WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцыРабота в Чехии по безвизу и официально с визой. Номер вайбера +420704758365

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Анотація. В роботі представлено практичний досвід застосування дистанційних технологій навчання для формування дослідницьких умінь студентів при підготовці до семінарське заняття. ...»

-- [ Страница 1 ] --

SWorld – 1-12 October 2014

http://www.sworld.education/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/oct-2014

SCIENTIFIC RESEARCHES AND THEIR PRACTICAL APPLICATION. MODERN STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT ‘2014

Педагогика, психология и социология – Теория и методика учебы, воспитания и образования

УДК 378.147.34

Олійник Н.Ю., Березенська С.М.

ДИСТАНЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ ДОСЛІДНИЦЬКИХ

УМІНЬ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО СЕМІНАРСЬКИХ

ЗАНЯТЬ

Харківський торговельно-економічний інститут Київського національного торговельно-економічного університету, Харків, пров. О. Яроша, 8, 61045 Oliіnyk N., Berezenska S.

DISTANCE TECHNOLOGY IN THE FORMATION OF RESEARCH SKILLS

IN THE SELF-TRAINING OF STUDENTS TO SEMINARS

Kharkiv Institute of Trade and Economics of Kyiv National University of Trade and Economics, Kharkiv, prov. O. Jarosha, 8, 61045 Анотація. В роботі представлено практичний досвід застосування дистанційних технологій навчання для формування дослідницьких умінь студентів при підготовці до семінарське заняття.

Ключові слова: дослідницькі уміння, педагогіка LMS Moodle, співробітництва, дистанційні технології, семінар.

Abstract. In this paper is described a practical experience of using distance learning technologies. Research skills of students are developed in the process of the self-training of students to seminars.

Key words: research skills, LMS Moodle, pedagogy of collaboration, distance learning, seminar.

Актуальність дослідження. Сьогодні, коли весь світ іде шляхом глобалізації, інформатизації, розробки і використання високих технологій, на перший план виходить проблема пошуку та реалізації дієвих педагогічних методик та технологій, спрямованих на підготовку фахівців, здатних до подальшої самоосвіти і самовдосконалення, підвищення їх власного теоретичного та професійного рівня. А це в свою чергу зумовлює необхідність забезпечення умов для самовизначення і самореалізації студентів у процесі навчання, формування творчих та дослідницьких умінь. Розвиток і удосконалення дослідницьких умінь майбутніх фахівців певною мірою визначається організацією навчально-дослідницької діяльності студентів як під час проведення аудиторних, так і в процесі самостійної роботи. Слід відзначити також, що проблема організації науково-дослідної діяльності студентів посилюється через впровадження у навчальний процес дистанційних технологій, яким не відповідає існуюча система організації як аудиторних занять, так і самостійної роботи студентів.

Метою нашої статті є дослідження можливостей дистанційних технологій щодо формування дослідницьких умінь в процесі самостійної роботи студентів при підготовці до семінарських занять.

Основний зміст. Однією із основних форм навчальних занять, що сприяють формуванню дослідницьких умінь є семінарське заняття, яке передбачає самостійну і аудиторну роботу з обговоренням результатів досліджень, дискусій, повідомлень, доповідей, рефератів тощо.

Положення про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах, затверджене наказом Міністерства освіти України №161 від 02.06.93 р., визначає, що семінарське заняття – це форма навчального заняття, при якій викладач організовує дискусію навколо попередньо визначених тем, а студенти готують тези виступів на підставі індивідуально виконаних завдань (рефератів). На кожному семінарському занятті викладач оцінює підготовлені студентами реферати, їх виступи, активність у дискусії, уміння формулювати і відстоювати свою позицію тощо.

Аналіз сучасної педагогічної літератури з питань організації та проведення семінарських занять (Андреєв В. І., Єфремов С. В., Харламов І. Ф., Піонова Р.С.

