WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 88 |

«СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА Навчальний посібник Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів Київ УДК ...»

-- [ Страница 1 ] --

С. С. Пальчевський

СОЦІАЛЬНА

ПЕДАГОГІКА

Навчальний посібник

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник

для студентів вищих педагогічних навчальних закладів

Київ

УДК 37.013.42 (075.8)

ББК 74.200 я 73

П 146

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

як навчальний посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів

(лист № 14/18.2 – 2713 від 20.12.2004 року)

Рецензенти:

доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України В.І.Бондар;

доктор педагогічних наук, професор Б.С. Мітюров.

Пальчевський С. С.

Соціальна педагогіка: Навчальний посібник – К.: Кондор, 2005. – 560с.

П 146 У посібнику розглядаються загальнотеоретичні та практичні питання соціаль но педагогічної роботи з людьми різновікових груп та категорій. Використовується найновіший вітчизняний і зарубіжний соціально педагогічний досвід.

Посібник розрахований не лише на професорсько викладацький склад та студентів вищих навчальних закладів, спеціалістів практиків та працівників на родної освіти, а й на керівників трудових колективів, посадовців осіб – усіх, хто певним чином у силу своїх професійних та громадських обов’язків працює з людьми.

ISBN 966 351 020 Х УДК 37.013.42 (075.8) ББК 74.200 я 73 ISBN 966 351 020 Х © С. С. Пальчевський, 2005 © «Кондор», 2005 Зміст Розділ 1. Теорія соціальної педагогіки

1.1. Соціальна педагогіка: її предмет, функції та прикладні завдання.................. 5

1.2.Філософські основи сучасної соціально педагогічної діяльності.................. 14

1.3. Психолого педагогічні основи соціалізації людської особистості з метою гармонізації власно особистісних та загальносуспільних інтересів............... 39

1.4. Суґестологічна майстерність соціального педагога

1.5. Екопсихологічна система особистості. Вплив мікрочинників соціалізації на її формування

1.6. Формування екопсихологічної системи особистості в умовах впливу мезочинників соціалізації

1.7. Роль основних джерел макрочинників соціалізації у формуванні екопсихологічної системи особистості

1.8. Вплив мегачинників соціалізації на формування людської особистості...... 151

1.9. Проблеми сучасної віктимології

1.10. Із історії вітчизняної масової практики виховання

1.11 З історії масової практики соціалізації народів світу

1.12. Соціальна робота і соціально педагогічна діяльність у зарубіжних країнах

Розділ 2. Методики, технології, стратегії і тактики соціально педагогічної роботи з людьми різних вікових груп та категорій

2.1. Стратегії соціально педагогічної роботи з клієнтами у світлі основних психологічних теорій особистості

2.2. Стратегії, методики і тактики соціально педагогічної роботи з клієнтами у кризові періоди їх життя

2.3. Робота соціального педагога з молодим подружжям та дітьми раннього дитячого і дошкільного віку

2.4. Робота соціального педагога в загальноосвітніх навчальних закладах........ 352

2.5. Особливості соціально педагогічної роботи з підлітками, схильними до правопорушень, та з дітьми шкільного віку із неблагополучних сімей у мікрорайонах, навчальних закладах інтернатного типу, притулках і дитячих будинках

2.6. Робота соціального педагога з молодими інвалідами, хворими та обдарованими учнями

4 С. С. Пальчевський. Соціальна педагогіка

2.7. Соціально педагогічні заходи, спрямовані на надання допомоги ВІЛ інфікованим, наркозалежним і залежним від психотропних речовин клієнтам та втягнутим у ранню проституцію

2.8. Соціально педагогічна підтримка в’язнів у пенітенціарних установах та після виходу з них

2.9. Соціалізація молодих фахівців у процесі підготовки їх до трудової діяльності

2.10. Соціально педагогічні аспекти в діяльності керівників трудових колективів

2.11. Соціально педагогічна робота з пенсіонерами та з бездоглядними дорослими людьми

2.12. Автосуґестопедичні основи формування особистості соціального педагога як фахівця

–  –  –

Соціальна педагогіка, її структура. Процес соціалізації.

