WWW.UK.X-PDF.RU

БЕЗКОШТОВНА ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА - Книги, видання, автореферати

 
<< HOME
CONTACTS
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы

Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы
Pages:   || 2 |

«Поряд з друкованими працями саме цей комплекс архівних свідчень як ніякий інший вводить сучасного дослідника у творчу лабораторію вченого, розкриває процес нагромадження емпіричних знань ...»

-- [ Страница 1 ] --

УДК 37(09) (477)

ПЕДАГОГІЧНА БІОГРАФІЯ ВОЛОДИМИРА АНТОНОВИЧА

В ІСТОРИКО-АРХІВНИХ ДОКУМ ЕНТАЛЬНИХ

СВІДЧЕННЯХ

Олександр БРОЯКОВСЬКИИ (Кіровоград)

Аналізується зміст неопублікованих документальних свідчень стосовно освітньої

діяльності одного з класиків української національної педагогіки X IX - поч. X X cm.

В.Б. Антоновича, які містяться у фондах державних архівів м. Києва.

Ключові слова: Антонович, національна освіта, історія педагогіки, педагогічна герменевтика, архівні матеріали.

Анализируется содержание неопубликованных документальных свидетельств относительно просветительной деятельности одного из классиков украинской национальной педагогики X IX - нач. X X ст. В.Б. Антоновича, которые содержатся в фондах государственных архивов г. Киева.

Ключевые слова: В.Б. Антонович, национальное образование, история педагогики, педагогическая герменевтика, архивные материалы.

The content o f unpublished documentary data about the educational activity o f V.B. Antonovich, one o f the classic o f national pedagogics o f the ХІХ-th -X X -th centuries, that are in funds o f K yiv’s State archives is analyzed.

Key words: Antonovich, national education, history o f pedagogics, hermeneutics, archival materials.

У переліку видатних діячів української національної педагогіки В. Б. Антонович посідає одне з провідних місць. За глибиною й масштабністю його ідей стосовно процесу навчання й виховання приховано величезний пласт підготовчої праці, спостереження щодо впливу етнічної ментальності на вибір системи освіти, аналіз прогресивних методів викладацької діяльності. Утім, спектр педагогічної діяльності вченого не став об’єктом спеціального дослідження, свідченням чого виступають неопрацьовані автентичні рукописи в архівосховищах України. Поряд з друкованими працями саме цей комплекс архівних свідчень як ніякий інший вводить сучасного дослідника у творчу лабораторію вченого, розкриває процес нагромадження емпіричних знань, показує вплив психічного й фізичного станів на формування його педагогічних поглядів і національно-виховних стереотипів. Аналіз літератури з проблеми антоновичезнавства засвідчує зміщення епіцентру в бік громадсько-політичної й історико-дослідницької діяльності вченого [1]. У той час поза полем уваги інтерпретаторів його творчості залишилися численні епістолярні матеріали, а також біографічні відомості, які сумарно створюють більш повну уяву про цю непересічну особистість. Відповідно до мети цієї статті полягає в ознайомленні академічного й читацького загалу з неопублікованими матеріалами насамперед біографічного походження, які є наслідком нашої евристично-пошукової праці в історичних архівосховищах міста Києва.

За обсягом і кількістю матеріалів, які мають стосунок до педагогічної біографії В.Б. Антоновича, безперечно, перше місце посідає його фонд в Інституті рукопису Центральної наукової бібліотеки НАН України ім. В. Вернадського. Особливий науковий інтерес становлять матеріали автобіографічного характеру, зокрема автентичний рукопис частини мемуарів пі д назвою “Спогади про дитинство і молоді роки” [2, арк. 1-40 зв.]. Тут Антонович викладає своє розуміння ролі генетичного фактора в процесі виховання. Це m НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 18 Серія: ІСТОРИЧНІ НАУКИ помітно в його теорії атавізму, яку він сформулював у підрозділі про своє генетичне коріння. “Я переконаний, - констатує Антонович, - що всякому чоловікові його предки передали здібності й напрямок, який заробляли в моральному вигляді цілі ряди попередніх поколінь, але ж це не має фатального впливу на життя й діяльність чоловіка; виходячи з точки, яку йому в його натурі предка, чоловік отримує ще виховання, котре має вплив на його напрямок, а ще більше модифікує природні інстинкти власною ініціативою, по скільки її має, повертаючи або на прогрес, або на регрес [2, арк. 5-5 зв.]. Дали Антонович виводить власну формулу “моральної діяльності всякої людини”, яка складається, на його переконання, з трьох інгредієнтів: а) атавізм; б) виховання;

в) власні ініціативи [2, арк. 7 зв.]. Проблема співвідношення етнічного й соціального походження, а крім того, впливу навколишнього середовища й власної ініціативи в системі навчання й виховання, які озвучені в цих записах, доповнюють його автобіографічні Continuawi catahiae 15/28 december, 1900”.

