WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 45 |

«Збірник наукових праць • Філософія • Політологія • Історія Випуск 7 Київ 2007 Випуск 7 Збірник засновано 2004 року Ґілея* (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол.ред. В.М. ...»

-- [ Страница 1 ] --

Національний педагогічний університет

імені М.П.Драгоманова

Українська Академія Наук

Збірник наукових праць

• Філософія

• Політологія

• Історія

Випуск 7

Київ 2007

Випуск 7

Збірник засновано 2004 року

Ґілея* (науковий вісник): Збірник наукових праць / Гол.ред. В.М. Вашкевич.

— Вип. 7. — К., 2007. — с.

Фахове видання з історичних, філософських та політичних наук

затверджено постановою Президії ВАК України від 14 вересня 2006 року

№ 1 05/8 (доповнення до переліку № 18, Бюлетень ВАК України № 10, 2006) Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 11192 72 ПР від 5 травня 2006 р.

Редакційна колегія:

З філософських наук:

Андрущенко В.П., доктор філософських наук, академік АПН України Бех В.П., доктор філософських наук Волинка Г.І., доктор філософських наук Гавеля В.Л., доктор філософських наук Закович М.М., доктор філософських наук Лепський М. А., доктор філософських наук Михальченко М.І., доктор філософських наук, чл. кор. НАН України Рибачук М.Ф., доктор філософських наук Семашко О.М., доктор філософських наук Акопян В.Г., кандидат філософських наук Хімченко О.Г., кандидат філософських наук

З політичних наук:

Бабкіна О.В., доктор політичних наук Бидзюра І.П., доктор політичних наук Бойко О.Д., доктор політичних наук Іванов М.С., доктор політичних наук Картунов О.В., доктор політичних наук Котигоренко В.О., доктор політичних наук.

Онищенко І.Г., доктор політичних наук Римаренко С.Ю., доктор політичних наук Шкляр Л.Є., доктор політичних наук Вашкевич В.М., кандидат історичних наук (головний редактор)

З історичних наук:

Андрусишин Б.І., доктор історичних наук Гончар Б.М., доктор історичних наук Колесник В.Ф., доктор історичних наук Котляр Ю.В., доктор історичних наук Кривошея В.В., доктор історичних наук (відповідальний секретар) Леп'явко С.А., доктор історичних наук Михайлюк В. П., доктор історичних наук Солдатенко В.Ф., доктор історичних наук, чл. кор. НАН України Сушко О.О., доктор історичних наук Шаповал Ю.І., доктор історичних наук Макарчук С.С., кандидат історичних нау

–  –  –

Друкується за рішенням:

Вченої ради Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (протокол № 6 від 1 лютого 2007 р.);

Президії Української Академії Наук (протокол № 07 02 08 від 8 лютого 2007 р.) Концепція збірника базується на багатоплановому науковому висвітленні проблем інформаційної цивілізації, що формується. Основні рубрики охоплюють галузі філософії, культурології, теорії та практики політології, історії, історіографії, джерелознавства, археології. Розрахований на фахівців гуманітарних та соціально політичних наук.

* Гілея — в стародавні часи територія лісової Скіфії між Борисфеном (Дніпром) і Гіпанісом (Південним Бугом). Рештки цієй "лісової квітки" залишилися до теперішнього часу на території Миколаївської та Херсонської областей. (Докладніше див.: Геродот. Історія.ІУ.16 25).

Випуск 7

–  –  –

3. Редакційним колегіям організувати належне рецензування та ретельний відбір статей до друку. Зобов’язати їх приймати до друку у виданнях, що виходи тимуть у 2003 році та у подальші роки, лише наукові статті, які мають такі необхідні елементи:

постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання данної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

формулювання цілей статті (постановка завдання);

виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;

висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

–  –  –

Практична філософія про еволюцію формули особової структури суспільства Обґрунтовується концепція інтеграції науки у фокусі філософії. Зроблено спробу спонукати і направити політику та політиків до реалізації наукового керування суспільством за допомогою законів генетики.

