WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 |

«Андрійчук О. Я. Фізична реабілітація хворих на гонартроз : монографія / О. Я. Андрійчук ; Волин. нац. унт ім. Лесі Українки. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. с. : ілюстр. - ...»

-- [ Страница 1 ] --

ОБМІННИЙ ФОНД

бібліотеки Східноєвропейського національного університету ім. Лесі Українки

МОНОГРАФІЇ

Андрійчук О. Я. Фізична реабілітація хворих на

гонартроз : монографія / О. Я. Андрійчук ; Волин. нац. унт ім. Лесі Українки. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. с. : ілюстр. - Додатки. - Бібліогр.: с. 297-341. - ISBN 978У монографії розглянуто питання етіології та

патогенезу остеоартрозу колінного суглоба, базові рекомендації щодо діагностики, медикаментозного та немедикаментозного лікування та реабілітації хворих.

Висвітлено сучасний стан наукових напрацювань, присвячених вивченню питань фізичної реабілітації й нормативно-правове забезпечення реабілітаційної допомоги.

Аркушин, Г. Л. Іменний словотвір західнополіського говору / Г. Л. Аркушин. - Луцьк : РВВ "Вежа" ВДУ ім. Лесі Українки, 2004. - 764 с. - Бібліогр.: с. 719-763. - ISBN 966У монографії вперше здійснено системне дослідження іменного словотвору говірок Західного Полісся. Більшість матеріалу - це власні авторові записи, фольклорні твори, а також фіксації українських, польських, білоруських, російських учених.

Арцишевський Р. А. Світоглядна освіта: теорія, історія, методика : монографія / Р. А. Арцишевський ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, НАПН України,

Східноєвроп.нац. ун-т ім. Лесі Українки [та ін.]. - Луцьк :

СНУ ім. Лесі Українки, 2013. - 304 с.

У монографії вперше представлена філософськопедагогічна концепція світоглядної освіти як головної ланки і каталізатора соціалізації особистості, яка стала теоретичною основою створення інтегрованих шкільних курсів " Людина і суспільство", "Світ, людина, суспільство", "Я і світ".

Бабій М. Ф. Нові психологічні напрями організації навчального процесу з природознавства : монографія /

М. Ф. Бабій; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк :

РВВ "Вежа" ВДУ ім. Лесі Українки, 2003. - 118 с. - Бібліогр.:

с. 107-116. - ISBN 966-600-128-4.

У монографії розкрито нові психологічні підходи до організації навчального процесу в середніх класах. Основний акцент зроблено на розвиток інтелекту теоретичного змісту. Змінено характер подання навчального матеріалу, тобто традиційну форму від окремого до загального на — від загального до конкретного.

Бортніков В. І. Політична участь і демократія:

українські реалії : монографія / В. І. Бортніков ; Волин.

держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : РВВ "Вежа" ВДУ ім. Лесі Українки, 2007. - 508 с. - Бібліогр.: с. 499-507.

У монографії розглядаються теоретичні, соціальнопсихологічні та практично-політичні аспекти політичної участі громадян у процесі демократичної трансформації України кінця ХХ-початок ХХІ ст. Аналізуються структурно-функціональні та соціокультурні чинники суспільно-політичної активності населення.

Вартісні чинники регулювання реального сектору економіки України : монографія / М-во освіти і науки України, Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Екон. ф-т; за ред. Л. Г. Ліпич. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. с. : ілюстр. - Додатки. - Бібліогр. в кінці кожн. розд. ISBN 978-966-600-529-1.

У монографії аналізуються особливості, закономірності функціонування й перспективи розвитку реального сектору економіки України. Розглянуто інвестиційний потенціал реального сектору економіки України, економіко-математичне моделювання впливу вартісних чинників на зростання економіки України.

Вірна Ж. П. Мотиваційно-смислова регуляція у професіоналізаціїї психолога : монографія / Ж. П. Вірна.

- Луцьк : РВВ "Вежа" ВДУ ім. Лесі Українки, 2003. - 320 с.

: ілюстр. - Бібліогр.: с. 299-319. - ISBN 966-600-126-8.

У монографії представлено науково обгрунтований аналіз проблеми професіоналізації психолога, мотиваційносмислова регуляція особистості в ході набуття та трансформування її професійного досвіду. Розкрито технологію створення та реалізаційні можливості методу визначення стилю мотиваційно-смислової регуляції професійної реалізації.

