WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 87 |

«ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Луцьк ББК 67.409.0(4УКР) УДК 343.24(477) Я Рекомендовано до друку вченою радою Волинського національного університету ...»

-- [ Страница 1 ] --

М.М. Яцишин

ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ

КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ПОЛІТИКИ

УКРАЇНИ

Луцьк

ББК 67.409.0(4УКР)

УДК 343.24(477)

Я

Рекомендовано до друку вченою радою Волинського національного університету

імені Лесі Українки (протокол № 1 від 27 серпня 2009 року)

Рецензенти:

Богатирьов І.Г., доктор юридичних наук, професор

Колесник В.П., доктор історичних наук, професор

Лаврик Г.В., доктор юридичних наук, доцент

Я93 Яцишин М.М. Історико-правові засади кримінально-виконавчої політики України: монографія / М.М. Яцишин. – Луцьк: Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, 2010. – с.

ISBN __________ Монографія містить історико-правове обґрунтування науково-теоретичних засад кримінально-виконавчої політики України. З точки зору сучасної теорії держави й права розкрито її державотворчі аспекти, проаналізовано джерельну та законодавчу базу, визначено теоретико-концептуальні засади реформування й перебудови кримінально-виконавчої політики в контексті європейських та світових правових стандартів.

Розрахована на науковців, законодавців і суб’єктів правозастосовчої діяльності, викладачів, аспірантів та студентів вищих юридичних навчальних закладів.

ББК 67.409.0 (4 УКР) УДК 343.24 (477) © Яцишин М.М., © Гончарова В.О.

(обкладинка), © Волинський національний університет ім. Лесі Українки, 2010 ISBN ЗМІСТ ЗМІСТ ЗМІСТ

СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ВСТУП РОЗДІЛ 1

ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЕ ВИЗНАЧЕННЯ КРИМІНАЛЬНОВИКОНАВЧОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

1.1. Сучасні наукові дослідження та джерела з проблем кримінально-виконавчої політики

1.2. Теоретико-концептуальне визначення кримінально-виконавчої політики України

1.3. Становлення та формування вітчизняної кримінально-виконавчої політики, її внутрішні й зовнішні історичні передумови та фактори впливу

1.4. Політика у сфері виконання покаран

–  –  –

4

СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

СПИСОК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ВНУ Волинський національний університет ВТК Виправно-трудовий кодекс ВТУ виправно-трудова установа ГАООН Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй ДДУПВП Державний департамент України з питань виконання покарань ДКВС Державна кримінально-виконавча служба

–  –  –

КВК Кримінально-виконавчий кодекс КЗпП Кодекс законів про працю КК Кримінальний кодекс КПК Кримінально-процесуальний кодекс МВС Міністерство внутрішніх справ НКВС Народний комісаріат внутрішніх справ ООН Організація Об’єднаних Націй

–  –  –

ЦДІА Центральний Державний Історичний Архів ВСТУП ВСТУП Після проголошення незалежності Україна розпочала процес становлення правової системи, заснованої на принципах верховенства права та поваги до прав людини. Тому постала необхідність докорінного перегляду наявної практики формування принципів, цілей і напрямів кримінально-виконавчої політики1.

Орієнтація реформ на розбудову демократичного суспільства та правової держави дала можливість змінити уявлення про свободу й покарання. Це зумовило проведення принципово нової політики у сфері застосування кримінальних покарань, а саме їх призначення, виконання та відбування.

Сучасний загальнометодичний державний підхід до вдосконалення всіх складників кримінально-виконавчої політики (політичних, економічних, соціальних, організаційно-правових, морально-етичних тощо) вимагає, передусім, виявлення сутності цього явища в конкретно-історичних умовах сучасної України. Досягти цього можна тільки через історико-правове наукове пізнання теоретичних основ кримінально-виконавчої політики, характеру й способів її впливу на всіх суб’єктів цієї специфічної сфери правовідносин, які виникають у процесі виконання покарань, упродовж тривалого життя українського суспільства. Лише на такій основі є реальним свідоме вироблення заходів, необхідних для впорядкування цього процесу та його послідовного реформування з метою забезпечення збалансованого задоволення законних прав й інтересів громадян, суспільства та держави, системного вираження всього комплексу основних складників пенітенціарної функції держави.

