WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |

«Допущено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (Лист №14/18. 2 - 1 0 0 8 від 04. 07. 2001 р.) Це — друге видання посібника, ...»

-- [ Страница 1 ] --

О. Д. Бойко

Історія

України

Посібник

Видання 2-ге, доповнене

ББК 6 3. 3 / 2 /

Б 7

Допущено Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник

для студентів вищих навчальних закладів

(Лист №14/18. 2 - 1 0 0 8 від 04. 07. 2001 р.)

Це — друге видання посібника, який за нетривалий час здобув

неабияку популярність у вищій школі. Студентів і викладачів

приваблювали не тільки його компактність, лаконічність, а пе­

редусім концептуально-смислова самодостатність, оригінальне і

разом з тим науково коректне мислення автора, розкуте і водночас тактовне слово.

У процесі підготовки до друку цього видання уточнено деякі фор­ мулювання, розширено, конкретизовано висвітлення окремих подій і фактів, які розглядаються в єдностях та суперечностях різно­ манітних тенденцій з осмисленням їх витоків, обумовленості мо­ тивів вчинків конкретних історичних постатей. Виклад подій дове­ дено до середини 2001 р.

Посібник прислужиться студентам, викладачам вищих навчальних закладів. Корисним він буде учителям середніх загальноосвітніх шкіл, усім, хто прагне пізнати суть і наслідки подій минулого нашого народу.

© 0. Д. Бойко, © ВІД «Академія», орипнал-макет, 2002 966-580-122-8 © Обкладинка В. М. Штогрина, 2002 Зміст

1. Первісне 1.1. Початок формування людської суспільство цивілізації на території У к р а ї н и

1.2. Скіфо-сарматська доба.

і перші державні А н т и ч н і міста-держави утворення на Північного П р и ч о р н о м о р ' я 23 території України

1.3. Східні с л о в ' я н и в VI—XI ст.

2. Київська Русь 2. 1. Походження Давньоруської держави 41

2.2. В и н и к н е н н я і становлення Давньоруської д е р ж а в и (кінець IX — кінець X ст.)

2. 3. Піднесення й розквіт Київської Русі (кінець X — середина XI ст.) 51

2.4. Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.) 57

2. 5. Монгольська навала та встановлення золотоординського іга 61

2. 6. П о л і т и ч н и й устрій

2. 7. Соціально-економічний розвиток

2. 8. Етнічний розвиток

2.9. О х р е щ е н н я Русі 7б

2.10. Х а р а к т е р н і риси та особливості розвитку к у л ь т у р и Київської Русі

–  –  –

нівам твердження про те, що окремі елементи трипіль­ с ь к о ї к у л ь т у р и ( с и с т е м а г о с п о д а р ю в а н н я, т о п о г р а ф і я по­ селень, декоративний розпис будинків, мотиви орнаменту на к е р а м і ц і та ін.) стали невід'ємною частиною сучасної української культури.

–  –  –

нології землеробства, піднесення ремесла, пожвавлен­ ня торгівлі, розклад родово-общинного ладу, класова диференціація, виділення д р у ж и н и на чолі з к н я з е м у відособлену привілейовану корпорацію, формування спільної культури, поява перших протодержав) сприя­ л и створенню фундаменту, на я к о м у в IX ст. зросла м о г у т н я будова Д а в н ь о р у с ь к о ї д е р ж а в и. П о д а л ь ш е ста­ н о в л е н н я державності в східних с л о в ' я н було законо­ м і р н и м п і д с у м к о м в н у т р і ш н ь о ї е в о л ю ц і ї ї х н ь о г о сус­ п і л ь с т в а. У п р о ц е с і д е р ж а в о т в о р е н н я п о м і т н у р о л ь ві­ діграли зовнішні сили: варяги, які сприяли активіза­ ції політичного ж и т т я східнослов'янського суспільст­ ва, та х о з а р с ь к и й каганат, я к и й, постійно з а г р о ж у ю ч и а г р е с і є ю, п і д ш т о в х у в а в с л о в ' я н с ь к і з е м л і до к о н с о л і ­ дації. Водночас історичні ф а к т и свідчать, що перші прот о д е р ж а в н і у т в о р е н н я — к н я з і в с ь к а влада та інші еле­ менти державотворчого процесу — м а ю т ь переважно міс­ цеве п о х о д ж е н н я і в и н и к л и задовго до утворення Дав­ ньоруської держави.