“Дитячі спомини (1834 - 1840 р р )” [3, с. 9].

Для розуміння педагогічної системи й освітньої атмосфери, у якій навчався Антонович, непересічний науковий інтерес складають його гімназійні твори. У “Материалах для биографии В.Б. Антоновича” Д.І. Багалій, один з його учнів, відомий український учений і громадський діяч, констатує, що “збереглися зошити з його гімназійних часів. Вони переховуються тепер у рукописному відділі УА Н...” [4, с. 10]. Частина цих записів добре збереглася до наших днів і все ще міститься в Інституті рукописів НБУВ. Як приклад, візьмемо справу “Учнівські твори В.Б. Антоновича у Рішельєвській гімназії м. Одеси” [5]. Вона охоплює 8 гімназичних творів В.Б. Антоновича з різної тематики, які займають 13 сторінок зошита і мають такі назви: “Дерево”, “Как я провожу день свой”, “Одесса”, “Утро - лучшее время для занятий”, “Деревенская жизнь во время весны”. Твір “Дерево” дає досліднику творчості В.Б. Антоновича деяке уявлення про його релігійні погляди в гімназичні роки. Ми спостерігаємо тут викладення ідеї Божого творіння: “Дерево есть предмет, который сотворяя дерево в пользу человека, хотел, чтобы тот наслаждался и м. ” [5, арк. 1]. Інформація про формування релігійних переконань у процесі виховання В.Б. Антоновича ми знаходимо також у творі “Как я провожу день мой”: “Я встаю обыкновенно в 6сть часов у т р а. молюсь Богу” [5, арк. 2]. Важливу інформацію стосовно патріотичних настанов молодого В.Б. Антоновича містить і його учнівський твір “Любовь к отечеству”, де він констатує, що “из всех чувств, хранящихся в душе человека, любовь к отечеству, по общему человеческому мнению, есть самое благородное; потому что не принося никаких материальных выгод есть выражение чисто духовное. Награда его в самом себе, или в той мысли, что оно будет записано на страницах истории человечества. Оно побуждает человека к действиям, самым возвышенным и возносит его в сферу совершенного самозабвения.” [5, арк. 4-4 зв.]. Таким чином, ми бачимо, що гімназичні твори В. Б. Антоновича мають значну наукову цінність і потребують подальшого дослідження. Інформативно насиченим видається також рукопис “Спогади про студентські роки В.Б. Антоновича”, який належав перу відомого польського історика й публіциста Ф. Равіти-Гавронського [6, арк. -15]. Його зміст указує на характер оцінки в польському шляхетському середовищі діяльності “хлопоманів” із створення осередків навчання й освіти серед українського сільського населення Правобережної України в 50-х роках ХІХ століття. Зазначаючи захоплення польських демократичних українофілів системою педагогічного русоїзму, Ф. Равіта-Гавронський констатує: “Ідеї демократизації освіти запозичені з творів Ж. Кондорсе, Ж. Руссо, А. Сен-Сімона спонукали “хлопоманів” (В. Антонович, Т. Рильський) вдаватись до рішучих дій і привели до появи перших народних, напівлегальних шкіл на Правобережжі” [6, арк. 3 зв.].

m НАУКОВІ ЗАПИСКИВ ипуск 18 Серія: ІСТОРИЧНІ НАУКИ

Поряд з архівними матеріалами Інституту рукописів НБУВ значний масив першоджерел стосовно педагогічного спектра діяльності В.Б. Антоновича міститься також у фондах Центрального державного історичного архіву України в Києві. Переважна їхня кількість розміщена в матеріалах “Секретной части канцелярии Киевского Подольского и Волынского генерал-губернаторства” (Ф. 442). Тут особливу увагу привертає “Дело об образовании в г. Киеве “Общества коммунистов”, в состав которого входили студенты Киевского университета Св. Владимира” Антонович, Рыльский и др.. ” [7, арк. 1-7; 14-19;

27-28; 30-39; 147-152]. У матеріалах слідчого відділу із справи діяльності польських “хлопоманів” особливу наукову вартість становляться свідчення В. Антоновича, Тадея Рильського й доноси земського “исправника” Г. Подгурського. У них простежується діяльність В.Б. Антоновича та його однодумців з числа студентської молоді із створення осередків народної освіти.

