WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 48 |

«УДК 39:930.85(075.8) ББК 63.5(4Укр)я73 М15 Рекомендовано вченою радою історичного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка (протокол № 10 від 20 червня 2007 ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 39:930.85(075.8)

ББК 63.5(4Укр)я73

М15

Рекомендовано вченою радою історичного факультету

Львівського національного університету імені Івана Франка

(протокол № 10 від 20 червня 2007 р.)

Рецензенти:

Г. А. Скрипник — академік, директор Інституту

мистецтвознавства, фольклористики та етнології

імені Максима Рильського НАН України;

О. Є. Лисенко — доктор історичних наук, про­

фесор, завідувач відділу історії України періоду

Другої світової війни Інституту історії України НАНУ;

С. П. Качараба —доктор історичних наук, про­ фесор, завідувач кафедри історичного краєзнавства Львівського національного університету імені Івана Франка Макарчук С. А.

М15 Етнічна історія України: Навч. посіб. — К.:

Знання, 2008. — 471 с.

ISBN 978-966-346-409-1 У посібнику узагальнено відомості з етнографічних, археологічних і різновидових писемних джерел, а також найважливіші історіографічні концепції, що розкривають питання етногенезу й етнокультурної історії українсько­ го народу. Розглянуто виступання і тяглість у часі ха­ рактеристичних компонентів української мови в писем­ них пам’ятках, звичаєво-обрядовий супровід народного побуту, місце християнської віри у житті людей, етнодемографічні процеси від доби Київської Русі до сучас­ ності.

Для студентів вищих навчальних закладів, виклада­ чів, широкого кола читачів, які цікавляться історією українського народу.

УДК 39:930.85(075.8) ББК 63.5(4Укр)я73 © С. А. Макарчук, 200 ISBN 9 7 8 -9 6 6 -3 4 6 -4 0 9 -1 © Видавництво “Знання”, 2008 ЗМІСТ Передмова

1. Предмет етнічної іс т о р ії

Розділ

1.1. Етнічна історія як галузь історичної н ауки

1.2. Основні терміни та дефініції етнічної історії людства

1.3. Предметні сфери етнічної історії людства

1.4. Український народ серед етнічних спільнот світу

Список використаної літератури

Контрольні запитання

Розділ 2. Дещо про історіографію етногенезу, етнічного розвитку та самобутності українців

2.1. Літописання XII—XVII ст. про походження народу і держави “Русь”

2.2. Питання самобутності українців та окремішності їх історичного життя в історіографії

2.3. Минуле українського народу в інтерпретації істориків Галичини XIX — початку XX ст

Список використаної літератури

Контрольні запитання

4 Зміст

Розділ 3. Давні слов’яни — автохтони Східної Європи

3.1. Писемні джерела І тис. н. е. про розселення, культуру та побут слов’янських племен

3.2. Археологічні культури І тис. н. е.

на території України та питання про їх етнічну віднесеність

3.3. Сучасний стан проблеми прабать­ ківщини слов’ян в історичній літературі

Список використаної літератури

Контрольні запитання

Розділ 4. Етнокультурні процеси на етапі дав­ ньоруської державності

4.1. Поява на історичній арені народу і держави “Русь”

4.2. Слов’янські етноси давньоруської держави

4.3. Консолідаційні процеси в межах слов’янських етносів за умов ру­ ської державності

Список використаної літератури

Контрольні запитання

Розділ 5. Український етнос в умовах золотоординського поневолення і занепаду давньоруської державності

–  –  –

інтерпретація його етнодемографічних наслідків

5.2. Польські загарбання ГалицькоВолинського князівства у XIV ст.