Сучасні проблеми кримінально-виконавчої політики України значною мірою обумовлені відсутністю в українській науці й соціальній практиці адекватного уявлення щодо поняття та сутності цієї політики як соціально-правового явища в історичному контексті державотворення.

В науковій літературі досі бракує розгорнутих теоретичних досліджень, присвячених проблемам кримінальновиконавчої політики саме з цих позицій, а уявлення про цей процес зводиться здебільшого до окремих визначень його формалізованих моментів, пов’язаних в основному з розглядом правових процедур, що регламентують порядок й умови виконання та відбування кримінальних покарань на тому чи іншому етапі розвитку українського суспільства.

Тим часом теоретичні основи кримінально-виконавчої політики були закладені ще в кінці XVII – на початку XIX ст. у працях видатних зарубіжних вченихкриміналістів Беккаріа, Бентама, Говарда, Кокса, Ліста, Принса, Тарда, Феррі, російських – І. Фойницького, Д. Тальберга, В. Нікітіна, М. Таганцева, С. Познишева, М. Гернета.

1 Вочевидь, слід погодитись із зауваженням П.Л. Фріса, що сам термін “кримінальна політика” у буквальному філологічному тлумаченні можна розуміти як політику, спрямовану на розвиток злочинності, що, звичайно, ніяк не відповідає змісту, який вкладається у цей термін. Те ж саме стосується і терміна “кримінально-виконавча політика”. Автори навчального посібника “Кримінально-виконавче право України” А.П. Гель, Г.С. Семаков, І.С. Яковець (за ред. проф. А.Х. Степанюка. – К.: Юрінком Інтер, 2008) для позначення цього виду політики застосовують термін “політика у сфері виконання кримінальних покарань”, хоч поряд вживають і термін “кримінально-виконавча політика” як окреслення напряму діяльності державних і громадських органів у галузі виконання кримінальних покарань. Такий підхід покладено в основу й нашого дослідження.

ВСТУП

В українській науці окремі кримінально-політичні питання, зокрема і в сфері виконання покарань, розроблялись вченими-криміналістами ще у XVIIІ ст.

(С. Десницький, І. Тимківський тощо). Перше ґрунтовне дослідження проблем кримінальної політики належить М.П. Чубинському. Саме йому вітчизняне правознавство зобов’язане теорією цієї галузі науки.

Значний внесок у розвиток ідей кримінально-правової політики у ХІХ – на початку ХХ століття внесли Л.С. Бєлогриць-Котляревський, Л.Є. Владимиров, Г.С. Гордієнко, І.М. Данилевич, О.Ф. Кістяківський, І.О. Максимович, К.П. Павлович та ін.

Розвиток кримінально-правової політики у Радянському Союзі у 20–30-х роках ХХ ст. пов’язаний з іменами видатних учених – М.М. Гернета, А.А. Герцензона, О.Я. Естріна, А.А. Піонтковського, М.Д. Шаргородського, О.С. Шляпочникова. В Україні в цей час проблемі кримінальної політики присвятив свою увагу М.О. Скрипник.