Функції та прикладні завдання соціальної педагогіки.

Система соціалізації на шляху до інформаційного суспільства.

Термін «соціальна педагогіка» запропонований німецьким педагогом А.Дістервегом понад 100 років тому. Однак дотепер він не має однозначного трактування. Слово «соціальний» (від лат. socialis – суспільний) вказує на залучення особистості до певної групи людей з метою організації спільної життєдіяльності, фізичного та духовного розвитку. В історії українського народу прикладом форм такого залучення можуть бути відомі земляцтва та братства.

Соціальна педагогіка трактується як одна з галузей загальної педа гогіки, що займається проблемами педагогічного впливу суспільства на процес виховання (В.М.Галузевський). Вітчизняні вчені В.М. Галузинсь кий та М.Б.Євтух у своєму посібнику з педагогіки охоплюють лише ті аспекти соціальної педагогіки, що стосуються вчителів загальноосвітніх шкіл. Тому в їхньому розумінні це поняття означає «… окрему галузь теорії виховання, яка охоплює виховну діяльність позашкільних уста нов: роботу школи і педагогів з батьками за місцем проживання дітей і підлітків у мікрорайонах шкіл; працю в інспекціях РВВС з неповноліт 6 С. С. Пальчевський. Соціальна педагогіка німи; культурно освітню педагогічну діяльність у клубах і бібліотеках, їхніх дитячих секторах і, нарешті, особливості навчально виховного про цесу в інтернатних установах, дитячих будинках, групах продовженого дня» (В.М. Галузинський, М.Б. Євтух Педагогіка: теорія та історія. – К., 1995. – С.129).

Інші дослідники розглядають соціальну педагогіку як «теорію і прак тику навчання і виховання окремих особистостей чи груп людей, інколи об’єднаних соціальними негараздами, що вимагає допомоги в реабілітації або лікуванні»(Ю.В.Василькова, Т.А. Василькова). Прийнято також виз начати цю галузь педагогіки як таку, що «розглядає соціальне виховання всіх вікових груп і соціальних категорій людей в організаціях, спеціально для цього створених»(А.В.Мудрик).

Соціальна педагогіка вступає в міждисциплінарні контакти із філо софією сучасної освіти та виховання, соціологією освіти та виховання, суґестологією, етикою, соціальною психологією і такими її складовими, як: психологія економічного життя, психологія політичного життя, пси хологія права, релігії, інформації та освіти, психологія побуту, психоло гія управління. Зважаючи на це, на думку В.Д. Семенова, «соціальна педа гогіка або педагогіка середовища є науковою дисципліною, яка інтегрує наукові досягнення суміжних наук і реалізує їх у практиці суспільного виховання» (Семенов В.Д. Взаимодействие школы и социальной среды.

– М., 1986. – С.16).

Залежно від характеру процесів соціалізації та їх локалізації складови ми соціальної педагогіки є дошкільна педагогіка, педагогіка школи, педаго гіка професійної освіти, виховання в закритих закладах, дитячих і юнаць ких організаціях, педагогіка клубної роботи, педагогіка середовища, військо ва педагогіка, виробнича педагогіка, педагогіка тимчасових об’єднань, пе дагогіка соціальної роботи (А.В.Мудрик).

Таким чином, соціальна педагогіка в сучасних дослідженнях визнаєть ся розділом педагогіки зі своїми особливими методами соціальної, вихов ної та освітньої діяльності, спрямованими на самовиховання, самовдос коналення, самоорганізацію та самоствердження особистості (Ю.В.Василь кова, Т.А.Василькова).