2.

Київська Русь

–  –  –

х о з а р а м и. Він з р і с н а м і с ц е в о м у ґ р у н т і з а д о в г о до I X с т.

внаслідок складного і тривалого соціально-економічного та культурного розвитку слов'янського суспільства.

–  –  –

Іларіон (?— бл. 1088) — митрополит київський, церковний і полі­ тичний діяч, філософ і оратор. Автор «Слова про закон і благодать»

(бл. 1037). До поставлення митрополитом був пресвітером кня­ зівського храму в с. Берестові біля Києва, визначався вченістю і благочестям.

Входив до кола найближчих радників Ярослава Муд­ рого. У1051 р. Ярослав самочинно поставив Іларіона в загальноруські митрополити без погодження з константинопольським пат­ ріархом. Подальша доля митрополита невідома. За однією з вер­ сій, незабаром після поставлення у митрополити Іларіон помер, за іншою — постригся в ченці під ім'ям Никона, поселився в Ки­ єво-Печерському монастирі й став автором так званого Печорсь­ кого літопису 1073. і

–  –  –

біографічні довідки складені на основі матеріалів, вміще­ них у таких довідкових виданнях: Довідник з історії Укра­ їни в трьох томах. — К., 1993—1995, Т. 1, 2.; Історія Укра­ їни в особах: IX—XVIII ст. — К., 1993; Історія України в особах: XIX—XX ст. — К., 1995; Малий словник історії України. — К., 1997 та ін.

Політична роздрібненість Київської Русі (кінець XI — середина XIII ст.) 57

–  –  –

одразу поклали тотальну католизацію, полонізацію і ко­ лонізацію к р а ю, чим запрограмували загострення релі­ г і й н и х, с о ц і а л ь н и х та е т н і ч н и х в і д н о с и н.

–  –  –

р е н н я к о з а ц ь к и х п р а в і в о л ь н о с т е й ш л я х о м договорів з польським урядом.

З 1 5 9 6 до 1 6 2 5 р. д о м і н у в а л а п о м і р к о в а н а т е ч і я, н а й ­ я с к р а в і ш и м и постатями якої були гетьмани Самійло Кіш­ ка (1600—1602) та Петро Конашевич-Сагайдачний (1616— 1622).

Кішка Самійло (7—1602) — козацький гетьман, походив з україн­ ської шляхти. Учасник морських походів запорожців на турецькі фор­ теці. Під час одного з них потрапив у полон, де пробув 25 років.

У1599 р. організовує повстання невільників на турецькій галері поблизу Гззлева і повертається в Україну. Наступного року козаки під проводом Самійла Кішки у складі польсько-шляхетського війсь­ ка здійснюють успішну експедицію до Волощини на підтримку гос­ подаря Ієремії Могили. Загинув під час походу в Лівонію.

Сагайдачний Петро Кононович (Конашевич-Сагайдачний; 7— 1622) — політичний діяч, гетьман реєстрового козацтва. Народив­ ся ус. Кульчинцях поблизу Самбора в шляхетській родині. Навчав­ ся в Острозькій школі, згодом пішов на Запорожжя. Невдовзі ви­ сунувся на чільне місце серед козацької старшини. Очолив кілька вдалих походів на Оттоманську Порту і Кримське ханство. З його ім'ям пов'язане взяття Варни (1606) і Кафи (1616). У 1618р. взяв участь у поході військ польського королевича Владислава на Мос­ кву. Майже одночасно (1620) послав до царя спеціальне посольс­ тво з проханням прийняти українських козаків на російську служ­ бу. У гетьманській діяльності керувався прагматизмом, тверезим розрахунком, твердістю і водночас схильністю до компромісів. Ві­ домий як меценат і палкий прихильник братського руху. У1621 р.

очолив козацьке військо у битві під Хотином. Тоді ж дістав тяжке поранення, яке прискорило його смерть. Похований у Братському монастирі в Києві.

–  –  –

Хмельницький Богдан (Зіновій) Михайлович (1595—1657) — гетьман України, творець Української держави. Місцем народжен­ ня вважається Суботів. Походженням з дрібної української шляхти (по матері — з козацької родини). Освіту здобув в одній із київсь­ ких шкіл та у Львівській єзуїтській колегії, добре знав декілька мов, історію, юриспруденцію, військову справу тощо. З юнацьких років на військовій службі. Брав участь у походах проти Кримського хан­ ства, а в часи повстань 30-х років XVII ст. виступав на боці коза­ ків. У січні 1648 р. на Запорозькій Січі він піднімає повстання, по­ клавши тим самим початок Українській національній революції.

