WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |

«Бібліографічний електронний покажчик джерел до тематичної експозиції “ День Соборності та Свободи України ”. Видання систематизовані, класифіковані та внесені в бази даних електронного ...»

-- [ Страница 1 ] --

Бібліографічний електронний покажчик джерел до тематичної експозиції

“ День Соборності та Свободи України ”.

Видання систематизовані, класифіковані та внесені в бази даних електронного

каталогу: “Книжковий фонд”, “Періодичні видання”.

Бази даних інформаційно-пошукової системи САБ “ІРБІС” відділу інформаційнобібліотечного забезпечення доступні на зовнішньому порталі Національної академії: робота

в локальній мережі та в режимі віддаленого доступу: www.academy.gov.ua/lib_about.html Для одного українського народу – одна соборна Українська Держава.

(І. Огієнко).

РОЗВИТОК ІДЕЙ СОБОРНОСТІ, СВОБОДИ, ДЕМОКРАТІЇ, ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В

УКРАЇНСЬКІЙ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІЙ ДУМЦІ ТА ЇХ ВПЛИВ НА ПРАКТИКУ СУЧАСНОГО

ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ

342.4(477)(091)(08) К 65 Конституції і конституційні акти України: історія і сучасність [Текст] : наук. вид. / Нац.

акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; упоряд.: І. О. Кресіна, О. В.

Батанов ; відп. ред. Ю. С. Шемшученко. - 3-тє вид. - К. : Юрид. думка, 2011. - 328 с. - До 15-річчя Конституції України і 20-ї річниці незалежності України. - ISBN 978-966-8602-90-0 342.4(477)(094) К 65

Конституційні акти України. 1917-1920. Невідомі конституції України [Текст]. - К. :

Філософ. і соціол. думка, 1992. - 272 с. - ISBN 5-86828-001-6 94(477)"18" К 72 Костів, К.

Книги Буття Українського Народу [Текст] : впливи Святого письма й народоправних ідей Запорізької січі та Західньої Європи на зміст " Книг Буття Українського Народу " / К. Костів. Торонто : Наук. т-во ім. Шевченка, 1980. - 189 с.

94(477)"1648/1657" У 59 Універсали Богдана Хмельницького 1648-1657 [Текст] / редкол.: В. Смолій, Г. Боряк, І.

Бутич та ін. ; упоряд. І. Крип’якевич, І. Бутич ; НАН України, Ін-т історії України, Ін-т укр.

археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. - К. : Альтернативи, 1998. - 386 с. Матеріали до українського дипломатарію. Сер 1. ). - ISBN 966-7217-53-1 НПД УКС ВР*** *** *** 342.3:323.1/.2 A95 Ave, Ukraina! Від Декларації про державний суверенітет України до Акту проголошення незалежності України 1990-2010 [Текст] : мас.-політ. вид. Т. 1. Декларація про державний суверенітет України. Ч. 1-3 ; Т. 2. Ave, Ukraina! Філософія буття країни правди, волі і добра. Ч. 1Асоц. нар. депутатів України ; відповід. ред. Я. Я. Зайко. - 2-ге вид., виправл. і доповн. - К. :

Освіта України, 2011 ; К. : Депутат, 2003. - 1432 с. - (Літопис Українотворення) (Літопис Державотворення). - Бібліогр. в підрядк. прим. - ISBN 978-966-188-187-6 342.3:323.1/.2 A95 Ave, Ukraina! Деклараціїпро державний суверенітет України 1990-2010 [Текст] : мас.політ. вид. Т. 2. Ave, Ukraina! Філософія буття країни правди, волі і добра. Ч. 4 ; Т. 3. Чуття честі.

