WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |

«342.9(477)(075.8) А 31 Адміністративне право [Текст] : підручник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого ; Ю. П. Битяк, В. М. ...»

-- [ Страница 1 ] --

НАУКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ВИДАНЬ,

ПРЕДСТАВЛЕНИХ В ЕКСПОЗИЦІЇ

“Лідерство, управлінська еліта в сучасних умовах державотворення”

Видання систематизовані, класифіковані та внесені в бази даних електронного

каталогу “Книжковий фонд”, “Періодичні видання”, “Автореферати

дисертацій, захищених у Національній академії та її регіональних

інститутах”.

Бази даних електронного каталогу інформаційно-пошукової системи відділу САБ “ІРБІС” виставлені на зовнішньому порталі Національної академії в локальній мережі та в режимі віддаленого доступу: www. academy.gov.ua/lib_about.html Історичні, теоретико-методологічні та правові засади державної служби України 342.9(477)(075.8) А 31 Адміністративне право [Текст] : підручник / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого" ; Ю. П. Битяк, В. М. Гаращук, В. В. Богуцький та ін. ; за заг. ред. Ю.П. Битяка, В. М. Гаращука, В. В.Зуй. - 2-ге вид.

переробл. та доповн. - Х. : Право, 2013. - 455 с. - Бібліогр.: с.635-638 (67 назв) та в підрядк.

прим. - Алфавіт.-предмет. покажч.: с. 640-645. - ISBN 78-966-458-195-7 : Б. ц.

[Затв. МОНМС України (протокол № 1/11-7228 від 03.08.2010)].

35(477)(08) А 43 Актуальні проблеми державного управління [Текст] : зб. наук. пр. № 1 (43) / Нац.

акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: В. В.

Корженко (голов. ред.) [та ін.]. - Х. : ХарРІ НАДУ "Магістр", 2013. - 452 с. - Зміст, відом. про авт. парал. англ. - Бібліогр. в кінці ст.

35(477)(08) А 43 Актуальні проблеми державного управління [Текст] : зб. наук. пр. Одес. регіон. ін-ту держ. упр. / Одес. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ;

редкол.: М. М. Іжа (голов. ред.) [та ін.]. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2013. - Зміст парал. англ., рос.

- Бібліогр. в кінці ст.

Вип. 2 (54). - 227 с.; Вип. 3 (55). - 189 с.; Вип. 4 (56). - 227 с.

35(477)(08) А 43 Актуальні проблеми державного управління [Текст] : зб. наук. пр. Одес. регіон. ін-ту держ. упр. Вип. 1 (57) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: М. М. Іжа (голов. ред.) [та ін.]. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2014. - 187 с. Зміст парал.: англ., рос. - Бібліогр. в кінці ст.

35:37:159.9](08) А 43 Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології [Текст] : зб.

наук. пр. Вип. 2 (5) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Херсон. нац. техн. ун-т ;

редкол.: В. Г. Бутенко (голова) [та ін.]. - Херсон : [б. в.], 2011. - 440 с.

35-027.21(091)(063) Г 16

Галузь науки "Державне управління": історія, теорія, впровадження [Текст] :

матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 28 трав. 2010 р.). У 2 т. Т. 1 / Нац. акад.

держ. упр. при Президентові України ; редкол.: М. М. Білинська, В. Г. Бодров, В. М. Вакуленко [та ін.], за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, С. В. Загороднюка. - К. : НАДУ, 2010. - 536 с. - Бібліогр. в кінці доп.

35:342.9:005.591.4](477) Д 31

Демократичні засади державного управління та адміністративне право [Текст] :

монографія / Ю. С. Шемшученко, В. Б. Авер’янов, О. В. Скрипнюк [та ін.] ; за заг. ред. В. Б.

Авер’янова ; Нац. акад. наук України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К. : Юрид.

думка, 2010. - 496 с. - Бібліогр. в підрядк. прим. - ISBN 978-966-8602-89-4 35.08:005.591.6](477) Д 36 Державна кадрова політика в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку [Текст] : наук. доп. / Ю. В. Ковбасюк, К. О. Ващенко, Ю. П. Сурмін [та ін.] ; за заг. ред. Ю. В.

Ковбасюка, К. О. Ващенка, Ю. П. Сурміна (кер. проекту) ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - К. : НАДУ, 2012. - 72 с. : табл., рис. - Назва на обкл. : Стратегія державної кадрової політики - основа модернізації країни. - Терміни: с. 65-66. - Бібліогр.: с.