та інші) дозволяє зробити висновок, що в сучасній системі вищої освіти до проведення семінарських занять все частіше застосовується компетентісний підхід, при якому на етапі підготовки домінує самостійна робота студентів з навчальної літературою та іншими дидактичними засобами над серією питань, проблем і завдань, а в процесі семінару іде активне обговорення, дискусія та виступи студентів, де вони під керівництвом викладача формулюють узагальнюючі висновки [2, 5, 7].

Ми погоджуємося з висновками Матюх С. А., Томіліна О. Б., Бритова А. В.

та Демкіної С. І., які досліджували стан компетентісного підходу до якісної підготовки фахівців в сучасних вищих навчальних закладах пострадянських країн в контексті Болонського процесу і відзначають, що однією з причин того, що випускники не мають достатніх навичок самостійної роботи, не вміють планувати свій робочий час та не займають активну позицію в професійній діяльності, є нерегламентованість самостійної роботи студента, відсутність її методологічного забезпечення і обґрунтування, а також відсутність відповідних форм контролю за її виконанням [6, 11].

Сокурянська Л. Г. та Снисар О.А. серед методик та технологій, які дозволяють активізувати самостійну роботу студентів, викликати інтерес до її виконання, а також ініціювати активну роботу студентів на аудиторних заняттях, виділяють технологію педагогіки співробітництва. Ця технологія орієнтована на спільну роботу викладача і студентів, вчить розмірковувати над поставленими проблемами, віддає перевагу не монологу, а діалогу як формі спілкування, широко використовуює у процесі навчання сучасні наукові досягнення та нову літературу [9, 10]. Одночасно з тим, у процесі самостійної роботи з навчальною літературою та іншими дидактичними засобами при підготовці до семінарського заняття студент працює індивідуально, що унеможливлює співробітництво на цьому етапі. На нашу думку, результативність самостійної роботи студентів з підготовки до семінарського заняття можна підвищити за умови використання дистанційних технологій навчання, які забезпечують розробку, управління та поширення навчальних оnline матеріалів із забезпеченням спільного доступу до них. Крім того ці технології дозволяють поєднати та реалізувати основні принципи педагогіки співробітництва та компетентісний підхід у підготовці майбутнього фахівця.

На сьогоднішній день найбільш поширеною платформою для реалізації дистанційних технологій навчання є система управління навчальною діяльністю LMS Moodle, навчальні модулі якої дають змогу забезпечити студентів інформаційними матеріалами з навчальної дисципліни, організувати їх покрокове опрацювання та вивчення, здійснити контроль знань, набутих при самостійній роботі. Необхідно зазначити, що основною умовою успішного застосування LMS Moodle є реалізація системного підходу, який передбачає обов’язкову постановку мети вивчення питань теми, розробку алгоритму реалізації поставлених задач, вибір форми представлення навчальної інформації, а також підбір інструментів для подання інформації, оцінювання результатів роботи з нею та організація якісного зворотного зв’язку зі студентами. Серед інструментів LMS Moodle, які дозволяють встановити зворотний зв’язок, спільний доступ до навчального матеріалу та організувати співпрацю над ним, виділяються такі модулі: «Форум», «Чат», «ВиКи», «Глосарій». Методика використання цих модулів детально прописана у роботах Андреєва А.В., Левчука В.Г., Анісімова А.М., Білозубова А.В., Ніколаєва Д.Г., Зиновьєва Д.В. та ін. [1, 3, 4, 8].

Найпотужнішим інструментом для реалізації принципів педагогіки співробітництва в середовищі LMS Moodle є модуль «Семінар», який дозволяє накопичувати, переглядати, рецензувати і взаємно оцінювати представлені студентські роботи. Студенти можуть представляти свою роботу у вигляді будь-яких файлів (текстові документи, електронні таблиці, малюнки, звукові та відео файли тощо), а також можуть вводити текст за допомогою вбудованого текстового редактора. Студентам надається можливість оцінити одну або декілька робіт своїх однокурсників. За потреби представлені на рецензію роботи, а також самі рецензії, можуть бути анонімними. Всі представлені матеріали оцінюються з використанням критеріїв, заданих викладачем. За семінар студенти отримують дві оцінки – оцінку за свою роботу та оцінку за якість рецензування робіт своїх однокурсників. Обидві оцінки записуються в журнал оцінок. Таким чином, дидактичні можливості модуля «Семінар»