Етнічні процеси на західноукраїн­ ських землях у складі Польського королівства

5.3. Соціально-політичне становище українських земель у складі Велико­ го князівства Литовського, Руського і Жемайтійського. Етнокультурне життя народу

Список використаної літератури

Контрольні запитання

Розділ 6. Етносоціальний та етнокультурний розвиток України в XVI — першій половині XVII ст

6.1. Козацтво як нова соціальна і вій­ ськова верства українського суспільства

6.2. Люблінська та Берестейська унії, їх вплив на національну самоідентифікацію українських елітних верств

6.3. Етнокультурні риси українців XVI—XVII ст

Список використаної літератури

Контрольні запитання

–  –  –

7.1. Соціальні та національні причини, зміст і цілі визвольної війни україн­ ського народу середини XVII ст............ 171

7.2. Занепад національних форм державності XVII—XVIII ст.................. 179

7.3. Відмінні особливості розвитку етносоціальних організмів Лівобережжя і Правобережжя у другій половині XVII—XVIII ст

Список використаної літератури

Контрольні запитання

Розділ 8. Українська етнічна межа на заході та південному заході в історичні часи і сучасності

8.1. Історичні відомості про українськопольську межу в X—XX ст

8.2. Історичні відомості про українськословацьку й українсько-угорську етнічну межу в XIX—XX ст

8.3. Українсько-волоське міжетнічне контактування в XIV—XX ст.

і етнічна м е ж а

Список використаної літератури

Контрольні запитання

Розділ 9. Формування північної та східної ме­ жі української етнічної території........217

9.1. Вплив політичних чинників XX ст.

на українсько-білоруську етнічну м еж у

9.2. Виникнення Слобідської України і встановлення українсько-російЗміст ського адміністративного кордону в 1923—1925 рр

Список використаної літератури

Контрольні запитання

Розділ 10. Українська колонізація Нижнього Подніпров’я і Північного Причор­ номор’я

10.1. Господарське освоєння південних нижньодніпровських просторів запорозькими козаками

10.2. Російське державно-політичне просування в Північному Причорно­ мор’ї. Демографічний розвиток краю у XVIII—XIX ст

10.3. Етнокультурні риси українців за джерелами XVIII—XIX ст.................247 Список використаної літератури

Контрольні запитання

Розділ 11. Етнодемографічний розвиток Украї­ ни на початку XX ст

11.1. Українці у світі на межі XIX—XX ст

11.2. Природний і механічний рух насе­ лення підросійської України у 1897—1914 рр

11.3. Динаміка етносоціального руху насе­ лення західноукраїнських земель у 1900—1914 рр

11.4. Перша світова війна та її вплив на населення України

Список використаної літератури

Контрольні запитання

Зміст 8 Розділ 12. Історичні випробування української нації у міжвоєнні роки

12.1. Населення українських земель за матеріалами радянського перепису населення 1926 p., польського — 1931 p., румунського і чехослова­ цького — 1930 р

12.2. Трагічний вплив колективізації сіль­ ського господарства СРСР і голоду 1932—1933 pp. на народонаселення України

12.3. Польська політика полонізації Захід­ ної України та румунська — румуні­ зації Північної Буковини

Список використаної літератури

Контрольні запитання

Розділ 13. Втрати населення України за роки Другої світової війни

–  –  –

Список використаної літератури

Контрольні запитання

Розділ 14. Етнодемографічний розвиток Украї­ ни в другій половині XX — на почат­ ку XXI ст

14.1. Загальна динаміка чисельності насе­ лення України та його національ­ ного складу за переписами населен­ ня 1959,1970, 1979,1989, 2001 рр.......312

14.2. Національні меншини України............

14.3. Українці інших радянських рес­ публік

14.4. Етносоціальна характеристика на­ селення України за матеріалами перепису 2001 р

Список використаної літератури

Контрольні запитання

Розділ 15. Антропологічні риси українців.......... 330

15.1. Антропологічний поділ людства......... 330

15.2. Антропологічне вивчення українців у другій половині XIX — на початку XX ст

15.3. Праця Федора Вовка “Антропологіч­ ні особливості українського народу”...335

15.4. Антропологічні риси українців у висвітленні Василя Дяченка.............3

15.5. Предметна сфера антропології українців у дослідженнях Сергія Сегеди

Список використаної літератури


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Контрольні запитання

10 Зміст Розділ 16. Історичні етнотопоніми й етноніми (народоназви) українського народу....363 16.1. “Русь” як давній етнонім нашого народу

16.2. Поява, поширення й утвердження етнотопоніма “Україна” та етноніма “українці”

16.3. Інші українські історичні етноніми таполітоніми

Список використаної літератури

Контрольні запитання

Розділ 17. Сучасна українська діаспора................386

17.1. Українська діаспора на пострадян­ ському просторі

17.2. Українці в сусідніх державах Поль­ щі, Словаки, Угорщині, Рум унії......... 403

17.3. Українська діаспора країн Америки...