Возняк С. С. Діяльність у вимірах культури: проблема формоутворення : монографія / С. С. Возняк ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Волин. нац.

ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі України, 2011. - 200 с. - Бібліогр.: с. 169-198. - ISBN 978-966-541-3.

У монографії висвітлено проблематику формоутворення в контексті реальностей культури.

У межах діяльнісно-комунікативного підходу до культури проаналізовано філософсько-світоглядний зміст категорій «форма» і «зміст». У руслі розгляду ціннісно-смислової реальності як субстанції культурного становлення людини окреслено зміст понять «сутність», «матерія», «субстанція», «форма» та «зміст» як світоглядних визначень культуротворчої діяльності. Розкрито характер діяльності, яка описується зазначеними категоріями в контексті осмислення та вирішення актуальних проблем у сфері сучасної освіти й виховання.

Головей В. Ю. Сакральне в мистецтві: проблеми образотворчої репрезентації : монографія / В. Ю.

Головей ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк :

ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. - 420 с. - Бібліогр.: с. 387ISBN 978-966-600-613-7.

У монографії досліджено специфіку символічної репрезентації сакрального в мистецтві. Здійснено поглиблену експлікацію понять «сакральне», «досвід священного», «естетичне», «символічне», «репрезентація». Проаналізовано історію філософськоестетичного та богословського осмислення проблем образотворчої репрезентації священного, онтології та функцій сакрального мистецтва в контексті розвитку культури. Простежено еволюцію класичного метафізичного дискурсу художньої репрезентації.

Висвітлено сучасні інтерпретації репрезентативної сутності мистецтва.

Дем’янчук О. Н. Проблеми художньо-естетичної освіти та виховання учнівської і студенської молоді в умовах національного відродження: монографія / О. Н.

Дем’янчук, Г. І. Кутузова, В. С. Петрович; за заг. ред.

О. Н. Дем'янчука. - Луцьк : РВВ "Вежа" ВДУ ім. Лесі Українки, 2001. - 130 с. - Бібліогр.: с. 120-127. - ISBN 966-600-044-Х.

У монографії розкриваються сучасні досягнення теорії та практики художньо-естетичної освіти і виховання учнівської та студентської молоді. Висвітлено зміст і специфіку підготовки студентів гуманітарних факультетів до естетичного виховання учнів у сучасній школі.

Дурманенко Є. А. Конфлікти в педагогічному процесі :

[монографія] / Є. А. Дурманенко. - Луцьк : РВВ "Вежа" ВДУ ім. Лесі Українки, 2004. - 288 с. - Бібліогр.: с. 286, бібліогр. в кінці кож. - ISBN 966-600-144-6.

Висвітлено питання конфлікту як соціального феномена, його специфічні особливості в педагогічному процесі, попередження та вирішення конфліктів у школі й у вузі.

Жуйкова М. В. Динамічні процеси у фразеологічній системі східнослов'янських мов : монографія / М. В.

Жуйкова ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : РВВ "Вежа" ВДУ ім. Лесі Українки, 2007. - 416 с. Бібліогр.: с. 369-403. - ISBN 978-966-600-263-4.

Монографію присвячено актуальним питанням діахронної фразеології та етнолінгвістики східнослов’янських мов. Фразеологія розглядається як відкрита динамічна система, в якій діють певні закономірності. У першій частині монографії з позицій когнітивної лінгвістики обговорюються питання генези сталих виразів. Друга частина монографії висвітлює історію виникнення деяких „темних східнослов’янських фразем та паремій з урахуванням широкого культурного контексту.

Засєкін С. В. Психолінгвістичні універсалії перекладу художнього тексту : монографія / С. В. Засєкін ; Волин.

нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2012. - 276 с. - Додатки. - Покажч. імен. Текст: укр., рос., англ. - Бібліогр.: с. 237-263. - ISBN 978Монографія висвітлює закономірності перекладу художнього тексту з англійської мови на українську в контексті психолінгвістики. Автор пропонує психолінгвістичну модель художнього перекладу. Модель слугує основою визначення і класифікації загальних та емпіричних перекладацьких універсалій.

Зузук Ф. В. Мінералогія уролітів. У 3 т. : монографія.