Ч. 1-6 / відповід. ред. Я. Я. Зайко. - 2-ге вид., виправл. і доповн. - К. : Освіта України, 2011. - 1294 с. - (Літопис Українотворення) (Літопис Державотворення). - Бібліогр. в підрядк. прим. - ISBN 978-966-188-187-6 35:005.591.4](477) А 31

Адміністративна реформа в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи [Текст] :

монографія / В. М. Алексєєв, О. Ф. Андрійко, О. М. Бабич [та ін.] ; за заг. ред. Н. Р. Нижник, Н. Т.

Гончарук ; Секретаріат Каб. Міністрів України. - Дніпропетровськ : Монолит, 2009. - 384 с. Бібліогр.: с. 356-383. - ISBN 978-966-2252-13-2 35(075.8) Б 19 Бакуменко, В. Д.

Державне управління [Текст] : курс лекцій : навч. посіб. / В. Д. Бакуменко, Д. І. Дзвінчук, О.

С. Поважний ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. агентство України з питань держ. служби, Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2011. с. - Глосарій: с. 485-499. - Бібліогр.: с. 500-529 (459 назв) та в кінці лекцій. - Дод.: с. 530-535.

- ISBN 978-966-428-207-6 94(477)"16" Б 73 Богдан Хмельницький та його доба [Текст] : матеріали Міжнар. наук. конф., присвяч.

400-річчю від дня народження Великого Гетьмана ( Київ, 24-25 жовт. 1995 р. ) / Ред. В.А. Смолій та ін. - К. : Ін-т історії України, 1996. - 272 с. - ISBN 5-7702-1259-4 323.2:321.7](477) Б 83 Бортніков, В. І.

Політична участь і демократія: українські реалії [Текст] : монографія / В. І. Бортніков ;

Волин. держ. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк : Вежа, 2007. - 522 с. - Бібліогр. в кінці частин. - ISBN 978-966-600-282-5 321.01/.7:35](075.8) Б 91 Буник, М. З.

Концептуальні засади взаємодії політики і управління [Текст] : навч. посіб. / М. З. Буник ;

Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2010. - 134 с. - Бібліогр.: с. 118-124 та в кінці тем. - Глосарій: с. 125-127. - Імен. покажч.: с.

128-130. - Предм. покажч.: с. 131-133. - ISBN 978-966-8687-78-5 35.01:321.01](477) Б93 Бутирська, Т. О.

Державне будівництво: стан, суперечності, перспективи розвитку в Україні [Текст] :

монографія / Т. О. Бутирська ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К. : НАДУ, 2007.

- 484 с. - Бібліогр.: с. 451-482 (554 назви). - ISBN 966-619-219-5 929УЦР: 94(477)(035) В 35 Верстюк, В.

Діячі Української Центральної Ради [Текст] : бібліогр. довід. / В. Верстюк; Т. Осташко. - К.

: б. в., 1998. - 254 : с. - ISBN 966-02-0498-1 35.07:323.2](075.8) В 40 Взаємодія органів державної влади та громадянського суспільства [Текст] : навч. посіб.

/ Ю. П. Сурмін, А. М. Михненко, Т. П. Крушельницька [та ін.] ; за наук. ред. Ю. П. Сурміна, А. М.

Михненка ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т пробл. держ. упр. та місц.

самоврядування. - К. : НАДУ, 2011. - 387 с. - (Серія "Бібліотека магістра"). - Глосарій: с. 379-384.

- Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-619-304-2 930.2(477) В 48 Винар, Л.

Михайло Грушевський: історик і будівничий нації [Текст] : ст.. і матеріали / Л. Винар. - К. :

Фундація ім. О.Ольжича, 1995. - 304 с. - ISBN 5-7707-7675-7 94(477) В 48 Винниченко В. К.

Відродження нації. У 3 ч. – К. : Політвидав України. – 1990.

Ч. І: Доба Центральної Ради. – 348 с.– ISBN 5-319-00826-0 Ч. ІІ: (Історія української революції [марець 1917 – грудень 1919]). – 328 с.– ISBN 5-319Ч. ІІІ: (Історія української революції [марець 1917 – грудень 1919]). – 542 с.– ISBN 5-319В 48 Винниченко, В. К.

