WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 87 |

«ІСТОРИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ Луцьк ББК 67.409.0(4УКР) УДК 343.24(477) Я Рекомендовано до друку вченою радою Волинського національного університету ...»

-- [ Страница 3 ] --

Без підключення основ теорії права фактично неможливо обґрунтувати правові відносини, що складаються під час виконання кримінальних покарань, визначити їхні основні ознаки, будову, суб’єктів та їх правоздатність, дієздатність, угодоздатність, деліктоздатність і, загалом, охарактеризувати кримінальновиконавчу систему та її діяльність у системі інших правових форм діяльності держави стосовно здійснення її функцій державними й недержавними суб’єктами [30, с. 105–110] та ін.

Протягом останніх років (2002–2009) наукові інтерпретації сучасного кримінально-виконавчого процесу значно розширили свою проблематику й включають практично всі складові елементи цього виду суспільних відносин, а саме політику держави у сфері виконання кримінальних покарань, становлення та розвиток кримінально-виконавчого законодавства, формування системи виконання й відбування кримінальних покарань та її вдосконалення, практичну діяльність органів й установ виконання покарань та громадських організацій, об’єднань і органів місцевого самоврядування, що залучаються до процесу виправлення та ресоціалізації засуджених; співвідношення кримінально-виконавчого права України з міжнародними актами й стандартами в цій сфері, накопичення та систематизацію знань із теорії й практики виконання покарань тощо.

У цьому підрозділі маємо на меті систематизувати наукові ідеї, теорії та концепції, що обґрунтовують юридичну суть кримінально-виконавчої політики, обумовленої історичним фактом її виникнення на сучасному етапі державотворення, а також наукові знання про найважливіші складові частини кримінально

<

РОЗДІЛ 1

виконавчої діяльності, акцентуючи увагу на дослідженні нових, маловивчених аспектів цього виду кримінально-правових суспільних відносин.

Кримінально-виконавча політика поповнилась новим змістом з 2003 р., після певної трансформації виправно-трудового права у кримінально-виконавче, яке включило у свій зміст багато чого зі своєї першооснови – кримінального права. На думку І.Г. Богатирьова, зазначена подія суттєво вплинула й на концептуальний зміст науки, яка отримала можливість по-новому розглянути й оцінити історичні початки становлення та розвитку кримінально-виконавчої політики як в Україні, так і в інших країнах світу. Він небезпідставно вважає, що особливістю розвитку науки кримінально-виконавчого права як базисного підґрунтя політики з виконання покарань є розробка наукової концепції, спрямованої на пізнання й використання закономірностей діалектичного процесу виправлення та ресоціалізації засуджених, накопичення й систематизація знань із теорії та практики виконання кримінальних покарань, ведення наукових досліджень із цих проблем [21, с. 40].

Натомість автори сучасного підручника “Кримінально-виконавче право” В.А. Бадира, С.Ф. Денисов, Т.А. Денисова, М.М. Мінаєв, В.Г. Хошев визнають, що наука кримінально-виконавчого права вивчає весь комплекс правових, економічних, соціальних, психолого-педагогічних й інших проблем, що виникають у ході та з приводу виконання кримінальних покарань. Її основними завданнями є виявлення позитивного впливу та тенденцій у сфері виконання кримінальних покарань; розробка пропозицій щодо реформування політики держави й діяльності органів і установ виконання покарань у сфері виконання кримінальних покарань та їх нормативне закріплення. До предмета науки кримінально-виконавчого права вони відносять вивчення політики держави у сфері виконання покарань; історію розвитку світового та національного законодавства, а також органів й установ, які виконують покарання; систему кримінально-виконавчого законодавства та його джерел; ознайомлення з міжнародними нормативно-правовими актами з питань виконання покарань; вивчення практики виконання покарань і виправлення засуджених [22, с. 20–21].

Дещо інший акцент виділяє у цьому понятті О.М. Джужа, вказуючи на те, що наука кримінально-виконавчого права передусім вивчає боротьбу зі злочинністю шляхом виконання кримінальних покарань, а також соціально-економічні закономірності, які зумовлюють місце й роль цієї діяльності в державі, її принципи та інші положення. Дослідник цілком справедливо наголошує на тому, що будь-який державно-владний феномен, пов’язаний із такою специфічною сферою суспільних відносин, як боротьба зі злочинністю, не може обійтися без наукового визначення на вищих рівнях соціального управління стратегічних напрямів запобігання та протидії вчиненню злочинів і надійного забезпечення захисту як окремого громадянина, так і всього суспільства від злочинних посягань. І саме науково-практичний інтерес у дослідженні багатогранної державновладної діяльності за тривалим досвідом численних соціальних структур надав змогу визначити цей феномен як державну політику в тій чи іншій галузі людського життя.

