WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«CУДОВА МЕДИЦИНА І СУДОВА ПСИХІАТРІЯ Навчально-методичний комплекс для студентів магістратури КИЇВ УДК 340.6 Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної академії ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПРОКУРАТУРИ УКРАЇНИ

Кафедра кримінального процесу та криміналістики

CУДОВА МЕДИЦИНА І СУДОВА

ПСИХІАТРІЯ

Навчально-методичний комплекс

для студентів магістратури

КИЇВ

УДК 340.6

Рекомендовано до друку навчально-методичною радою Національної

академії прокуратури України (протокол № 60 від 6 лютого 2014 року).

Судова медицина і судова психіатрія: [навчально-методичний комплекс

для студентів магістратури] / уклад.: Г.П. Власова, О.А. Козерацька, С.В. Опейда, І.А. Федотова. – К.: Видавничий центр Національної академії прокуратури України, 2014. – 36 с.

Рецензенти:

Ревенок О.А. – завідувач відділу комплексної судово-психіатричної експертизи Українського Науково-дослідного інституту соціальної та судової психіатрії та наркології, головний позаштатний спеціаліст Міністерства охорони здоров’я України за спеціальністю «Судово-психіатрична експертиза», доктор медичних наук, професор;

Михайличенко Б.В. – завідувач кафедри судової медицини Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор.

© Національна академія прокуратури України, 2014 ЗМІСТ

1. Вступ……...……………………………………………………………………….4

2. Зміст теоретичного курсу навчальної дисципліни для студентів денної форми навчання…………………………………………………………………….9

2.1. Тематичний план навчальної дисципліни…………………………..……9

2.2. Робоча програма нормативної навчальної дисципліни…………….….10

2.3. Тематика і плани лекцій, групових занять з курсу навчальної дисципліни………………………………………………………………………….12

3. Орієнтовний перелік питань до заліку…………………………………........33

1. ВСТУП Судова медицина у вищих юридичних навчальних закладах та на юридичних факультетах входить до числа обов’язкових для вивчення дисциплін і поєднується з судовою психіатрією, криміналістикою, долікарською допомогою, кримінальним правом, кримінальним процесом та іншими дисциплінами. Можливості судово-медичної експертизи, впровадження в практику нових, більш досконалих та інформативних методів досліджень підвищують роль і ефективність судової медицини у розкритті, розслідуванні та попередженні злочинів.

Завданнями викладання судової медицини у магістрантів Національної академії прокуратури України є:

навчання магістрантів правильному складанню питань, що виносяться на вирішення перед судово-медичною експертизою;

вироблення умінь об’єктивно оцінювати висновки судово-медичної експертизи з подальшим використанням отриманих нею даних у своїй практичній діяльності;

ознайомлення з організацією і методикою проведення судово-медичних експертиз потерпілих, підозрюваних та інших осіб, трупа, речових доказів за матеріалами цивільних і кримінальних справ;

ознайомлення з досвідом роботи і досягненнями місцевих судовомедичних закладів.

Запропонована програма з судової медицини передбачає аудиторні заняття (лекції, семінарські та практичні), індивідуальні заняття і самостійну роботу магістрантів. Розрахунок годин на проведення зазначених видів занять здійснює Рада навчального закладу з огляду на загальний бюджет часу, передбаченого типовим навчальним планом на вивчення судової медицини.

Курс судової медицини передбачає вивчення основних теоретичних знань про:

закони, спрямовані на охорону недоторканності особи;

положення діючого законодавства про судово-медичну експертизу;

сучасні наукові дані та можливості судово-медичної експертизи і методи дослідження основних її об’єктів;

огляд і вилучення речових доказів зі слідами крові, виділень, волосся та інших біологічних об’єктів;

складання необхідного переліку питань, які виносяться на вирішення перед судово-медичною експертизою в конкретному випадку;

уміння об’єктивно оцінювати висновки судово-медичної експертизи і правильно використовувати отримані дані в розкритті, розслідуванні та попередженні злочинів проти особи.