Заповіт борцям за визволення [Текст] / В. К. Винниченко ; редкол.: В. В. Біленко, С. А.

Гальченко, М. Г. Жулинський (голова) [та ін.] ; післямова М. Жулинського. – К. : Криниця, 1991. – 128 с. – ISBN 5-7707-1323-2 :

323.2:061.2:35.07 В 57 Влада і суспільство: діалог через громадські ради [Текст] : монографія / Ю. Ж.

Шайгородський, Т. С. Андрійчук, А. Я. Дідух [та ін.] ; за заг. ред. Ю. Ж. Шайгородського ; Прогр.

сприяння Парламенту ІІ Ун-ту штату Огайо, Укр. центр політ. менедж. - К. : Паливода А. В., 2011.

- 148 с. : табл., рис. - Бібліогр.: с. 140-147 (64 назви) та в підрядк. прим. - ISBN 978-966-437-218-0 35.01:316.32 В 65 Войтович, Р. В.

Глобалізація та її вплив на систему державного управління: аналіз, проблеми, перспективи [Текст] : монографія / Р. В. Войтович ; Центр дослідж. пробл. публіч. упр. - Чернівці : Технодрук, 2011. - 368 с. - Бібліогр.: с. 346-367 (350 назв). - ISBN 978-966-8658-87-7 35-027.21(091)(063) Г 16 Галузь науки "Державне управління": історія, теорія, впровадження [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 28 трав. 2010 р.). У 2 т. Т. 1 / Нац. акад. держ. упр.

при Президентові України ; редкол.: М. М. Білинська, В. Г. Бодров, В. М. Вакуленко [та ін.], за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, С. В. Загороднюка. - К. : НАДУ, 2010. - 536 с. Бібліогр. в кінці доп.

35-027.21(091)(063) Г 16 Галузь науки "Державне управління": історія, теорія, впровадження [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 28 трав. 2010 р.). У 2 т. Т. 2 / Нац. акад. держ. упр.

при Президентові України ; редкол.: М. М. Білинська, В. Г. Бодров, В. М. Вакуленко [та ін.], за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, С. В. Загороднюка. - К. : НАДУ, 2010. - 484 с. Бібліогр. в кінці доп.

929(477)"15/17" Г 44 Гетьмани України. Історичні портрети [Текст] : збірник / В. Антонович, Г. Хоткевич, М.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Василенко та ін. - К. : Журн. "Україна", 1991. - 215 с. - ISBN 5-7707-1611-8 94(477)"1917/1921"(068) Г 44 Гетьманат Павла Скоропадського: історія, постаті, контроверсії [Текст] : всеукр. наук.

конф. 19-20 трав. 2008 р. - К. : Вид-во ім. Олени Теліги, 2008. - 319 с. - ISBN 978-966-355-021-3

351.86 Г 67 Горбулін, В. П.

Національна безпека: український вимір [Текст] : наук. вид. / В. П. Горбулін, О. В.

Литвиненко ; Ін-т пробл. нац. безпеки Ради нац. безпеки і оборони України. - К. : Інтертехнологія, 2008. - 104 с. - Бібліогр. в підрядк. прим. - ISBN 978-966-1648-03-5 32-027.21 Г 69 Горлач, М. І.

Політологія: наука про політику [Текст] : підручник / М. І. Горлач, В. Г. Кремень. - К. :

Центр учб. л-ри, 2009. - 837 с. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-364-836-1 94(477)УНР "1941/1944" Г 70 Городиський, З.

Українська Національна Рада [Текст] : іст. нарис / З. Городиський. - К. : КМ Akad., 1993. с. - ISBN 5-7707-4689-0 328.1:305](075.8) Г 74 Гошовська, В. А.

Основи гендерної політики в парламентській діяльності [Текст] : навч. посіб. / В. А.