Однак найбільш активного розвитку наука кримінально-виконавчої політики набула із 70-х років ХХ ст. З цього часу вагомий внесок у її розвиток за окремими напрямами зробили багато вчених, серед яких можна назвати Г.А. Аванесова, Ю.А. Алферова, М.І. Бажанова, Л.В. Багрія-Шахматова, М.О. Беляєва, І.Г. Богатирьова, Є.М. Бодюла, В.І. Борисова, А.В. Брилліантова, В.В. Василевича, Г.М. Гальперіна, М.М. Гернета, А.Г. Геля, В.К. Грищука, І.М. Даньшина, М.Г. Дєткова, Т.А. Денисову, О.М. Джужу, А.П. Закалюка, В.М. Зирянова, А.Ф. Зелінського, О.І. Зубкова, Р.А. Калюжного, Е.М. Кісілюка, О.М. Костенка, М.В. Костицького, О.Г. Колба, В.О. Корчинського, І.І. Котюка, В.А. Льовочкіна, В.Т. Маляренка, В.О. Меркулову, Й.С. Ноя, О.Б. Пташинського, Г.О. Радова, П.М. Рабіновича, О.В. Романенка, І.І. Резника, В.В. Сташиса, А.Х. Степанюка, Г.С. Семакова, В.Я. Тація, В.М. Трубникова, Б.С. Утевського, С.Я. Фаренюка, П.Л. Фріса, В.І. Шакуна, Ю.С. Шемшученка, Н.В. Шинкарьова, О.І. Ющика, Д.В. Ягунова, О.Н. Ярмиша, І.С. Яковець, О.М. Яковлєва та ін. Їхні праці заклали теоретичні основи формування й розвитку кримінально-виконавчої політики України, започаткували розробку нової пенітенціарної доктрини держави та кримінально-правових концепцій у цій сфері суспільних відносин.

Актуальність цієї теми дослідження обумовлена реформою кримінальновиконавчої системи України, яка здійснюється в нашій державі з липня 1991 р. [1].


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Вжиті раніше заходи не вивели систему виконання покарань із кризового стану.

У ній і досі зберігаються риси, притаманні колишній радянській адміністративнокомандній системі й пов’язані з невиправдано жорстким централізмом, закритістю, вседозволеністю службових осіб, нехтуванням законних прав засуджених, підтримкою жорстокого режиму відбування покарання. Крім того, зі вступом України до Ради Європи та прийняттям нової Конституції перед Україною виникла нагальна потреба приведення українського законодавства у відповідність із конституційними положеннями стосовно забезпечення реалізації принципу верховенства права в процесі розбудови суверенної демократичної держави та з європейськими стандартами щодо умов тримання засуджених в установах виконання покарань (УВП).

8 ВСТУП

У практичній площині посилення уваги до досліджуваної проблеми як з боку держави, так і всього українського суспільства викликане незадовільною криміногенною обстановкою. Як свідчать статистичні дані, за останні десятиріччя, незважаючи на зниження рівня злочинності в Україні, її структура залишається складною. Так, упродовж останніх років у ній переважали крадіжки й грабежі, частка яких складала 54,2%. Збільшилась на 16,2% кількість злочинів у сфері господарської діяльності, на 14,5% – обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інших злочинів проти здоров’я населення. Залишається надзвичайно високою частка тяжких і особливо тяжких злочинів, які у структурі злочинності сягають 49,5%. Показник засуджених в Україні – один з найвищих у світі — становить 413 осіб на 100 тисяч населення [2, с. 2–3].

Особливо актуальною є проблема боротьби зі злочинністю у зв’язку з необхідністю реалізації УВП такого елемента мети кримінального покарання, визначеного ч. 2 ст. 50 Кримінального кодексу (КК) України, як запобігання злочинам з боку засуджених. За даними Державного департаменту України з питань виконання покарань (ДДУПВП) щорічно в УВП мають місце до 400 таких злочинів [3, с. 1].

Не менш важливим вказане завдання є й у контексті організації заходів з боротьби з так званою рецидивною злочинністю, яка в загальній структурі злочинів складає 17–18% щорічно. Значне місце серед цієї категорії осіб займають засуджені, які були звільнені з УВП і до зняття або погашення судимості вчинили нові злочини (до 15–20%) [4, с. 28–33].

Отже, боротьба зі злочинністю, яка є одним із найважливіших державних завдань, від успішного вирішення якого суттєво залежать всі питання життя держави, повинна будуватись на науковій основі, мати свою теоретичну базу. Така концепція утворюється при формуванні наукових засад правової політики у сфері боротьби зі злочинністю в цілому, складовими системотворчими елементами якої виступають кримінальна та кримінально-виконавча політика.