Крім того, до майбутніх працівників прокуратури висуваються особливі вимоги щодо формування правильного розуміння цілей і завдань сучасної експертизи взагалі і судово-психіатричної зокрема. Труднощі, обумовлені значною мірою недостатнім і недосконалим нормативним забезпеченням, змінами в організації психіатричної служби в країні, не можуть виправдати послаблення уваги до дотримання прав психічно хворої людини. В деяких випадках психічно хворі та особи з психічними відхиленнями скоюють суспільно-небезпечні вчинки, які підлягають кваліфікації згідно зі статтями Кримінального кодексу України, що накладає особливу відповідальність на правоохоронні органи щодо виявлення причин та попередження таких злочинів.

Неухильне дотримання органами прокуратури правових положень Закону України від 22 лютого 2000 року № 1489-III «Про психіатричну допомогу», Кримінального процесуального, Цивільного та Цивільно-процесуального кодексів щодо осіб з психічними розладами підозрюваних, звинувачених, свідків і потерпілих, цивільних позивачів та цивільних відповідачів, а також осіб, які захворіли в місцях позбавлення волі, ґрунтується на захисті основних прав та обов’язків громадян, гарантованих Конституцією України.

Тож основна мета вивчення судової психіатрії оволодіння магістрантами загальними теоретичними знаннями і практичними навичками, необхідними для правильного і своєчасного призначення судово-психіатричної експертизи, для правильного формулювання її цілей, забезпечення всіма необхідними даними на підекспертну особу, грамотного трактування висновків експертизи.

Основними завданнями викладання судової психіатрії є:

ознайомлення магістрантів з предметом судової психіатрії, її завданнями, законодавчими і процесуальними положеннями щодо проведення судово-психіатричної експертизи;

вироблення знань про види, порядок призначення і проведення судовопсихіатричної експертизи в кримінальному та цивільному процесах;

навчання досконалого оволодіння і професійного осмислення понять «осудність», «неосудність», «дієздатність», «недієздатність», правильного їх використання в повсякденній практиці при окремих психічних захворюваннях;

навчання грамотного формулювання питань, що виносяться на рішення судово-психіатричної експертизи і об’єктивної оцінки висновків експертизи;

формування принципових уявлень про особливості судовопсихіатричної експертизи в осіб різного віку та при різних захворюваннях;

навчання розпізнавання основних проявів психічних захворювань, які найчастіше зустрічаються у судово-слідчій і цивільно-правовій практиці, та їх експертне значення;

формування знань про обставини, за яких необхідно обов’язково призначати судово-психіатричну експертизу, а також про права і обов’язки психіатрів-експертів і працівників правоохоронних органів під час організації та проведенні судово-психіатричної експертизи.

Програма навчального курсу «Судова медицина і судова психіатрія»

базується на новітніх доктринальних та нормативних джерелах судовомедичної та судово-психіатричної експертиз в Україні. У ній відображено еволюцію сучасного законодавства, основні напрями і форми реалізації реформи в галузі охорони здоров’я, що провадиться в Україні, відомості про судову медицину та психіатрію зарубіжних країн.

Програма містить теоретичні положення таких наук, як судова медицина і судова психіатрія. Крім того, значна увага приділяється висвітленню процесуальних положень загальної та особливої частин законодавства, враховуючи сучасні зміни законодавчих документів України.

Важливим вбачаємо і акцентуалізацію на участь України в роботі Європейського суду з прав людини та вплив цього фактору на подальший розвиток законодавства про експертну діяльність в Україні.

Оригінальність такого підходу до викладання судової медицини та психіатрії полягає у послідовному висвітленні розділів (елементів) курсу:

поняття судової медицини та психіатрії; догма судової медицини і психіатрії;

джерела судової медицини та психіатрії України.

Також передбачено використання проблемно-орієнтованої методики навчання.

