WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 74 |

«Збірник наукових праць • Історичні науки • Філософські науки • Політичні науки Випуск 19 Київ – 2009 Збірник засновано 2004 року Фахове видання з історичних, філософських та політичних ...»

-- [ Страница 1 ] --

Національний педагогічний університет

імені М.П.Драгоманова

Українська Академія Наук

Збірник наукових праць

• Історичні науки

• Філософські науки

• Політичні науки

Випуск 19

Київ – 2009

Збірник засновано 2004 року

Фахове видання з історичних, філософських та політичних наук затверджено

постановою Президії ВАК України від 14 вересня 2006 року № 1 05/8

(доповнення до переліку № 18, Бюлетень ВАК України № 10, 2006)

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації серія КВ № 11192 72 ПР від 5 травня 2006 р.

Головний редактор – Вашкевич В.М., доктор філософських наук, академік Української академії наук Відповідальний секретар – Кривошея В.В., доктор історичних наук, академік Української академії наук

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

З історичних наук:

Андрусишин Б.І., доктор історичних наук, професор Войцехівська І.Н., доктор історичних наук, професор Гончар Б.М., доктор історичних наук, професор Колесник В.Ф., доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України Котляр Ю.В., доктор історичних наук, професор Михайлюк В.П., доктор історичних наук, професор Нестуля О.О., доктор історичних наук, професор, академік Української академії наук Солдатенко В.Ф., доктор історичних наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України Сушко О.О., доктор історичних наук, професор Макарчук С.С., кандидат історичних наук, доцент Фіров П.Т., кандидат історичних наук, доцент

З філософських наук:

Андрущенко В.П., доктор філософських наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, академік Академії педагогічних наук України Бех В.П., доктор філософських наук, професор, академік Української академії політичних наук Волинка Г.І., доктор філософських наук, професор Гавеля В.Л., доктор філософських наук, професор Куцепал С.В., доктор філософських наук, професор Закович М.М., доктор філософських наук, професор Михальченко М.І., доктор філософських наук, професор, член-кореспондент Національної академії наук України, академік Української академії політичних наук Оніпко О.Ф., доктор технічних наук, академік Української академії наук Акопян В.Г., кандидат філософських наук, академік Української академії наук Хімченко О.Г., кандидат філософських наук, професор, член-коресп

–  –  –

Концепція збірника базується на багатоплановому науковому висвітленні проблем інформаційної цивілізації, що формується. Основні рубрики охоплюють галузі історії, теорії та практики політології, філософії. Розрахований на фахівців гуманітарних та соціально політичних наук.

–  –  –

Становлення середньої професійної жіночої освіти в Херсонській губернії в кінці ХІХ – на початку ХХ ст.

Розглядаються процеси розвитку середньої професійної жіночої освіти в Херсонській губернії в ХІХ – на початку ХХ ст.

Завдяки джерельній базі висвітлено чинники, які вплинули на формування системи професійних жіночих навчальних закладів у ХІХ ст. Особлива увага приділяється характеристиці організаційної структури та змісту педагогічної освіти жінок регіону.

Ключові слова: жіноча освіта, жіночі навчальні заклади, професійна жіноча освіта, Херсонська губернія.

Зміни, що відбуваються останнім часом практично у всіх галузях нашого життя, торкаються і проблем виховання підростаючого покоління.

Гуманістична стратегія педагогіки нашого часу надала широкі можливості для розвитку варіативних навчальних установ, які відповідають запитам суспільства. В зв’язку з цим особливу актуальність набуває аналіз тенденцій розвитку вітчизняної освіти, теоретичного обґрунтування роздільного навчання хлопчиків і дівчаток, а також організації чоловічих і жіночих шкіл. Дослідження минулого вітчизняної освіти надає можливість глибше вивчити наявний історичний досвід жіночої освіти, передбачити основні тенденції її розвитку у майбутньому.

На сучасному етапі дві взаємообумовлені тенденції – стандартизація і диференціація – виразно вимальовуються в процесі розвитку української освіти. Про першу тенденцію свідчить введення Державних освітніх стандартів, а про реалізацію другої тенденції – диференціації освіти (зокрема профільної диференціації змісту освіти) – можна судити з темпів зростання протягом останнього часу кількості інноваційних навчальних закладів.