Поки що залишаються без відповіді принципові питання, пов’язані з побудовою системи кримінально-виконавчого законодавства, визначення предмета такого закону, співвідношення з точки зору сучасної теорії права понять нормотворчості, правотворчості та законотворчості, розмежування законодавчої й підзаконної нормотворчості у сфері кримінального права, питань організації управління законодавчим процесом у цій специфічній галузі права тощо.

Така ситуативна умова у свою чергу вимагає визначення і в загальній теорії держави та права, як це вже зроблено в науці кримінального й кримінальновиконавчого права, виділення окремого напряму досліджень із окресленням сучасних засад державної політики у сфері виконання кримінальних покарань відповідно до нової соціально-політичної й економічної ситуації в державі, змін у практиці винесення вироків судами, до світового досвіду виконання кримінальних покарань, узгодження та поєднання її з реформуванням інших державних і соціальних інститутів. Однак на сьогодні, коли в Україні розпочався активний процес розбудови й реформування кримінально-виконавчої системи на основі Концепції, затвердженої указом Президента України [5], та іншими державними

ВСТУП

документами, ще недостатньо дисертаційних досліджень, у яких би з точки зору теорії та історії права були проаналізовані теоретико-концептуальні засади реформування цієї надзвичайно важливої сфери діяльності Української держави та суспільства в цілому.

Отже, розробка історико-правових проблем реформування кримінальновиконавчої системи, що включає і державну політику, і галузь права, і науку цієї галузі права, є дуже актуальною як для теорії, так і для суспільної практики.

Саме тому об’єктом свого дослідження ми обрали кримінально-виконавчу політику України в історичному контексті її становлення й розвитку, а предмет нашого дослідження включає історико-правові засади кримінально-виконавчої політики України, її місце та призначення у суспільстві.

Обраний нами напрям дослідження пов’язаний з основними положеннями Державної програми підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України на 2004– 2007 рр., затвердженої указом Президента України від 13 грудня 2003 р. № 1433;

Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу, затвердженої Законом України від 18 березня 2004 р.

№ 1629-IV; Концепції реформування Державної кримінально-виконавчої служби України, затвердженої указом Президента України від 25 квітня 2008 р. № 401/2008, Державної програми покращення умов тримання засуджених та осіб, взятих під варту, на 2006–2010 рр., затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2006 р. № 1090; Комплексної програми профілактики правопорушень на 2007–2009 рр., затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 р. № 1767. У зв’язку з потребою удосконалення кримінально-виконавчої політики тема дослідження була затверджена рішенням вченої ради Волинського національного університету (ВНУ) ім. Лесі Українки (протокол № 9 від 23 квітня 2008 р.) і зареєстрована в Управлінні координації та планування наукових досліджень Академії правових наук України.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 87 |
 
Похожие работы:

«ISSN 2078-4260. Вісник Львівського ун-ту. Серія книгозн. бібліот. та інф. технол. 2014. Вип. 8. С. 268–273 Visnyk of the Lviv University. Series Bibliol. Libr. Stud. Inform. Techn. 2014. Is. 8. P. 268–273 УДК 655.42(477.54–25)“18” СТОРІНКИ ІСТОРІЇ КНИЖКОВОЇ ТОРГІВЛІ ХАРКОВА XIX ст. Катерина ЛИСКОВА Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, майдан Свободи, 4, м. Харків, 61022, Україна, тел. (057) 707-54-20 Стаття присвячена розвитку книготоргівлі в...»

«Відділ культури Ярмолинецької РДА Ярмолинецька централізована бібліотечна система Ярмолинецька центральна районна бібліотека Ярмолинці ББК: 78. 342 (4УКР-4ХМЕ) А 64 Аналіз діяльності бібліотек Ярмолинецької ЦБС за 2013 рік: аналітично-статистичне видання / Ярмолинецька ЦРБ; уклад.: Білик І. І., Москаленко В. М. – Ярмолинці, 2014. – 30 [13]с.: табл. Це аналітично-статистичне видання містить текстові та статистичні матеріали про роботу публічних бібліотек Ярмолинецького району у 2013 році. У...»

