WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

«Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал аналізу різноманітних сімейних ситуацій. За цією темою програмою передбачена практична робота: вправи з елементами тренінгу ...»

Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал

аналізу різноманітних сімейних ситуацій. За цією темою програмою передбачена

практична робота: вправи з елементами тренінгу “Нестандартна ситуація.”

Проблема формування сімейних цінностей у старшокласників шкілнтернатів потребує подальшого й різнопланового дослідження. Перспективним

вважаємо підвищення ефективності післядипломної педагогічної освіти з цоьго

питання.

Список використаної літератури

1. Канішевська Л. В. Виховання соціальної зрілості старшокласників загальноосвітніх шкіл-інтернатів у позаурочній діяльності : монографія / Любов Вікторівна Канішевська. – К. : ХмЦНП, 2011. – 368 с.

2. Сімейні цінності : комплекс навчальних програм сімейного виховання (9, 17, 35, 70 годин) [для 8–9 класів] / [О. В. Мельник (кер. авт. кол.), Л. В. Канішевська, Т. В. Кравченко, Г. Г. Ковганич, В. І. Кириченко]. – Івано-Франківськ : НАЇР, 2012. – 48 с.

Л. Р. Карпушевська, м. Київ

ШЛЯХИ ВИХОВАННЯ СТАТЕВОЇ КУЛЬТУРИ

У СТАРШОКЛАСНИКІВ ШКІЛ-ІНТЕРНАТІВ У статті розкрито мету, завдання і шляхи виховання статевої культури у старшокласників шкіл-інтернатів.

Ключові слова: статева культура, старшокласники, заклади інтернатного типу, метод творчого діалогу, арт-терапія.

Виховання статевої культури – це процес, спрямований на оволодіння учнями нормами статевої поведінки, міжособистісних взаємин, формування позитивного ставлення до себе як представника певної статі та до представників протилежної статі. Виховання статевої культури у старшокласників шкіл-інтернатів має певні особливості, пов’язані зі специфікою навчального закладу та індивідуальною історією вихованців.

Відсутність змалечку адекватних зразків для соціорольової ідентифікації негативно позначається на характері становлення вихованців, на особливостях розуміння ними ролей і функцій чоловіків і жінок у суспільстві та сім’ї [2, с.

17].

Основна суперечність цієї проблеми полягає у вимогах суспільства до формування особистості, добре підготовленої до створення сім’ї та виховання дітей, і можливостями школи-інтернату щодо розвитку відповідних якостей у вихованців. Розв’язання цієї суперечності повинно бути сконцентровано у практичній площині і потребує принципово нових підходів до науковометодичного забезпечення виховного процесу.

Ми дотримуємося думки, що вдосконалення освітньо-виховного процесу має розглядатися в контексті гуманістичної парадигми виховання – ставлення до людини, згідно зі ст. 3 Конституції України, як до найвищої цінності, переорієнтації на особистісну спрямованість, створення умов, які забезпечують входження в соціум, усвідомлення принципів і цінностей суспільного життя [4, с. 5–6].

Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал Досягненню мети виховання статевої культури старшокласників шкілнтернату сприяє дотримання особистісноорієнтованого підходу. Як методологічний інструмент, особистісний підхід складається з концептуального уявлення про особистість, комплексної діагностики якостей особистості, концептуальної інтерпретації отримуваних при цьому даних, комплексу методів цілісного, всебічного розвитку якостей особистості та умов цілісної реалізації цих якостей у відповідних видах спільної діяльності та соціальної поведінки [3, с. 48].

Так, практичним завданням педагога є виявлення й розвиток усіх позитивних сил дитини, сприяння усвідомленню своєї неповторності і спонукання до самовиховання та самореалізації. Педагог повинен оцінювати і сприймати учня як цілісну особистість, а не як суб’єкта навчальної діяльності, що передбачає знання про його ідеали, переконання, принципи, ставлення до оточення, комунікативні якості, емоційний світ тощо.

Це можливо лише за високої професійної підготовленості вихователів до здійснення своїх функцій, зокрема надання кваліфікованої педагогічної допомоги учневі в його становленні як представника певної статі.

Підготовка педагогів шкіл-інтернатів до виховання статевої культури старшокласників передбачає організацію цілеспрямованої роботи з педагогічним колективом, що охоплює оволодіння теорією та методикою виховання статевої культури. Але не менш важливим для педагога-вихователя, є усвідомлення свого власного ставлення до проблем статі і співвідношення його із задачами та принципами виховання.