Певний інтерес дослідників до питання розвитку середньої жіночої освіти пояснюється її значущістю для особистого і професійного ста

<

Випуск 19 ІСТОРИЧНІ НАУКИ

новлення. Не раз жіноча освіта підлягала ґрунтовним реформуванням, була об’єктом як державної політики, так і педагогічних дискусій. Пошук шляхів розвитку системи жіночої професійної освіти, реформування середньої школи в другій половині XIX – на початку XX ст. підкреслює актуальність дослідження цього історичного етапу, адже вивчення процесу такого розвитку в даний період збагатить сучасну науку знаннями про механізми модернізації жіночої освіти, вплив регіональних чинників на її ефективність.

Історико–педагогічне вивчення досвіду розвитку освіти і виховання в Херсонській губернії дозволяє виявити і розглянути характерні особливості даного процесу в регіоні в історичних рамках XIX – початку XX століть, збагатити історико–педагогічну науку як методологічно, так і фактично.

До історико–педагогічних досліджень з питань жіночої освіти зверталося багато вчених.

У радянський період загальні і часткові проблеми жіночої освіти висвітлювали в своїх наукових працях дослідники Ф.Ф. Шамахов, К.І. Львів, Н.А. Зіневич, Н.І. Молодих, В.П. Лапчинська, роботи яких послужили ґрунтовною базою для подальших досліджень даної проблематики.

Серед вагомих сучасних досліджень проблематики жіночої освіти слід відзначити наукові розвідки: Никонова І.І., Євстратової А.І., «Розвиток вищої жіночої освіти в Росії в ХIХ столітті» [10], Моськальової М.Ю. «До питання про концепцію жіночої освіти в Росії в другій половині ХIХ — початку ХХ століття» [12], Модзальовського Л.Н. «Нарис історії виховання і навчання з якнайдавніших часів до наших днів» [11], Пушкарьової Н.Л.

«Перші російські жінки–учені», Симонова М.В. «Проблема жіночої освіти в другій половині XIX століття [15].

Дослідники В.В. Постолатій [6], В.В. Бобров [2], Аніщенко О.В. [1], Сухенко Т.В. [8] та інші науковці розглядали характерні риси жіночих професійних навчальних закладів України. М. Богачевська–Хом’як та Л.Смоляр в своїх наукових дослідженнях розкрили не тільки питання функціонування системи жіночих шкіл, але й проаналізували освітні запити жінок на початку ХХ ст. [4;5;7].

Аналіз джерел та архівних документів Херсонської губернії свідчить про те, що на початку ХХ ст. в регіоні вже функціонувала різнорівнева, розгалужена система жіночої професійної освіти. Дослідник В.А.Добровольська поділяє «…професійні навчальні заклади за типом на школи, майстерні, курси, класи, училища; за метою навчання – на технічні, ремісничі, сільськогосподарські, комерційні, художньо–промислові та ін.;

за підпорядкованістю – школи Міністерства народної освіти, торгівлі і промисловості, Відомства установ імператриці Марії та ін.; за засобами утримання – земства, міста, товариства, міністерства, приватних осіб»

[3,17].

Питання про жіночу професійну освіту було висунуте в Російській імперії, до складу якої територіально входила Херсонська губернія, в кінці XIX ст., коли залучення до виробництва великої кількості жінок вимагало деяку їх попередню професійну підготовку.

Ще в 1888 році при Міністерстві народної освіти була встановлена комісія з питань жіночої професійної освіти, яка розробила Положення про два типи жіночих професійних шкіл. Передбачалося, що в школах першого типу буде встановлено семирічний термін навчання дівчат,