66-68 (59 назв).

352(06) Д 36 Державна політика щодо місцевого самоврядування: стан, проблеми та перспективи [Текст] : зб. матеріалів конф. / Держ. фонд сприяння місц. самоврядуванню в Україні, Нац.

агентство України з питань держ. служби, Херсон. нац. техн. ун-т [та ін.] ; за заг. ред. Ю. М.

Бардачова, І. П. Лопушинського, С. В. Малікова, О. А. Тертишної. - Херсон : Олді-плюс, 2012.

- 212 с. - Частина тексту: рос. - На обкл. також: 3-я Всеукр. наук.-практ. конф. у рамках Муніцип. слухань (Херсон, 7 груд. 2012 р.). - Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-2660-72-2.

35.08 (075.8) Д 36 Державна служба [Текст] : підручник. У 2 т. Т. 1 / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Ю. В. Ковбасюк (голова), О. Ю. Оболенський (заст. голови), С. М. Серьогін (заст. голови) [та ін.]. - К. : НАДУ ; Одеса : [б. в.], 2012. - 372 с. : рис., табл. Бібліотека магістра). - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-619-319-6. - ISBN 978-966-619т. 1).

[Рекомендовано МОНМС України (лист № 1/11-20227 від 28.12.2012)] 35.08 (075.8) Д 36 Державна служба [Текст] : підручник. У 2 т. Т. 2 / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Ю. В. Ковбасюк (голова), О. Ю. Оболенський (заст. голови), С. М. Серьогін (заст. голови) [та ін.]. - К. : НАДУ ; Одеса : [б. в.], 2013. - 348 с. : рис., табл. Бібліотека магістра). - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-619-319-6. - ISBN 978-966-619т. 2) : Б. ц.

[Рекомендовано МОНМС України (лист № 1/11-20227 від 28.12.2012)] 35-027.21/.22(075.8) Д 36 Державне управління [Текст] : підручник. У 2 т. Т. 1 / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: Ю. В. Ковбасюк (голова), К. О. Ващенко (заст. голови), Ю. П.

Сурмін (заст. голови) [та ін.]. - К. : НАДУ ; Дніпропетровськ : [б. в.], 2012. - 564 с. : рис., табл. Бібліотека магістра). - Бібліогр. в кінці розд. - ISBN 978-966-619-336-3. - ISBN 978-966-619т. 1).

[Затв. МОНМС України (лист № 1/11-20226 від 28.12.2012)] 35(477)(08) Д 36 Державне управління та місцеве самоврядування [Текст] : зб. наук. пр. / Нац. акад.

держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: С. М.

Серьогін (голов. ред.) [та ін.]. - Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2013. - Бібліогр. в кінці ст.

Вип. 1 (16). - 323 с.; Вип. 2 (17). - 287 с.;

35(477)(063) Д 36 Державне управління та місцеве самоврядування [Текст] : тези ХІI Міжнар. наук.

конгресу, 29 берез. 2012 р. : [наук. вид.] / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. ; редкол.: В. А. Ландсман (відп. ред.) [та ін.]. - Х. : ХарРІ НАДУ "Магістр", 2012. - 376 с. - Текст: укр., рос., англ. - Бібліогр. в кінці доп. - ISBN 978-966-390-093.

35.088.6(042.4) Д 43 Дзвінчук, Д. І.

Вступ до спеціальності [Текст] : курс лекцій / Д. І. Дзвінчук, В. І. Малімон ; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. агентство України з питань держ. служби, ІваноФранків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2012. - 172 с. - Бібліогр.: с.

162-171 (115 назв) та в кінці лекцій. - ISBN 978-966-428-232-8.

[Рекомендовано МОНМС України (лист № 1/11-5785 від 26.04.2012)] 35:316.773.2:164.02 Д 73 Дрешпак, В. М.

Знаки та символи в державному управлінні [Текст] : монографія / В. М. Дрешпак ;

Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. Дніпропетровськ : ДРІДУ НАДУ, 2010. - 338 с. - Бібліогр.: с. 310-334 (326 назв). - ISBN 978Д 76 Друкер, П. Ф.

Задачи менеджмента в XXI веке [Текст] = Management Challenges for the 21st Century : учеб. пособие : пер. с англ. / П. Ф. Друкер. - М. : Издат. дом "Вильямс", 2007. - 276 с. - ISBN 978-5-8459-0127-9 (рус.). - ISBN 0-7506-4456-7 (англ.).

35(038) Е 64 Енциклопедичний словник з державного управління [Текст] : довідк. вид. / Нац.