Готовність до виховання статевої культури старшокласників шкілнтернатів передбачає сформованість таких якостей особистості вихователя, які забезпечать йому можливість усвідомлено і компетентно здійснювати професійну діяльність з акцентуацією на особистісно орієнтованому вихованні.

Виховання статевої культури у старшокласників шкіл-інтернатів відбувається через впровадження комплексної програми, основними завданнями якої є:

розвиток емоційної сфери учнів, ціннісного ставлення до себе та допредставника протилежної статі.

розуміння характерних психологічних відмінностей чоловіка і жінки, урахування цих особливостей у міжстатевих стосунках;

збагачення зразків та засвоєння старшокласниками статевих моделей чоловічої та жіночої поведінки;

формування навичок і вмінь, необхідних для виконання статевих ролей особистості в родинному та суспільному житті;

Завдання програми виховання статевої культури реалізуються через використання сучасних виховних технологій, які спонукають старшокласників до самостійного пошуку і допомагають здійснити перехід від теоретичного рівня до прикладних знань, спрямовані на самопізнання, самовизначення та самовдосконалення особистості. Це вимагає підбору таких форм і методів виховної роботи, які забезпечують досягнення мети особистісно орієнтованого підходу.

Ми поділяємо думку С. Бєрєзіна в тому, що корекційна робота з вихованцями інтернатних закладів і дитячих будинків має бути спрямована на

Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал

повне прийняття себе і свого тіла, імені, обличчя, статі, на підвищення самооцінки і впевненості в собі. Спілкування у контексті такої роботи повинно завжди мати підтримуючий характер [1, с. 50].

Програма виховання статевої культури старшокласників шкіл-інтернатів охоплює заходи, що передбачають корекцію статевої дезідентичності учнів, навчання їх стереотипів чоловічої/жіночої поведінки, прийняття свого “фізичного Я”, розвиток статевого самоусвідомлення і вирішення внутрішньо особистісних проблем, усвідомлення та актуалізацію їхньої потреби у самореалізації.

Визначаючи пріоритетні методи виховання статевої культури старшокласників шкіл-інтернатів, ми виходили з того, що для її формування як духовно-моральної якості особистості, провідним методом має стати метод творчого діалогу, у рамках якого вихователь і вихованець у спільній взаємодії шукають і знаходять відповіді на проблемні питання.

Під час такої взаємодії педагога та учнів створюються психологічно комфортні умови, за яких учень відчуває свою успішність. Старшокласники залучаються до активного обговорення нової інформації, у них формуються навички діалогового спілкування, самостійного мислення й поведінки.

Ми переконалися, що активізація розвитку статевої культури особистості повинна забезпечуватись не тільки набуттям знань і вмінь, а й актуалізацією мотивів розбудови статево зорієнтованого простору, формуванням життєтворчої мети, планів щодо сімейного життя; емоційним підкріпленням. Саме внутрішнє переживання, емоційний відгук зумовлюють вироблення ціннісного ставлення до себе, до свого життя. Цьому сприяють головні новоутворення раннього юнацького віку (Б. Ананьєв, Л. Божович, І. Кон, О. Польська): відкриття “Я”, розвиток рефлексії, усвідомлення особистісної індивідуальності та її властивостей, поява життєвого плану, установки на свідому побудову власного життя.

У процесі виховання статевої культури старшокласників шкіл-інтернатів ми широко застосовували ігрове моделювання як метод виховного впливу. Під час гри у символічній формі відтворюються певні соціальні ролі, моделюється життєва ситуація, а включення в цю гру сприяє формуванню певних знань, умінь і навичок, необхідних для професійної і соціальної діяльності в майбутньому.

Свою ефективність у роботі з вихованцями доводить арт-терапія.