Під час національно-визвольних змагань виявив себе як видатний державний діяч, досвідчений полководець, тонкий дипломат. До кінця свого життя Хмельницький проводив незалежну внутрішню політику, прагнув зміцнити міжнародні позиції України. Помер у Чигирині. Похований у Суботові в Іллінській церкві.

–  –  –


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


О т ж е, у середині XVII ст. відсутність власної д е р ж а ­ ви, прогресуюча втрата національної еліти, церковний розкол, полонізація, окатоличення, наростаюче закрі­ п а ч е н н я с е л я н с т в а с п о н у к а л и у к р а ї н ц і в до м а с о в о г о н а ­ родного виступу, а слабкість королівської влади, роз­ ш и р е н н я впливу Запорозької Січі, втрата контролю над нею з боку П о л ь щ і робили цей виступ м о ж л и в и м. На­ родне повстання, що розпочалося 1648 р., швидко пере­ росло у визвольну війну, я к а згодом трансформувалася в національну революцію. Боротьба, що точилася про­ т я г о м 1 6 4 8 — 1 6 7 6 р р., м а л а н а ц і о н а л ь н о - в и з в о л ь н и й, ре­ л і г і й н и й та соціальний х а р а к т е р.

–  –  –

діалогу з українцями, а для збирання сил, вже в травні 1649 р. розпочала масований наступ на українські землі.

Річ Посполита готувала комбінований удар, я к и й мали з д і й с н и т и т р и п о т у ж н і з б р о й н і ф о р м у в а н н я на ч о л і з к о ­ ролем Яном К а з и м и р о м, Яремою В и ш н е в е ц ь к и м та ли­ товським гетьманом Янушем Радзивілом.

Вишневецький Ярема (1612—1651) — один із наймогутніших маг­ натів Речі Посполитої. Походив з українського князівського роду.

Перейшов у католицтво. Виступав проти урядової політики цент­ ралізації. Брав участь у жорстокому придушенні козацько-селян­ ського повстання 1637—1638 рр. Під час Визвольної війни від­ значився у боях 1648 р. під Махнівкою, П'яткою і Старокостянтиновим проти козацького війська, очолюваного М. Кривоносом.

Ставши в 1649 р. коронним гетьманом, продовжував придушува­ ти визвольний рух в Україні заради відновлення польсько-шляхет­ ського панування.

–  –  –

6.4. Громадянська війна та поділ козацької України на два гетьманства (вересень 1657 — червень 1663 р.) Смерть Хмельницького стала поворотним моментом в історії У к р а ї н с ь к о ї н а ц і о н а л ь н о ї р е в о л ю ц і ї. П е р е б у в а ю ­ ч и п р и в л а д і, г е т ь м а н п і к л у в а в с я про с т в о р е н н я т а к о ї фор­ ми державності, я к а б забезпечувала єдність еліти, кон­ солідацію суспільства, стабільність держави. На думку Хмельницького, цим вимогам оптимально відповідала с п а д к о в а м о н а р х і я. П р о т е т р а г і ч н а з а г и б е л ь під ч а с м о л ­ давського походу його сина Т и м о ш а, талановитого воєна­ ч а л ь н и к а, здібного політика, перешкодила здійсненню п л а н і в г е т ь м а н а. С и т у а ц і ю не в р я т у в а л о і р і ш е н н я с т а р ­ ш и н с ь к о ї к о з а ц ь к о ї р а д и ( к в і т е н ь 1 6 5 7 р.) п р о в с т а н о в ­ лення спадковості гетьманства — передачі влади після смерті Б. Х м е л ь н и ц ь к о г о його молодшому сину Юрію.

Хмельницький Юрій (6л. 1641 — після 1681) — гетьман України в 1657 р. та в 1659—1663 р. Син гетьмана Б. Хмельницького.