акад. держ. упр. при Президентові України ; уклад.: Ю. П. Сурмін, В. Д. Бакуменко, А. М.

Михненко [та ін.] ; за ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, Ю. П. Сурміна. - К. : НАДУ, 2010. - 819 с. - Алфавіт. покажч. ст.: с. 762-816. - ISBN 978-966-619-279-3.

35(031) Е 64 Енциклопедія державного управління [Текст]. У 8 т. Т. 6. Державна служба / Нац.

акад. держ. упр. при Президентові України, Дніпропетр. регіон. ін-т держ. упр. ; наук.-редкол.:


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Ю. В. Ковбасюк (голова), В. П. Трощинський, Ю. П. Сурмін, М. М. Білинська, В. А. Гошовська [та ін.] ; наук.-редкол. шостого тому: С. М. Серьогін (співголова), В. М. Сороко (співголова) [та ін.]. - К. : НАДУ, 2011. - 523 с. - Тит. арк. парал. англ. - Алфавіт. покажч. ст.: с. 512-520. Бібліогр. в кінці ст. - ISBN 978-966-619-285-4. - ISBN 978-966-7800-79-6 (т. 6).

35(477)(08) Е 90 Ефективність державного управління [Текст] : зб. наук. пр. Вип. 31 / за заг. ред. В.

С. Загорського, А. В. Ліпенцева ; Львів. регіон. ін-т держ. упр. Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2012. - 500 с. : табл., рис. - Зміст, назви ст., анот.: укр., англ. - Бібліогр. в кінці ст.

35(477)(08) Е90 Ефективність державного управління та управлінських кадрів в умовах змін [Текст] : зб. наук. пр. / І. В. Розпутенко, О. Г. Пухкал, О. Д. Брайченко [та ін.] ; за заг. ред. І. В.

Розпутенка ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації керів.

кадрів. - К. : Вид-во НАДУ, 2005. - 168 с. - ISBN 966-619-188-1.

351:343.3/.7-048.66:35.07/.08](07)(094) З-19(с) Законодавче та нормативно-правове забезпечення запобігання і протидії корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування [Текст] : зб. навч.-метод.

матеріалів. В 2 т. Т. 1. Законодавчі та нормативно-правові акти з коментарем / Нац. акад.

держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ. кваліфікації керів. кадрів ; уклад.: В. Д.

Бондаренко, В. П. Удовиченко, В. О. Чмига [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Толкованова, Ю. В.

Ковбасюка. - К. : НАДУ, 2011. - 360 с. - (Бібліотека державного службовця). - Бібліогр.: с. 191назв). - Термінол. слов.: с. 296-325.

351:343.3/.7-048.66:35.07/.08](07)(094) З-19(с) Законодавче та нормативно-правове забезпечення запобігання і протидії корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування [Текст] : зб. навч.-метод.

матеріалів. В 2 т. Т. 2. Професійна програма та програми тематичних короткострокових семінарів з питань запобігання і протидії корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ.

кваліфікації керів. кадрів ; уклад.: В. А. Гошовська, І. Л. Савчук, Л. М. Фугель [та ін.] ; за заг.

ред. В. А. Гошовської. - К. : НАДУ, 2011. - 360 с. - (Бібліотека державного службовця). Бібліогр. наприкінці тем.

35.08:340.134](075.8) З-19

Законодавча та нормативно-правова база державної служби України [Текст] :

навч.-метод. матеріали / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Ін-т підвищ.

кваліфікації керів. кадрів ; уклад.: Л. М. Фугель, Н. Б. Ларіна, М. Т. Солоха [та ін.] ; за заг. ред.

В. А. Гошовської. - К. : НАДУ, 2010. - 172 с. - Бібліогр.: с. 39-41.

35(477)(08) З-41 Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України [Текст] : [наук. вид.]. Вип. 1 / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка. - К. : НАДУ, 2013. - 264 с. - Бібліогр. в кінці ст.

35.08(477)(091) І 49 Ілюстровані начерки з історії державної служби України [Текст] / уклад.: А. В.

Вишневський. - К. : Центр сприяння інституц. розв. держ. служби, 2007. - 17 с. - ISBN 966нновації в державному управлінні: системна інтеграція освіти, науки, практики [Текст] : матеріали наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 27 трав. 2011 р.). У 2 т. / Нац.

акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: М. М. Білинська, В. Г. Бодров, В. М.