Після вивчення дисципліни «Судова медицина та психіатрія» студенти повинні уміти:

орієнтуватися в питаннях організації навчального процесу в системі вищої освіти;


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


визначити зміст і склад освітніх правовідносин;

організувати процес самостійної навчальної роботи;

оцінювати рівень засвоєння знань з визначеної дисципліни;

користуватися фондами бібліотеки, в тому числі електронними носіями пошукової інформації;

застосовувати нормативно-правові акти з освітнього законодавства України в практичній діяльності;

знати:

основні категорії та поняття судової медицини та психіатрії;

механізм та гарантії реалізації на практиці сучасного права кожного на освіту;

правовий статус учасників правовідносин в галузі судової медицини та психіатрії, кримінального права та кримінології, а також конституційних правовідносин в Україні;

основи нормативно-правового регулювання судово-медичних, кримінальних, економічних (господарських), фінансових та управлінських (адміністративних) аспектів діяльності;

міжнародно-правові стандарти в галузі судової медицини та психіатрії;

особливості участі України у роботі Європолу, Інтерполу, Європейського суду з прав людини.

–  –  –

Семінарські та практичні заняття проводять:

Теми: 1.1., 1.2. Гр. № 1–10 – Козерацька О.А., Гр. № 11–20 – Опейда С.В.

Теми: 1.3., 1.4. Гр. № 1–20 – Федотова І.А.

2.2. Робоча програма нормативної навчальної дисципліни ТЕМА 1. Судова психіатрія та організація судово-психіатричної експертизи в Україні Судова психіатрія як наука, предмет, система, методи. Організація судовопсихіатричної експертизи в Україні. Підстави та порядок призначення судовопсихіатричної експертизи. Види та форми проведення судово-психіатричної експертизи. Права та обов’язки лікаря судово-психіатричного експерта.

Проблема неосудності у вітчизняній науці кримінального права та судовій психіатрії.

Критерії (медичний та юридичний) неосудності. Обмежена осудність.

Судово-психіатрична оцінка психічної хвороби, що виникла після скоєння злочину і до винесення вироку.

Судово-психіатрична експертиза підозрюваних та ТЕМА 2.

обвинувачених, свідків і потерпілих. Примусові заходи медичного характеру Особливості проведення судово-психіатричної експертизи свідків і потерпілих, підстави для її призначення. Коло питань, які вирішуються при судово-психіатричній експертизі свідків та потерпілих. Хворобливі розлади, за наявності яких особа не може бути свідком у справі.

Заходи медичного характеру, передбачені законодавством щодо осіб, які скоїли суспільно небезпечні дії. Примусові заходи медичного характеру, підстави та порядок їх призначення, умови їх проведення та закінчення.

Поняття про хронічні та тимчасові психічні захворювання.

Шизофренія, основні та додаткові ознаки шизофренії. Форми і перебіг шизофренії. Поняття про ремісії та дефект при шизофренії. Судовопсихіатрична оцінка шизофренії.

Епілепсія, її основні ознаки. Епілептичні напади, психічні еквіваленти, епілептичні психози, стійкі зміни особистості при епілепсії, епілептична деменція. Судово-психіатрична оцінка епілепсії.

Основні ознаки маніакально-депресивного психозу, особливості перебігу.

Судово-психіатрична оцінка стану хворих на маніакально-депресивний психоз.

ТЕМА 3. Судово-медична експертиза та об’єкти судової медицини

Судова медицина, її зміст і задачі. Судова медицина і судово-медична експертиза. Роль судово-медичної експертизи в роботі правоохоронних органів.

Правова регламентація судово-медичної експертизи відповідно до існуючого законодавства.

Поняття про експертизу як про один із видів доказів, порядок її призначення. Види експертиз. Обов’язкове призначення експертизи.

Використання даних судово-медичної експертизи у кримінальних провадженнях.

Судово-медичний експерт, лікар-експерт. Обов’язки, права. Участь лікаря-фахівця у слідчих (розшукових) діях. Об’єкти експертизи: трупи, живі особи, речові докази, матеріали проваджень. Судово-медична документація, її структура, порядок складання.

