WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» денної ...»

-- [ Страница 1 ] --

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор ______________С.В. Іванов

«____»__________________ 2014 р.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи

для студентів напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія»

денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий та фактичний СХВАЛЕНО матеріал, бібліографічні відомості на засіданні кафедри перевірені. Написання одиниць технології цукру і відповідає стандартам підготовки води протокол № 10 Підпис(и) автора(ів)________________ від 14.03.2013 р.

«__2__»________04__________2014 р.

Реєстраційний номер електронних методичних рекомендацій у НМВ 62.19 – 02.04.2014 КИЇВ НУХТ 2014 Науково-дослідна робота студентів [Електронний ресурс]: метод.

рекомендації до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студ.

напряму 6.051701 «Харчові технології та інженерія» ден.

та заочн. форм навч./ уклад. І.В. Карпович, Л.С. Клименко, І.О. Крапивницька, Н.М. Пушанко. – К.:

НУХТ, 2014. – 13 с.

Рецензент: Ю.М. Резніченко, канд. техн. наук Укладачі: І.В. Карпович, Л.С. Клименко, І.О. Крапивницька, Н.М. Пушанко, кандидати техн. наук Відповідальний за випуск: О.В. Грабовська, д-р техн. наук, проф.

Подано в авторській редакції

1. Загальні відомості Предметом навчальної дисципліни «Науково-дослідна робота студентів» є вивчення правил організації і проведення науково-дослідних робіт, оформлення їх результатів, правил побудови і використання математичних моделей технологічних процесів і структур цукрового виробництва для теоретичного вивчення і аналізу цих технологічних об’єктів, синтезу на базі моделей нових виробництв.

Міждисциплінарні зв‘язки: Дисципліна «Науково-дослідна робота студентів» є основною спеціальною дисципліною у підготовці бакалавра і відноситься до циклу дисциплін професійної та практичної підготовки, забезпечує курсове і дипломне проектування та базується на дисциплінах:

«Філософія», «ЗТХП», «Технологія галузі», «Інформатика та інформаційні технології», «Стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю». Їх засвоєння дає змогу студентам опанувати теоретичні знання спеціальної дисципліни, а також набути практичних навичок у підготовці та виконанні наукової роботи, ознайомленням з формами звітів, методикою підготовки повідомлень, доповідей, наукових статей, курсових та дипломних проектів.

Отримані студентами при вивченні дисципліни «Науково-дослідна робота студентів» уміння, знання і навички є основою для оволодіння понятійним апаратом, методикою виконання та оформлення науково-дослідної роботи. На основі вивчення дисципліни «Науково-дослідна робота студентів» поряд з іншими проводиться державна атестація студентів (захист кваліфікаційної бакалаврської роботи) і присвоюється кваліфікація бакалавра за напрямом підготовки 6.051701 «Харчові технології та інженерія».

1.1. Мета та завдання навчальної дисципліни 1.1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Науково-дослідна робота студентів” є: оволодіння методологією і методиками дослідження, вміння відбирати та аналізувати необхідну інформацію, формулювати мету, завдання та гіпотезу.

1.1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Науково-дослідна робота студентів ” є навчити студентів планувати та проводити експеримент, порівнювати його результати з теоретичними обґрунтуваннями проблеми, формулювати висновки наукового дослідження.

1.1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: загальні принципи планування експерименту; принципи складання плану експериментів для одержання математичного опису об‘єктів моделювання експериментальними методами; принципи складання математичного опису аналітичними та комбінованими методами.

вміти: планувати та проводити наукове дослідження; порівнювати результати досліджень з теоретичним обґрунтуванням проблеми; формулювати висновки наукового дослідження; складати доповіді та статті за результатами дослідження.

мати навички: використання методик виконання досліджень; оформлення науково-дослідної роботи; творчих наукових пошуків у практичній роботі спеціаліста.

Опис навчальної дисципліни

–  –  –

2. Програма навчальної дисципліни Модуль 1. „Науково-дослідна робота студентів. Модуль 1. Основи наукових досліджень” Змістовий модуль 1. Організація наукової діяльності в Україні.