Вакуленко [та ін.] ; за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, В. П. Трощинського, С. В. Загороднюка. - К. :

НАДУ, 2011. Бібліогр. в кінці ст.

Т. 1. - 644 с.; Т. 2. - 543 с.

35.08(091)(477) І-90 Історія державної служби в Україні : наук. вид. : у 5 т. 6 кн. / відп. ред.

Т. В. Мотренко, В. А. Смолій ; редкол.: С. В. Кульчицький (кер. авт. кол.) [та ін.] ; Голов. упр.

держ. служби України, Ін-т історії НАН України. – К. : Ніка-Центр, 2009. - ISBN 978-966-521Т. 1. - 544 с. - ISBN 978-966-521-520-2 Т. 2. - 512 с. - ISBN 978-966-521-521-9 Т. 3. - 656 с. - ISBN 978-966-521-524-0 Т. 4. - 872 с. - ISBN 978-966-521-525-7 Т. 5. Кн. 1. - 824 с. - ISBN 978-966-521-526-4 Т. 5. Кн. 2. - 636 с. - ISBN 978-966-521-552-3 005.2/.5:35.07/.08](075.8) М 50 Менеджмент для публічної влади [Текст] : навч. посіб. / М. П. Бутко, І. М. Бутко, І. М.

Бушай [та ін.] ; за ред. М. П. Бутка ; Нац. агентство України з питань держ. служби, М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черніг. держ. технол. ун-т. - Ніжин : АспектПоліграф, 2011. - 360 с. - Бібліогр. в кінці розд. - Термінол. покажч.: с. 349-358. - ISBN 978Рекомендовано МОН, молоді та спорту України (лист №1/11-6311 від 19.07.2011)] 35.07/.08:005.3](075.8) М 50 Менеджмент у державному управлінні: особлива частина [Текст] : навч. посіб. / В.

П. Пєтков, С. В. Пєтков, Л. Р. Наливайко [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Пєткова ; М-во освіти і науки України. - К. : КНТ, 2012. - 216 с. - Бібліогр.: с. 178-194. - Дод.: с.211-214. - ISBN 978Рекомендовано МОН України (лист № 1.4/18-Г-1040 від 02.07.07)] 351.851:378:005.591.6](06) М 74 Модернізація галузевих стандартів вищої освіти та розвиток магістерських програм у галузі знань "Державне управління" [Текст] : матеріали щоріч. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 24-25 жовт. 2013 р.) / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ;

за заг. ред. Ю. В. Ковбасюка, К. О. Ващенка, М. М. Білинської. - К. : НАДУ, 2013. - 364 с. Бібліогр. в кінці доп.

35:005.591.6:(061.1ЄС+477)(06) М 74

Модернізація державного управління та європейська інтеграція України [Текст] :

матеріали щоріч. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.). У 2 т. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України ; редкол.: М. М. Білинська, В. Г. Бодров, В. М.

Вакуленко [та ін.] ; за наук. ред. Ю. В. Ковбасюка, К. О. Ващенка, С. В. Загороднюка. - К. :

НАДУ, 2013. - Назва на обкл. : Модернізація державного управління та європейська інтеграція України=Modernization of Public Administration and European Integration of Ukraine. Бібліогр. в кінці доп.

Т. 1. - 588 с.

Т. 2. - 360 с.

35:005.591.6:(061.1ЄС+477)(06) М 74Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 9 |
 
Похожие работы:

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДВНЗ «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» Міжнародна науково-технічна конференція Матеріали конференції СТАЛИЙ РОЗВИТОК ПРОМИСЛОВОСТІ ТА СУСПІЛЬСТВА Том 2 Кривий Ріг 2014 ББК 74.58(94.3) УДК 378(082) C 76 Редакційна колегія: Ступнік М. І., д-р техн. наук, проф. (відповідальний редактор); Моркун В. С., д-р техн. наук, проф. (заступник відповідального редактора); Бакум З. П. д-р пед. наук, проф., Дороніна Т. О. д-р пед. наук, доц., Стецкевич В. В., д-р і....»

«А. Ф. Шушкевич НародНа лялька Технологія виготовлення Тернопіль нАвчАльнА книгА — БогдАн УДК 745 ББК 85.125 Ш 98 Шушкевич А.Ф. Ш 98 Народна лялька.Технологія виготовлення : навчально-методичний посібник / А.Ф.Шушкевич. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2014. — 200 с. + 8 с. : вкл. : іл. ISBN 978-966-10-3684-9 Навчально-методичний посібник підготовлений за програмою варіативного модуля «Технологія виготовлення української народної ляльки-оберега» до навчальної програми «Технології» 10-11...»