Сучасна наука відрізняють чотири риси для визначення видів особи: агресивність, залежність від сугестії, контрсугестія та третя сигнальна система – мораль. Отже, перший тип – хижак. Другий тип – залежний від сугестії. Третій тип – неоантроп – громадянин всесвіту. Він не здатен до експлуатації людини та природи. Третя сигнальна система – біопрограмма збереження різновидів на біо логічному (генетичний) рівні, універсально розвинена у неоантропів.

Процес розподілу населення у всіх сферах суспільства не ви падковий, він підкорюється твердим правилам та законам. Якщо ми починаємо розуміти ці закони та впроваджувати ії, то на зміну стихії приходить Логіка науки в практиці управління суспільством.

Проблематика нашої статті полягає в практичному застосуванні законів генетики у фокусі наукового керування суспільством. Для того щоб вийти на вирішення головної проблеми, ми маємо пройти достатньо довгий і складний шлях. Умовно розділимо його на три моменти:

• відмовимося від стереотипів класової, етнічної, особової мар кіровки історії суспільства і почнемо вивчення соціальної ха рактеристики Обличчя історії з біосфери (тобто говоритимемо біологічною мовою);

• введемо поняття – антропологічний тип, соціобіотип і їх ди ференціація, тобто зробимо спробу (що є новаційною і тому

Випуск 7 ФІЛОСОФІЯ

гіпотетичною) ввести у віддзеркалення законів історії фор мулу «золотого перетину»;

• вже саме поняття «формула особової структури суспільства»

– це замовлення на застосування математики при аналізі історії людства.

Формула особової структури – це кількісний аналіз розподі лу антропологічних типів особи в структурі суспільства по мето диці стратификації. Йдеться про динаміку особових формул при переходах від класу до класу, однієї професійної групи до іншої, однієї етнічної спільності до іншої і одного етапу історії людства до

–  –  –

іншого, в цілому – про перехід від однієї цивілізації до іншої. Ця формула може стати точною лише за тих умов, коли буде створено інститути, лабораторії генетики, в програму яких буде включено завдання визначення типу особи.

Зробимо поворот від теоретичної філософії до практичної. Пе рехід від теорії до практики – це не зліт науковості, а відмова від наукового інфантилізму.

Людина має рівневу структуру:

Людина підкоряється законам всіх рівнів, тобто фізичним (без жодного виключення), хімічним (він хімічна фабрика), біологічним (всім без виключення, у тому числі і генетичним) і соціальним за конам, які спираються на всі шари, що лежать нижче.

Якщо ми визнали, що людина підкоряється всім законам без виключення, зробимо висновок – треба знати всі закони без вик лючення, щоб керувати, суспільством розумно на основі викорис тання точних наук. Якщо ми визнали, що генетичним законам ми підкоряємося так само, як і все живе в світі, то знання цих законів, їх визнання, їх використання неможливе без генетики суспільства, як науки. І якщо в природному середовищі підпорядкування зако нам природи здійснюється по біопрограмі, то людині потрібно до лучати розум, інакше маємо винищення спадкоємності в Логіці дії законів історії. Тому нам потрібно разом з поняттям «тип особи»

Випуск 7 ФІЛОСОФІЯ

використовувати поняття «антропосоціотип», без якого розвиток новаційних ідей був би недоцільним.

Стисло: якщо ми визнали, що підкоряємося законам генетики, то їх повинен знати кожен. Тільки тоді він має право вважати себе людиною.

Соціальна генетика, як самостійний процес, то система, що злу чає всі блоки в цілісну єдину формулу ОСС, – особової структури суспільства. Для того, щоб виявити суть соціальної генетики, по трібно аналоги відняти від загальної системи ОСС.

Сучасна наука виділяє чотири основні ознаки для визначення типів особи. Це агресивність, залежність від сугестії, контрсугес тія та третя сигнальна система – мораль. Відповідно, перший тип

– це тип агресора (хижака), другий тип – залежний від сугестії, різновидом якого є сугестор. Третій тип – неоантроп – громадя нин Всесвіту, не здатний до експлуатації ні природи, ні людини.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Третя сигнальна система – це біопрограма збереження виду Homo Sapiens на біологічному (генетичному) рівні, універсально розви нена у неоантропів.