ТЕМА 4. Судово-медична травматологія і танатологія

Визначення понять «травма», «пошкодження». Травматизм і його види.

Пошкодження тупими предметами, їх класифікація. Механізм дії тупих предметів і характер пошкоджень, які утворяться від їх дії. Садно, синці, рани, вивихи, переломи, розриви і відриви внутрішніх органів, відчленування і розмозження частин тіла. Їх морфологічна характеристика і судово-медичне значення. Можливості визначення вигляду тупого предмета і механізму його дії згідно з особливостями пошкоджень. Особливості пошкоджень, які утворяться у випадках падіння з висоти, на площині – з прискоренням і без такого. Їх відмінності. Транспортна травма, її види. Особливості огляду місця дорожньотранспортного випадку. Автомобільна травма, її види. Залізнична травма, її види і особливості пошкоджень. Травма на водному транспорті.

Поняття «танатологія». Вчення про смерть. Констатація факту смерті, її первинні ознаки і їх визначення. Діагностика клінічної і біологічної смерті.

Відносні та абсолютні ознаки смерті. Ранні трупні явища: охолоджування тіла, трупне висихання, трупні плями (стадії і терміни їх розвитку), методи дослідження. Трупне задубіння, види, способи визначення. Пізні трупні явища:

гниття, муміфікація, жировіск, торфове дублення. Судово-медичне значення трупних явищ. Встановлення давності настання смерті.

2.3. Тематика і плани лекцій, групових занять з курсу навчальної дисципліни ТЕМА 1. Судова психіатрія та організація судово-психіатричної експертизи в Україні План лекції (2 год.)

1. Судова психіатрія як наука, предмет, система, методи. Організація судово-психіатричної експертизи в Україні.

2. Підстави та порядок призначення судово-психіатричної експертизи.

3. Види та форми проведення судово-психіатричної експертизи. Права та обов’язки лікаря судово-психіатричного експерта.

4. Проблема неосудності у вітчизняній науці кримінального права та судовій психіатрії.

5. Критерії (медичний та юридичний) неосудності. Обмежена осудність.

6. Судово-психіатрична оцінка психічної хвороби, що виникла після скоєння злочину і до винесення вироку.

План семінарського заняття (2 год.)

1. Завдання судової психіатрії.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
Похожие работы:

«Лекція 5. Курс інформатики як навчальний предмет у початковій школі ПЛАН 1. Роль ІКТ в професійній діяльності вчителя.2. Рекомендації UNESCO з вивчення інформатики в початковій школі.3. Особливості вивчення інформатики в 2-у класі.4. Особливості вивчення курсу інформатики у 3-4 класах РОЛЬ ІКТ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ В освіті України продовжується реформування спрямоване на оновлення її змісту, удосконалення технології навчання і виховання. Це процес перманентний, бо пов`язаний з...»

«МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації Державного університету телекомунікацій VІІ-й НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ СЕМІНАР „Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення” 24 жовтня 2013 року (Доповіді та тези доповідей) Київ – 201 ББК Ц4 (4Укр)39 П-768 У збірнику матеріалів сьомого науково-практичного семінару опубліковано доповіді та тези доповідей вчених, науково-педагогічних працівників, ад’юнктів, здобувачів,...»

«ДОНЕЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УПРАВЛІННЯ ЗАТВЕРДЖУЮ Перший проректор – проректор з науково педагогічної роботи Бурега В.В. _ ЗВІТ про роботу бібліотеки ДонДУУ за 2010 рік Донецьк 2011 Бібліотека Донецького державного університету управління виконує функції провідного структурного підрозділу університету в напрямку задоволення інформаційних потреб студентів та професорсько-викладацького складу, удосконалення навчального процесу, забезпечення наукових досліджень, підвищення культурного рівня...»