Створення тематичних і спонтанних творчих робіт сприяє усвідомленню учнями своєї статевої ідентичності і неповторності. У процесі розгортання образотворчого сюжету можуть розкриватися глибокі внутрішні конфлікти, що знаходять свій вихід тільки в подібній символічній формі. За допомогою образів-символів задіюються глибинні світовідчуття та переживання індивіда.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Заняття закінчуються зворотним зв’язком від учнів, що дає можливість кожному одержати досвід розуміння своїх почуттів і переживань, схожості або різниці своїх переконань з іншими. Внаслідок цього виникає співпереживання, емоційний зв’язок, які сприяють особистісному самостановленню, розвитку самосвідомості. Набуті таким чином знання не залишаються у свідомості учня на рівні пізнавальних утворень, а емоційно переживаються, чуттєво забарвлювлюються, набувають позитивного особистісного смислу. Крім того,

Сучасний виховний процес: сутність та інноваційний потенціал

такі форми роботи сприяють розвитку здібностей пізнавати інших людей, усвідомлювати їхню особистісну цінність та суспільну значущість.

Таким чином, виховання статевої культури у старшокласників шкілнтернатів відбувається через створення умов для досягнення мети і завдань виховання. У цьому цілеспрямованому педагогічному процесі особистість виступає і як мета виховання, і як суб’єкт діяльності.

Список використаної літератури

1. Березин С. В. Социальное сиротство: дети и родители: материалы к курсу “Педагогическая психология” / С. Березин, Ю. Евдокимова – Самара : Универс-групп, 2003. – 52 с.

2. Кравець В. П. Збереження репродуктивного здоров’я вихованців шкіл-інтернатів :

Навчально-методичний посібник / В. Кравець. О. Кікінежді, О. Кізь. – Тернопіль : Навчальна книга “Богдан”, 2002. – 180 с.

3. Рибалка В. В. Методологічні питання наукової психології / В. Рибалка. – К. : НікаЦентр, 2003. – 204 с.

4. Сучасні технології в освіті : реком. бібліогр. покажч. Ч. 2. Сучасні технології виховання / АПН України. ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; упоряд.: І. П. Моісєєва, Л. О. Пономаренко. – К., 2006. – 196 с.

–  –  –

Підвалини професійного самовизначення особистості формуються ще під час шкільного навчання, на яке суспільство покладає задачу підготувати дитину до життєвого самовизначення та самореалізації, у тому числі в професійній сфері.

Цей процес становить собою найважливішу складову розвитку особистості і обов’язкову умову її подальшої професіоналізації. При цьому формується ставлення особистості до себе як до суб’єкта майбутньої професійної діяльності, а результатом виступає її готовність до професійного самовизначення.

Окреслена проблема потребує перегляду підходів до її вирішення відповідно до реалій сьогодення. Суттєвим чинником такого стану речей є те, що загальноприйняті форми і засоби профорієнтаційної діяльності, які до цього часу застосовувалися у педагогічній практиці, застаріли і втратили свою ефективність. Тому на сьогодні актуальною виступає проблема формування у старшокласників професійних устремлінь у процесі професійної орієнтації.

Устремління розглядається як ієрархія потреб особистості та відповідних їм мотивів. Устремління – це властивість особистості, яка утворює генеральну динамічну тенденцію особистості. В устремліннях особистості, на думку С. Рубінштейна, має місце цікавий дуалізм, це, насамперед, питання про 
Похожие работы:

«Шепетяк О. Гносеологічні зміни релігійної філософії. Цикл культурологічних бесід УБНТ і НКТ Бойківщина (бесіда 33), 28 лютого 2008 р. – Дрогобич: Посвіт, 2008. – 32 с. УДК 165.6/.8:215 ББК 87.3+86.210.0 Ш 53 д-р ОЛЕГ ШЕПЕТЯК ГНОСЕОЛОГІЧНІ ЗМІНИ РЕЛІГІЙНОЇ ФІЛОСОФІЇ У дослідженні проводиться аналіз впливів змін у філософії пізнання на формування напрямків та течій європейської релігійної філософії. Предметом вивчення стають концепції Анзельма Кентеберійського, Альберта Великого, І. Канта,...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад “Донецький національний технічний університет” Кафедра історії і права ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ: НОВИЙ І НОВІТНІЙ ЧАС Навчально-методичний посібник для студентів Донецьк – 2012 Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Державний вищий навчальний заклад “Донецький національний технічний університет” Кафедра історії і права ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ: НОВИЙ І НОВІТНІЙ ЧАС Навчально-методичний посібник для...»