Випуск 19 ІСТОРИЧНІ НАУКИ

причому в перших п’яти класах передбачається вивчення загальноосвітніх предметів, а в двох останніх — спеціально ремісничих. У школах другого типу термін навчання обмежувався чотирма роками, причому викладання загальноосвітніх і спеціальних предметів проводилося на всіх курсах. Однак організація цих шкіл не була здійснена урядом. Лише в 1900 році при відділенні Вченого комітету з технічної і професійної освіти Міністерства народної освіти був створений спеціальний відділ для керівництва вже існуючими на той час жіночими професійними навчальними закладами. Слід відзначити, що на початку ХХ ст. (1901 р.) Російська імперія налічувала тільки 129 невеликих жіночих професійних шкіл, в яких було 9920 учениць.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Відсталість жіночої професійної освіти наголошувалася навіть урядовими органами. Так, в пояснювальній записці до проекту Закону про жіночі професійні навчальні заклади, представленого Міністерством народної освіти уряду говорилося про те, що існуючі навчальні заклади професіональної освіти жінок зобов’язані своїм існуванням, в основному, приватній ініціативі.

Наукове дослідження архівних документів Херсонської губернії підтверджує той факт, що практично була відсутня професійна підготовка жінок у спеціальних навчальних закладах та свідчить про те, що земською громадою активно піднімалося питання про задоволення потреб жінок в отриманні професійної освіти. «Мы должны разсматривать женское образованіе съ двухъ сторонъ: съ одной стороны ми видимъ вь немъ удовлетвореніе естественной потребности къ самоусовершенствованію, потребности, доставившей человеку победу надъ живымъ міромъ и двигающей человечество на пути лучшаго устройства своей жизни, Понятно, что не только мужчина долженъ получить удовлетвореніе этой потребности;

въ ней не можетъ быть отказано и женщине, съ колыбели до отрочества ведущей детей и за зто время имеющей полную возможность положить прочныя основы для будущаго развитія человека, или же зачатки будущаго несчастія для него и для другихъ. Но мы видимъ въ жизни, что кроме этого стремленія, общаго для всехъ женщинъ, къ какому бы сословію оне ни принадлежали и какимъ бы имущественнымъ положеніемъ ни обладали, есть еще другое стремленіе сделать школу общаго образованія средствомъ для борьбы съ нищетой.

Многія девушки изъ бедной семьи поступаютъ въ гимназію, прогимназію или институтъ, надеясь пріобретенными знаніями въ будущемъ несколько обезпечить свое существование, предлагая свои услуги въ качестве учительницы, гувернантки) [13,30–31].

Таким чином, професійна освіта повинна була забезпечувати не тільки розвиток та самовдосконалення жінки як особистості, але і її матеріальні потреби. «Следовательно, школа женскаго общаго образованія весьма несовершенно служить целямъ профессіональнаго образованія. Отсюда весьма естественно вытекаетъ желаніе некоторыхъ членовъ общества какимъ либо образомъ лучше устроить жизнь женщинъ, лучше обезпечить ихъ существованіе, а этого возможно достигнуть отчасти при помощи спеціально профессіональныхъ школъ, которыя даютъ более широкій и разносторонній кругъ деятельности. На западе уже появилась управляющая фабрикою искусственныхъ цветовъ и составляющая рисунки для ситцевъ женщина, есть уже женщина–аптекарь и т. п.» [13,31].

Випуск 19 ІСТОРИЧНІ НАУКИ

В кінці ХІХ – на початку XX ст. в Херсонській губернії система жіночої освіти вимагала внесення якісних змін як до структури так і її змісту. В організації професійної жіночої освіти ініціативними були такі міністерства та відомства: Міністерство внутрішніх справ, Міністерства торгівлі і промисловості, Міністерство управління землеробством і землеустроєм, Міністерство Народної освіти; відомство православного віросповідання, громадські організації і приватні особи.

Аналіз архівних документів свідчить проте, що на початку XX ст. в Херсонській губернії основними напрямками професійної діяльності жінок були: педагогічний, медичний, сільськогосподарський, комерційний та мистецький.

Слід зазначити, що найбільш розповсюдженою професійною діяльністю жінок була педагогічна. Потреба в учительських кадрах в Херсонській губернії задовольнялася завдяки підготовці дівчат в учительських школах при земських повітових училищах, в спеціальних класах жіночих гімназій і училищ, в церковно–учительских школах, в єпархіальних жіночих училищах.