Гошовська, Н. Б. Ларіна, В. В. Святненко ; за заг. ред. В. А. Гошовської ; Нац. акад. держ. упр.

при Президентові України, Прогр. рівних можливостей та прав жінок в Україні. - К. : НАДУ, 2011.

- 97 с. - (Гендерна політика). - Глосарій: с. 83-85. - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-2333-31-2 342.534:349.2 Г 74 Гошовський, В. С.

Особливості правового регулювання трудової діяльності депутатів Верховної Ради України [Текст] : монографія / В. С. Гошовський ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К. : УкрДГРІ, 2011. - 209 с. - Бібліогр.: с. 195-208 (185 назв). - ISBN 978-966-7896-64-5 001.89:321.001.73](075.8) Г 87 Громадянське суспільство: проблеми і напрями інституційного розвитку [Текст] : навч.

посіб. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундамент. та приклад.

дослідж., Ін-т пробл. держ. упр. та місц. самоврядування ; уклад.: Ю. П. Сурмін, Т. П.

Крушельницька, В. В. Карлова [та ін.] ; за заг. ред. Ю. П. Сурміна. - К. : НАДУ, 2008. - 55 с. Бібліотека слухача. Управління суспільними процесами). - Бібліогр.: с. 51-54 (54 назви).

94(477)(08) Г 91 Грушевський, М.

Твори [Текст]. У 50 т. Т. 3. Серія: Суспільно-політичні твори (1907-березень 1917) / вид.

рада: Б. Патон, Л. Винар, І. Драч [та ін.] ; редкол.: П. Сохань (голова) [та ін.] ; Ін-т укр.

археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Львів : Світ, 2005. – 775 с. – ISBN 966ISBN 966-603-453-0(т. 3) 94(477) Г 91 Грушевський, М.

Хто такі українці і чого вони хочуть [Текст] : збірник / наук. ред. О. М. Мироненко. – К. : Тво «Знання» України, 1991. – 240 с. – ISBN 5-7770-0060-6 342.3(477) Д 28 Декларація про державний суверенітет України: історія прийняття, документи, свідчення [Текст] / Асоц. нар. деп. України ; ред. рада: О. Барабаш (голова), Я. Зайко (відп. ред.) [та ін.] ; вступ. сл. В. Литвин. - Житомир : Рута, 2010. - 867, [32] с. іл. - ISBN 978-617-581-020-0 001.89:35:327.7:328](076) Д 31 Демократичне врядування: інституційні механізми формування та реалізації системи публічного управління [Текст] : метод. рек. / В. М. Мартиненко, Н. А. Липовська, О. М. Крутій [та ін.] ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Упр. орг. фундамент. та приклад. дослідж., Харків. регіон. ін-т держ. упр. - К. : НАДУ, 2010. - 36 с. - (Бібліотека слухача. Державне управління: від теорії до практики). - Бібліогр.: с. 33-34 (38 назв).

35:342.9:005.591.4](477) Д 31

Демократичні засади державного управління та адміністративне право [Текст] :

монографія / Ю. С. Шемшученко, В. Б. Авер’янов, О. В. Скрипнюк [та ін.] ; за заг. ред. В. Б.

Авер’янова ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Юрид.

думка, 2010. - 496 с. - Бібліогр. в підрядк. прим. - ISBN 978-966-8602-89-4 34-027.21/.22(477)(063) Д 36 Держава і право суверенної України: проблеми теорії і практики [Текст] : матеріали наук.

конф. до 20-ї річниці незалежності України (Київ, 21 черв. 2011 р.) / Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького ; упоряд.: В. П. Горбатенко, І. О. Кресіна ; за ред. Ю. С.