17.4. Українці в країнах Центральної та Західної Європи й інших частинах світу

17.5. Українські заробітчани в зарубіжжі у 1990—2000 рр

Список використаної літератури

Контрольні запитання

Післямова

Список використаної літератури

Список рекомендованої літератури

ПЕРЕДМОВА

За свідченнями етнологів, у світі існує від 3 тис.

до 6 тис. етносів — народів, які відмінні між собою за мовою, способом життя, часом появи на історичній арені, традиційними видами занять, традиційною культурою, релігією і віруваннями, а також за чи­ сельністю носіїв етнічної віднесеності, організацією політичного і громадського життя, ступенем прилучен­ ня народної маси до досягнень професійної культури та мистецтва і ще за багатьма ознаками. Пізнання етнічних рис різних народів і племен у формуванні багажу знань сучасної інтелектуально розвиненої людини - важлива складова частина всього процесу передачі культурних надбань та історичного досвіду попередніх поколінь новим поколінням, що перма­ нентно поновлюють людство.

Вивчення етнічної історії власного народу покли­ кане формувати у молоді й усіх людей почуття на­ ціональної гідності, усвідомлення прадавніх витоків етнічної спільності, громадянської відповідальності перед заповітами, культурною і духовною спадщиною батьків, дідів і прадідів, благородної духовної цін­ ності нації — патріотизму.

За радянських часів в історичній науці й освіті утвердилась практика бачення та дослідження обме­ женого спектра історичних тем, з-поміж яких домі­ нували питання соціально-економічних відносин, визвольної боротьби, страйків і революційних рухів, 12 Передмова формування влади і діяльність державних інститутів, розвиток професійної культури, освіти, науки, партій­ не будівництво, інтернаціональна солідарність і друж­ ба народів як похідні від означених.

Етнографія як наука, зокрема у Російській Феде­ рації і значно менше у союзних республіках, вивча­ ла також етногенез народів, їх матеріальну і духов­ ну традиційну культуру, етнічні процеси, менталітет, інші аспекти народознавства. На жаль, навіть у ша­ тах ідеології марксизму-ленінізму здобутки етноло­ гічної науки на освітнє поле потрапляли дуже рідко.

На історичних факультетах університетів читався хіба що загальний курс світової етнології обсягом до 36 год. Вивчення студентами етнічної історії окремих народів жодні навчальні плани не передбачали. Вва­ жалось, що викладання такого предмета могло нести в собі небезпеку “підогрівання” “приспаних і заглу­ шених” національних почуттів, а отже, і підриву “непорушної дружби братніх народів СРСР”.

У наш час, в умовах української державності, у навчальний план спеціальностей “Історія”, “Етно­ логія” й “Археологія”, зокрема у Львівському націо­ нальному університеті ім. І. Франка, внесений як нормативний курс “Етнічної історії України”. Автор посібника висловлює сподівання, що вивчення сту­ дентами історичних ф акультетів пропонованого курсу слугуватиме утвердженню в багажі їхніх істо­ ричних знань та історичному світогляді наукових поглядів на дискусійні питання історіографії: час виокремлення українського етносу з-поміж слов’ян­ ської етнокультурної спільності, складові субстрати праукраїнського, прабілоруського та праросійського етносів, причини появи й особливості дії конвергент­ них чинників на “руські” етноси на теренах давньої Передмова 13 Русі, сфери суспільного ж иття, що підпадали під дії тих чинників, етнічний розвиток українського на­ роду в умовах золотоординського поневолення та в умовах роз’єднання української етнічної території між сусідами.

Важливе питання посібника - висвітлення проце­ су формування етнічних меж розселення українців від X до XX ст. Належна увага присвячена етнодемографічному розвитку України з особливим інтере­ сом до етнодемографічних змін і катаклізмів у XX ст., що були викликані Першою і Другою світовими війнами, голодом 1932-1933 pp., асиміляційною по­ літикою стосовно українців з боку правлячих кіл Росії, Польщі, Румунії, депортаціями населення і ре­ пресіями, що чинили в Україні радянська та польська влада.