Розподіл населення у всіх сферах соціуму відбувається не стих ійно (хоча нам іноді здається, що саме стихійно), а на основі жорст ких, «залізних» правил та законів, поки що маловивчених, особливо на пострадянському просторі. Але якщо ці закони, зокрема гене тичні, хоча б почати розуміти, то на зміну Логіці стихії в практиці управління суспільством прийде Логіка науки.

Традиційний розподіл за типами особи в структурі суспільства має безліч варіантів (модусів). Наприклад: агресивно залежні – 20%, залежні від сугестії – 10% + інші типи. У іншому модусі агре сивно залежні – 10%, залежні від сугестії – 80%. І плюс 10% інших типів. На практиці знання формули допомагає стійко розділяти людство на типи, – з одного боку, – і протиставляти «пропащій стихійності, – з іншою.

Все людство поділяється на типи осіб по формулах розподілу особових систем. Ці формули людство спрадавна начебто «знало», але на основі інтуїтивного і інстинктивного «розуму». Використо вувало людство ці формули не більше ніж на 5 – 10%, унаслідок чого історія складалася у донавковий спосіб. І існувала величезна залежність Логіки історії від інстинктів, інтуїції, і т.д. тих шарів сус пільства, які мали (захопили) допуск до колеса історії.

Як правило, ми визначаємо природу людини через фенотип, тобто через прояв або продукт генотипу. Але, не знаючи законів диференціації суспільства на генному рівні, ми намагаємося виве сти закони еволюції не по суті, не з причин, а з проявів суті і та її наслідків, які розуміємо за поштовхи. Здатність сприймати дію соц іальної системи дана генетично. Навіть через ембріон під час вагіт ності можна вчити людину системі сприйняття соціуму. Відповідно, диференціація на типи особи закріплюється на ембріональному зародковому рівні.

Випуск 7 ФІЛОСОФІЯ

У чоловіків і жінок розподіл особової структури дзеркальна, а саме у жінок на першому місці неоантропи (про це побічно говори ли ті, хто підкреслював, що жінка, насамперед, мати, тобто піклу ватися про збереження виду). Якщо відбудеться передача управління жінкам, то їх управління буде доцільне, тобто відпові датиме збереженню Homo Sapiens і Космосу.

А у чоловіків формула розподілу особової структури визначаєть ся типом агресора. Тому історія людства – це безкінечні війни, які сьогодні при створенні ядерної зброї стають небезпечними і для людства, і для Космосу, тобто не є доцільними. Саме війни відкида ють жінок від управління суспільством.

Але ми живемо в період парадоксальної ситуації. За нашою кон цепцією формули і її модифікації війна до сьогодні залишається єдиним, стихійним, але законодоцільним, засобом зміни (розвит ку) формули розподілу особової структури суспільства. Таким чи ном, прибрати війни означає (з якоюсь мірою вірогідність) зупинку «експериментів» природи над нашим майбутнім.

Ієрархічна система детермінації еволюції соціуму: генетичний детермінізм визначає економічний, зокрема розподіл праці, еконо мічний визначає політичний, політичний визначає духовний. Отже, «розподіл діяльності» і його характер (Маркс) залежить від розпод ілу типів особи. Ще раз необхідно підкреслити наступні ідеї: ми заг либлюємо Маркса, переходячи із стадії економічного детермінізму на стадію генетичного детермінізму. Втім, на відміну від тих, хто зраджує Маркса, нам не треба зраджувати його ідеї. Ми заглиблює мо їх, а також концепції А. Чижевського і Л. Гумільова.

А. Чижевський довів, що сонячна активність безпосередньо впливає через вплив на людину Логіки розвитку історії. Пертурба ція фізичних і соціальних процесів зафіксовано в дуже складних і точних таблицях. І це геніально, проте фізична дія Сонця і інших космічних чинників йде не тільки на людину, але, передусім за все, на ядро Землі, тобто Космос спілкується не з корою Землі, а з про тотипом космічного світила, яким є ядро Землі з своїми власними внутрішніми законами.