Отримав добру домашню освіту, навчався в Києво-Могилянській колегії. На посаді гетьмана прагнув продовжити справу, започат­ ковану батьком, шукаючи союзника, який гарантував би цілісність і незалежність України. 2 7 жовтня 1659 р. він пішов на укладен­ ня нового Переяславського договору з Росією, який істотно обме­ жував суверенітет Української держави. 17 жовтня 1660 р. під тиском старшини підписав з Польщею Чуднівський договір. Не ма­ ючи видатних здібностей і реальних можливостей реалізувати свою програму, в 1663 р. відмовився від гетьманства і на деякий час постригся в ченці. Під час боротьби за булаву на Правобережжі Юрій Хмельницький спочатку підтримував гетьмана П. Дорошен­ ка, а влітку 1669 р. взяв бік його супротивників П. Суховія та М. Ханенка. У жовтні 1669 р. потрапив до рук татар і був відісланий до Стамбула. На початку 1677 р. призначається Портою володарем «Руського князівства» зі столицею в Немирові. Робив невдалі спро­ би об'єднати Україну. Після укладення Бахчисарайського догово­ ру 1681 р. був відкликаний до Стамбула.

–  –  –

Виговський Іван (? — 1663) — діяч українського козацтва. По­ ходив зі старовинного українського шляхетського православно­ го роду. По закінченні Києво-Могилянської колегії служив у дер­ жавних установах. У роки Визвольної війни став одним із най­ ближчих соратників Б. Хмельницького, генеральним писарем Вій­ ська Запорозького. Після смерті Б. Хмельницького обраний на­ казним гетьманом при Юрії Хмельницькому, а згодом добився гетьманської булави. На посаді гетьмана здійснював антимосковську політику, розгромив промосковське повстання козаків (1658), а під Конотопом прислані російські війська (1659). Уклав у Гадячіугодуз Річчю Посполитою (1658), яка була ратифікована польським сеймом. Ця угода надто обмежувала права України, що зменшило підтримку Виговського серед козацтва. У жовтні 1659 р. на «Чорній раді» він був усунутий від гетьманства і повер­ нув владу Юрію Хмельницькому. Після цього перебував на поль­ ській державній службі. В 1664 р. за наказом свого особистого ворога — тодішнього гетьмана Правобережної України Павла Те­ тері — був заарештований, безпідставно звинувачений у зраді польського короля і розстріляний.

–  –  –

Брюховецький Іван (? — 1668) — гетьман Лівобережної України в 1663—1668 рр. З 1648 р. при дворі Б. Хмельницького в якості «старшого слуги» займався вихованням гетьманича Юрія, викону­ вав дипломатичні доручення. З 1659 р. перебував на Запорозь­ кій Січі, тоді ж обраний кошовим отаманом. У1661 р. прийняв ти­ тул кошового гетьмана. Протягом 1662—1663 рр. один із голов­ них претендентів на гетьманство в Лівобережній Україні. Москво­ фільські заяви Брюховецького забезпечили йому підтримку цар­ ського уряду. На «Чорній раді» під Ніжином (1663) проголошений гетьманом. Наказав стратити іншого претендента — Я. Сомка, вчи­ нив розправу над опозицією. У вересні 1665 р. першим з україн­ ських гетьманів здійснив візит до Москви. Невдалі спроби Брюхо­ вецького припинити колонізаторську політику російського уряду спричинили падіння його політичного авторитету в Україні. Праг­ нучи втримати важелі влади, оголосив про розрив з Москвою.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |
 
Похожие работы:

«одвдд&л ашш ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН ВИПУСК 8 АКАДЕМІЯ Н А У К У К Р А Ї Н С Ь К О Ї РСР І Н С Т И Т У Т -ІСТОРІЇ дфсіііщхашішша ІСТОРІЯ ЗАРУБІЖНИХ ЬРЇ ' и АН РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ МІЖВІДОМЧИЙ ЗБІРНИК. З А С Н О В А Н О В 1975 Р. ВИПУСК 8 КИЇВ НАУКОВА ДУМКА ЇЙ82 Н І І Ш і І І ^ і Е Н і ™ » ^ та,сао м тив _. Збірнику долані п»о» ! Ж Ї Ї ^ ^ Н ^Ж ™ ЙІІ1 ДРУИи В И співРОЗ 1 ЛО висвітлеяню ак ш ь Ї Ї ? ^ВДкн^т1^4*?®®® Головна селятггт** Редакці йна ко Є Г і я 1-М. Мельникова (відштіїши.» ' випуску...»