Зокрема, у свідченнях Антоновича йдеться про створення “хлопоманами” початкової школи в с. Гущинці на Вінниччині [7, арк.

Купить саженцы и черенки винограда

Более 140 сортов столового винограда.


243]. Аналізуючи зміст занять, які здійснюють студенти в організованих ними під час літніх “вакацій” початкових школах у період 1857 - 1858 років, поліцейський урядник, котрий негласно здійснював нагляд, констатує, що в більшості вони мали характер “временных занятий с крестьянскими детьми” [8, арк. 8]. У той же час зазначалося, що педагоги “все эти молодые люди в особенности стараются привить идеи коммунизма простому народу, они при всяком удобном случае внушают крестьянам, что и дворяне, и крестьяне не имеют различия по званиям, но все равны и все, что-кто имеет должно быть общим” [8, арк. 8 зв.].

Цікава інформація міститься також у доносі про використання під час навчання грамоти селянських дітей рукописної книги під назвою “До юнацтва”, автором якої є “сударь из Волыни”, де викладені правила поведінки, наголошується на обов’язок служіння своєму народу [7, арк. 240-241 зв.].

Зазначено також, що, незважаючи на своє польське походження, студенти вели заняття тільки рідною для переважної більшості населення українською мовою.

“Несмотря на свое польское происхождение, - констатує слідчий у справі діяльності “хлопоманів”, - которого они не отрекаются, проживая в стране, населенной не польским народом, они считают обязанностью при занятиях воспитанием преподавать в школах на самом непонятном языке, т. е. на таком, которым говорят крестьяне” [7, арк. 240 зв.].

Пояснюючи причину, згідно з якою студенти вдавалися до створення народних шкіл, Антонович, зокрема, у зізнанні писав: “Между студентами Киевского университета были панычи-помещики, снабженные из дома прислугою, большею частью подростками-мальчишками. Надумалось было учить этих мальчиков, и сего ради устроена была особая школа, где обучались грамоте дети, крепостные ещё слуги, добровольцами студен там и.” [7, арк. 297].

Як відомо, саме студентський період у житті й громадсько-національній діяльності В.Б. Антоновича мав вирішальний вплив на вибір його подальшої педагогічної професії. Про те, що він мислив спочатку себе як педагога, засвідчує його прохання до попечителя Київського навчального округу направити його вчителем латини й польської мови в м. Хелм [9, арк. 3].

Що саме педагогічна й просвітницька діяльність була у сфері пріоритетів В.Б. Антоновича 60-х років ХіХ століття, свідчать архівні матеріали стосовно Київської Старої громади, у якій він посідав лідерні позиції. На основі донесень жандармів стає більш зрозумілим процес зародження Київської громади як результату початкової діяльності народників з числа як польської, так й української інтелігенції в трьох київських недільних школах - подільській, новостроєвській та печерській. За вчителів у них була молодь, найбільше студенти й молоді вчителі, випускники університету Св. Володимира. У m НАУКОВІ ЗАПИСКИ Випуск 18 Серія: ІСТОРИЧНІ НАУКИ подільській школі учителювали 17 університетських студентів та один із духовної академії (Анатолій Свидницький) [10, арк. 537]. Між учителями найбільш енергійними були К. В. Шейковський, М. П. Драгоманов, Х. Я. Вороний [10, арк. 538]. У Новостроєвській школі працювали О. І. Стоянов, П.П. Чубинський та ін. В обох школах була єдина мета праці: “предоставить малороссам образование на доступном им родном я з ы к е.” [10, арк. 538]. Але обидні недільні школи підходили до здійснення цієї ідеї з різними педагогічними концепціями. Зокрема, новостроєвці намагалися одразу перейти до викладання в школі української мовою, ігноруючи неукраїнські навчальні посібники.

Подоляни, лідером яких був М. П. Драгоманов, уважали за можливе використання книг, написаних російською мовою. Була ще й третя “слов’янофільська” школа на Печерську, де діяли переважно проросійсько налаштовані викладачі: О. С. Лашкевич, Н. С. Тумасов, В. М. Юзефович, М. Ф. Владимирський-Буданов [10, арк. 540]. Зазначені школи, наскільки можливо судити з архівних свідчень, дебатували, конкурували між собою, водночас жива праця над народною освітою зближувала педагогів і сприяла їх з’єднанню, що стало вирішальним чинником утворення Київської старої громади. Найчисл енніший і найяскравіше виражений в розбудові саме української народної школи новостроєвський гурток педагогів сприяв розв’язанню громадівського життя на користь українства. Саме до нього долучився В. Б. Антонович та польські “хлопомани” [10, арк. 543].