Шемшученка. - К. : Юрид. думка, 2011. - 333 с. - Бібліогр. в кінці доп. - ISBN 978-966-8602-92-4 35.08(477)(091)(063) Д 36 Державна служба України в історичному контексті: проблеми становлення та розвитку [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. до 90-річчя держ. служби України (Київ, 18 листоп. 2008 р.). У 2 т. Т. 1 / за заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К. : НАДУ, 2009. - 48 с. - Бібліогр. в кінці доп.

35(035) Д 36 Державне управління [Текст] : словник-довідник / Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України. Ін-т пробл. держ. упр. та місц. самоврядування ; Уклад.: В.Д. Бакуменко (кер. творч. кол.), Д.О.Безносенко, І.М. Варзар та ін.; За заг. ред. В.М. Князєва, В.Д. Бакуменка. К. : Вид-во УАДУ, 2002. - 228 с. - (Наук. розробки). - Бібліогр.: с.222-225 (44 назв.). - ISBN 966Д 36 Державне управління: основи теорії, історія і практика [Текст] : навч. посіб. / В. Д.

Бакуменко, П. І. Надолішній, М. М. Іжа, Г. І. Арабаджи ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2009. - 393 с. - Бібліогр.: с. 362-371 та в кінці розд. - Слов. основ. терм.: с. 372-379. - Імен. покажч.: с. 380-392. - ISBN 978-966-394Д 36 Державне управління регіональним розвитком України [Текст] : монографія / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; за заг. ред. В. Є. Воротіна, Я. А. Жаліла. - К. : НІСД, 2010. - 288 с. - Перелік посилань в кінці розд. - ISBN 978-966-554-103-5 35(477)(063) Д 36 Державне управління та місцеве самоврядування [Текст] : тези ХІI Міжнар. наук.

конгресу, 29 берез. 2012 р. : [наук. вид.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: В. А. Ландсман (відп. ред.) [та ін.]. - Х. : ХарРІ НАДУ "Магістр", 2012. - 376 с. - Текст: укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці доп. - ISBN 978-966-390-093-Х 94(477)"1914/1920" Д 69 Дорошенко, Д.

Мої спомини про недавнє-минуле (1914-1920) [Текст]. У 4 ч. Галицька Руїна. Доба Центральної Ради. Доба Гетьманщини. Доба Директорії / Д. Дорошенко. - Мюнхен : Друк.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 6 |
 
Похожие работы:

«Г. Б. Букреєва ЦІКАВЕ ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО 2 Дидактичні ігри та вправи 5-8 класи Схвалено для використання у загальноосвітніх навчальних закладах за рішенням комісії дисциплін художньо-естетичного циклу Науково-методичної ради з питань освіти МОН України ТЕРНОПІЛЬ НАВЧАЛЬНА КНИГА – БОГДАН УДК 372.87 ББК 74.268.51 Б90 Рецензенти: кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри теорії та історії образотворчого мистецтва Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури; Л. О. Лисенко;...»

«Національний музей Тараса Шевченка Літературно-меморіальний будинок-музей Тараса Шевченка До 200-ліття Тараса Шевченка МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ, присвячена 85-річчю Літературно-меморіального будинку-музею Тараса Шевченка 4 листопада 2013 року Збірник матеріалів До 200-ліття Тараса Шевченка Київ – 2013 УДК 069:929](477-25)(06) ББК 79.0(4Укр-2К)я43 М5 Упорядкування Н.Орлової Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 85-річчю М58 Літературно-меморіального будинку-музею...»

«ЗМІСТ Вітальні листи Фотоматеріали РОЗДІЛ І Юрій Лавріненко: постать і спадщина 1. Лавріненко Лариса В саду життя (До 100-ліття з дня народження Юрія Лавріненка) 2. Масюк Надія Про Юрія Ларвріненка і його родовід 3. Яр Славутич Між “Розстріляною музою” і “Розстріляним відродженням” 4. Поліщук Володимир Юрій Лавріненко в літературному житті 20-х – поч. 30-х років 5. Наєнко Михайло Юрій Лавріненко в критиці 6. Поліщук Ярослав Імена і маски: література на тлі взаємин Юрія Лавріненка та Юрія Шереха...»