Це дія на ядро Землі виявляється в катаст рофах, як от землетрусів, цунамі, зміни кліматичних умов життя і т.д. Якби ми враховували Логіку зміни ядра Землі, відповідну Кос мосу, то ми могли б завбачати катастрофи, пережиті людством й захищати себе від їх наслідків.

Якоюсь мірою все це було доповнено Л. Гумільовим, який дав назву даній системі через термін «подих Землі». Він розглянув про цеси етногенезу в суспільстві, використовуючи ті процеси, які відбу валися для безграмотної людини спонтанно, невідомо, з яких причин, а насправді вони були б прогнозованими, якби наука роз кодувала поняття «подих Землі», як Логіку розвитку ядра Землі, виступаючої в одній системі (упряжі) з Космосом.

Конкретизувати існування формули розподілу особової струк тури суспільства можна на прикладах техніки, політики і релігії.

Випуск 7 ФІЛОСОФІЯ

Техніка як упредметнене мистецтво збільшує міру збереження людської суті (інтелекту) на матеріальній основі. Техніка є світ штучно створеного аналога генетики людини і служить аналогом генофонду суспільства.

А все дуже просто: кожен генотип агресивної особи через тех ніку відтворює свого технологічного близнюка. Таким чином, структура технотипів (починаючи від стріли первісного мисливця і до атомних боєголовок наших часів) це аналог такої формули осо бової структури, де пріоритетом є агресивний тип. Інакше кажу чи, кожна атомна бомба – це чийсь брат близнюк, і суспільство могло б управляти цими близнюками (людина і бомба), якби було зрозуміло, що агресивний тип особи повинен бути обчислений по генетичному паспорту до того, як він дістане доступ до виробницт ва зброї взагалі, а ядерного – особливо. І всього лише людям тре ба, щоб вони повірили і зрозуміли, чия воля керує особою. Це воля генетичної матриці особи.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 45 |
 
Похожие работы:

«www.unwla.org XXII КОНВЕНЦІЯ СОЮ ЗУ УКРАЇНОК АМ ЕРИКИ ДІТРОЙТ, МІЧІҐЕН, 26-го, 27, 28-го ТРАВНЯ 1990 р.XXII CONVENTION OF UKRAINIAN NATIONAL W OM EN’S LEAGUE OF AMERICA, INC. DETROIT, MICHIGAN, MAY 26, 27, 28 1990. www.unwla.org Обкладинка: Оксана Кушнір Cover by Oksana Kushnir Printed in U.S.A. by Computoprint Corporation • 35 Harding Avenue • Clifton, New Jersey 07011 201-772-2166 Fax 201-772-1963 www.unwla.org Встане Україна І розвіє тьму неволі, Світ правди засвітить, І помоляться на волі...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЗАОЧНОГО НАВЧАННЯ ЮРИДИЧНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ для студентів 1-К-А курсу з підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» (термін навчання – 5 років за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб) Київ 2013 ББКХ Н156 Матеріали підготували: к.ю.н, доцент Шкуратенко О.В.; Історія України к.істор.н., доцент Романишин Н.Ю. Українська мова (за професійним к.філол.н., доцент Марунич І.І.;...»

«Кучай Т.П. аспірант кафедри теорії та історії педагогіки, Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького РОЛЬ ТА ЗАВДАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ У ВЕЛИКІЙ БРИТАНІЇ ТА УКРАЇНІ У статті розглядається роль та завдання екологічної освіти у Великій Британії та Україні. The article tells about role and tasks of ecological education in Great Britain and Ukraine. Першочергового значення у розв’язанні найбільш актуальних екологічних проблем набувають проблеми взаємин людини з природою....»