Певна неоднозначність у трактуванні поняття «соціальна педаго гіка» пояснюється кількома причинами. У радянський період до 80 х років минулого століття у вітчизняній педагогічній науці це поняття не вживалося, оскільки соціальна педагогіка вважалася «одним із на прямів буржуазної педагогіки» (Педагогическая энциклопедия. – М., 1968 ). З другого боку, проблеми соціалізації тривалий час розроблялися Розділ 1. Теорія соціальної педагогіки 7 в рамках так званої диспозиційної концепції регуляції соціальної пове дінки залежно від ступеня включення в суспільні відносини. Тому увага вітчизняних психологів і педагогів тривалий час спрямовувалася на ви ховання в інституціонізованих освітніх системах. Поза увагою залиша лися виховні процеси, які тривали поза офіційними структурами.


Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


Соціально економічні зміни в країні останніх років, розвиток про цесів глобалізації вимушують подивитися на завдання соціалізації, а відтак, і на сам предмет соціальної педагогіки з позицій сьогодення. Для цього необхідно детальніше розглянути термін «соціалізація».

У психологічній літературі під цим поняттям розуміють процес і ре зультат засвоєння та активного відтворення індивідом соціального досві ду у процесі спілкування та діяльності (А.В.Петровський, М.П.Ярошевсь кий). Визнається, що соціалізація індивідуума відбувається як в умовах стихійного впливу на особистість різних обставин життя, так і в умовах цілеспрямованого виховання.

У різних наукових школах поняття соціалізації отримало різну інтер претацію. Так, у необіхевіоризмі його трактують як соціальне навчання; у школі символічного виховання інтерракціонізму – як результат соціальної взаємодії, у «гуманістичній психології» – як самоактуалізацію Я концепції.

Подібні підходи не суперечать один одному. Акцентуючи увагу на певному боці феномена, вони лише підтверджують його багатоаспектність.

У сучасній соціальній педагогіці соціалізацію розглядають, з одного боку, як процес інтеграції, під час якого індивід із певними біологічними задатками набуває якостей, необхідних йому для життєдіяльності в суспільстві, а з іншого, як процес формування, розвитку і становлення осо бистості під впливом навчання, виховання та засвоєння елементів культу ри, норм, цінностей і соціальних ролей, які є сутнісними для цього суспіль ства та певних соціальних спільностей (В.М. Галузевський). У її основі вба чають «набуття людською істотою психологічного статусу суспільного інди віда, введення його в активне суспільне життя й засвоєння ним основної системи духовних цінностей» (Молодь і дозвілля / О.В.Безпалько, А.Й.Капсь ка, В.Т.Куєвда, К.В.Щербакова. – К., 1994. – С.4.).

Процес соціалізації поділяють на два взаємопов’язаних етапи – адап тацію та інтерналізацію. Перший із них передбачає пристосування лю дини до навколишнього суспільного середовища, другий – засвоєння та привласнення людиною знань, норм певного суспільства, що стають скла довими елементами самосвідомості її особистості.

Основні сфери соціалізації індивіда – спілкування, діяльність, само свідомість.

8 С. С. Пальчевський. Соціальна педагогіка У сфері спілкування відбувається засвоєння елементів культури, норм, цінностей, соціальних ролей, які є сутнісними для певних соціальних спільностей на певному історичному етапі. У сфері діяльності опанову ються різноманітні види праці, відбувається орієнтація в них, розуміння їхньої суті та сенсу. У сфері самосвідомості формується образ власного «Я», визначаються власні соціальна належність, соціальна роль, система соціальної орієнтації.

Процес соціалізації супроводжує людину все життя – від народження до смерті. Умовно його можна поділити на низку вікових етапів: дошкільний, шкільний, вибору сфери діяльності, реалізації вибору сфери діяльності, післятрудовий.

У ході соціалізації мають місце цілеспрямовано організовані форми соці алізації та стихійні.