Громада Херсонської губернії приділяла велику увагу якості педагогічної освіти жінок. «Само собою ясно, что разъ признана важность педагогическаго образованія женщинъ, разъ для достиженія этой цели на практике, министерство, открываются спеціальные педагогическіе классы, то необходима и наиболее правильная, строго выработанная організація занятій въ этихъ классахъ, дабы такимъ путемъ вернее достичь намеченной цели. Посмотримъ–же, что представляетъ въ этомъ отношеніи теорія и практика» [14].

Зміст форм, методів та напрямків реформування якості викладання педагогіки в жіночих гімназіях визначено так в архівних джерелах: «…реформа преподаванія педагогики въ нашихъ женскихъ гимназіяхъ должна сводиться къ следующимъ главнымъ пунктамъ:

1) въ VII кл. должно быть введено преподаваніе гигіены вообще и ознакомленіе въ общихъ чертахъ съ гигіеной матери;

2) въ VIII кл. число уроковъ должно быть увеличено вдвое;

3) значительно расширенъ отделъ физическаго воспитанія;

4) устроены педагогическніе кабинеты.

Программа вообще должна быть изменена въ томъ смысле, чтобъ – преподаваніе педагогики имело целью не одно только приготовленіе школьныхъ учительницъ, но и матерей–воспитательницъ. Средняя школа, въ которой громадное большинство девушекъ и заканчиваетъ свое образованіе, необходимо должна познакомить своихъ питомицъ съ разумнымъ отношеніемъ къ обязанностямъ матерей–воспитательницъ, которыя предстоятъ весьма многимъ изъ них» [9,76].

Питання підготовки учительських кадрів гостро постало в кінці ХІХ ст.

у зв’язку зі зростанням кількості початкових шкіл та необхідністю їх забезпечення педагогами. Земства Херсонської губернії активно проводили роботу щодо організації підготовки народних вчителів, організовували з’їзди вчителів, обладнували шкільні бібліотеки. Однак уряд забороняв втручатися земствам в питання організації навчально–виховного процесу в середніх жіночих навчальних закладах.

В період урядової реакції розпочався наступ на жіночу школу, намагаючись позбавити жіночі гімназії права присвоювати випускницям звання домашніх учительок. В цілому жіноча середня професійна освіта

Випуск 19 ІСТОРИЧНІ НАУКИ

в досліджуваний період була розвинена недостатньо, уряд не тільки не брав на себе ініціативи в справі її організації, але ще й протидіяв ініціативі приватних осіб та громади.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 74 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» На правах рукопису МОРГУН Микола Віталійович УДК 94(477)”1917/1920”:623.43 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА БОЙОВЕ ЗАСТОСУВАННЯ БРОНЬОВИХ ЧАСТИН УКРАЇНСЬКИХ АРМІЙ В 1917-1920 рр. 20.02.22 – військова історія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Львів – 201 Дисертацією є рукопис Роботу виконано на кафедрі історії, теорії та практики культури Національного університету «Львівська...»

«Історичні етапи розвитку вчень. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 26 (65). 2013. № 2-1 (Ч. 1). С. 54-58. УДК 347.922 ІСТОРИЧНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ ВЧЕНЬ ПРО ПОЗОВ ТА ПРАВО НА ПОЗОВ НА ТЕРИТОРІЇ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ Колядіна Н. Г. Національний університет «Одеська юридична академія» м. Одеса, Україна У статті йде мова про історичні етапи розвитку правових вчень щодо визначення поняття позову та права на позов. Аналізуються...»

«ВІСНИК ЛЬВІВ. УН-ТУ VISNYK LVIV UNIV. Серія книгозн. бібліот. інф. технол. Ser. Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn.2010. Вип. 5. С. 52 – 64 2010. Is. 5. P. 52 – 64 УДК 097(=162.1):027.7(477.83-25) ПОЛЯКИ – ВЛАСНИКИ ЕКСЛІБРИСІВ XІХ ст. (на матеріалах Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка) Наталія КІТ Наукова бібліотека Львівського національного університету імені Івана Франка, вул. Драгоманова, 17, м. Львів, 79601, Україна, тел. (032) 261-35-97 У статті...»