РОЗДІЛ 1

Крім того, у досить об’ємному науковому активі О.М. Джужи дослідницький інтерес спрямовується на виділення складових компонентів кримінальної політики держави в кожній її структурній частині, що пов’язані із:

а) кримінально-правовими функціями – криміналізацією чи декриміналізацією діянь (без визначення якої не може йтися про виконання кримінальних покарань);

б) кримінально-процесуальними функціями, пов’язаними з кримінальним судочинством, яке конкретно регламентує порядок застосування компетентними органами держави такого виду державного запобіжного примусу, як попереднє ув’язнення, розслідування, винесення вироку тощо;

в) кримінально-виконавчими функціями, які визначають порядок регулювання умов тримання, визначення правового статусу ув’язнених і засуджених, забезпечення режиму та охорони тощо, а також виконання покарань, не пов’язаних із позбавленням волі;

г) кримінологічними функціями, які на підставі вивчення феномену злочинності, її причин та умов визначають основні засоби й напрями запобіжного впливу, у тому числі взяття під варту, запобігання злочинам у місцях попереднього ув’язнення та кримінально-виконавчих установах відкритого й закритого типу [33, с. 164–165].

На нашу думку, важливість наукових сентенцій О.М. Джужи не лише у виділенні складових компонентів кримінального (кримінально-виконавчого) процесу, а й у формуванні більш чітко вираженої державної доктрини щодо протидії злочинам у цій сфері суспільних відносин, концептуальному визначенні теоретичних основ, які дають змогу формулювати та обґрунтовувати ідеї соціальної й правової сутності діяльності кримінально-виконавчої системи відповідно до державної кримінальної політики.

Вагомий внесок у розвиток науки кримінально-виконавчого права, зокрема у визначення сутності й принципів кримінально-виконавчої діяльності, здійснив А.Х. Степанюк. Лейтмотив його досліджень – створення в Україні науки кримінально-виконавчого права як окремої галузі, вироблення доктрини кримінально-виконавчого права, що ґрунтується на правовому осмисленні категорій, найбільш важливих для теорії виконання покарань [34, с. 5]. У докторській дисертації, монографіях, підручниках, науково-практичних коментарях, наукових статтях (більше як 100 найменувань) дослідник висунув низку нових концептуальних положень і висновків, що ввійшли до нового КВК України й мають принципове теоретичне значення для зміни пріоритетів політики у сфері виконання покарань. Після прийняття КВК України 11 липня 2003 р. А.Х. Степанюк провів значну роботу з роз’яснення його норм і, що дуже важливо, з доктринального тлумачення та доповнення до них із широким використанням перевірених практикою рекомендацій [344] 34правильно? так.

Таким чином, є підстави стверджувати, що багатоаспектний, універсальний характер досліджень А.Х. Степанюка з точки зору загальної теорії права дають науково виважені відповіді на такі вузлові питання, як поняття кримінальновиконавчого права та його ознаки, функції, принципи, місце й роль кримінальновиконавчого права в системі соціальних норм, відмінності та єдності

РОЗДІЛ 1

кримінально-виконавчого права у співвідношенні з кримінальним, кримінальнопроцесуальним, а також із конституційним, адміністративним, господарським, фінансовим й іншими галузями права; поняття системи кримінально-виконавчого права як його внутрішньої організації; характеристики джерел кримінальновиконавчого права як зовнішньої форми його вираження; особливості реалізації норм кримінального права тощо. Тобто спостерігаємо систематизоване тлумачення кримінально-виконавчого права як вищий ступінь наукового розроблення його актуальних питань.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Завдяки систематизованому тлумаченню й системному підходу як спеціальному методу наукового дослідження А.Х. Степанюк, наприклад, дав оригінальне авторське доктринальне тлумачення поняття “виконання покарання” як складної внутрішньо детермінованої єдності, що інтегрує пізнавальні можливості його складових компонентів, як цілісного, відносно самостійного правового явища, як різновиду юридичної діяльності. При цьому, абстрагуючись від загального до конкретного, він зумів проникнути в сутність діяльності органів та установ виконання покарань, подати у взаємозв’язку всі її елементи й напрями, звести в єдину систему знання про здійснення притаманних покаранням правообмежень [34, с. 6–7]. До речі, такий спосіб теоретичного дослідження є методологічною конструкцією, здатною забезпечити вирішення пізнавального завдання будь-якої галузі права.

Протягом останніх років юридична наука поповнилася кількома фундаментальними дослідженнями з актуальних проблем кримінально-правової політики. Серед них – праця П.Л. Фріса “Кримінально-правова політика України” (докторська дисертація, захищена у 2005 р. [2]), один із розділів якої присвячений взаємовпливу та взаємообумовленості кримінально-правової та кримінальновиконавчої політики. При цьому кримінально-виконавча політика розглядається дослідником як така, що визначає основні напрями правотворчої діяльності держави й правозастосовчої діяльності відповідних державних органів у сфері реалізації кримінальних покарань. Цілком логічним, на нашу думку, є висновок про первинність кримінально-виконавчої політики, оскільки реалізація кримінального покарання завжди є вторинною стосовно кримінального закону, який визначає поняття злочину [2, с. 17].