Таким чином, результат проведеної евристично-пошукової роботи у фондах центральних архівів м. Києва створює додаткові можливості для розширення джерельної бази дослідження розвитку народної освіти в умовах національного українського Відродження й водночас демонструє важливу роль В.Б. Антоновича як одного з ініціаторів цього процесу.

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА

1. Ульяновський В., Короткий В. Володимир Антонович. Образ на тлі епохи. - К.: ТОВ “Міжнародна фінансова агенція”, 1997. - 218 с.

2. Антонович В.Б. Спогади про дитинство і молоді роки // Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАН України (далі ІР НБУВ). - Ф. І. - Спр. 7908. Арк. 1-40 зв.

3. Антонович В.Б. Твори. - К., 1932. - Т. 1. - С. 3-61.

4. Матеріали для біографії В.Б. Антоновича. За ред. Д.І. Багалія. - К., 1929. - 79 с.

5. Антонович В.Б. Учнівські твори у Рішельєвській гімназії м. Одеси // ІР. НБУВ. - Ф. І. Спр. 7904. - Арк. 1-3 зв.

6. Равіта-Гавронський Ф. Спогади про студентські роки В.Б. Антоновича // ІР. НБУВ. Ф. І. - Спр. 11054. - Арк. 1-15 зв.

7. Центральний державний історичний архів України в м. Києві (далі - ЦДІАУК). Ф. 442. - Оп. 813. - Спр. 3. - Арк. 1-351.

8. ЦДІАУК. - Ф. 442. - Оп. 810. - Спр. 132, ч. ІІІ. Выводы следственной комиссии по делу деятельности студентов Киевского университета Св. Владимира. - Арк. 259.

9. ЦДІАУК. - Ф. 442. - Оп. 818. - Д. 391. Дело о сборе сведений о редакторе Киевской комиссии Антоновиче для назначения его учителем польского языка в Холмскую губернию (23 августа - 30 октября 1865 года). - Арк. 1-6.

10. ЦДІАУК. - Ф. 473 (Следственная комиссия для политических дел). - Оп. І. - Спр. 20 (Показания о деятельности “Малороссийской громады” в Киеве от 30 января 1865 года. Арк. 536 - 542.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА

Брояковський Олександр Вікторович - пошукувач кафедри педагогіки й освітнього менеджменту КДПУ ім. В. Винниченка.Pages:   || 2 |
 
Похожие работы:

«Комунальний заклад «Запорізька обласна універсальна наукова бібліотека імені О.М. Горького» Запорізької обласної ради БІБЛІОТЕЧНЕ КРАЄЗНАВСТВО Збірник статей Випуск Запоріжжя 20 ЗМІСТ Козлова И. Из истории библиотеки Братства во имя Покрова Пресвятой Богородицы Лиман І. Неопубліковані джерела з історії православної церкви на півдні України останньої чверті XVIII – середини XIX ст. в архівних, музейних і бібліотечних зібраннях регіону Константінова В. Джерела з історії урбанізаційних процесів на...»

«Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет імені Івана Франка Видання філософського факультету Серія: методичні матеріали ПРОГРАМА курсу “Філософська пропедевтика” для студентів І курсу філософського факультету Львів ЛНУ 1999 Рекомендовано до друку кафедрою філософії Протокол №6/66 від листопада 1999 р Уклав доц. Карась А.Ф. Відповідальний за випуск Анатолій Карась Рецензент Василь Лисий Редактор Оксана Гринів Комп’ютерний набір Наталії Курій Програма курсу...»

«СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ БІБЛІОТЕКА МУЗЕЙНА ЕТИКА Науково-допоміжний бібліографічний покажчик Луцьк – 2013 Бібліографічний покажчик складений на замовлення кафедри документознавства і музейної справи Його мета – з найбільшою повнотою подати бібліографічну інформацію з курсу “Музейна етика”, який викладається у Східноєвропейському національному університеті імені Лесі Українки (історичний факультет, музейна справа і охорона пам’яток історії та культури)....»

«МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ІВАНА ФРАНКА Юридичний факультет кафедра історії держави і права та політико правових вчень ІСТОРІЯ ПРАВОВИХ ТА ПОЛІТИЧНИХ УЧЕНЬ Навчально-методичний посібник для студентів юридичного факультету -2Зміст 1. ПРОГРАМА КУРСУ політичних учень Правові і політичні вчення у давніх Єгипті, Вавилоні, Індії, Китаї, у давніх іудеїв Грецька правова і політична думка Римська правова і політична думка в Україні (XVII – поч. ХХ ст.)...»

«Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Юридические науки». Том 22 (61). № 2. 2009 г. С. 163-176. УДК 349.2+340.132.6 ПОНЯТТЯ ПРИНЦИПЦІВ ТРУДОВОГО ПРАВА ТА ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ Ерьоменко В. В. Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого, Харків, Україна У статті принципи трудового права розглядаються як найбільш загальні нормативні положення, які не можуть застосовуватись усупереч спеціальним правилам, що формулюються в актах того ж ієрархічного...»

«УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА УНІВЕРСАЛЬНА НАУКОВА БІБЛІОТЕКА Історія населених пунктів Харківської області Бібліографічний покажчик ХАРКІВ 2004 БАЛАКЛIЙСЬКИЙ РАЙОН Історія Андросов О. Екватором війни: [Травень 1943 р.] / О.Андросов, М.Нікітін // Ленінська зміна. 1983. 9 трав. Гопцій Г. Це бачив я, чув і пережив серцем у 1933-му.: [Спогади ветерана війни і праці про події у 1933 р. в Балаклії і селах р-ну] / Г.Гопцій // Укр. газ....»

«ВІЗУАЛЬНІ МИСТЕЦТВА 21. Станкевич М. Є. Бучач та околиці: маленькі образки / М. Є. Станкевич. – Львів : СКІМ, 2010. – 256 с.22. Стельмащук Г. Народні художні промисли Тернопільщини / Г. Стельмащук // Образотворче мистецтво. – 1981. – № 3. – С. 23–24.23. Стрішенець М. М. Економічна історія Тернопільщини / М. М. Стрішенець. – Тернопіль : Астон, 2001. – 311 с.24. Теребовельська земля : історично-мемуарний збірник / [гол. ред. В. Палідвор]. – Нью-Йорк : [б. в.], 1968. – (Наукове товариство ім....»

«ЧОТИРИ СТОРІНКИ БІОГРАФІЇ З давніх давен Ліфляндія поставляла імперії Романових для державної і військової служби високородних баронів, а для нащадків російських родин з голубою кров'ю – жіночу стать. Тут народжувались, господарювали, передавали з покоління в покоління нажиті важкою працею, умінням і терпінням земельні наділи, високопродуктивну худобу. І ще – незгасну любов до рідного краю, народних звичаїв, історії і мови. Це давало наснагу до супротиву насильницькій колонізації рідного краю....»

«М ІН ІС Т Е РСТ ВО ОСВІТИ І НАУКИ УК РА ЇНИ Ч Е РН ІВ Е ЦЬ КИ Й НАЦІОНА ЛЬНИЙ УН ІВ ЕРСИ Т ЕТ ІМ ЕН І Ю Р ІЯ Ф ЕДЬК ОВИ ЧА ЮРИД ИЧНИ Й ФАКУЛЬТЕТ European Credit Transfer System ECTS Інформаційний пакет 2005/2006 Спеціальність „Правознавство” Ч Е РН ІВ Ц І, 2 005 Зміст ЗАГАЛЬНИЙ ОПИС Структура та організація факультету Адреса Контактні телефони Кількість студентів Деканат юридичного факультету Методичний кабінет Кафедри Кафедра конституційного, адміністративного і фінансового права Кафедра...»

«КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА На правах рукопису ПАЗЮК Андрій Валерійович УДК 342.72 МІЖНАРОДНО-ПРАВОВИЙ ЗАХИСТ ПРАВА ЛЮДИНИ НА ПРИВАТНІСТЬ ПЕРСОНІФІКОВАНОЇ ІНФОРМАЦІЇ Спеціальність: 12.00.11 – міжнародне право Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук Науковий керівник ЗАДОРОЖНІЙ Олександр Вікторович кандидат юридичних наук, доцент КИЇВ–2004 ЗМІСТ Вступ Розділ 1. Міжнародно-правовий захист приватності персоніфікованої інформації:...»
Продажа зелёных и сухих саженцев столовых сортов Винограда (по Украине)
Тел.: (050)697-98-00, (067)176-69-25, (063)846-28-10
Розовые сорта
Белые сорта
Чёрные сорта
Вегетирующие зелёные саженцы


 
2013 www.uk.x-pdf.ru - «Безкоштовна електронна бібліотека»