«УДК 32.001:165.75 ПОЗАМЕТОДОЛОГІЧНИЙ КОНЦЕПТ ПОСТСТРУКТУРАЛІСТСЬКОГО ДОСЛІДЖЕННЯ: ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ ВИМІР Андрій Гарбадин Львівський національний університет імені Івана Франка Філософський факультет, кафедра теорії та історії політичної науки вул. Університетська, 1, 79000, м. Львів, Україна e-mail: garbadin@gmail.com Проаналізовано концептуальну обумовленість постструктуралізму. Визначено вимір вираження та аналізу політичної науки в контексті даної парадигми. Досліджено характеристики розуміння...»

«Стандарти роботи з молоддю в сфері інформування про європейську інтеграцію Рекомендації, історії успіху, матеріали проекту Суми, Стандарти роботи з молоддю в сфері інформування про європейську інтеграцію: рекомендації, історії успіху, матеріали проекту Суми, 2010.—56 стор. Тираж—300 прим. © СМГО «Центр європейських ініціатив» Зміст Про проект 5 Європейське кіно очима української молоді. Публічні кінопокази: історії успіху Тижні європейського кіно в Чернівцях 11 Кіно для молоді: вправи з...»

«НАДЗВИЧАЙНА ПОСВЯТА Щоденні релігійні історії про вірних з минулого й сьогодення, які пожертвували всім заради Христа „Голос мучеників“ НАДЗВИЧАЙНА ПОСВЯТА Ч и готові ви прийняти її? Тоді розгорніть цю книгу й прочитайте лише одну з 365 правдивих розповідей про чоловіків та жінок, які цілковито віддали себе Христові. Переконайтеся, що ця духовна книга не схожа на жодну іншу. Звичайні послідовники Ісуса платять ціну за свої переконання, а надзвичайні послідовники часто платять найвищу ціну....»

«У ГЛИБ ВІКІВ УДК 94(477) Олександр Терещенко „СТРІЛЬЦІ” ДАВНЬОРУСЬКИХ ЛІТОПИСІВ У статті розглядаються час та обставини появи терміну “стрільці” на сторінках давньоруських літописів; розкривається смислове навантаження терміну та регіональні особливості його вживання. На матеріалі писемних джерел подається короткий нарис історії військових формувань кінних лучників у воєнних кампаніях давньоруських князівств XI XIII ст. Для слов’янських народів лук і стріли були традиційною, відомою впродовж...»

«УДК 371. 13 (44) «1879/1960» Т.Г. Харченко, кандидат педагогічних наук, доцент (Луганський національний університет імені Тараса Шевченка) t_kharchenko@net.lg.ua СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ У ФР АНЦІЇ (1879-1960 РР.) У статті проаналізовано розвиток системи підготовки педагогічних кадрів у Франції з 1879 по 1960 рр. Доведено, що французька педагогічна освіта в зазначений часовий період продовжує двоїстість попереднього століття: з гарною підготовкою, зі своїми традиціями...»

«УДК 37.013.74: 001.8] (100) РОЛЬ ЗАРУБІЖНИХ НАУКОВИХ ЦЕНТРІВ З ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТИ У РОЗВИТКУ КОМПАРАТИВІСТИКИ Артем Теодорович Подається стисла історія становлення зарубіжних національних та міжнародних координуючих осередків педагогічної компаративістики, аналізуються основні напрямки та результати їхньої діяльності. Окрема увага приділена методологічним засадам функціонування Міжнародної Ради порівняльно-педагогічних товариств. Ключові слова: порівняльна педагогіка,...»

«Сергій Сорочан, Андрій Домановський (Харків) БАРВИСТІ БРЯЗКАЛЬЦЯ УКРАЇНСЬКОЇ ВІЗАНТИНІСТИКИ: «ВАРВАРСЬКІ» НАСЛІДУВАННЯ В ОЧІКУВАННІ НА ВАРВАРІВ? Рец. на: Балух В. О. Візантиністика: Курс лекцій. — Чернівці: КнигиXXI, 2006. — 606 с., іл., карти* ’.... 1 To review a book that deals with 1000 years of Byzantine history is just as bold an undertaking as the writing of the book itself2 «, »3. Цей рядок з вірша Костянтина Кавафіса «Еллінофіл» («»4) спадає на думку щоразу, коли доводиться...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»