«Список літератури, яка надійшла до бібліотеки у IІІ кварталі 2007 року 2 Природничі науки 20 Гусейханов М.К., Раджабов О.Р. Концепции современного естествознания: Учебник.– М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2004. – 692 с.22.18я73 Дослідження операцій в економіці: Підручник / І.Федоренко, О. Черняк, О. Карагодова та ін. – К.: Знання, 2007. – 558 с. – (Вища освіта ХХІ століття).28.080ц Тарасова В.В. та ін. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на...»

«168 Право: історія, теорія, практика піднаглядні органи та особи. У свою чергу, предмет ототожнюють з об'єктом, діяльністю піднаглядних органів та осіб, виконанням, дотриманням і відповідністю законам або обмежують зміст цього поняття актами і діями органів та осіб, які входять у предмет нагляду [1, с. 17, 20; 3, с. 12-13]. Цілями прокурорського нагляду слід вважати результат, на досягнення якого спрямована вся діяльність прокуратури в цілому і, зокрема, її найважливіша функція – прокурорський...»

«УДК 338.46:330.8 Донецький національний університет економіки і Марина Горожанкіна, д-р екон. наук, доц.1, торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Світлана Плакида2 м. Донецьк, Україна, 1 – e-mail: gormar52@gmail.com; 2 – e-mail: svetlana.plakida@ukr.net ГЕНЕЗИС СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТКУ ПОСЛУГ Marina Gorozhankina, Dr. Sc. (Eсon.), AsDonetsk National University of Economics and Trasoc. Prof.1, de named after Mykhayilo Tugan-Baranovsky, Donetsk, Ukraine, 1 – e-mail: gormar52@gmail.com; Svetlana...»

««Вітчизняна наука: сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку» «Проблемы и перспективы развития науки в начале третьего тысячелетия в странах СНГ» 3 МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» молодіжна громадська організація «НЕЗАЛЕЖНА АСОЦІАЦІЯ МОЛОДІ» студентське наукове товариство історичного факультету «КОМІТЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІЇ ТА СУЧАСНОСТІ»...»

«УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА БІБЛІОТЕКА ДЛЯ ДІТЕЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ ДАЙДЖЕСТ Вип. 10 ХАРКІВ – 2012 Крістіне Ньостлінгер в 1936 р.) (народ. Любий друже, пропонуємо тобі познайомитися з талановитою австрійською письменницею – Крістіне Ньостлінгер. Вона одна з найбільш оригінальних та цікавих авторів у царині світової дитячої літератури. Майбутня казкарка наро-дилася у Відні 13 жовтня 1936 року. Закінчивши школу, вступила до Віденської...»

«ЛІНГВІСТИЧНІ СТУДІЇ. Випуск 27 Валерія Фомічова УДК 811 + 8144 (811.161.2 + 811.111) ПРИЧИНИ СУБСТАНТИВНОЇ АМОРФІЗАЦІЇ (НА МАТЕРІАЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ) У статті здійснюється спроба встановити загальні та часткові причини субстантивних аморфізаційних змін в українській та англійській мовах, визначити співвідношення між причинами аморфізації в цих мовах. Субстантивна система досліджується в термінах лінгвістичної типології. У статті встановлюється типологічна кваліфікація...»

«Управління культури національностей та релігій культури, Київської обласної державної адміністрації Київська обласна бібліотека для дітей тека Київській обласній бібліотеці для дітей 105 років років! 1909-2014 Київщина культурно мистецька: культурно-мистецька портрет у часі і просторі. просторі Каталог експозиції книжково книжково-ілюстративної виставк виставки Київ 2014 УДК 017:02 ББК 91.9 К 38 Київщина літературно-мистецька: портрет у часі і просторі. Каталог експозиції кн.-ілюстр. вист. /...»

«Управління культури обласної державної адміністрації Обласна бібліотека для юнацтва ім. Бориса Лавреньова Науково-методичний відділ На замітку методисту Інформдайджест Вип. 9 Херсон ББК 78.342 (4УКР-ХЕС) Н12 На замітку методисту : інформдайджест / укл. Тарадименко І.І., Козаченко О.О.; Херсонська обл. б-ка для юнацтва ім. Б.Лавреньова. – Херсон : [Б.в.], 2014. – Вип.9. – 30 с. У рік відзначення 70-річчя утворення Херсонської області краєзнавчий напрям у діяльності бібліотек набув особливої...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»