Т. 1 : Поширення сечокам’яної хвороби серед населення світу / Ф. В. Зузук ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : РВВ "Вежа" ВДУ ім. Лесі Українки, 2002. - 408 с. : іл.; табл. - Бібліогр.: с. 382-406.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


- ISBN 966-600-066-0.

У монографії викладено інформацію про географію сечокам'яної недуги. Охарактеризовано п’ять головних чинників (соціально-економічний, забруднення довкілля, кліматичний, гідрохімічні особливості питної води, геологічний), які впливають на поширення цієї хвороби. На підставі статистичного матеріалу за XVIII — ХХ ст.

досліджено поширення сечокам’яної недуги у світі залежно від її локалізації в організмі людини, а також від статі та віку дорослих хворих і дітей.

Зузук Ф. В. Мінералогія уролітів. У 3 т. : монографія. Т.

2 : Мінеральний та хімічний склад уролітів. Кн. 1 / Ф.

В. Зузук ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк :

РВВ "Вежа" ВДУ ім. Лесі Українки, 2003. - 436 с. : іл.;

табл. - Бібліогр.: с. 382-406. - ISBN 966-600-131-2.

У монографії подається інформація про мінеральний склад уролітів верхніх і нижніх сечових шляхів хворих багатьох країн світу за ХVIII-XX ст. На підставі використання значного статистичного матеріалу проаналізовано поширення мономінеральних утворень, каменеутворювальних асоціацій, а також окремих мінералів, що формують фосфатові, оксалатові, уратові та інші камені хворих Європи, Азії, Африки, Америки, Австралії.

Зузук Ф. В. Мінералогія уролітів. У 3 т. : монографія. Т.

2 : Мінеральний та хімічний склад уролітів. Кн. 2 / Ф.

В. Зузук ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк :

РВВ "Вежа" ВДУ ім. Лесі Українки, 2003. - 508 с. :

ілюстр. - Бібліогр.: с. 482-505. - ISBN 966-600-063-6.

У монографії охарактеризовано 39 мінералів, мінералоїдів і кристалічних речовин, а також аморфну органічну речовину та лікарські препарати в уролітах.

Описано мікроелементи та показано їх взаємозв’язок із мінеральними й органічними складовими уролітів.

Зузук Ф. В.Мінералогія уролітів. У 3 т. : монографія. Т.

3 : Онтогенія уролітів / Ф. В. Зузук ; Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : РВВ "Вежа" ВДУ ім. Лесі Українки, 2004. - 582 с. : іл.; табл. - Бібліогр.: с. 482-505.

- ISBN 966-600-146.2.

Викладено інформацію про онтогенію фосфатових, оксалатових, уратових, цистинових уролітів, а також утворень із органічної аморфної речовини.

Ільїн Л. В. Лімнокомплекси Українського Полісся. У 2 т. : монографія. Т. 1 : Природничо-географічні основи дослідження та регіональні закономірності / Л. В. Ільїн ;

Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; наук. ред. В. М.

Пащенко. - Луцьк : РВВ "Вежа" ВНУ ім. Лесі Українки, 2008. - 316 с. : ілюстр.

Монографію присвячено комплексному дослідженню природних, антропогенно змінених і техногенних лімносистем зони хвойно-широколистяних лісів України — водоймам, до яких належать озера, водосховища, ставки.У першому томі висвітлено природничогеографічні основи дослідження, класифікації, чинники впливу на стани й функціонування, лімнолого-географічні характеристики та регіональні закономірності водойм.

Ільїн Л. В. Лімнокомплекси Українського Полісся. У 2 т. : монографія. Т. 2 : Регіональні особливості та оптимізація / Л. В. Ільїн ; Волин. нац. ун-т ім. Лесі Українки ; наук. ред. В. М. Пащенко. - Луцьк : РВВ "Вежа" ВНУ ім. Лесі Українки, 2008. - 340 с. : ілюстр. - Додатки. Бібліогр.: с. 209-261.

Монографію присвячено комплексному дослідженню природних, антропогенно змінених і техногенних лімносистем зони хвойно-широколистяних лісів України — водоймам, до яких належать озера, водосховища, ставки.

У другому томі висвітлено регіональні особливості поліських водойм, природні ресурси, конструктивнолімнологічні засади раціонального використання та охорони водойм.

Інвестиційно-інноваційний механізм регулювання розвитку прикордонного регіону : колектив.