Тема 1. Наука і наукові дослідження.

Науково-технічна інформація та її аналіз. Зміст дисципліни «Основи наукових досліджень». Предмет і сутність науки як сфери людської діяльності. Основні відомості про науку, її виникнення та тенденції розвитку. Роль науки в науково-технічному прогресі, організації виробництва в сучасному суспільстві. Наукові напрями: класичний, некласичний (індустріальне суспільство) і постнеокласичний (постіндустріальне суспільство), які виникли в XVI-XVП, XIX та другій половині XX століття.

Література: 1,2, 5, 7.

Тема 2. Понятійний апарат.

Класифікація наук. Організація наукової діяльності в Україні. Філософська категорія, та відображення істотних, загальних, стійких повторювань. Об'єктивні внутрішні зв'язки в природі, суспільстві і мисленні.

Принцип здійснення закону через сукупність одиничних, випадкових, мінливих, неповторюваних відношень та функціонування речей. Фіксування спільних явищ за допомогою закону.

Література: 2, 3, 12.

Тема 3. Структура формування закону.

Принцип методології наукового пізнання. Застосування різних видів наукової діяльності: науково-дослідницької;

науково - організаційної; науково - інформаційної; науково-педагогічної та інших.

Формування системи знань, які сприяють найраціональнішій організації виробничих відносин та використання виробничих сил в інтересах усіх членів суспільства.

Література: 1, 3, 6, 12.

Тема 4. Організація наукової діяльності в Україні.

Структура організації управління Науково-дослідного інституту. Вибір теми та реалізація наукового дослідження. Ефективність наукових досліджень. Оцінювання результатів дослідження. Науково-технічна ефективність. Соціальна ефективність. Державна система організації і управління науковими дослідженнями в Україні можливість концентрування та орієнтування науки на виконання найбільш важливих завдань.

Управління науковою діяльністю за територіально-галузевим принципом. Суттєва особливість розвитку науки полягає в наступності досвіду і знань, єдність традицій та новаторства.

Література: 4, 7, 10.

Змістовий модуль 2. Поняття про методологію досліджень, види та функції наукових досліджень.

Тема 1. Методи досліджень на емпіричному й теоретичному рівнях.

Методика вибору проблеми та теми дослідження, збір та систематизація фактів, історія розвитку проблеми, в основі якої лежить задум (ідея) дослідника.

Ідея, як продукт людського мислення, форма відображення дійсності в якій міститься усвідомлення мети пізнання, перспектив дослідження та його практичне значення.

Література: 1, 9.

Тема 2. Методи та техніка наукових досліджень.

Спостереження.

Порівняння. Узагальнення. Методи емпіричного дослідження (спостереження, порівняння, вимірювання, експеримент); методи теоретичного дослідження (ідеалізація, формалізація, логічні й історичні методи); методи, що можуть бути застосовані на емпіричному і теоретичному рівнях (абстрагування, аналіз і синтез, індукція й дедукція, моделювання).

Література: 3, 4, 12.

Тема 3. Поняття про наукову інформацію та її роль у проведенні наукових досліджень.

Джерела інформації та їх використання в науководослідній роботі. Техніка роботи зі спеціальною літературою. Основні джерела науково-технічної інформації. Головні принципи інформаційних відносин.

Методики орієнтації наукових працівників на найбільш продуктивний пошук і використання відповідних інформаційних матеріалів. Загальні поняття науки, сукупність даних, знань, детальна, систематизована подача певного відібраного матеріалу без будь-якого аналізу.

Література: 1, 8, 9, Тема 4. Поняття достовірності. Індекси знань. Найменування індексів знань.

Застосування інформаційно-пошукової мови (ШМ) бібліотечнобібліографічного типу: універсальна десяткова класифікація (УДК) і бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК). УДК, як найбільш досконала класифікація знань.

Література: 1, 3, 8, 10.