Автор вважав за потрібне викласти відомі в науці погляди на антропологічні риси українського народу, головно, як їх характеризували провідні українські вчені-антропологи Федір Вовк, Василь Дяченко і Сер­ гій Сегеда.

В останньому розділі посібника узагальнені сучас­ ні наукові відомості про українську діаспору.

Створюючи посібник, автор лише при висвітленні невеликої частини явищ і процесів (наприклад, про етнодемографічний розвиток західноукраїнських зе­ мель у другій половині XIX — першій половині XX ст.; переселення селян з губерній підросійської України у східні краї, губернії й області Російської імперії; українські національні рухи XX ст.; появу і поширення національних етнонімів та етнотопонімів у історичні часи та ін.) використовував власні наукові досліди. Основну ж частину тексту посібника становить стисле авторське узагальнення матеріалу, висновків 14 Передмова з досліджень багатьох українських, а також росій­ ських і польських істориків й етнологів, які, на дум­ ку автора, найдостовірніше відображають історичну реальність.

Вважаю етичним обов’язком повідомити читача, що у пропонованій книж ці використано ґрунтовно доповнений і перероблений матеріал посібника “Укра­ їнський етнос (Виникнення та історичний розвиток)”, опублікованого 1992 р. Навчально-методичним ка­ бінетом вищої освіти Міносвіти України.

Розділ 1 ПРЕДМЕТ ЕТНІЧНОЇ ІСТОРІЇ

1.1. Етнічна історія як галузь історичної науки Насамперед нагадаємо, що термін “історія” має два значення:Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 48 |
 
Похожие работы:

«До 70-ої річниці визволення Черкащини від фашистських загарбників пропонуємо до перегляду віртуальну виставку «Ціною життя відстояли мир». Адольф Гітлер та Беніто Муссоліні спільно перебували в Умані 1941-го року.Книга пам'яті України. Черкаська область [Текст] : в 5-ти т. : [історико-публіцистичний нарис]. Т. 5. : Місто Умань і Уманський район. Катеринопільський район. Тальнівський район. / [голов редкол.: Герасимов І. О., Коваль А. В., Вишневський Р. Г. [та ін.] ; [обласна редкол.:...»

«ПРЕЗЕНТАЦІЇ ФІЛОСОФСЬКО ОСВІТНІХ ВИДАНЬ Надія ГРИГОРОВА ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ НА СЛОБОЖАНЩИНІ* Центральним періодичним виданням, де широкому колу науковців та громадськості пропонуються публікації з різних проблем філософії освіти є «Науковий вісник. Серія «Філософія», який видає Харківський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди. Даний часопис — друкований орган Центру філософії освіти, створеного у 2002 р. на базі ХНПУ ім. Г. С. Сковороди та Інституту вищої освіти АПН України. У...»

«ІНСТИТУТУ ПОЛІТИЧНИХ НАУКОВІ 2010 І ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАПИСКИ ІМ. І.Ф.КУРАСА 2(46) НАН УКРАЇНИ березень — квітень Засновник: Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України; Президія НАН України Видається: з 1997 р. — книжкова серія; з 2009 р. — періодичне наукове видання Періодичність: 6 разів на рік Свідоцтво про державну реєстрацію: Серія КВ №15861 4333Р від 26.10.2009 Видання внесено до Переліку наукових фахових видань, в яких можуть публікуватися...»

«ISSN 2075-146X. Витоки педагогічної майстерності. 2013. Випуск 12 УДК 374:796“712”  ОЛЕКСІЙ ПОПОВИЧ  Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка    ЗАГАЛЬНОПЕДАГОГІЧНІ ЗАВДАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ  СУЧАСНИХ ДИТЯЧО­ЮНАЦЬКИХ СПОРТИВНИХ ШКІЛ  У  статті  аналізуються  особливості  діяльності  сучасних  вітчизняних  дитячоюнацьких  спортивних  шкіл,  підкреслюється  їхня  важлива  роль  у  системі  позашкільної  освіти.  Коротко  подана  історія  ДЮСШ  як  суто  вітчизняного ...»