монографія / М-во освіти і науки України, Волин. нац.

ун-т ім. Лесі Українки, Екон. ф-т ; за ред. М. І. Карліна.

- Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2010. - 376 с. - ISBN 978-966-600-522-2.

Суть і структура механізму ефективного регулювання, регіональна політика, приватизація, інвестиції, шляхи покращення використання фінансового потенціалу, міжсекторне партнерство та адміністративнотериторіальна реформа прикордонного регіону.

Карлін М. І. Стимулювання праці в освітньо-науковій сфері: проблеми теорії і практики : монографія / М. І.

Карлін. - Луцьк : РВВ "Вежа" ВДУ ім. Лесі Українки, 2000. - 192 с. - Додатки. - Бібліогр.: с. 181-191. - ISBN 966-7294-96-Х.

У монографії розглянуто теоретичні та практичні проблеми стимулювання й оплати праці в освітньонауковій сфері в умовах переходу до ринкової економіки.

На основі аналізу досвіду розвинутих країн та країн з трансформаційною економікою запропоновано шляхи подолання труднощів у механізмі стимулювання праці освітян і науковців України.

Карпчук Н. П. Адресованість в офіційному та неофіційному англомовному дискурсі (комунікативнопрагматичний аналіз) : монографія / Н. П. Карпчук; Мво освіти і науки України. - Луцьк : РВВ "Вежа" ВДУ ім. Лесі Українки, 2006. - 162 с. - ISBN 966-600-222-1.

Вивчаються комунікативно-прагматичні характеристики категорії адресованості в офіційному та неофіційному дискурсах на матеріалі малих текстів, а саме: вступної статті законодавчого дискурсу вступу науково-технічної статті (офіційний дискурс), дискурсу анекдоту (неофіційний дискурс). У роботі представлено власне трактування поняття модель адресата та її типологічні властивості, побудовано моделі адресата офіційного й неофіційного дискурсів і власні моделі міжсуб’єктної інтеракції в межах офіційного та неофіційного дискурсів.

Квазіпотрійні халькогенідні системи : [монографія]. Т.

1 / Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки ; І. Д. Олексеюк [та ін.]. - Луцьк : РВВ "Вежа" ВДУ ім. Лесі Українки, 1999. - 168 с. : ілюстр. - Бібліогр.: с.148-160. - ISBN 966Монографію присвячено розгляду фазових рівноваг у квазіпотрійних та квазіподвійних халькогенідних системах, що їх утворюють. Наведено їх кристало- та фізико-хімічні характеристики. Для систем побудовано політермічні, ізотермічні перерізи, проекції поверхонь ліквідусу, просторові діаграми стану, які стануть основою для вибору методів, хіміко-технологічних умов синтезу, росту кристалів, одержання склоподібних і композитних матеріалів напівпровідникової техніки, нелінійної оптики, акустооптики та інших галузей.Pages:   || 2 | 3 |
 
Похожие работы:

«УДК 94(100)(079.1) ББК 63.3(0)я721-4 Л15 Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (наказ Міністерства освіти і науки України від 27.12.2013 № 1844) ЛадиченкоТ.В. Л15 Збірник завдань для державної підсумкової атеста ії із ц всесвітньої історії: 11-й кл. / Т.В. Ладиченко, Я.М. Кам алова. – б К. : Центр навч.-метод. л-ри, 2014. – 80 с. : іл., карти ISBN 978-617-626-185-8. УДК94(100)(079.1) ББК63.3(0)я721-4 © Ладиченко Т.В., Камбалова Я.М., 2014 © Центр...»

«Віктор Горобець «Волимо царя східного.» Український Гетьманат та російська династія до і після Переяслава КРИТИКА Viktor Horobets “We Prefer an Eastern Tsar.” Ukrainian Hetmanate and the Russian Dinasty Before and After the Treaty of Pereyaslav Kyiv Віктор Горобець «Волимо царя східного.» Український Гетьманат та російська династія до і після Переяслава Київ ББК 63.3 (4Укр)-3 В У книжці Віктора Горобця детально проаналізовано найскладніший і найсуперечливіший період взаємин Гетьманату та...»

«ТАВРІЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені В.І.ВЕРНАДСЬКОГО МУЗА ДМИТРО ЄВГЕНОВИЧ УДК 930.1: 261. СОЦІОКУЛЬТУРНА ІДЕНТИЧНІСТЬ СХІДНОХРИСТИЯНСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 09. 00. 03 – соціальна філософія та філософія історії Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук Сімферополь 200 Дисертацією є рукопис Робота виконана на кафедрі філософії ДВНЗ „Донецький національний технічний університет” Міністерства освіти і науки України Науковий...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка ВІСНИК КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ОГІЄНКА КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА І ПСИХОЛОГІЯ Випуск Кам’янець-Подільський „Медобори-2006” УДК:378.4:376. 1](477.43)(082) ББК:74. 3 В Рецензенти: Бондар В.І., доктор педагогічних наук, професор, академік, дійсний член НАПН України, директор Інституту педагогіки і психології Національного педагогічного...»

«Дмитро Вєдєнєєв, Володимир Єгоров (Київ) МЕЧ І ТРИЗУБ. НОТАТКИ ДО ІСТОРІЇ СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКИХ НАЦІОНАЛІСТІВ І. НАРОДЖЕНІ ПІДПІЛЛЯМ Особливості вітчизняної історії, зокрема наявність «державних» і «бездержавних» смуг в минулому українського народу, обумовили і специфіку історії спеціальних служб в Україні. Хоча за визначенням розвідка та контррозвідка є невід'ємними атрибутами саме державного організму, в історії України спостерігалося виникнення спецслужб «недержавного...»

«Державний комітет архівів України Український науково-дослідний інститут архівної справи та документознавства ПАМ’ЯТКИ археографічний щорічник 10’2009 ББК 79.3 (4Укр) я5 + 63.3 (4 Укр) я5 П 15 Пам’ятки : археографічний щорічник / Держкомархів України, УНДІАСД ; редкол.: І. Б. Матяш (гол. ред.) та ін. – К., 2009. – Т. 10. – 256 с. До щорічника включено публікації, в яких на базі архівних документів все­ бічно розкрито історію України, її адміністративних установ як у межах, так і поза межами у...»

«УДК 811.161.2 Ю. В. Громик – кандидат філологічних наук, доцент кафедри історії та культури української мови Волинського національного університету імені Лесі Українки Особливості дієслівної словозміни в українських говірках берестейсько-пінського Полісся (на матеріалі записів місцевого фольклору) Роботу виконано на кафедрі історії та культури української мови ВНУ ім. Лесі Українки У статті проаналізовано характерні особливості словозміни дієслова українських говірок берестейсько-пінського...»

«І.І. Ніточко КОМАНДА Спогади і роздуми районного керівника БЕРЕЗІВСЬКИЙ РАЙОН Одеса Прес-кур’єр УДК пп35.08:94(477.74)«1956/2003» ББК 63.3(4Ук-40д)6 Н 694 ПРАЦІ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ Том XXІХ Редакційна колегія серії: Ніточко І. І. (голова), Білоусова Л. Г. (заступник голови), Боряк Г.В., Матяш І.Б., Кульчицький С.В., Шандра В.С., Кормич Л.І., Попова Т.М., Щетников В.П., Хмарський В.М, Терентьєва Н.О., Сапожников І.В. Редакційна колегія тому: Ніточко І.І., Бурчо Й.О., Вернигора...»

«Теорія і практика викладання української Theory and Practice of Teaching Ukrainian мови як іноземної. 2009. Вип. 4. С. 3–10 as a Foreign Language. 2009. No 4. P. 3– I. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В ЧУЖОМОВНІЙ АУДИТОРІЇ УДК 811.16’34’36’373:378.147.01 ЛІНГВОДИДАКТИЧНІ ПАРАМЕТРИ ВСТУПНОГО КОМЕНТАРЯ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ СТУДЕНТАМИ-СЛАВІСТАМИ Мар’ян Скаб Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Визначено лінгводидактичні можливості вступного...»

«ПЕРЕДМОВА Друга частина другої книги каталога стародруків, виданих на Україні, включає опис видань, опублікованих протягом 1765 – 1800 рр. Завершуючи зведений каталог стародруків України, вона має і самостійне наукове значення для дослідників історії і культури останньої третини XVIII ст. Провідне місце в друкованій продукції того часу поступово зайняли світські друки: підручники, офіційні розпорядження, почасти також наукові праці і художня література. Численні видання засвідчують активізацію...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»