Можна також цілком погодитись із тезисним викладом П.Л. Фріса визначального впливу кримінально-правової політики на кримінально-виконавчу, що реалізується через окреслення загальних напрямів кримінально-правової репресії, через формування системи й видів кримінального покарання, через закріплення підстав та порядку звільнення від покарання, через практику визначення окремих видів покарання (хоча, правда, у цьому переліку поєднуються не завжди тотожні поняття), а також думкою, що кримінально-виконавчу політику не можна розглядати тільки як пасивне відображення кримінально-правової політики, оскільки політика у сфері виконання покарання визначає цілі, принципи, стратегію й напрями функціонування кримінально-виконавчої системи, основні форми та методи реалізації кримінального покарання.

Останнє твердження є особливо актуальним у зв’язку з намаганням окремих учених-правознавців вважати кримінально-виконавче право складовою части

<

РОЗДІЛ 1

ною кримінального, а не кримінально-виконавчого процесу, чи взагалі розглядати цю офіційно визнану галузь права як другорядну або й зовсім не включати її в перелік галузей права, як наприклад у науковому коментарі основних галузей права, зробленому в підручнику “Правознавство”, що побачив світ у 2007 р. [31], та в деяких інших наукових виданнях із кримінології. Тому становлення сучасної загальноправової парадигми (взірця) кримінально-виконавчої політики й на її основі – правової кримінально-виконавчої системи неможливе без уточнення та доповнення новим змістом предмета кримінально-виконавчого права України.

А це, у свою чергу, ставить на порядок денний питання про розробку наукової концепції, спрямованої на пізнання й використання закономірностей діалектичного процесу виправлення й ресоціалізації засуджених, накопичення та систематизацію знань із теорії й практики виконання кримінальних покарань, ведення наукових досліджень із цих проблем.

Розвиваючи положення про закономірності діалектичного процесу у сфері виконання покарань, сучасні дослідники А.П. Гель, Г.С. Семаков, І.С. Яковець тощо вказують на те, що крім діалектичного методу, який є загальнонауковим методом пізнання, у цій галузі права широко використовуються й такі методи, як логічний, системного аналізу, статистичний, історичний, порівняльно-правовий, математичний, опитування, анкетування, спостереження, експерименту тощо [20, с. 45].

Методологічною щодо кримінально-виконавчої політики є власне й сама загальна теорія права, яка виробляє для науки кримінально-виконавчого права основні теоретичні положення, понятійний апарат і принципи. На жаль, можливості сучасної теорії права для насичення цієї галузі права й відповідної науки основами правової поведінки та юридичної відповідальності використовуються поки що недостатньо, так само як і формування самого механізму правової поведінки як сукупності засобів, із допомогою яких здійснюється регулювання поведінки людей правом.

На сучасному етапі досить помітно виділяється напрям досліджень, пов’язаний з обґрунтуванням теоретичних проблем законодавчого процесу, у тому числі й у сфері виконання кримінальних покарань. Так, О.І. Ющик цілком справедливо стверджує, що становлення законодавчого процесу як цілісного стійкого явища правового життя пов’язується з переходом держави до зрілого етапу її розвитку, коли законодавча діяльність виявляється систематичною юридичною діяльністю державного апарату, спеціально спрямованою на вироблення юридичного закону у формі законів держави [36, с. 24]. Дослідник також вважає, що саме через недостатнє усвідомлення суб’єктами законотворення істинних проблем законодавчого процесу як виявлення сутності цього явища в конкретно-історичних умовах сучасної України вдосконалення існуючого законодавства не знаходить адекватного втілення на практиці.

У цьому контексті до теми нашого дослідження основні напрями сучасного кримінального законодавства із визначенням головних завдань і перспектив його вдосконалення й реалізації розглядає А.А. Митрофанов. Він зазначає, що втілення в життя головних концептуальних положень, ідей та принципів, що сто

<

РОЗДІЛ 1

суються кримінально-правової політики держави, залежить головним чином від модернізації чинного кримінального законодавства й поліпшення практики його застосування [37, с. 3].Pages:     | 1 | 2 || 4 | 5 |   ...   | 87 |
 
Похожие работы:

«ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року № 384 Форма № Н – 3.04 ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА Юридичний факультет Кафедра історії держави, права та політико-правових учень «ЗАТВЕРДЖУЮ» Проректор з науково-педагогічної роботи та соціальних питань розвитку Львівського національного університету імені Івана Франка доц. Лозинський М. В.. « » 20 р. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ПП 2.62 ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ПОКАРАНЬ У...»