дозволяють організувати продуктивну взаємодію студентів і викладача.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Безумовно, продуктивність взаємодії учасників навчального процесу в умовах дистанційного навчання визначається методично грамотним застосуванням дистанційних технологій. Нажаль в літературі з питань використання дистанційних технологій робота з модулем «Семінар» висвітлена недостатньо, що і спонукало нас дослідити можливості цього модуля щодо формування навичок наукових досліджень в процесі самостійної підготовки студентів до семінарського заняття. Результати цього дослідження у вигляді методичних рекомендацій по використанню модуля «Семінар» наводяться далі.

Для того, щоб додати модуль «Семінар» до навчального курсу, необхідно перевести курс в режим редагування, у відповідній темі курсу скористатися посиланням, у представленому списку вибрати елемент «Семінар». Після натиснення кнопки відкриється діалогове вікно (рис. 1), за допомогою якого налаштовуються основні параметри семінару.

Рисунок 1. Сторінка налаштування параметрів елементу «Семінар»

Робота в модулі складається з п’яти основних етапів (фаз): фаза налаштування семінару, фаза подання робіт та їх розподіл на рецензування, фаза оцінювання, фаза оцінювання оцінок та фаза закінчення семінару (підведення підсумків).

Як показує наш досвід, на етапі налаштування не потрібно залишати без уваги жодного з параметрів, адже в подальшому (при перемиканні фаз семінару) викладач буде змушений неодноразово повертатися до сторінки налаштування та заповнювати пропущене, а це приводить до необґрунтованих часових витрат, плутанини у структурі семінару, і, як результат, відмови від використання модуля взагалі.

Категорія параметрів «Загальне» дозволяє ввести назву семінару та вступ до нього. У вступі викладач має дати основну інформацію про семінар (його тему, мету, питання, які будуть розглядатися тощо) і обов’язково описати порядок роботи студента.

«Параметри Особливу увагу необхідно звернути на категорію оцінювання». Саме тут викладач визначає стратегію оцінювання та рецензування представлених робіт. Доступні чотири варіанти оцінювання:

Сукупна оцінка – оцінюється і коментується відповідність заданим критеріям;

Коментарі – коментується відповідність заданим критеріям, але оцінка не може бути виставлена;

Кількість помилок – оцінюється (так/ні) відповідність заданими критеріям;

Рубрика – оцінюється відповідність одному заданому критерію.

На наш погляд, для формування на семінарському занятті дослідницьких умінь майбутніх фахівців найбільш доцільним є вибір варіанту «Сукупна оцінка», який дозволяє студенту не тільки оцінити роботу однокурсників, а й надати рецензію на неї з зазначенням актуальності теми, переваг та недоліків роботи.

Також в цій категорії параметрів викладач визначає максимальні оцінки (їх співвідношення) як за якість представленої роботи, так і за якість оцінювання робіт однокурсників.

Категорія «Параметри роботи» передбачає: надання студентам інструкцій по виконанню роботи (наприклад, рекомендації по вибору теми роботи, вимоги до її структури, особливості оформлення тощо); визначення кількості файлів у відповіді та максимальний розмір кожного з них; надання студентам дозволу представляти роботи з запізненням. Якщо параметр включено, то автор може представити свою роботу після закінчення терміну подання або в фазі оцінки.

При цьому роботи, відправлені з запізненням, вже не можна буде змінити.

У категорії «Параметри оцінки» викладач має надати студентам інструкції щодо оцінювання робіт однокурсників та передбачити можливість автора оцінювати власну роботу. Якщо параметр буде включено, то студент зможе отримати додаткові бали до оцінки за свою роботу.

Параметри у категорії «Відгук» можна умовно поділити на дві частини.