«Сергій Шевченко ПАВЛІВКА Село в історії Наддніпрянщини Кіровоград – 20 ББК 63.3 (4УКР) УДК 9 (С2) Ш 37 Шевченко С.І. Павлівка. Село в історії Наддніпрянщини: Історичний нарис. – Кіровоград: ПП “Центр оперативної поліграфії “Авангард”, 2013. – 179 с.Рецензенти: Житков О.А., кандидат історичних наук, доцент, заступник завідувача кафедрою історії України Кіровоградського держпедуніверситету ім. В. Винниченка. Ковальков О.І., кандидат історичних наук, старший викладач кафедри всесвітньої історії...»

«НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ М.П. ДРАГОМАНОВА ТОМЧУК СЕРГІЙ МИХАЙЛОВИЧ УДК: 159.95: 159.922.73 ГЕНЕЗА НЕГАТИВНИХ ПСИХІЧНИХ СТАНІВ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук Київ – 2006 Дисертацією є рукопис Роботу виконано на кафедрі психології Інституту історії та філософії педагогічної освіти Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова,...»

«Реабілітовані історією. У двадцяти семи томах: Донецька область. Книга перша.– Донецьк: видавництво КП «Регіон», 2004 – 648 с. (А) http://www.reabit.org.ua/files/store/Don1.pdf Абрамс Андрій Андрійович, 1872 р. народження, кол. Водяна Хортицького району Дніпропетровської області, німець, грамотний, безпартійний. Начальник поштового відділення. Проживав: с. Катеринівка № 1 Костяитинівського району Донецької області. Заарештований 11 грудня 1937 року. Засуджений 12 січня 1937 року Особливою...»

«МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАУК» (18-19 квітня 2014 року) м. Львів УДК 330(063) ББК 65.0я43 А 43 Актуальні питання економічних наук. Матеріали міжнародної А 43 науково-практичної конференції (м. Львів, 18-19 квітня 2014 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2013. – 128 с. ISBN 978-617-7041-94-7 У збірнику представлені матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання економічних наук». Розглядаються загальні...»

«Ученые записки Таврического национального университета имени В.И. Вернадского Серия «Проблемы педагогики средней и высшей школы». Том 26 (65). 2013 г. № 1. С. 69-99. УДК 378.1 (4-13) ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЕТАПІВ РОЗВИТКУ ВИЩОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЧОРНОМОРСЬКОГО РЕГІОНУ Сапожников С.В. Республіканський вищий навчальний заклад «Кримський гуманітарний університет», Ялта, Україна E-mail: sapozhnikov70@meta.ua У статті визначені основні історичні етапи розвитку вищої педагогічної...»

«ПРОГРАМА XIV Всеукраїнської виставки-форуму “Українська книга на Одещині” 6-8 червня 2013 року 6 червня, четвер 10.00-11.00 Прес-конференція за участі заступника Міністра культури України В.С. Балюрка, начальника відділу виставкової діяльності та книгорозповсюдження управління видавничої справи Держкомтелерадіо України Т.Р. Демченко, директора Книжкової палати України ім. І. Федорова, д-ра техн. наук, проф. М.І. Сенченка, президента Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів...»

«Курило М. П. Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 26 (65). 2013. № 2-1 (Ч. 1). С. 75-81. УДК 347.91/95 (477) ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ ТА МОЖЛИВОСТІ ЩОДО ЙОГО УНІФІКАЦІЇ: МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ Курило М. П. Сумський національний аграрний університет м. Суми, Україна У статті розглядається система методів дослідження правових явищ, застосована під час вивчення можливостей уніфікації всіх процесуальних галузей права. Основним...»

«Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва „Фаховий блокнот” Серія Організація бібліотечних фондів для дітей Методичні рекомендації, поради Випуск 3 Ужгород ББК 78.36 О 64 У виданні висвітлено питання технології вивчення, обліку та збереження бібліотечних фондів, а також організації ведення каталогів у бібліотеках для дітей. Для підготовки видання використано методичні рекомендації Національної бібліотеки України для дітей, Державної бібліотеки України для юнацтва, матеріали, що...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»