«Людмила Рожкова Сумський національний аграрний університет, м. Суми, 6322382010@mail.ru СУЧАСНИЙ КРАЄЗНАВЧИЙ РУХ НА СУМЩИНІ Сумщина – край із багатою історією, має давні традиції літописання. Історико-краєзнавчі дослідження були започатковані у XIX ст. уродженцями Сумщини О. Лазаревським, М. Маркевичем, О. Марковичем. У XX ст. значний внесок у вивчення історії, етнографії, культури краю здійснили краєзнавці П. Сапухін, Г. Нудьга, Л. Сапухіна, Г. Хвостенко, Б. Корогод, Г. Корогод, Б. Ткаченко....»

«                           Порівняльна професійна педагогіка 1/2013  УДК: 377.3:398(477) М. М. ТОРЧИНСЬКИЙ, д-р філол. наук, професор Хмельницький національний університет, МОН України вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016, Україна mina@ukr.net І. В. ВОЛОШИНА, спеціаліст відділу міжнародних зв’язків Хмельницький національний університет, МОН України вул. Інститутська 11, м. Хмельницький, 29016, Україна voloshka88@yandex.ua ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ФОЛЬКЛОРИСТИКИ:...»

«КЗ «Херсонська обласна бібліотека для дітей ім. Дніпрової Чайки» Херсонської обласної ради Інформаційно-бібліографічний відділ КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти» Херсонської обласної ради Методичний кабінет при управлінні освіти Херсонської міської ради ЩО ЧИТАТИ ВЛІТКУ учням 6 класу (рекомендаційний бібліографічний список) Херсон 2014 НАРОДОЗНАВСТВО. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. ГАЛУЗЕВІ ПРЕДМЕТИ Білоусенко, О. Старий Заповіт. Біблійна історія: для серед. та ст. 86.37 Б61 шк. віку / О....»

«ІНСТИТУТ ФІЛОСОФІЇ ІМЕНІ Г.С. СКОВОРОДИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ ЛЮТИЙ Тарас Володимирович УДК 141.132+13 ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ “НЕРОЗУМНОГО” Спеціальність 09.00.04 – філософська антропологія, філософія культури АВТОРЕФЕРАТ дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана в Інституті філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, у відділі філософської антропології. Науковий консультант доктор філософських...»

«Управління професійно-технічної освіти, координації діяльності вищих навчальних закладів та науки Львівської облдержадміністрації Навчально-методичний центр професійно-технічної освіти у Львівській області Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну Кріль Павліна Миколаївна НАЦ ІОНАЛЬН ИЙ К ОС ТЮ М ЯК З АСІБ ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМ ОСВІДОМОСТІ УЧНІВ ПТНЗ Методичні рекомендації Львів – 2013 ЗМІСТ Вступ 3 Формування національної самосвідомості 4 засобами...»

«208 Наукові записки ТНПУ: Літературознавство референт», а втраченим референтом її робить тотальне домінування симулякрів. Роман «Англія, Англія», приходить до висновку І. Дробіт демонструєте, що історичне минуле більше не виступає як Історія сама по собі, воно стає проекцією історії з позицій постмодернізму, одним з варіантів такої проекції є зображення історичної гіперреальності. Отже, у романі Дж. Барнс яскраво репрезентує теорію симулякрів Ж. Бодріяра та, водночас, наголошує на фікційності...»

«СУЧАСНА АНГЛІСТИКА І РОМАНІСТИКА: п’ятий МІЖНАРОДНИЙ НАУКОВИЙ ФОРУМ ПЕРШИЙ РУБІЖ НОВОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ Тези доповідей Міністерство освіти і науки України Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна П’ятий міжнародний науковий форум СУЧАСНА АНГЛІСТИКА І РОМАНІСТИКА: ПЕРШИЙ РУБІЖ НОВОГО ТИСЯЧОЛІТТЯ ТЕЗИ ДОПОВІДЕЙ Харків 2013 УДК 811.111 (063) ББК 81.2 Англ я 43 C91 Затверджено до друку вченою Радою Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна Протокол № 6 від 1 червня...»

«Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва Методико-бібліографічний матеріал Ужгород – 2012 ББК 91.9 : 74 І 11 Дане видання вміщує корисні поради, висновки вчених щодо формування розумових та навчальних здібностей дитини. Пропонуються книжкові видання, які спрямовані на розвиток уваги, пам’яті, наочно-образного та логічного мислення, інтелектуальні ігри для молодшого та середнього шкільного віку, бібліографічні матеріали. Рекомендовано бібліотечним працівникам, батькам, педагогам,...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»