя Жовтня, 3, 03039 Київ, Україна Створення, представлення та перспективи використання електронного фонду цифрових копій документів бібліотеки Розглянуто проблеми формування та впорядкування електронного фонду цифрових копій документів бібліотеки. Викладено основні науково-методичні засади створення електронного архіву...»

«УДК 681.3 № держреєстрації 0107U002060 Інв. № 0209U005185 Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка ЛНУ ім. Івана Франка 79000 м. Львів, вул. Університетська, 1; тел.(0322) 72 70 40 факс (032) 297-89-03, ndch@franko.lviv.ua ЗАТВЕРДЖУЮ Проректор з наукової роботи д-р. хім. наук, проф. Б.Котур _.12. 2008 ЗВІТ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ РОЗРОБКА CMS-СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ВЕБ-САЙТОМ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ОБ-110П (Заключний) Начальник НДЧ,...»

«{ Соціологія } 177 УДК 316.7 Практики читання Людмила СКОКОВА, канд. соц. н. в умовах інформатизації повсякденного середовища В статті розглядаються стан і зміни практик читання (преси, художньої, фахової літератури) в контексті стрімкого поширення інформаційно-комунікативних технологій в повсякденному житті населення українського суспільства. На основі даних соціологічних опитувань фіксуються обсяги читацьких аудиторій та їх динаміка, певні зміни у пріоритетах щодо носіїв інформації – від...»

«ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО Сало О. (Львів, Україна) Образ Міхала Кірхнера у романі М. Гворецького «Ескорт» У статті автор аналізує образ Міхала Кірхнера – героя роману Ескорт Міхала Гворецького. Такий аналіз є ключем до розуміння принципів творчості молодого словацього автора. Ключові слова: персонаж, словацька література, нехудожність, ескорт-служба, ґендер. В статье автор анализирует образ Михала Кирхнера – героя романа Эскорт Михала Гворецкого. Такой анализ есть ключом к пониманию принципов...»

«Г.М. Возняк ЗОШИТ З МАТЕМАТИКИ 5 КЛАС Видання друге, доповнене і перероблене ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН ББК 22.1я72 В6 Рецензенти: доцент кафедри математики, фізики та інформатики Кременецького обласного гуманітарного інституту імені Тараса Шевченка О.А. Фурман, методист математики Тернопільського інституту післядипломної освіти І.М. Пришляк Возняк Г.М. В64 Зошит з математики: 5 клас. Вид. 2-е, доп. і переробл. / Г.М. Возняк. — Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2014. — 80 с. ISBN...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»