–  –  –

1. Дайте визначення предмету і сутності науки.

2. У чому полягає процес наукового пізнання?

3. Якими ознаками характеризується наукова діяльність?

4. Дайте визначення наукової ідеї, гіпотези, теорії, закону.

5. Яка структура формування теорії?

6. Сформулюйте види, функції та предмет наукової діяльності.

7. Що таке суб‘єкт та предмет наукової діяльності?

8. Схарактеризуйте наукову школу, її ознаки.

9. Назвіть види оформлення результатів наукової діяльності.

10. Яка структура управління в Науково-дослідному інституті?

11. Сутність організації наукової діяльності у вищому навчальному закладі.

12. Структурна організація наукової діяльності в Україні.

13. Які структурні елементи теорії пізнання?

14. Дайте визначення поняття, положення, судження.

15. Дайте характеристику наукового дослідження. Які є форми наукових досліджень?

16. Що таке об‘єкт, предмет та фактори наукового дослідження?

17. Дайте визначення емпіричних завдань і методів досліджень.

18. Що розуміють під теоретичним завданням дослідження?

19. Назвіть послідовність етапів наукового дослідження.

20. В чому полягає завдання науково-дослідницької діяльності студентів?

21. Поясніть організаційну структуру науково-дослідницької діяльності у вищому навчальному закладі.

22. Сформулюйте вимоги до вибору теми наукового дослідження.

23. Які Ви знаєте етапи реалізації та оформлення результатів наукового дослідження?

24. Яким чином визначається ефективність науково-дослідної роботи у ВНЗ і на практиці?

25. Що Ви вкладаєте в поняття «методологія дослідження»?

26. Що таке метод наукового пізнання і які методи пізнання ви знаєте?

27. Які Ви знаєте методи емпіричного та теоретичного рівнів дослідження?

28. Класифікація методів. Їх характеристика.

29. Поясніть роль логічних методів у наукових дослідженнях.

30. В чому полягає сутність діалектики процесу пізнання та системного методу досліджень?

31. Розкрийте суть індуктивного та дедуктивного методів дослідження.

32. Що таке моделювання і коли воно використовується?

33. Методи теоретичних досліджень та їх характеристика.

34. Які Ви знаєте види та ознаки наукової інформації?

35. Що таке інформатика і які завдання вона вирішує?

36. Назвіть головні принципи інформаційних відносин та галузі інформації.

37. Які існують етапи накопичення наукової інформації?

38. Які Ви знаєте етапи вивчення наукових джерел?

39. Що Ви розумієте під системою опрацювання інформаційних джерел?

40. Інформаційно-пошукова мова бібліотек УДК, ББК. Дайте характеристику.Pages:   || 2 |
Похожие работы:

«ТЕОРЕТИЧНА ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ELECTRICAL ENGINEERING 2010. Вип. 61. С.109-112 2010. Is. 61. P.109-112 УДК 538.911: 004.932.2 НЕЛІНІЙНА ФІЛЬТРАЦІЯ ТА КЛАСТЕРИЗАЦІЯ РАСТРОВИХ ЗОБРАЖЕНЬ ЕЛЕКТРОННОЇ МІКРОСКОПІЇ Б. Павлишенко, Р. Шувар. Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Драгоманова, 50, 79005 Львів, Україна. Запропоновано алгоритми нелінійної медіанної фільтрації та кластеризації типових растрових зображень електронної мікроскопії. Ключові слова: кластер, електронна...»

«УДК 537.8: 620.1: 621.643.2 Роман Джала Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, Відділ електрофізичних методів неруйнівного контролю (№ 6), вул. Наукова, 5, м.Львів, 79060, Україна ДІАГНОСТИКА ПІДЗЕМНИХ ТРУБОПРОВОДІВ У КОНЦЕПЦІЇ КІБЕР-ФІЗИЧНИХ СИСТЕМ © Джала Р.М., 2015 Розглянуто проблему обстежень, контролю параметрів і діагностування стану підземних трубопроводів з позицій будови і функціонування сучасних кібер-фізичних систем. Метод і апаратура безконтактних вимірювань...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ІНФОРМАТИКА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до виконання лабораторних робіт з розділу «Алгоритмізація і програмування задач, що містять одновимірні масиви та функції–користувача засобами Visual Basic» для студентів за напрямами підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» та 6.050503 «Машинобудування» денної та заочної форм навчання Всі цитати, цифровий СХВАЛЕНО та фактичний матеріал, на засіданні кафедри...»