«ISSN 2078 6999. Вісник Львівського університету. Серія філософські науки. 2012. Випуск 15. С. 38–44 Visnyk of the Lviv University. Series Philosophical science. Issue 15. P. 38–44 УДК 1(091): 340.12 ФІЛОСОФІЯ ПРАВА В КОНТЕКСТІ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ Марія Альчук Львівський національний університет імені Івана Франка, вул. Університетська, 1, м. Львів, 79000, Україна, e-mail: al_chuk@bigmir.net Розглянуто важливість викладання філософії права для студентів філософських та юридичних факультетів....»

«НАУКОВО-ВИДАВНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ 24–26 жовтня цього року у Москві відбулася чергова шоста Сесія Ради з книговидання при Міжнародній асоціації академій наук. Сесію було присвячено 285-річчю від дня заснування Першої академічної типографії у Санкт-Петербурзі. Традиційно під час Сесії було оголошено підсумки щорічного Міжнародного конкурсу на кращий науково-видавничий проект Научная книга. У конкурсі 2012 року взяли участь 18 видавництв та видавничих організацій з восьми країн – учасниць СНД, а також...»

«Бібліографічний електронний покажчик джерел до тематичної експозиції “ Українська писемність та мова – основа духовності народу: становлення, розвиток, функціонування в різних сферах суспільного життя” Видання систематизовані, класифіковані відповідно до таблиць Універсальної десяткової класифікації та внесені в бази даних електронного каталогу: “Книжковий фонд”, “Періодичні видання”, “Автореферати дисертацій, захищених у Національній академії та її регіональних інститутах” Бази даних...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ НАУКОВІ ПРАЦІ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІСТОРИЧНІ НАУКИ Том 13 Кам’янець-Подiльський ББК 63.3 (2 Ук. 3) Н 16 РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ ТОМУ: В.А.Смолій, академік НАН України, доктор історичних наук, професор; Л.В.Баженов, академік УАІН, доктор історичних наук, професор; І.С.Винокур, академік УАІН, доктор історичних наук, професор; В.П.Газін, доктор історичних наук, професор; В.С.Степанков,  академік ...»

«Молодіжний науковий вісник (2010). УДК 796.03 В. П. Романюк©– кандидат наук з фізичного виховання і спорту, старший викладач кафедри олімпійського та професійного спорту Волинського національного університету імені Лесі Українки; Н. С. Войнаровська – старший викладач кафедри туристичної та спортивно-масової роботи Волинського національного університету імені Лесі Українки Прогнозування подій та явищ у спорті за допомогою електронних таблиць Мicrosoft Excel Роботу виконано на кафедрі...»

«Сергей Маловичко Марина Румянцева РЕГИОНАЛЬНАЯ И ЛОКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ: КОМПАРАТИВНЫЙ АНАЛИЗ* Редакционная коллегия Черноморского исторического журнала «Былые годы», в связи с возросшим интересом и увеличившимся количеством региональных исследований, поместила материалы экспресс-опроса, посвященного развитию и достижениям современной регионалистики. Вопросы нацелены на прояснение значимости и необходимости региональных исследований в формирующемся новом пространстве исторического знания. Вниманию...»

«ГУМАНІТАРНІ НАУКИ ДОКУМЕНТАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ СУСПІЛЬСТВІ Голова секції: Рогожа М.М., д. філос. наук, проф. Секретар секції: Клімчук О.В., асистент 04.04.2012, 1330, ауд. 8.604, 8.607 1. Артюх О.В., НАУ, Київ Інформаційні позиції України: втрати та перспективи Науковий керівник – Ількова О.Г., ст. викладач 2. Бажан Т.П., НАУ, Київ Наукові видання як вид документно-інформаційного забезпечення науководослідницької діяльності студентів НАУ Науковий керівник – Литвинська С.В., к....»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»