«Міністерство освіти і науки України Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Інститут хімічних технологій (м. Рубіжне) Інженерно-економічний факультет Кафедра вищої математики та комп’ютерних технологій ІНФОРМАТИКА Самостійна робота Інформатика. Самостійна робота (для студентів напряму підготовки 6.050503 „Машинобудування”)/Укладач Волков С.В. – Рубіжне: ІХТ СНУ, 2008.–18 с. Містить загальні відомості про організацію вивчення дисципліни, про організацію поточного та...»

«Косовець Олена аспірант Вінницького національного технічного університету МЕТОДИКА НАВЧАННЯ СЛУХАЧІВ З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ ОСНОВАМ РОБОТИ В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ У статті розглянуто специфіку навчання інформатики слухачів з особливими потребами. Запропоновано різні напрямки роботи у мережі Інтернет, спрямовані на самореабілітацію таких особистостей. Дана методика представлена на прикладі теми «Робота у мережі Інтернет». Ключові слова: слухачі з особливими потребами, самореабілітація, мережа...»

«УДК 373:002(075) ББК 32.81я7 B68 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Рецензенти: Крутенюк Олександр Борисович, учитель вищої категорії, вчительметодист, учитель фізики та інформатики Вінницької фізико-математичної гімназії № 17 Гінзбург Михайло Давидович, д-р техн. наук, професор кафедри інформатики, акад. УНГА, завідувач Нормативно-термінологічного центру філії НДПІАСУтрасгаз ДП «Науканафтогаз» HAK «Нафтогаз України» І л ю с т р а т и в н и й матеріал надано авторами Володіна I....»

«УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО ДЕПАРТАМЕНТУ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ У ДОНЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧА ІНСПЕКЦІЯ Калінінського району м. Горлівки Школа професійної майстерності Фахова компетентність «Затверджую» _ _ _ _ «_»_2011р. МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА для проведення інформативної лекції № 6 «Участь громадськості, неурядових та релігійних організацій під час виконання кримінальних покарань не пов’язаних з позбавленням волі. Методи співпраці» 16.03.2012 р. Для проведення у складі...»

«Н. В. М орзе, В.П. В ембер, О.Г. Кузьм і нська, М.О. В ойцеховський, ТГ П роценко З&ІРНИК ЗАВДАНЬ... ДЛЯ держаВНО! ПІДСУМКОВОІ. атестац11 з інформатики Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України клас Київ Центр навчально-методичної літератури ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА Державна підсумкова атестаціа (ДПА) з інформатики важливий етап підведенна підсумків навчанна учнів класу. Атестаціа дає змогу визначити акість отриманих учнем знань і вмінь відповідно до вимог...»

«1. Т. Зарецька А. М. Гуржій О. Ю. Соколов частина Інформація і комп'ютер Апаратна частина комп'ютера.««^.^.^іііазй Програмне забезпечення Операційна система М5-Р05 Операційна система У/іпсіо^$ Іпїегпеї ; Т. З а р е ц ь к а А. М. Г у р ж і й О.Ю.Соколов ІНФОРМАТИКА Підручник для 10—11 класів загальноосвітніх навчальних закладів У двох частинах частина І Затверджено Міністерством освіти і науки України Видання друге, виправлене київ «Навчальна книга» ББК 73 3-34 Затверджено Міністерством освіти...»

«ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ДОКУМЕНТАЦІЯ. ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ Структура і правила оформлення ДСТУ 3008-95 Видання офіційне ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ Київ ДСТУ 3008-95 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЙНИ ДОКУМЕНТАЦІЯ. ЗВІТИ У СФЕРІ НАУКИ І ТЕХНІКИ Структура і правила оформлення Видання офіційне ДЕРЖСТАНДАРТ УКРАЇНИ Київ Передмова 1 РОЗРОБЛЕНО І ВНЕСЕНО Інститутом прикладної інформатики (ІПрІн) Київської міської державної адміністрації; Українським інститутом науково-технічної та економічної...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»