Окремі дослідники пропонують розглядати соціальну педагогіку «в плані соціальної філософії, яка стверджує, що людина, середовище і ви ховання, розвиток людини від народження до смерті знаходиться під впли вом зовнішніх і тільки зовнішніх обставин» (Василькова Ю.В., Василь кова Т.А. Социальная педагогика. – М., 2000. – С. 14). Погодитися з цим важко. Вітчизняний дослідник проблем розвитку і самореалізації особис тості академік О.В.Киричук, наприклад, поряд із зовнішніми умовами розвитку і самореалізації особистості виділяє і внутрішні. На його думку, такою внутрішньою, інтегративною умовою виступає духовно катарсизна активність особистості. Дух у цьому випадку трактується як «іманентна здатність людини до вільного діяння, вчинку, специфічна людська риса, що репрезентується її ціннісно смисловою свідомістю, на відміну від по нятійно логічної; катарсис (у загальному вигляді) – інстинкт самоочи щення, спрямований на відокремлення індивіда (особистості) від середо вища і необмежене підвищення його над цим середовищем» (Киричук О.В. Розвиток і самореалізація особистості в умовах освітнього закладу // Рідна школа. – 2002 р. – №5. – С.29).

Прояви духовно катарсисної активності вчений визначає за резуль татами дослідження на креативно творчому рівні саморегуляції дозвіллє во ігрової, фізично оздоровчої, художньо образної, предметно перетво рювальної, навчально пізнавальної, соціально комунікативної, громадсь ко корисної, національно громадянської активності.

Зважаючи на це, ми схильні вважати соціальну педагогіку наукою, яка розглядає можливості надання допомоги у становленні розвитку та самореа лізації особистості на основі синергетичного поєднання як зовнішніх так і внутрішніх умов, цілеспрямовано організованих форм соціального впливу та Розділ 1. Теорія соціальної педагогіки 9 стихійних. Особлива увага при цьому звертається на пошук ефективних шляхів подолання тих перешкод, які заважають повноцінному процесу соц іалізації як кожної окремої людини, так і певних груп людей, нерідко об ’єднаних спільною бідою, горем, життєвими прорахунками.

Отже, предметом соціальної педагогіки є дослідження всієї суми чинників, як зовнішнього, так і внутрішнього характеру, цілеспрямовано організованих та стихійних, які впливають на процес соціалізації як окремої людини, так і груп людей упродовж усього їхнього життя. Важливим тут є визначення шляхів, за собів та методів виховання, які б зробили процес соціалізації найефективнішим.

Функції соціальної педагогіки

В узагальненому вигляді їх можна сформулювати так:

дослідницька, проектна, доброчинна, кореагуючо координаційна, пропагандистська, виховна, соціально правова, соціально реабілітаційна.

Дослідницька передбачає вивчення та узагальнення як вітчизняного, так і зарубіжного досвіду вирішення проблем соціалізації. Дослідження можливостей застосування його в конкретний час у конкретних умовах.

Проектна зводиться, з одного боку, до проектування ефективних моде лей соціалізації з відповідною системою стратегій, тактик, методик та тех нологій соціальної роботи, а, з іншого, до вироблення у соціальних педа гогів умінь прогнозування розвитку процесів соціалізації.Pages:   || 2 | 3 | 4 | 5 |   ...   | 88 |
 
Похожие работы:

«Підводна техніка і технологія Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю УДК 005.3 Задачі сертифікації організацій, які виконують проекти з глибоководної археології Автор: А.В. Надточій, Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, м. Миколаїв, Україна Глибоководна археологія (ГА) – це сучасна наукоємна діяльність, яка включає комплекс підводних робіт по виявленню, фіксації, науковому дослідженню, визначенню наукової й культурної цінності,...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ» ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «НАЦІОНАЛЬНИЙ ГІРНИЧИЙ УНІВЕРСИТЕТ» НОВІ ПІДХОДИ ДО РОЗВИТКУ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ В УМОВАХ МОДЕРНІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ОСВІТИ Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 100-річчю з дня народження Є.С. Березняка 24 квітня 2014 року, м....»

«НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ ІНСТИТУТ СХОДОЗНАВСТВА ІМ. А. КРИМСЬКОГО ХРАПУНОВ Микита Ігорович УДК 94.4 “0375/1100” (477.75) : 351/354 АДМІНІСТРАЦІЯ ВІЗАНТІЙСЬКОГО ХЕРСОНА (КІНЕЦЬ IV–XI СТ.) 07.00.02 – Всесвітня історія Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук Київ – 2009 Дисертацією є рукопис. Робота виконана у відділі візантології Кримського відділення Інституту сходознавства ім. А.Кримського Національної академії наук України. Науковий керівник:...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ НАУКОВИЙ ВІСНИК № 1 (209) Одеса – 2014 Науковий вісник • Одеський національний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – Науки: економіка, політологія, історія. – 2014. – № 1 (209). – 205 с. – Мови: укр., рос., англ. Редакційна колегія Редакційна колегія затверджена Вченою радою Одеського національного економічного університету. Протокол № 4 від...»

«Электронная библиотека Головна мета цих «Методичних рекомендацій до курсу Історії західної філософії » допомогти студентам у процесі самостійного вивчення цієї дисципліни. Ви маєте перед собою помічник, який надасть вам можливість орієнтуватися у першої частині курсу Історії західної філософії для відділення культурології філософського факультету. Слід мати на увазі, що курс Історія західної філософії складається з трьох частин, перша з котрих займає другий навчальний семестр, а друга та третя...»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ ІСТОРІЯ СВІТОВОЇ КУЛЬТУРИ: КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів напрямів «Архітектура» та «Образотворче мистецтво» Київ 2012 УДК 930.85 ББК 71.0 І-90 Укладачі: Т.В. Шевельова, асистент О.О. Коцюбанська, кандидат історичних наук, доцент Рецензент: Л.Г. Бачинська, кандидат архітектури, професор Відповідальний за випуск Є.В. Перегуда, канд. політ. наук, доцент. Затверджено на засіданні...»

«Міжнародний інститут освіти, культури та зв'язків з діаспорою НУ «Львівська політехніка» ДІТИ ЕМІГРАНТІВ ПРО СЕБЕ Сповіді. Думки. Судження. БІЛЬ Видавничий відділ «Артос» Фундація «Андрей» Львів 2008 ДІТИ ЕМІГРАНТІВ ПРО СЕБЕ. Сповіді. Думки. Судження. Біль ДІТИ ЕМІГРАНТІВ ПРО СЕБЕ. Сповіді. Думки. Судження. Біль ШАНОВНІ УКРАЇНЦІ! У ваших руках – незвичайна книжка, це не просто збірка оповідань маленьких авторів. Перед вами – твори, поштовхом для яких стали реальні життєві історії. Їх написали...»

«Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича Факультет історії, політології та міжнародних відносин Магістерська програма Спеціальність 8.15010005 – Державна служба Галузь знань 8.150000 – Державне управління Чернівці 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ВИПУСКОВУ КАФЕДРУ Назва кафедри – кафедра політології та державного управління Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Завідувач кафедри – д.політ.н., проф. Круглашов...»

«Часопис Національного університету Острозька академія. Серія Право. – 2012. – №1(5) УДК 343.123.1 І. В. Потайчук кандидат юридичних наук, доцент кафедри приватної охоронної діяльності (Інститут управління та права Запорізького національного технічного університету) ВЗАЄМОДІЯ ОРГАНІВ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ: МИНУЛЕ І СУЧАСНІСТЬ Досягнення успіху в розкритті та розслідуванні злочинів великою мірою залежить від взаємодії органів, які беруть участь у цій діяльності. Проблема взаємодії...»

«Лариса Бадья УЧИТЕЛЬСЬКІ З’ЇЗДИ ТА КУРСИ НА УКРАЇНІ У 70-ТІ РОКИ ХІХ ст. Учительські з’їзди та курси 70-х років ХІХ ст. відіграли значну роль у підвищенні рівня викладання у народних школах, які створювалися саме у цей час, і започаткували сучасні заклади післядипломної освіти вчителів. Проте у сучасній історикографічній літературі їм не приділено належної уваги. Метою статті є дослідження передумов появи та хронології проведення на Україні літніх учительських з’їздів та курсів у перші...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»