«СУЧАСНА ФІЛОСОФІЯ ТА ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ПРОЦЕС УДК 165.0+1(091) Євгеній Бразуль-Брушковський Національний університет “Львівська політехніка” ФОРМУВАННЯ СЕМАНТИЧНОЇ ТЕОРІЇ ІСТИНИ: ВІД БРЕНТАНО ДО ЛУКАСЕВИЧА © Бразуль-Брушковський Є., 2008 Розглянуто етапи формування і змістовні аспекти тієї теорії істини, яка після праць Тарського отримала назву “семантичної”. Демонструється, що ця концепція виникла на ґрунті ідей Ф.Брентано про фактичну незалежність інтенціонального предмета від його...»

«Т. Б. Гриценко УКРАЇНСЬКА МОВА за професійним спрямуванням НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ “Центр учбової літератури” УДК 821.161.2’27(075.8) ББК 81.2Укр–9я7 Г 85 Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист № 1.4/18 Г – 94 від 10.01.09) Рецензенти: Сологуб Н. М. – професор, доктор філологічних наук; Голубовська І. О. – професор, доктор філологічних наук; Безпаленко А. М. – доцент, кандидат філологічних наук. Гриценко Т. Б. Г 85 Українська...»

«ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Заснований у 1997 р. Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації № 222, Вісник серія 33, 20 червня 1997 р. Запорізького національного університету Адреса редакції : Україна, 69600, м. Запоріжжя, МСП-41, • Фізико-математичні науки вул. Жуковського, 66 • Біологічні науки Телефони для довідок: (061) 289-12-26 (061) 224-42-47 Факс: 64172 № 1, 2005 Запоріжжя 2005...»

«Нагадаймо собі, що одного дня кожен із нас може постукати в чиї-небудь двері, прохаючи допомоги. Кофі Аннан LUBOV ZHVANKO KHARKIV KNAME ЛЮБОВ ЖВАНКО ХАРКІВ ХНАМГ УДК 94 (477) «1914/1918» ББК 63.3 (4 Укр) Ж Рекомендовано до друку Вченою радою Харківської національної академії міського господарства протокол № 10 від «28» серпня 2009 р.Відповідальний за випуск науковий редактор: доктор історичних наук, професор, ректор Полтавського університету споживчої кооперації України О.О. Нестуля Рецензенти:...»

«ОКСАНА ОЖИГОВА «І МИ В ЄВРОПІ» (СТАТТЯ ІВАНА ФРАНКА, НАПИСАНА 1896 РОКУ) Генія трудно убгати в стисло окреслені рамки, — зазначав Є. Маланюк. — Геній прямує до найповнішого розкриття своєї особистості, до створення власного «космосу» — непереможно і всебічно» (Маланюк Є. Книга спостережень. — К., 1995). Геній Івана Франка був багатогранним. Неоціненним є його внесок в українську літературу, розвиток історичної науки, філософії. Велика роль Франка у виробленні публіцистичного стилю. У передмові...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський університет імені Івана Франка Філософський факультет Кафедра теорії та історії культури ПРОГРАМА навчального курсу “ІСТОРІЯ РЕЛІГІЇ ” Уклав: канд. істор. наук, доцент Васьків А. Львів 2007 АНОТАЦІЯ КУРСУ Курс побудовано за проблемно-хронологічним принципом Його мета – дати студентам знання про генезу релігійних вчень та основні етапи їх еволюції. Першочергова увага звертається на традиції релігійних вчень Стародавнього світу, доктрини...»

«УДК 016: 5+553.981/ 982 Володимир Колодій ҐЕОРҐІЙ БОЙКО — ВИЗНАЧНИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ГЕОЛОГ-НАФТОВИК Ґеорґій Бойко (1933 — 2002) заслужено увійшов до когорти визначних українських геологів-нафтовиків, які розвинули теорію мінеральної ґенези нафти і газу, примноживши досягнення учених львівської школи геологів-нафтовиків старшого покоління: Володимира Порфир’єва, Григорія Доленка, Еммануїла Чекалюка та ін. Окрім рис, притаманних справжньому вченому, Ґеорґій Юхимович був свідомим українським...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»