«Зовнішнє незалежне оцінювання 2014 року з всесвітньої історії Відповідність завдання Програмі Зміст завдання та правильна відповідь зовнішнього незалежного оцінювання з всесвітньої історії Тема 1. ЖИТТЯ ЛЮДЕЙ ЗА ПЕРВІСНИХ ЧАСІВ.Факти: Духовна культура і вірування людей за первісних часів.Поняття та терміни: «анімізм».Знати: первісні форми релігії Тема 2. ДАВНІЙ ЄГИПЕТ. Факти: утворення держави та цивілізації в Єгипті. Влада та господарське життя у Давньому Єгипті. Знати: природно-географічні...»

«Мазурок О., Пеняк П., Шевера М. Володимир Вернадський про Угорську Русь. — Ужгород., 2003. — 94 с. — ISBN 966-02-2841-4. Комісія НАН України з розробки наукової спадщини академіка В.І. Вернадського Ужгородський національний університет Інститут українознавства ім. І. П. Крип'якевича НАН України Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України Закарпатське обласне товариство охорони пам'яток історії та культури О. Мазурок, П. Пеняк, М. Шевера Володимир Вернадський про Угорську Русь Ужгород 2003...»

«УДК 621.181 О.В.ЄФІМОВ, професор, докт.техн.наук, проф., НТУ «ХПІ», Л.І.ТЮТЮНИК, доцент, канд.техн.наук, доц., НТУ «ХПІ», Л.А. ІВАНОВА, ст. викладач, НТУ «ХПІ» Т.А. ГАРКУША, наук. співробітник, НТУ «ХПІ» О.В. СТЕЛЬНИК, магістр, НТУ «ХПІ» ІСТОРИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СТАНДАРТИЗАЦІЇ, УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ І СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОМИСЛОВОЇ ПРОДУКЦІЇ В умовах активної глобальної світової економіки успіх окремих галузей економіки на зовнішньому і внутрішньому промислових ринках повністю залежить від...»

«ЦЕРКОВНА СТАРОВИНА УДК 261.5 (477.51) Данило Рига НОВГОРОД СІВЕРСЬКА ЄПАРХІЯ ТА ЇЇ РОЛЬ У ЦЕРКОВНО РЕЛІГІЙНОМУ ТА ОСВІТНЬОМУ ЖИТТІ ПІВНІЧНОГО ЛІВОБЕРЕЖЖЯ ОСТАННЬОЇ ЧВЕРТІ XVІІІ ст. У статті йдеться про господарську та культурно просвітницьку діяльність Новгород Сіверської єпархії (1785 1797). Ключові слова: Новгород Сіверська єпархія, монастирі, православна церква. Новгород Сіверський завжди відігравав важливу роль у суспільно політич ному житті Північного Лівобережжя [1, С.18]. Він мав свою...»

«ПОЛІТИЧНІ ІДЕОЛОГІЇ І ПОЛІТИЧНА КУЛЬТУРА 165 УДК 329.8:316.75 (477) М.В. Примуш, професор, д-р політ. наук Донецький національний університет вул. Університетська, 24, м. Донецьк, Україна, 83000 ВЕКТОРИ ТРАНСФОРМАЦІЇ ІДЕОЛОГІЇ ПОЛІТИЧНИХ ПАРТІЙ УКРАЇНИ Здійснюється спроба аналізу трансформації ідеологій політичних партій в умовах сучасної України. Автор проводить історичну паралель між класичними ідеологіями та сучасними варіантами їх трансформації. Робиться висновок, що трансформація ідеологій...»

«ISSN 2075-1451. Історична пам’ять. 2012. № 28 УДК 821.161.2+7(1-32)(477.53:[06.05]) М. І. Степаненко КРАЙОВІ ВИНАГОРОДИ ЗА ВИСОКІ ЗДОБУТКИ Статтю присвячено аналізу крайових літературних, літературно-мистецьких, мистецьких та інших премій, які з’явилися на Полтавщині за останні 35 років. Опис кожної нагороди здійснено за такою схемою: рік і мета її заснування, номінації, критерії присудження, лауреати. Ключові слова: літературно-мистецька Полтавщина, обласна (районна, міська) премія, лауреати...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»