Перша частина – це параметри встановлення режиму загального відгуку. При включеному параметрі внизу форми оцінювання відображається текстове поле, в якому рецензенти можуть написати спільний відгук до роботи або надати додаткові пояснення своєї оцінки. Цей режим не є обов’язковим, але, на нашу думку, дозволяє формувати у майбутніх фахівців здатність розуміти проблематику наукових досліджень, вміння аналізувати інформаційну базу, виділяти сутність дослідження та робити ґрунтовні висновки.

Друга частина параметрів – це поле для написання підсумкового висновку до семінарського заняття. Зрозуміло, що на етапі налаштування це поле залишається незаповненим, і викладач повернеться до нього на заключному етапі семінару.

Категорія параметрів «Приклади робіт» надає можливість організувати для студентів «тренування» по оцінюванню та рецензуванню робіт однокурсників. Якщо параметр включено, то користувачі можуть спробувати оцінити один або декілька представлених прикладів і порівняти свої оцінки з рекомендованими оцінками. Ці оцінки не враховуються в оцінці за оцінювання.

В категорії параметрів «Доступність» викладач визначає періоди часу для фази подання робіт та фази оцінювання. Цю категорію можна залишити без уваги – в такому випадку переключення буде здійснюватися в ручному режимі.

Початкове налаштування модуля «Семінар» закінчується натисненням кнопки, після чого відкривається головна сторінка модуля «Семінар» (рис. 2).

Рисунок 2. Головна сторінка модуля «Семінар»

На головній сторінці семінару представлено п’ять фаз, переключення між якими відбувається натисненням кнопки (Переключити фазу), яка знаходиться поряд з назвою відповідної фази. Під назвою фази подано перелік параметрів, налаштування яких забезпечує якісне виконання завдань цієї фази.

Для редагування параметру достатньо навести курсор та клацнути лівою кнопкою миші на його назві. Активна фаза семінару, а також параметри, які вже налаштовано, виділяються кольором.

Інформація, яка доступна викладачу в процесі виконання студентами завдань семінару інтуїтивно зрозуміла, тому ми її не описуємо.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«УДК 005.8+331.45 Ю.П. Рак, О.Д. Синельніков, Т.Є. Рак Львівський державний університет безпеки життєдіяльності УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ ПОЖЕЖОГАСІННЯ ВІДДАЛЕНИХ ЗОН ТЕРИТОРІЇ ОПТИМІЗАЦІЄЮ ТОПОЛОГІЧНИХ СХЕМ © Рак Ю.П., Синельніков О.Д., Рак Т.Є., 2008 Запропоновано організаційні зміни стосовно управління проектами, на основі виконаного аналізу топології схем гасіння пожеж у місцях, віддалених від основних пожежно-рятувальних підрозділів. Виявлено найбільш трудоємкі, за часом, технологічні операції...»

«Запорізький обласний науково-методичний центр професійно-технічної освіти Інформаційно-методичний бюлетень №1 МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ НЕСТАНДАРТНИХ УРОКІВ КОМП’ЮТЕРНИХ ДИСЦИПЛІН Запоріжжя 2002 УДК 377.1.(477.64) (055) “Профтехосвіта Запоріжжя”, №1, 2002 Методичні розробки нестандартних уроків компьютерних дисциплін Укладач: В.С. Москаленко., методист ЗОНМЦ ПТО Відповідальний за випуск: Цвєтков В.П., заступник директора ЗОНМЦ ПТО Літературне редагування та коректура: Доминюк Т.Д., методист ЗОНМЦ ПТО...»

«УДК 519.766.4 О. Трофимчук1, О. Кожухівська2, П. Бідюк3, А. Кожухівський2 Інститут телекомунікацій та інформаційних технологій НАН України, Черкаський державний технологічний університет, кафедра інформатики та інформаційної безпеки, Інститут прикладного системного аналізу НТУУ “КПІ” ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ VAR ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ РИНКОВОГО РИЗИКУ В УКРАЇНІ © Трофимчук О., Кожухівська O., Бідюк П., Кожухівський А., 2013 Виникнення ринкового ризику, пов’язаного з виконанням валютних операцій, може...»

«МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ПОЛТАВСЬКА ДЕРЖАВНА АГРАРНА АКАДЕМІЯ НАУКОВІ ПРАЦІ ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ Серія: Ветеринарна медицина Випуск 3 Полтава – 2011 УДК 619 : 06.055.2 : 378.014.15 : 63(477.53) ББК 4 П 5 Рекомендовано до друку за рішенням вченої ради Полтавської державної аграрної академії (протокол № 1 від 20 вересня 2011 р.) Редакційна колегія: Панікар І.І., к.в.н. (відповідальний редактор); Дмитренко Н.І., к.в.н. (відповідальний секретар); Бердник В.П.,...»

«ISSN 2072-1692. Гуманітарний вісник ЗДІА. 2013. № 54 УДК 378.048.2 І.М. КОЗУБЦОВ (кандидат технічних наук, професор РАЕ) Науковий центр зв’язку та інформатизації Військового інституту телекомунікацій та інформатизації НТУУ „КПІ”, Київ E-mail: kozubtsov@mail.ru РОЛЬ СТРУКТУРНИХ КОМПОНЕНТІВ АВТОРЕФЕРАТУ НА ДИСЕРТАЦІЮ PhD У ФОРМУВАННІ КВІНТЕСЕНЦІЇ ЗНАНЬ В ДИНАМІЧНІЙ НАУКОВІЙ КАРТИНІ СВІТУ ЗНАНЬ Досліджено роль структурних компонентів автореферату на дисертаційну роботу майбутнього доктора...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” С. В. Ольшанський, О. Д. Асютін ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ НА БАЗІ FREEMAT Навчально-методичний посібник Харків 2012 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” С. В. Ольшанський, О. Д. Асютін ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ СИСТЕМ НА БАЗІ FREEMAT...»

«КОНТАКТИ ОРГКОМІТЕТУ ЗАЯВКА Міністерство освіти і науки України Зав. каф. математичного моделювання та на участь у роботі V Всеукраїнської Національна академія наук України соціальної інформатики, д.ф.-м.н., проф. науково-практичної конференції Центральна спілка споживчих Ємець Олег Олексійович Інформатика та системні науки товариств України (Укоопспілка) (+38) 0532-509-204 Прізвище Українська Федерація Інформатики _ e-mail: yemets2008@ukr.net Ім’я _ contacts@informatics.org.ua Інститут...»

«Державний вищий навчальний заклад “Українська академія банківської справи Національного банку України” Кафедра вищої математики та інформатики С. В. Коломієць ТЕОРІЯ ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ Практикум Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів Суми ДВНЗ “УАБС НБУ” УДК 519. 21 К61 Рекомендовано до видання методичною радою Державного вищого навчального закладу “Українська академія банківської справи Національного банку України”, протокол № 10 від 01.07.2010. Розглянуто і...»

«Cучасні досягнення геодезичної науки та виробництва, випуск ІІ(26), 2013 ЗМІСТ ОФІЦІЙНА ХРОНІКА, ОСВІТА, НАУКОВЕ, ВИРОБНИЧЕ ТА ГРОМАДСЬКЕ ЖИТТЯ Тревого І., Задорожний В. ХІ Міжнародна науково-технічна конференція “Актуальні проблеми інженерної геодезії” Тревого І., Савчук С., Глотов В. XVІІІ Міжнародна науково-технічна конференція “Геофорум 2013” Ступень М., Тібілова Л., Ступень Р. Інформатизація освіти на спеціальних кафедрах землевпорядного факультету Тревого І., Задорожний В., Савчин І....»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА БІБЛІОТЕКА УКРАЇНИ імені В. І. ВЕРНАДСЬКОГО КОВАЛЬЧУК Галина Іванівна УДК 002.2.(09):001.891.3/.5“19” ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА КНИЖКОВОГО ПАМ’ЯТКОЗНАВСТВА ХХ СТОЛІТТЯ 07.00.08 – книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук Київ – 2005 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського. Офіційні опоненти: академік НАН...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»