«о.п. казанцева, л.в. Фурик інформатика Робочий зошит 7 клас Тернопіль навчальна книга – Богдан УДК 004(075.3) ББК 32.973я72 К 14 Казанцева О. П. Інформатика : робочий зошит : 7 кл. / О. П. Казанцева, К 14 Л. В. Фурик. — Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2015. — 80 с. ISBN 978-966-10-4293-2 Посібник укладено відповідно до чинної навчальної програми Міністерства освіти і науки України, підручника «Інформатика. 7 кл.» О. П. Казанцевої, І. В. Стеценко, Л. В. Фурик та інтерактивної складової...»

«ІНФОРМАТИВНІСТЬ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ Петрачков О.В. Національна академія оборони України Анотація. В статті розглядаються актуальні питання, які відображають інформаційні взаємозв’язки показників фізичної та професійної підготовки у військовослужбовців строкової служби та за контрактом. На основі кореляційного аналізу у обстеженого контингенту встановлена специфіка взаємозв’язку та інформаційної значущості між компонентами структури. У...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні МАтеРіАЛи щодо зАбезпечення сАМостійної Роботи студентів здисципліни “МетодоЛогія РозРобки пРогРАМних пРодуктів тАвеЛиких пРогРАМних систеМ” (дляспеціалістів) Київ 2008 Підготовлено доцентом кафедри прикладної математики та програмування В.Б.Зваридчуком Затверджено на засіданні кафедри інформатики та інформаційних технологій (протокол № 15 від 18.10.07) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом зваридчук в.б. Методичні...»

«УДК 378:004 Болюбаш Н.М. РОЗРОБКА ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ ЗАСОБАМИ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА MOODLE У статті розглянуто особливості розробки дистанційного курсу в інформаційному середовищі Moodle. Зроблено теоретичний аналіз дидактичних можливостей засобів інформаційного середовища та визначено оптимальну структуру дистанційного курсу. Здійснено експериментальне обґрунтування ефективності використання розроблених курсів для формування та діагностики професійної компетентності майбутніх фахівців....»

«ISSN: 2076-8184. Інформаційні технології і засоби навчання, 2015, Том 48, №4. УДК 004:[53:373] Мерзликін Олександр Володимирович аспірант Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, м. Київ, Україна avm@ccjournals.eu Мерзликін Павло Володимирович доцент, кандидат фізико-математичних наук, завідувач кафедри інформатики та прикладної математики Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет», м. Кривий Ріг, Україна linuxoid@i.ua ЗАСОБИ...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні Матеріали щодо забезпечення саМостійної роботи студентів з дисципліни “internet ta intranet-технології” (для бакалаврів) Київ 2008 Підготовлено доцентом кафедри інформатики та інформаційних технологій В.М.Ахрамовичем Затверджено на засіданні кафедри інформатики та інформаційних технологій (протокол № 13 від 30.08.07) СхваленоВченоюрадоюМіжрегіональноїАкадеміїуправлінняперсоналом ахрамович в. М. Методичні матеріали щодо забезпечення...»

«МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ Методичні рекомендації щодо забезпечення самостійної роботи студентів з дисципліни “ДИСКРЕТНА МАТЕМАТИКА” (для бакалаврів) Київ ДП «Видавничий дім «Персонал» Підготовлено доцентом кафедри прикладної математики та програмування М. П. Дяченком Затверджено на засіданні кафедри прикладної математики та програмування (протокол № 10 від 19.06. 08) Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом Дяченко М. П. Методичні рекомендації...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»