«МАТЕРІАЛИ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ПСИХОЛОГІЯ І СОЦІОЛОГІЯ: ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ» (14-15 березня 2014 року) Київ УДК 159.9(063)+316(063) ББК 88.0+60.5я43 П 86 П 86 Психологія і соціологія: проблеми практичного застосування. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 14-15 березня 2014 року). – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – 116 с. ISBN 978-617-7041-74-9 У збірнику представлені матеріали міжнародної науково-практичної конференції...»

«Титульний аркуш Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії. Директор Ануфрiєв А. С. (посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника) 30.04.20 М.П. (дата) Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік I. Загальні відомості 1. Повне найменування емітента Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Лiзингова компанiя Унiверсальна 2....»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2013. – №1(7) УДК 340.1 І. О. Панчук здобувач кафедри теорії та історії держави і права (Національний університет Острозька академія) ЗАГАЛЬНІ РИСИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПРАВОСВІДОМОСТІ СУДДІВ Посада судді у всі часи вимагала від особи, яка її займає, не тільки досконалого знання законів та інших нормативно-правових актів, але й особливих поглядів, уявлень, переконань, оцінок, що ґрунтувалися б на прийнятті і розумінні природного...»

«Державний комітет архівів України Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства ПАМ’ЯТКИ археографічний щорічник 10’2009 ББК 79.3 (4Укр) я5 + 63.3 (4 Укр) я5 П 15 Пам’ятки : археографічний щорічник / Держкомархів України, УНДІАСД ; редкол.: І. Б. Матяш (гол. ред.) та ін. – К., 2009. – Т. 10. – 256 с. До щорічника включено публікації, в яких на базі архівних документів все­ бічно розкрито історію України, її адміністративних установ як у межах, так і поза межами у...»

«ВІСНИК Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, № 1088, 2013 УДК 378.091–057«197/198»(477.54)ХНМУ Г. Л. Демочко Харківський національний медичний університет АНАЛІЗ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ У ХАРКІВСЬКОМУ МЕДИЧНОМУ ІНСТИТУТІ У 1970-х НА ПОЧАТКУ 1980-х рр. Статтю присвячено аналізу підготовки наукових кадрів у Харківському медичному інституті у 70-ті роки минулого століття. На основі обробки даних архіву наукового відділу ХНМУ (сучасна назва ХМІ) встановлено, що не всі...»

«ТЕОРІЯ СТРАТЕГІЇ ТА ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ В. М. Бородюк, д-р екон. наук, проф., УДК: 332.14.146(477) Г. С. Фролова, канд. екон. наук, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» МІСЦЕ І РОЛЬ БЛАГОУСТРОЮ У ФОРМУВАННІ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН Анотація. У статті досліджено сутність благоустрою в історичному, політичному, соціальному, економічному, психологічному, культурному та естетичному аспектах, з’ясовано роль благоустрою у формуванні суспільних відносин, запропоновано визначення базового терміну з точки...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ІНСТИТУТ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МІЖНАРОДНИХ ВІДНОСИН ВИПУСК 10 ( ЧАСТИНА І ) КИЇВ – 20 Актуальні проблеми міжнародних відносин: Збірник наукових праць. Випуск 108. Частина І (у двох частинах). К.: Київський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут міжнародних відносин, 2012 – 278 с. У збірнику розглянуто актуальні питання розвитку сучасних міжнародних відносин, міжнародного права, міжнародних економічних...»

«220 Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. 15/2006-200 Юрій Ясіновський БіБліотека Унівської лаври: історія, рУїна, відновлення Українські монастирі, як це було зазвичай на Сході та Заході християнського культурного простору, впродовж багатьох століть були найважливішими центрами книжності. Починаючи з княжої доби, тут працювали великі скрипторії, де переписували і нагромаджували необхідні для богослужень і церковного життя книги, редагували, перекладали і створювали...»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЗБІРНИК (Випуск 13) Частина Київ– УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИЧНИЙ ЗБІРНИК – 2010 (Випуск 13) Затверджено до друку рішенням Вченої ради Інституту історії України НАН України Редколегія: Чухліб Тарас, д. і. н., головний редактор Блануца Андрій, к. і. н. заст. головного редактора Андрощук Олександр, к. і. н., голова Ради молодих вчених ІІУ НАНУ Блащук Світлана, к. і. н., відповідальний секретар Ващук...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»