«Посібник користувача Linux Mint 12 Lisa Редакція KDE Сторінка 1 з 51 Зміст Вступ Історія Мета Номери версій і кодові назви Редакції Де шукати допомогу Встановлення Linux Mint Завантаження ISO-образу Завантаження через Torrent Встановлення Torrent-клієнта Завантаження Torrent-файлу Завантаження із дзеркала завантаження Примітки до видання Перевірка MD5 Запис ISO на DVD Запис ISO на USB Stick Завантаження комп'ютера з LiveDVD Встановлення Linux Mint на жорсткий диск Порядок завантаження...»

«Г.В. РЕЗНІЧЕНКО ІГРАШКИ-МОТАНКИ Навчально-методичний посібник Схвалено і рекомендовано до друку та практичного використання рішенням Вченої ради Одеського обласного інституту удосконалення вчителів Тернопіль Навчальна книга – Богдан УДК 745 ББК 85.12 Р 34 Реененти: А.І. Носенко, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри образотворчого мистецтва Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського, член Національної спілки художників України Р.І. Нікітенко,...»

«УДК 821.161.2.09 МИКОЛА ЗЕРОВ ЯК КРИТИК ПЕРЕКЛАДУ Орислава Волошин Львівський національний університет імені Івана Франка вул. Університетська, 1, Львів, 79000, Україна e-mail: perekladoznavstvo@ukr.net Поєднуючи працю історика, теоретика, перекладача та критика літератури, М. Зеров визначив новий напрям розвитку літератури, головні принципи та критерії її дослідження, на які опирались літератори наступного покоління. У даній праці внесок М. Зерова як критика розглядається з погляду світового...»

«ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ. УДК 94(477.51) Петро Пиріг СТАРОДУБ У ВИРІ ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ СЕРЕДИНИ – ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVII СТОЛІТТЯ У XVI – XVII століттях Стародуб був найбільшим містом північної ЧерніговоСіверщини. У першій чверті XVII ст. він опинився в руках магнатсько-шляхетської Речі Посполитої. Бурхливі події навколо нього розгорнулися під час Визвольної війни українського народу середини XVII ст. проти польсько-литовської держави, що не обминула й Чернігово-Сіверщину. Вона...»

«ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.Н.КАРАЗІНА КАДИКОВА ІРИНА МИКОЛАЇВНА УДК 332.72:631.145 ФОРМУВАННЯ РИНКУ ЗЕМЛІ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ Спеціальність 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Харків – 2008 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у Національному аерокосмічному університеті ім. М.Є.Жуковського „ХАІ” Міністерства освіти і науки України. Науковий керівник – доктор...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ і НАУКИ УКРАЇНИ СЛОВ’ЯНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ГУМАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ Науково-методичний збірник (Випуск ХV) Слов’янськ ISВN 5-7763-4577Гуманізація навчально-виховного процесу: Збірник наукових праць. Випуск ХІІ. /За загальною редакцією В.І. Сипченка – Слов’янськ: Видавничий центр СДПІ, 2001. — 282 с.Редакційна колегія: Льогенький Г.І. – доктор педагогічних наук, професор (відповідальний редактор). Сипченко В.І. – кандидат педагогічних наук,...»

«Уляна Фарина Юджин Ґладстон о’ніл в Україні: “пререцепція” У статті простежено динаміку сприйняття та вектори зацікавлення українськими літературознавцями та критиками, перекладачами творчістю Юджина О’Ніла. Проаналізовано етапи входження творів драматурга в український контекст, сучасний стан їхньої рецепції. Узагальнено причини та чинники, що, на думку автора статті, спричинили доволі довгий шлях американського автора до українського читача та глядача. Також побіжно звернено увагу на окремі...»

«Управління культури і туризму Сумської облдержадміністрації Сумська обласна дитяча бібліотека ім. М. Островського Методичні рекомендації на допомогу бібліотечним працівникам та організаторам дитячого читання з циклу Туристичними стежками Сумщини (до 300-річчя від дня проголошення Глухова столицею гетьманської і Лівобережної України) Суми 2008 Серед сотень стародавніх міст України є кілька найдорожчих для кожного українця. Передусім це Київ – мати городів руських, далі Галич – столиця...»

«Олександр Войтенко Світлана Кандєєва Хто твої сусіди Навчально-методичний посібник І І Навчально-методичний посібник для вчителів історії та суспільних дисциплін підготовлений в межах проекту Хто ваши сусіди, який, зокрема, містить у собі проведення навчально-методичних семінарів для вчителів, конкурси шкільних проектів і творчих та дослідницьких робіт з історії міжетнічних взаємин, літній табір для школярів Хто ваши сусіди тощо. Цей проект е складовою масштабного проекту Навчання толерантності...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»